Kystbeskyttelseslag udskyder generalforsamling

6. oktober 2020: Generalforsamlingen i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand 24. oktober er udskudt. Udskydelsen skyldes, forklarer bestyrelsen, den negative udvikling i corona-situationen – samtidig med at den politiske behandling i Skive Kommune af forslaget om en forstærkning af kystbeskyttelsen bliver forsinket p.g.a. forskellige høringer m.v.
”Derfor har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til efter nytår,” lyder det i en mail fra bestyrelsens formand, Søren Daniel Kristensen, udsendt til lodsejerne.
På baggrund af situationen har bestyrelsen udarbejdet budgetter for 2020 og 2021 ud fra de nuværende forhold og med uændret bidrag fra lodsejerne. Læs mere ved at klikke på nedenstående links:

Udsættelse af generalforsamling
Budget for årene 2020 og 2021
Tidligere udsendt materiale til generalforsamlingen

Nye gynger til legepladsen

9. oktober 2020: Næste år får legepladsen et nyt gyngestativ. Det nuværende stativ fik flere anmærkninger ved årets ”eftersyn”, og derfor har bestyrelsen på sit seneste møde besluttet at tage det gamle ned og erstatte det med et nyt. Der er ikke tale om akutte problemer, og det er ikke farligt at bruge gyngerne, men stativet har efterhånden en del år på bagen.  Planen er, at det nye stativ skal stå klar inden påske næste år. Det bliver pillet ned i løbet af vinteren.
Legepladsen og gyngestativet var ét af punkterne på bestyrelsens møde den 3. oktober.

Læs hele referatet HER

På udkig efter plads til affald

9. oktober 2020: Affaldsselskabet Nomi4S og grundejerforeningerne ved Hostrup Strand arbejder i øjeblikket på at finde løsninger for den fremtidige håndtering af affald. Fra 1. juli 2021 skal affaldet sorteres i 10 fraktioner, og det kommer også til at gælde for sommerhusområder. I dag sorterer vi kun restaffald, papir og glas. Hvordan det kommer til at fungere i Hostrup Teglgaards område, er endnu uafklaret. Sammen med Nomi4S har bestyrelsen haft kig på et areal syd for Havtjørnevej, få meter fra stikvejen ned til Kystvejen; men det bliver ikke aktuelt, da placeringen strider mod Naturbeskyttelseslovens §3. Boblerne til papir og glas kommer til at stå der fra uge 42, dog kun midlertidigt.

Bestyrelsen drøftede affald på sit seneste møde. Se referatet HER

Færdigt arbejde

25. september 2020: Så er arbejdet med udrulning af fibernet ved at være færdigt i Hostrup Teglgaard-området (1’eren). – Vi er færdig med gravearbejdet. Der mangler blot lidt retablering og græssåning, fortæller Rolf Højgaard, der er projektleder hos energi- og teleselskabet Norlys. Gravearbejdet fortsætter dog ved Hostrup Strand, blot længere mod vest. Formentlig et par uger endnu hos Hostrup Hovedgaard (2’eren) og godt en måned hos Hostrup Strand (3’eren). Det praktiske arbejde bliver udført af firmaet Reron, Nykøbing Mors, og en række af deres underentreprenører.

Det var dén sommer …

Et sjak fra Skive Kommune har været forbi Hostrup Strand for at tage vores badebro ned for i år. Foto: Jens Frede Nielsen

22. september 2020: Juli var noget sjask, men ellers har årets sommer budt på masser af dejligt vejr, og mange har benyttet lejligheden til adskillige dyp i bølgerne ved Hostrup Strand. “Det er der stadig en del, der gør,” melder Jens Frede Nielsen. “Men sommeren er forbi for i år, og kommunens folk har været forbi for at at tage vores store badebro ned.”

Det nye – midlertidige – ståsted, for “boblerne” til flasker og pap. Foto: Claus Frandsen

Ny placering af “boblerne”

5. september  2020: Boblerne/igloerne/containerne… kær beholder har mange navne. Uanset betegnelse bliver affaldspladsen ved Teglgaardvej nu nedlagt, og de to “bobler” til flasker og pap er blevet flyttet. Som et forsøg kommer de i stedet til at stå på vest-siden af stikvejen mellem Havtjørnevej og Kystvejen. Affald smidt ved siden af “bobler” og containere på Teglgaardvej har længe været et problem, og helt slemt blev da, da containerne til restaffald blev fjernet tidligere på året. Hen over sommeren har det flydt med husholdningsaffald, dåser, ting og sager. Det både skæmmer området og trækker rotter til. Repræsentanter for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard og affaldsselskabet Nomi4S mødtes forleden ved Hostrup for at finde en løsning, og i første omgang bliver det altså at nedlægge stationen.

