Redegørelse fra kystbeskyttelseslaget

Redegørelse for forholdene vedr. Hostrup Strand og kystbeskyttelsesprojekt

Skive Byråd har på seneste møde godkendt vores kystbeskyttelsesprojekt som ”kommunalt fællesprojekt”. Dette er der som sådant ikke noget odiøs i; Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand blev i 2003 oprettet som et ”Kommunalt Fællesprojekt”, hvor daværende Spøttrup Kommune sammen 385 grundejere i området gik sammen. Laget blev i 2003 oprettet med det formål at sikre skrænterne langs kystvejen. Det skete i 1. omgang med at etablere 4 bølgebrydere udfor den centrale del af Kystvejen, senere i år 2011 blev af Kystdirektoratet givet tilladelse til yderligere at etablere en bølgebryder mere der, sammen med at man som forsøg etablerede en 35 m lang strækning med hård skræntsikring.

Trods etableringen af de 5 bølgebrydere har der i løbet af årene med Vesterhavsstorme flere gange været brud på kysten og Kystvejen, når vandstanden steg op til 3 m over daglig vande.

Vi har i perioden fra år 2012 til nu brugt over 30.500 m3 lerjord og sand til at reetablere kysten og Kystvejen. Vi har i perioden været begunstiget af kloakeringen i området, hvor vi lavede en aftale med Skive Vand og etablerede et jorddepot, der nu er opbrugt.

Bestyrelsen har været bekymret for den forventede stigende vandstand og fremtidig ikke at kunne skaffe materialer nok i området til reetablering, hvilket vil betyde køb udefra og store transportomkostninger til følge med mindst en fordobling af det årlige kontingent. Det vil så stadigvæk være ”skruen uden ende” med påfyld!

Bestyrelsen har igennem årene løbende haft en dialog med Kystdirektoratet om den fremtidige sikring af kysten i Hostrup Strand. Det har ikke været mulig med dialogen at ændre på forholdene.

I 2018 skete der imidlertid det, at ansvaret for kystbeskyttelse overgik fra Kystdirektoratet til de enkelte kommuner og her således Skive Kommune. Kystdirektoratet blev herefter kun rådgivende! Bestyrelsen så herefter muligheden for at ændre på forholdene og fik på den ordinære generalforsamling i 2019 bemyndigelse til at undersøge mulighederne for at projektere en bedre sikring af kysten.

Vi entrerede projekteringsselskabet Orbicon/WSP til at udarbejde et skitseprojekt med alternative muligheder. Bestyrelsen valgte et projekt, der tilgodeser flest mulige grundejere, hvilket betyder sikring af en ca. 1.000 m. lang kystlinje langs Kystvejen, samt etablering af yderligere 6 bølgebrydere. Bølgebryderne etableres især for at tilgode de miljømæssige opholds- og badeforhold langs stranden.

Beslutningsprocessen er blevet forsinket af coronasituationen, og først i september 2021 kunne der afholdes en generalforsamling, hvor et stort flertal der stemte for skitseprojektet. Samtidig blev det besluttet at ændre den gældende bidragsfordeling, hvor ikke alle grundejere langs kystvejen betaler det samme bidrag, og ikke alle grundejere i området er bidragsydere.

Alle de beslutninger, der er i årene er blevet taget af bestyrelse og generalforsamling, har Skive Kommune kunnet godkende disse. Skive Kommune har altid haft den afgørende stemme, jfr. vore vedtægter.

Det nye projekt, som Skive Byråd har godkendt, ændrer ikke på disse forhold.

Projektet er nu sendt til høring blandt grundejerne i området. Herefter bliver der af Orbicon/WSP sammen med bestyrelsen udarbejdet en detailprojektering, der skal godkendes af Skive Kommune, og såfremt at denne beløbsmæssig holder sig indenfor den gældende bevillingsramme, så forventes det at blive godkendt, og projektet kan herefter blive sendt i udbud til forskellige entreprenører og forhåbentlig kan projektet starte i foråret 2023.

Mht. en ændret bidragsfordeling så bliver den også sendt i udbud til forskellige projekteringsselskaber.  Alle omkostninger til detailprojektering, udbud, etablering og ny bidragsfordeling afholdes af Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand!

Til finansieringen af projektet optages der et 25-årigt prioritetslån gennem KommuneKredit.

Bestyrelsen
Kystbeskytteslaget Hostrup Strand