Flere kan få stemmeret

15. maj 2022: Flere kan få stemmeret og stille op til valg i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Det sikrer en vedtægtsændring, som samlede flertal både ved foreningens ordinære generalforsamling og efterfølgende ved en ekstraordinær. Sidstnævnte blev afviklet lørdag den 14. maj på legepladsen, hvor alle fremmødte stemte for. Syv deltog, og seks kunne stemme. Ændringen af vedtægternes §8 sikrer, at en nær slægtning til en sommerhusejer, med fuldmagt, kan få overdraget stemmeret og være valgbar. Det kan for eksempel være aktuelt ved et salg, hvor forældre overdrager sommerhuset til næste generation, men stadig er de primære brugere af huset og derfor har en interesse i fortsat at støtte op om arbejdet i grundejerforeningen.

Du kan læse foreningens vedtægter her
Læs referatet af den ekstraordinære generalforsamling her

Nye forpagtere i Gyldendal

19. maj 2022: Så er der fundet et nyt forpagterpar til spisestedet på Gyldendal Havn. Skive Folkeblad skriver, at de nye forpagtere er ægteparret Helle Hornshøj Johansen og Johnny Hornshøj Lorentsen, der i forvejen driver restauranten Den Glade Pingvin i Struer. Bestyrelsen for Gyldendal Havnecafé ApS har ledt efter en ny forpagter, siden den tidligere forpagter, Toke Jensen, gik konkurs. Onsdag 1. juni slår de nye forpagtere dørene op for Restaurant Gyldendal. Frem mod sankthans med åbent fra torsdag til søndag, derefter udvides åbningstiden i højsæsonen. Gyldendal vil fortsat blive drevet som en a la carte-restaurant.

Generalforsamling med god debat

Slåningen af græs på bl.a. engen ved Fæbækken bliver droppet i år som forsøg. Dog slås efter ønske fra generalforsamlingen en bræmme langs stierne.

13. maj 2022: Salen i Lem Samlingshus var fyldt til næstsidste plads, da grundejerforeningen Hostrup Teglgaard holdt sin ordinære generalforsamling søndag 8. maj. 41 mødte op og bidrog til en generalforsamling, hvor formalia blev krydret med kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte. Alt sammen under kyndig ledelse af ordstyrer Lisbeth Kirkegaard.
Bestyrelsen fik opbakning til sit arbejde, til sine forslag og planlagte projekter, dog med en enkelt tilretning omkring græsslåning på fællesarealer. Bestyrelsen vil – både for at spare og for at gøre området lidt mere ”vild med vilje” – springe slåningen over et år nogle steder; men det udtrykte flere betænkelighed ved med henvisning til, at det så kan blive vanskeligt at slå stien langs bækken.
Debatten endte med et kompromis: Der bliver slået en ekstra bredde langs stien én gang i år, mens resten får lov til at gro.
Læs mere om fællesarealerne og alt det andet, generalforsamlingen nåede igennem. Du finder referatet ved at klikke – HER

Affalds-containerne er landet

3. maj 2022: Arbejdet med at etablere de nye affaldsstationer ved Hostrup er i fuld gang. Vores kontaktperson hos Nomi4S, Conni Toft, fortæller, at fire undergrundscontainere nu er placeret ved Teglgaardvej. De skal rumme papir/pap, metal, glas og plast. Selve anlægsarbejdet står dog stadig for med støbning, opfyldning, fliser etc., så containerne er ikke åbne endnu. De er pakket ind i plastik. Når den bliver fjernet, må containerne bruges. Der kommer også affaldsstationer ved Dådyrvej, Øster Hærupvej, Contortavej og Vester Hærupvej.

Læs mere om de nye tider for affaldet HER

Årsmøde i kystbeskyttelseslaget

Husk, at det er fredag 27. maj, der er generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Mødet begynder kl. 19.00 og foregår i Lem Samlingshus.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formand Søren Daniel Kristensen i hænde inden 13. maj.
Årsberetning og årsregnskab for 2021 vil efter generalforsamlingen blive lagt her på hjemmesiden.