Udrulning af fibernet i gang

Firmaet KBL Consult står for arbejdet på dele af Havtjørnevej. Foto: Ingrid M. Schmidt

10. august 2020: Arbejdet med udrulning af fibernet ved Hostrup Strand er i fuld gang. Bag projektet står energi- og teleselskabet Norlys. Det praktiske arbejde er lagt i hænderne på firmaet Reron, Nykøbing Mors, og en række af deres underleverandører. Reron er specialist i nedgravning af lysleder og fiberkabler over hele landet. Arbejdet foregår allerede flere steder i området, blandt andet på Agertoften og Havtjørnevej, og det er planlagt til at vare frem til den 25. september. En gravemaskine kan nå mellem 300 og 400 meter om dagen. Kablet bliver straks lagt ned, så rillen kan dækkes til samme dag. Ved indkørsler og lignende bliver kablet skudt gennem jorden for at undgå opgravning.

Slut med ræs og rod

1. september  2020: Forbipasserende har givet vis lagt mærke til det: En jordvold spærrer nu for adgangen til jorddepotet, arealet bag volden nord for Teglgaardvej. Det sker efter en henvendelse fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard via Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand til Skive Vand, som ”driver” pladsen. Årsagen til lukningen er, at området har været plaget af en del uvedkommende gæster på området. Der er blevet kørt ræs, dumpet byggeaffald, hentet jord, camperet og andre ”ulovligheder”. Fremover er det kun entreprenøren, der – bogstaveligt talt – kan grave sig ind for at hente jord. I depotet ligger der jord til udbedring af kystsikringen.

Affald på dagsordenen

10. august 2020: De aktuelle problemer med affald på pladsen ved Teglgaardvej var på dagsordenen, da bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard holdt sit første møde efter generalforsamlingen i juli. Containerne til restaffald er fjernet efter, at Nomi4S har sat plasticspande ud til alle sommerhuse i området, men desværre bliver der gentagne gange smidt affald ved siden af boblerne til flasker og papir – det både skæmmer og risikerer at lokke ræve og rotter til. Bestyrelsen arbejder sammen med Nomi4S om at få løst problemet. Måske ved helt at lukke affaldsstationen og finde en anden placering til boblerne.

Læs hvad bestyrelsen i øvrigt havde på dagsordenen – KLIK HER

Velkommen til Hostrup Strand!

Svineriet på containerpladsen fortsætter … Foto: Claus Rysbjerg Frandsen

28. juli 2020: Desværre kniber det åbenbart fortsat for mange at forstå, at man ikke længere kan dumpe husholdningsaffald på pladsen ved Teglgaardvej. Affaldsselskabet Nomi4S har fjernet de tre store containere til restaffald i forlængelse af, at alle sommerhuse ved Hostrup Strand nu får hentet husholdningsaffald på matriklen året rundt. Tilbage ved Teglgaardvej står derfor kun de to bobler til papir og glas. Nomi4S har lovet at lave en mere tydelig skiltning efter sommerferien. Så indtil videre gør et hjemmegjort skilt tydeligt opmærksom på, at henkastning af affald er forbudt; men, som det ses på billedet, bliver forbuddet desværre ikke overholdt.

Ny mand i bestyrelsen – og ny vej-boss

To vejformænd – den nye, Claus Rysbjerg, og den afgående, Jens Frede Nielsen. Foto: Peter Jessen

19. juli 2020: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har fået et nyt medlem. Det skete ved den ordinære generalforsamling den 19. juli, hvor Jens Frede Nielsen på forhånd havde bebudet, at han ønskede at trække sig efter ti år som bestyrelsesmedlem og vejformand. I hans sted blev suppleanten Claus Rysbjerg Frandsen valgt ind. Han har sommerhus på Klokkelyngen og bor til daglig i Sørvad. Claus har ud over bestyrelsesposten også sagt ja til tjansen som vejformand. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Ingrid M. Schmidt fortsætter som formand, Søren Poulsen som næstformand og Henning Quist Nielsen som kasserer. Desuden sidder Christina Fiig i bestyrelsen. Bente Hedegaard, Havtjørnevej, blev valgt som ny suppleant.

