Bestyrelsens møder i 2023

Referat af møde i bestyrelsen for GF Hostrup Teglgaard
Mandag 9. januar kl. 19 via Teams
Til stede: Christina Fiig, Claus Frandsen, Jan Snejbjerg Jensen, Søren Poulsen, Torbjørn Soelberg og Ingrid M. Schmidt (referent)

Nyt fra formanden:

Ang. henvendelse fra GF Hostrup Hovedgaard angående mulig overførsel af medlemmer fra Revlingebakken/Harevej til dem. Jeg forelagde spørgsmålet for Skive Kommune og fik følgende svar:

Det er ikke muligt at ændre afgrænsningen for lokalplanområdet/byplanvedtægten og dermed de matrikler, som skal være med i grundejerforeningen. Dermed er der ikke mulighed for, at man kan træde ud af én grundejerforening og indgå i en anden.
Beslutning: Ingrid orienterer 2’eren, og så lukker vi ”sagen”

 Veje og fællesarealer:

 • Drænprojekter v. Claus:
  Arbejdet er vel overstået både på Klokkelyngen og Enebærvej, og budgetterne holdt. Det endelige beløb ligger nogle tusinde under det budgetterede. Iagttagelser under vinterens regnvejr viser, at vandet nu løber derhen, hvor det skal.
 • Vejene v. Claus:
  De bliver gruset og skrabet som planlagt. Senest har de fået en omgang her efter nytår; men de store mængder nedbør giver huller og ujævnheder rundt omkring. Vi kan ikke forvente andet.
 • Brombærkrat på engen v. Jan:
  Henvendelsen til Skive Kommune har fortsat ikke ført til noget.
 • Klap ved Febækkens udløb v. Jan:
  Også her venter vi stadig svar på vores henvendelse.
 • Pilekrat ved legepladsen v. Ingrid:
  To sommerhusejere på Brombærvej har spurgt, om de må beskære pilekrat på engen og ved legepladsen for at sikre deres udsigt. Svaret er, at det må de gerne, hvis blot de sørger for at rydde op. På engen kan grene blive liggende, hvis de bliver skåret i stykker, så de kan ”falde ned” i græsset. Samme svar får andre, der spørger til beskæring af bevoksninger på engarealerne.
 • Legepladsen v. Søren:
  De krævede småjusteringer under den årlige inspektion bliver udført inden den nye ”sæson”.
 • Renovation v. Claus og Ingrid:
  Vi kan glæde os over forholdene på den nye affaldsplads ved Teglgaardvej. Sorteringen fungerer godt, og der har kun været ganske få henstillinger ved siden af containerne. Det samme gælder for de andre stationer i området.
  Seneste melding fra Nomi4S er, at de bebudede containere til rest/madaffald ved sommerhusene ankommer i begyndelsen af 2023. Der er enighed i bestyrelsen om, at vi fortsat går ind for en løsning, hvor alt affald bringes ned til de fælles stationer. Så vi undgår renovationsbilen i området.
 • Shelterpladsen v. Jan:
  Skive Kommune lover at holde området i bedre orden. Sidste sommer groede bålplads m.m. til.
 • Badebroen, fiskeri og stenkast v. Jan:
  En mundtlig forespørgsel om muligheden for at skilte med forbud mod stenkast og fiskeri fra badebroen gav ikke det ønskede resultat. Kommunen er generelt imod “skilteskove”. Vi må nøjes med mundtlige henstillinger til eventuelle stenkastere og fiskere.
 • Tyttebærvej v. Ingrid:
  Opfølgning på spørgsmål om bevoksning i skel ud mod Hostrup Hovedgaards marker. Beslutning: Grundejerforeningen har ikke hjemmel til at gøre noget; men Ingrid undersøger alligevel bestemmelserne i Hegnsloven.

 Økonomi:

 • Status for 2022 v. Søren:
  Det endelige regnskab for 2022 er ikke lavet endnu; men vi går ud af året med et underskud, dog ikke så stort som budgetteret, da udgifterne til dræn ikke blev helt så store som forventet. Vi har rundt regnet 135.000 kr. på kontoen. Det er fint.
 • Kontingent 2022, status v. Søren:
  Kontingentet for 2022 blev opkrævet med udsendelse af en mail til hvert enkelt medlem. Alle har betalt; men det gav en del arbejde for kasserer og formand, da nogle mails var overset/endt i spam osv.
  Beslutning: Vi opkræver igen på den ”håndholdte” måde, og Søren undersøger mulighederne for at supplere med mobilpay.
 • Nyt årshjul m. fremrykning af kontingentbetaling v. Søren:
  Det vil være en fordel for alle, hvis kontingentbetalingen rykkes frem til begyndelsen af det nye år, Det er ulogisk, at opkrævningen først kommer senere på året.
  Beslutning: Vi lægger op til på den kommende generalforsamling både at fastsætte et kontingent for 2023 og 2024, så vi fra næste år kan opkræve pengene lige efter nytår.
 • Vejpenge, bidrag til 2’eren. Hvad gør vi i 2023? v. Ingrid:
  Vi har i 2022 betalt vejbidrag for de ti af vore medlemmer, der har indkørsel fra Harevej/Revlingebakken, så GF Hostrup Hovedgaard på den måde får nogle af deres udgifter dækket.
  Beslutning: Det er vi indstillet på at gøre igen i 2023 med samme beløb.

Forberedelse af generalforsamlingen:

 • Diverse v. Ingrid
 • Lem Samlingshus er reserveret til den 15. april.
 • Ingrid forbereder skriftlig og mundtlig beretning
 • Søren gør regnskabet klar til aflevering hos revisorerne
 • Søren forbereder budgetlægning til næste bestyrelsesmøde
 • Ingrid tager kontakt til mulig dirigent

Aktiviteter:

 • Fælles arbejdsdag
  Vi skriver lørdag den 3. juni kl. 10 i kalenderen.

Kommende møder:

 • Tirsdag den 7. marts kl. 19 på Teams
 • Fællesmøde lørdag 25. marts
 • Generalforsamling: 15. april kl. 14

Eventuelt:

Claus: På Ibsensvej er der nu ved at blive dannet en grundejerforening. Det vil gøre det nemmere for os, når vi har nabo-spørgsmål, der skal drøftes.