Kryds af for en fælles arbejdsdag

5. maj 2023: Efter en lidt forlænget corona-pause planlægger bestyrelsen for GF Hostrup Teglgaard igen en fælles arbejdsdag, hvor forhåbentlig mange medlemmer møder op for at give et nap med ved forskellige praktiske opgaver, der skal løses på foreningens fællesarealer. Derfor: Sæt kryds ved lørdag den 17. juni kl. 10. Dagen begynder med samling på legepladsen, hvor opgaverne bliver fordelt. Arbejdet varer et par timer, og så samles alle til en omgang pølse med brød, øl og vand på Blåbærvej 2, hvor Inga og Svend Erik igen gæstfrit lægger terrasse til. Claus Frandsen står for planlægning af dagen. Der står allerede en del på hans ”to-do-liste”, små og lidt større opgaver, så der bliver noget at gøre for alle, der møder op.
I referatet fra det seneste bestyrelsesmøde kan du læse om nogle af de opgaver, der venter. LÆS HER

Poster i bestyrelsen fordelt

5. maj 2023: Bestyrelsen for GF Hostrup Teglgaard har konstitueret sig efter den ordinære generalforsamling i april. Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej, fortsætter som formand, mens Claus Frandsen, Klokkelyngen, overtager posten som næstformand og fortsætter som vejansvarlig. De menige medlemmer er Søren Poulsen, Brombærvej, Christina Fiig, Revlingebakken og Torbjørn Soelberg, Klokkelyngen. Sidstnævnte blev nyvalgt til bestyrelsen efter 2 år som suppleant. Henrik Nielsen, Hybenvej, er ny 1. suppleant og Søren Svane Jørgensen fortsætter som 2. suppleant.
Konstitueringen skete ved bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen. Du kan læse et referat af mødet HER

Referat fra bestyrelsesmøde

5. maj 2023: Bestyrelsens for GF Hostrup Teglgaard har holdt sit første møde efter den ordinære generalforsamling. Der var en del punkter på dagsordenen. Blandt andet konstituering, opfølgning på spørgsmål fra generalforsamlingen og planlægning af en fælles arbejdsdag i juni. Læs referatet HER

Klar til en dukkert

17. april 2023: Så er det sommer igen! Eller … i hvertfald er vores badebro ved Hostrup Strand kommet op igen og klar til en ny sæson. Et team fra Skive Kommune klarede opsætningen. Foto: Ingrid M. Schmidt

Nyt medlem af bestyrelsen

Torbjørn Dybdahl

18. april 2023: Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard fik ved sin generalforsamling den 15. april valgt et nyt medlem af bestyrelsen. Jan Snejbjerg Jensen, Klokkelyngen, ønskede ikke genvalg, og i stedet valgte forsamlingen, på bestyrelsens anbefaling, hans genbo, Torbjørn Dybdahl, til posten. Torbjørn har hidtil været suppleant for bestyrelsen. Dermed blev en suppleantpost ledig, og her meldte Henrik Nielsen, Hybenvej, sig. Han bliver 1. suppleant, mens Søren Svane Jørgensen, Hedelyngen fortsætter som 2. suppleant. Foreningens revisorer, Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen og Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej, blev også genvalgt.

Se hele bestyrelsen HER

Kontingentet stiger

18. april 2023: Det bliver fra i år 100 kroner dyrere at være medlem af GF Hostrup Teglgaard. Bestyrelsen foreslog på foreningens generalforsamling den 15. april som bebudet en kontingentstigning på 100 kroner, så det samlede beløb nu er 700 kroner. Begrundelsen er dels de stigende priser på varer og ydelser, dels at foreningen er nødt til at få flere opgaver løst med hjælp udefra. Stigningen var indregnet i de to budgetter, der blev fremlagt. Et for indeværende år og et for 2024. Sidstnævnte fordi kontingentopkrævningen fremover vil ske kort efter årsskiftet og ikke som hidtil først efter generalforsamlingen.

Generalforsamling på skrift

22. april 2023: Gik du glip af generalforsamlingen i GF Hostrup Teglgaard? Eller har du lyst til lige at repetere eftermiddagen i Lem Samlingshus? Så er der nu hjælp at hente her på hjemmesiden. Referatet er skrevet og lagt ind sammen med de andre dokumenter fra mødet: Den skriftlige beretning, regnskab og budget(ter).
Du kan læse det hele ved at klikke HER

God ro og orden

18. april 2023: – Tak for en dejlig eftermiddag, lød det fra folk, da de forlod Lem Samlingshus efter generalforsamlingen i GF Hostrup Teglgaard lørdag den 15. april. – Tak og i lige måde, svarede bestyrelsens medlemmer. For generalforsamlingen forløb med dirigenten Lisbeth Kirkegaards ord ”i god ro og orden”, og snakken gik livligt, da der efterfølgende kom kaffe og kage på bordet. 34 deltog i generalforsamlingen. Der vil snarest blive lagt et referat ud her på hjemmesiden.