Læs den mundtlige beretning HER
Læs referat af generalforsamlingen HER
Find alt vedr. generalforsamlingen HER

Coronaen havde i år forvist generalforsamlingen i grundejerforeningen til legepladsen. Foto: Peter Jessen

I kreds om generalforsamlingen

19. juli 2020: Deltagerne slog bogstaveligt talt kreds om mødet, da Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard søndag 19. juli holdt generalforsamling. 31 mødte op til et usædvanligt ”årsmøde” på legepladsen ved Havtjørnevej. Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen holdes i løbet maj måned, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af restriktioner i forbindelse med corona-pandemien. Siden er forsamlingsforbuddet lempet, men bestyrelsen valgte alligevel en udendørs løsning med mulighed for afstand. Med Aage Dahl som dirigent blev generalforsamlingen afviklet i god ro og orden – i næsten tørvejr – og bestyrelsen fik opbakning til sit arbejde.

Læs referat af generalforsamlingen HER

Formand Ingrid M. Schmidt aflagde en kort mundlig beretning. Foto: Peter Jessen

Foreningen takkede Jens Frede for ti års indsats som vejformand og medlem af bestyrelsen. Foto: Peter JessenSeneste nyt om fibernet-projektet

20. juni 2020: Så er det lykkedes via kilder hos Norlys og hos OpenNet at få flere oplysninger om det forestående projekt med udrulning af fibernet ved Hostrup Strand. Udrulningen vil ske i løbet af august og september.

LÆS MERE HER

Sådan så der ud på containerpladsen efter weekenden. Foto: Jens Frede Nielsen

Skrald med gal adresse

7. juli 2020: Hovsa, plejer der ikke at stå et par affalds-containere her? Jo, men det gør der ikke længere. Desværre er der nogle, som alligevel efterlader sække med affald på container-pladsen ved Teglgaardvej. Det førte til, at pladsen efter weekenden nærmest lignede en svinesti. Det kan vi ikke være bekendt, hverken over for områdets sommerhusejere eller -gæster. Så fra grundejerforeningen skal lyde en kraftig opfordring: Put alt dagaffald i de nye plastic-containere, som er blevet opstillet ved de enkelte sommerhuse. Eller tag det med hjem. For større genstande eksisterer der et glimrende storskrald-system i Skive Kommune.

Vandet har gnavet sig ind i skrænterne de sædvanlige steder. Foto: Jens Frede Nielsen

Blæsten går frisk …

6. juli 2020: Mandagens kraftige blæsevejr gav høj vandstand i Limfjorden, og – som det ses på Jens Frede Nielsen billeder – gnavede vandet sig igen ind på strand og skrænter langs Kystvejen ved Hostrup. Hostrup Hovedgaards badebro ligger i stumper og stykker længere ned ad kysten, og Hostrups Teglgaards badebro var også i fare for at blive revet med af det hårde vejrlig. Der var tale om frisk vind til kuling fra vest og nordvest med kraftige vindstød, og meteorologerne advarede om risiko for vindstød af stormstyrke.

 

“Så er der vand i baljen!” noterer Bente Hedegaard,
som har sendt dette billede af vandsituationen
ved kysten efter uvejret.

Et kig ud mod badebroen – henover reparationerne på skrænterne fra forrige storm. Foto: Jens Frede Nielsen

Vandet går helt ind til foden af skrænterne. Foto: Jens Frede Nielsen

Affalds-containere fjernet

6. juli 2020: Antallet af affaldscontainere på pladsen ved Teglgaardvej er skrumpet ind. De tre grønne containere til husholdningsaffald er væk, og de kommer ikke tilbage, meddeler Nomi4S. Containerne er fjernet i forbindelse med den nye affaldsordning, som er indført i området. Ved alle sommerhuse står der nu en affaldsspand i plastic, og den bliver tømt året rundt. Derfor er de tre containere overflødige. Tilbage på pladsen står derfor kun to “bobler”, én til papir og én til flasker. Den nye affaldsbeholder ved sommerhuset rummer 190 liter. Hvis ikke det er nok, kan man træffe aftale med Nomi4S om en opgradering til enten 240 eller 370 liter. Desuden er det muligt at få hentet storskrald på matriklen.

Generalforsamling – på legepladsen

20. juni 2020: Så er der sat dato for den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard: Det bliver søndag den 19. juli kl. 10, og den aktuelle situation omkring corona gør, at indkaldelsen ikke helt ser ud, som den plejer. Bestyrelsen planlægger nemlig at afvikle generalforsamlingen udendørs, nærmere bestemt på legepladsen ved Havtjørnevej. På den måde kan mødet afvikles i frisk luft og med god afstand mellem deltagerne. Oprindelig var det meningen, at generalforsamlingen skulle have været afviklet den 2. maj. Alt materiale bliver genudsendt til medlemmerne sammen med den nye indkaldelse.

LÆS INDKALDELSE OG DAGSORDEN HER

Fiber-net til Hostrup Strand

14. juni 2020: Sommerhusejerne ved Hostrup Strand kan se frem til hurtige netforbindelser. I løbet af sensommeren bliver der nemlig rullet fibernet ud i hele området. I hvert fald hvis det står til energiselskabet Norlys. Selskabet har netop henvendt sig til bestyrelserne for de tre grundejerforeninger Hostrup Teglgaard, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand for at ”varsle” projektet. Det er planen snarest at søge gravetilladelse hos Skive Kommune, og nedgravningen vil foregå i løbet af august og september.  Oplysningerne er endnu få; men projektet adskiller sig fra andre ved, at Norlys ruller nettet ud for egen regning og risiko. Der er ikke krav om forhåndsbindinger.  Det er op til den enkelte sommerhusejer, om man ønsker at tilslutte sig, og da der er tale om et såkaldt ”åbent net”, bliver det også muligt at vælge mellem forskellige udbydere af internettjenester og tv. Flere informationer følger her på hjemmesiden i takt med, at bestyrelsen får dem.

Tag en slapper på “ny” bænk

Den nyrestaurerede bænk, klar til fjordkig.

14. juni 2020: Dette er et billede af en bænk ved Hostrup Strand, nær ophalerpladsen. Den er lige til at sætte sig på for at nyde den skønne udsigt ud over vand og land. Den er overikøbet næsten ny. Takket være Svend Erik Nielsen, som har sørget for en gennemgribende renovering af træværket.
Der er i øvrigt mange gode sidde/udsigtsmuligheder rundt på de fællesarealer, der hører til Hostrup Teglgaard. Du kan tage et kig fra en bænk blandt andet ved ”Udsigten” ud mod fjorden (syd for Teglgaardvej), ved Fæbækstien, ved opgangen fra Fæbækstien til Klokkelyngen, ved stien fra ”marken” op til Brombærvej og ved T-krydset Blåbærvej/Hybenvej.

Stien mellem Revlingebakken og Klokkelyngen sættes i stand af Henning Pedersen (med skovl) og i maskinen Brian Pedersen. Foto: Jens Frede Nielsen

Stier gjort gangbare

24. maj 2020: På ”to do-listen” for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard står i år en renovering af flere af stierne i området, så folk kan komme tørskoede rundt på alle årstider. For nylig kom turen til et stykke af stien mellem Revlingebakken og Klokkelyngen. Stien blev skrabt og forsynet med grus. Også stien mellem Havtjørnevej og Kystvejen er gjort gangbar. Fotos: Jens Frede Nielsen.

Årets generalforsamling udskudt

5. april 2020: Set i lyset af den aktuelle situation omkring corona og risikoen for smitte har bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard besluttet at udskyde foreningens ordinære generalforsamling, som var planlagt til lørdag den 2. maj på Rest. Gyldendal. Ifølge foreningens vedtægter skal årets generalforsamling holdes i løbet af maj måned, men der er ikke sat en nyt kryds i kalenderen, da det fortsat er uvist, hvornår det igen er forsvarligt at forsamles i en større flok. Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019 er sammen med regnskabet for 2019 og budgetforslaget for 2020 sendt ud til medlemmerne, så de er orienteret om foreningens drift.

LÆS: Skriftlig beretning for 2019, regnskab og budget

Kyst-generalforsamling også udsat

4. maj 2020: Endnu en generalforsamling er udskudt på grund af corona. Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand har besluttet ikke at indkalde til en ordinær generalforsamling i maj, sådan som vedtægterne ellers foreskriver det. I stedet er der nu sat kryds i kalenderen ud for fredag den 25. september 2020.