Nye fodboldmål

12. april 2023: Nu er det måske blevet lidt nemmere at score mål på fodboldbanen ved legepladsen på Havtjørnevej. I hvert har GF Hostrup Teglgaard sat spritnye fodboldmål op. Træværket på de to gamle må var nemlig begyndt at rådne. Bestyrelsesmedlemmerne Claus Frandsen og Søren Poulsen pillede forleden de gamle mål ned, samlede de nye og fik dem sat op, så de står klar til den forestående sommerhussæson. Foto: Ingrid M. Schmidt

Vis hensyn – hold hunden i snor

10. april 2023: Det kniber desværre for nogle hundeejere at holde styr på deres firbenede ven. Derfor er der nu flere steder inden for GF Hostrup Teglgaards område sat skilte op med ”Hund i snor”. Blandt andet dér, hvor stien fra Ibsenvej fortsætter ud på Havtjørnevej og igen, lidt længere henne, ved legepladsen. Tak, om I vil respektere skiltningen og gerne også minde gæster og lejere om, at det er venligt at holde Fido i snor. Det er ikke i orden for eksempel at lade hunden løbe frit på engen eller ind i sommerhushaver.

Generalforsamling for kystbeskyttelsen

10. april 2023: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand er klar med en dato for lagets ordinære generalforsamling. Det bliver traditionen tro den sidste fredag i maj, nemlig den 26. maj kl. 19 i Lem Samlingshus. Bemærk, at forslag til behandling i forbindelse med generalforsamlingen skal være formanden, Søren Daniel Kristensen, i hænde senest den 12. maj 2023. På valg til bestyrelsen er Svend Vestergaard Jensen og suppleant Claus Bjerre, begge udpeget af GF Hostrup Hovedgaard. De modtager begge genvalg.

Læs indkaldelsen her

Nu kommer de nye affaldsbeholdere

15. marts 2023: Så varer det ikke længe, før affaldsbeholderne bliver skiftet ud ved Hostrup Strand. Affaldsselskabet Nomi4S gør klar til at sætte ombytningen i gang i uge 16, og efter planen kan alle beholdere så være skiftet inden pinse. I stedet for den nuværende beholder med ét stort rum til restaffald, får vi nu en todelt beholder med plads til henholdsvis rest- og madaffald. Nomi4S sender besked ud til den enkelte grundejer ca. 14 dage før den forventede ombytning. Plastaffald, metal, glas og pap/papir skal fortsat bringes hen til de fælles containerpladser.

Gyldendal uden forpagter

27. marts 2023: Restaurant Gyldendal står desværre igen uden forpagter. Ægteparret Helle Johansen og Johnny Lorentsen, som drev restauranten i 2022, har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte. Det betyder, at restauranten ikke – som det ellers har været tradition i mange år – kan åbne til påske. – Vi søger med lys og lygte efter en forpagter; men det er vanskeligt. Blandt andet fordi der er stor mangel på kokke, siger Martin Arberg, der er formand for restaurantens bestyrelse.

Kryds af ved sommerfest

27. marts 2023: Så er der sat en dato for årets sommerfest ved Hostrup Strand. Det bliver lørdag den 29. juli. Bag festen står de tre grundejerforeninger Hostrup Strand, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Teglgaard. Datoen blev fastsat, da repræsentanter for de tre grundejerforeninger og Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand forleden holdt deres årlige fællesmøde for at drøfte løst og fast af fælles interesse.

Du kan læse et referat af mødet her

Kontingent-stigning på vej

12. marts 2023: Bestyrelsen for GF Hostrup Teglgaard lægger op til en kontingentstigning ved den forestående generalforsamling den 15. april. Så det fra indeværende år kommer til at koste 100 kroner mere om året at være medlem af foreningen. Hvis generalforsamlingen stemmer for, betyder det altså, at kontingentet stiger fra 600 til 700 kroner. Bestyrelsens ønske om en forhøjelse skyldes primært to ting. Dels de generelle prisstigninger i samfundet. De afspejler sig i de regninger, vi får fra vore leverandører. Dels, at vi i stigende grad er nødt til at købe os til hjælp udefra. For eksempel, når det gælder græsklipning og vedligeholdelse af stier og legeplads. Mange af de opgaver er hidtil blevet løst af frivillige; men færre påtager sig i dag den slags opgaver.

Beskæring langs vejene

12. marts 2023: Egebjerg Maskinstation kører inden påske en runde på alle vore veje for at beskære de træer og buske, hvis grene kan genere trafikken. Det sker hvert andet år, så vi overholder reglerne om vejbredde af hensyn til renovationsbilen og andre store køretøjer, der bevæger sig rundt i området. Grundejerforeningen betaler beskæringen, men oprydningen står de enkelte grundejere selv for.
Veje og fællesarealer er et fast punkt på bestyrelsens møder. Læs referatet fra det seneste møde HER.

Udskiftning på vej i bestyrelsen

12. marts 2023: Der sker en udskiftning i bestyrelsen for GF Hostrup Teglgaard ved den forestående generalforsamling den 15. april. Jan Snejbjerg Jensen meddelte i forbindelse med det seneste bestyrelsesmøde, at han ikke genopstiller. Han har for meget om ørerne og er nødt til at sortere i dét, han er engageret i ved siden af sit arbejde. Så forsamlingen skal vælge et nyt medlem af bestyrelsen i hans sted. Torbjørn Soelberg, den ene af de to nuværende suppleanter, vil gerne til træde til; men alle kan selvfølgelig stille op på dagen.
Forberedelse af generalforsamlingen var ét af punkterne på bestyrelsens seneste møde. Læs referatet HER.

Sæt kryds ved 15. april

15. januar 2023: Så er der en dato for årets generalforsamling i GF Hostrup Teglgaard. Ifølge vedtægterne skal den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af maj, og som noget nyt har bestyrelsen i år besluttet sig for en dato allerede i april. Maj 2023 er nemlig godt fyldt op med helligdage og konfirmationer. Sæt derfor kryds ved lørdag den 15. april kl. 14, hvor vi sætter hinanden stævne i Lem Samlingshus. Indkaldelse med dagsorden, regnskab og skriftlig beretning bliver sendt ud til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingen. Husk, at eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, det vil sige den 1. april. Generalforsamlingen var et af punkterne på bestyrelsens seneste møde.

Læs et referat her

Vandet løber den rigtige vej

15. janaur 2023: Grundejerforeningens arbejde med at lave nye drænanlæg på henholdsvis Klokkelyngen og Enebærvej er vel overstået, og en sammenlægning af regningerne viser, at budgettet holdt. Endda til den gode side. Udgifterne blev nogle tusinde kroner lavere en budgettereret. Grundejerforeningens vejansvarlige, Claus Frandsen, stået i spidsen for de to store projekter, og han udtrykker tilfredshed med resultatet. Hans iagttagelser i løbet af vinteren viser nemlig, at vandet nu løber derhen, hvor det skal. De to dræn var et punkt på dagsordenen for bestyrelsens seneste møde.

Læs et referat af hele mødet her

Ny affaldsbeholder forsinket

26. oktober 2022: Den planlagte udskiftning af den affaldsbeholder, vi har stående ved sommerhusene ved Hostrup Strand, er udskudt. Beholderen til restaffald skulle have været skiftet ud med en ny til både restaffald og madaffald her på den anden side af efterårsferien. Men divisionschef hos affaldsselskabet Nomi4S, Gitte Bak, fortæller, at ombytningen er udskudt til begyndelsen af 2023. Når ombytningen nærmer sig, vil selskabet tage kontakt til grundejerforeningerne.

2’eren tager vejene

16. oktober 2022: Bestyrelserne for de to grundejerforeninger Hostrup Teglgaard (1’eren) og Hostrup Hovedgaard (2’eren) har aftalt et samarbejde omkring vedligeholdelsen af de strækninger på Revlingebakken og Harevej, hvor en række af Hostrup Teglgaards medlemmer har udkørsel. Det gælder for syv sommerhuse på Revlingebakken og tre på Harevej. Kontant betyder det, at 1’eren overfører 200 kroner pr. udkørsel, altså i alt 2000 kr. for 2022, og i praksis, at 2’eren nu sørger for skrab og grus.
Veje og fællesarealer er et fast punkt på bestyrelsens dagsorden. 

LÆS: Referat af seneste bestyrelsesmøde

Nej til 20 km i timen

16. oktober 2022: Ved generalforsamlingen i GF Hostrup Teglgaard blev spørgsmålet om en fartbegrænsning til 20 km/t igen rejst. I dag skilter vi med 30 km/t i området. Bestyrelsen lovede at tage det op med Skive Kommune; men desværre gav henvendelsen heller ikke denne gang det ønskede resultat. Kommunen fastholder de 30 km/t i sommerhusområderne. Dermed gør bestyrelsen ikke mere ved sagen.
Læs om dette punkt og andre fra bestyrelsens seneste møde:

LÆS: Referat af seneste bestyrelsesmøde

Hold øje med affaldet

2. juni 2022: Hjælp os med at holde orden omkring den nye affaldsstation på Teglgaardvej.

Sådan lyder opfordringen fra såvel affaldsselskabet Nomi4S som bestyrelsen for GF Hostrup Teglgaard.

Med den nye affaldsstation på Teglgaardvej har vi fået en flot løsning for affaldssorteringen ved Hostrup Strand. Stationen fremtræder ryddelig med spritnye containere og en pæn og praktisk belægning omkring, så alle får et godt indtryk, når de kører ind i sommerhusområdet. Sådan skal det gerne fortsat være, derfor: Hvis du bemærker efterladt storskrald eller andet omkring containerne, så tag gerne et foto og send det til bestyrelsesmedlem Claus Frandsen på 2127-2998 eller frandsen78@live.dk, så følger han op sagen.

Sådan arbejder vi med data

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til:
GRFhostrupteglgaard@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

64 huse tilmeldt Nabohjælp

21. april 2021: 64 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er lige nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 99 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er:
Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (“To’eren”)
Grundejerforeningen Hostrup Strand (“Tre’eren”).