Læs mere her

Fælles sommerfest aflyses

Der bliver desværre ingen fælles sommerfest ved Hostrup Strand i år. Som så mange andre aflysninger i år skyldes det den aktuelle corona-epidemi. Godt nok skulle sommerfesten først løbe af stablen i den sidste halvdel af  juli måned, og ingen ved endnu, hvordan situationen ser ud til den tid; men bestyrelserne for de tre grundejerforeninger er enige om, at det mest sikre for nuværende er en aflysning. Først og fremmest selvfølgelig fordi der også om tre måneder vil være en smitterisiko ved et arrangement af den størrelse, sidste år var vi omkring 200 på festpladsen. Dertil kommer risikoen for at stå med et planlagt arrangement og en række bestillinger/reservationer, som skal afbestilles – telt, pølsevogn, fadølsanlæg, toiletvogn etc.

Annette og Jørn Knudsen betjener maskinerne, mens Preben Hald svinger skovlen ved renoveringen af drænet på Revlingebakken. Foto: Jens Frede Nielsen

Forårsdage i arbejdstøjet

24. april 2020: Selv om den fælles arbejdsdag for Hostrup Teglgaard er aflyst i år på grund af corona-krisen, skal der alligevel udføres en del praktisk arbejde omkring veje og fællesarealer.

Kaj Rimmen lægger “puslespil” ved stranden. Redningsposten fik en tiltrængt renovering.

Jens Frede Nielsen sørger for planlægningen, og en række frivillige træder til for at hjælpe ham med de forskellige opgaver. På den måde er blandt andet borde og bænke ved ophalerpladsen og shelterpladsen blevet sprøjtet med eddike mod algevækst, redningsposten er repareret, og et dræn er blevet fornyet på Revlingebakken.

Det samme gælder en rørføring under stien fra Havtjørnevej ned mod vandet. Tak til alle, der på den ene eller anden måde giver en hånd med, når det gælder vedligeholdelse og forskønnelse af vore fælles faciliteter.

Jens Frede Nielsen giver “møblementet” ved stranden en tur med algefjerner-sprøjten.

Kaj Rimmen hjælper med at lægge et nyt rør under stien fra Havtjørnevej til stranden. Foto: Jens Frede Nielsen

Den fælles arbejdsdag aflyst

5. april 2020: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har besluttet at aflyse den fælles arbejdsdag, som var planlagt til lørdag den 14. maj. Det plejer at være en både arbejdsom og hyggelig dag, hvor mange giver en hånd med for at vedligeholde og forskønne foreningens fællesarealer; men som situationen er omkring corona og risikoen for smitte vil det næppe være forsvarligt at samles og arbejde sammen på den måde i maj. Nogle opgaver bliver løst individuelt, andre udskudt til mere ”sikre” tider. Jens Frede Nielsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmerholder et vågent øje med veje og fællesarealer; men giv endelig et praj, hvis noget mangler at blive gjort.

Grenaffald efter forårs-studsning

2. april 2020: Hvert andet år står grundejerforeningen for en beskæring af bevoksningen langs vejene under Hostrup Teglgaard, så de lever op til myndighedernes krav til frihøjde og -bredde. Forleden kørte “klipperen” gennem området, så der nu flere steder ligger gren-affald langs vejene. Den enkelte sommerhusejer bedes fjerne affaldet, så snart det er muligt.

Kystsikring i millionklassen

8. marts 2020: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand arbejder med planer for en hård kystsikring på skråningen langs Kystvejen, fra svinget ved Teglgaardvej til Rådyrslugten. I alt cirka 1000 meter. Prisen bliver et beløb i millionklassen. Hvis Skive Kommune nikker ja, ligger den endelige beslutning hos de 385 grundejere, der har anparter i kystsikringen.

Læs mere om sagen her

Fri bane for vandet

Efter opgravning af bækken strømmer vandet strømmer nu igen ud i fjorden fra den oversvømmede eng ved stranden. Foto: Jens Frede Nielsen

2. marts 2020: Vand, vand og atter vand sætter sit præg på hele landet efter måneders regn og møgvejr. Det gælder i høj grad også ved Hostrup Strand, hvor vandet siden februars storme har stået højt på engen, så blandt andet tværvej og sti til stranden, ved bådophalerpladsen, har stået under vand. Grundejerforeningens ihærdige vejansvarlige, Jens Frede Nielsen, har fået tilladelse af Skive Kommune til at rense bækken op for at lette vandets vej ud i fjorden. Manøvren fik vandet til at synke næsten en meter i Fæbækken!
Samtidig har entreprenør Brian Pedersen travlt med at køre jord på skrænterne med to vogne for at rette op på skaderne efter fjordens gnaven. Jens Frede fik entreprenøren til at lægge det opgravede grus fra bækken rundt om ophalerpladsen, så området dér nu igen ser pænt ud.

Jord og grus fra opgravningen af bækken er blevet brugt til at fylde op ved bådophalerpladsen. Foto: Jens Frede Nielsen

Forslag på vej om forstærket kystsikring

20. februar 2020: Når bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand den 29. maj byder velkommen til årets generalforsamling, håber den at være klar med et forslag om etablering af en hård kystbeskyttelse langs Kystvejen ved Hostrup Strand. Bestyrelsen har allerede sendt en ansøgning til Skive Kommune for at få en afklaring på, om kommunen er indstillet på at godkende en yderligere sikring af strækningen; men den endelige beslutning bliver truffet på generalforsamlingen.

Læs en orientering fra kystbeskyttelseslagets formand her

Nye affalds-tider fra marts

20. februar 2020: Mandag 9. marts sætter affaldsselskabet Nomi4S den nye affaldsordning for Hostrup Strand i gang. I stedet for det gamle stativ med papirsække har alle husstande nu en affaldsbeholder af plastic, og den bliver fra uge 11 tømt året igennem. Den næste ændring kan blive, at vi skal sortere husholdningsaffaldet i to fraktioner: Madaffald og restaffald.

Læs mere om det her

17. februar, efter storm nummer to i februar, var der denne udsigt på Kystvejen: Høj vandstand og skum på både vej og strandeng. Foto: Ingrid M. Schmidt

Fjorden æder igen af skrænterne

11. februar 2020: Blæst og vand slider på kysten ved Hostrup Strand. Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt har taget billederne herunder efter stormen 9. februar. De viser, at vandet står ind over stranden og allerede har skyllet en del af skrænterne væk. På grund af højvandet kan vandet fra Febækken ikke løbe ud i fjorden, og dermed stiger vandstanden også på engarealerne. ”Genvejen” fra Havtjørnevej til Kystvejen står delvist under vand.
DMI melder fortsat om blæsende vejr. Den kraftige og langvarige vind bliver ved med at sende vand ind i Limfjorden. Vandstanden vil komme op på mellem 1.3 og 1.8 m over normalen, og den ventes først at aftage natten til torsdag.

Eftervirkningerne af stormen går ud over skrænterne ved Hostrup Strand. Foto: Jens Frede Nielsen

“Genvejen” er i øjeblikket kun farbar for biler i waders. Foto: Jens Frede Nielsen

Fjorden har taget en pæn bid af skrænterne. Foto: Ingrid M. Schmidt

Der venter kystbeskyttelseslaget en reparationsopgave. Foto: Ingrid M. Schmidt

Vandstanden i fjorden kan komme op på 1,8 meter over normalen. Foto: Jens Frede Nielsen

Sækken bliver til en plastic-beholder

12. februar 2020: Så er de nye “faste” affaldsbeholdere kommet. De står ved indkørslerne til de sommerhuse, der hidtil har haft et affaldsstativ med papirsæk, og venter på at blive kørt ind på grunden. I forbindelse med, at affaldsselskabet Nomi4S skifter beholderne, ændrer de også tidspunkterne for tømning, så der fremover bliver hentet affald ved sommerhuset hele året rundt. Planerne for de centralt placerede undergrundscontainere er foreløbig udskudt.

Tømning hele året rundt – læs her

Veje og stier får en overhaling

2. februar 2020: Vinterens store mængder af nedbør sætter sit præg på veje og stier ved Hostrup Strand, også inden for Hostrup Teglgaards områder. Det skal der gøres noget ved i den kommende tid, og bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at sætte forskellige arbejder i gang. Vejene skal skrabes, og flere stier bliver renoveret. Det gælder blandt andet stien fra Havtjørnevej ned til Kystvejen, den første del af stien fra Revlingebakken ned mod Hedelyngen og stien fra Brombærvej til Blåbærvej.
”Veje og fællesarealer” var blot ét af punkterne på bestyrelsens dagsorden.

Du kan læse hele referatet fra mødet her

Sådan arbejder vi med data

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 99 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er:
Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (“To’eren”)
Grundejerforeningen Hostrup Strand (“Tre’eren”).