Læs indkaldelsen HER

Husk generalforsamling søndag

Husk at det er på SØNDAG 8. MAJ, at der er ordinær generalforsamling i  Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Mødet holdes i år i Lem Samlingshus og begynder klokken 10.00.
Når mødet holdes i samlingshuset, er det fordi Restaurant Gyldendal desværre stadig står uden forpagter.
På generalforsamlingen skal der bl.a. tages stilling til et forslag fra bestyrelsen om en ændring af vedtægterne. Og så er tre af brestyrelsens medlemmer på valg, nemlig Søren Poulsen, Claus Frandsen og Ingrid M. Schmidt. 
Det skriftlige materiale til generalforsamlingen, bl.a. bestyrelsens skriftlige beretning, er udsendt til medlemmerne, men kan også hentes herunder:

Indkaldelse

Skriftlig beretning og økonomi

Forslag til ændring af vedtægter

Folk fra Skive Kommune i gang med opstilling af nye “møbler” ved stranden. Foto: Jens Frede Nielsen

Nye bænke ved stranden

23. april 2022: Takket være Skive Kommune er der nu to nye bord- og bænkesæt ved badebroen/ophalerpladsen ved Hostrup Strand. Et sjak fra kommunen har ryddet op på pladsen og fjernet det gamle hegn og de nedslidte “møblementer”. Også badebroen er sat op til den nye sæson.

Sommerfesten genopstår

9. april 2022: Sommerfesten ved Hostrup Strand genopstår efter to års corona-pause. Det blev besluttet, da repræsentanter for grundejerforeningerne og Kystbeskyttelseslaget ved Hostrup Strand for nylig holdt fællesmøde for at drøfte diverse emner, som berører os på tværs af foreningsgrænserne. Som noget nyt var Grundejerforeningen Gyldendal også repræsenteret. Sommerfesten løber af stablen lørdag den 30. juli. Foreløbig består festudvalget af Christina Fiig (Hostrup Teglgaard), Søren Moselund (Hostrup Hovedgaard) og Martin Arberg (Hostrup Strand).
Der var selvfølgelig også andre punkter på dagsordenen. Læs referatet HER

Forslag til vedtægtsændring

9. april 2022: Ved generalforsamlingen i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard den 8. maj vil bestyrelsen foreslå en vedtægtsændring. Det gælder en udvidelse af §8 med henblik på, at ejeren af et sommerhus med fuldmagt kan overdrage stemmeret/valgbarhed til en nærtstående slægtning. Det kan for eksempel være aktuelt ved et salg, hvor forældre overdrager sommerhuset til næste generation, men stadig er de primære brugere af huset og derfor har en interesse i fortsat at støtte op om arbejdet i grundejerforeningen, også ved at kunne stemme og stille op ved generalforsamlingen.
Læs mere om forslaget i referatet fra bestyrelsens møde den 30. marts HER

Klar til generalforsamling

9. april 2022: De sidste brikker er ved at være lagt til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard den 8. maj. Regnskabet er på vej til revisorerne, den skriftlige beretning er klar til at gå ”i trykken”, indkaldelsen er skrevet, og på sit seneste møde fik bestyrelsen finpudset budgettet for 2022. Blandt de tunge poster i år er to drænprojekter. Indkaldelse, beretning og regnskab skal være medlemmerne i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
Læs referatet af bestyrelsens møde HER

Ingen sankthans-fest

17. marts 2022: En tradition står for fald ved Hostrup Strand, nemlig det store sankthansbål ved Febækken/ophalerpladsen. Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har stået som arrangør i mange år; men foreningens bestyrelse er enig om, at nu er det slut. Det skyldes brandsikkerheden. Med årene har bålet vokset sig større og større. Sommerhusejere fra området har kunnet køre grenaffald til bålet i juni måned, og det har givet kæmpestore, flotte bål og hyggelige sammenkomster; men så store bål er vanskelige at styre og kræver et opsyn, som vi reelt ikke kan leve op til.

Læs mere om beslutningen i referatet fra bestyrelsens seneste møde HER

Nye affalds-stationer på vej

13. marts 2022: Nu gør affaldsselskabet Nomi4S klar til at udvide affaldssorteringen ved Hostrup Strand. Efter påske går arbejdet i gang med at etablere nye affaldsstationer med nedgravede containere til papir/pap, plast, glas og metal. I alt bliver der ved Hostrup Strand anlagt fem nye stationer. Restaffald og madaffald vil fortsat blive afhentet ved sommerhusene.

Læs mere om de nye tider for affaldet HER

Brombær-fri

overnatning

18. februar 2022: Shelterpladsen ved Teglgaardvej har undergået en mindre forvandling de seneste dage.
Det er folk fra Skive Kommune, der har været i gang med at rydde op og ”bygge” nyt. Selve shelteren og området omkring er blevet befriet for brombær. Der er lavet en ny bålplads, og de ødelagte bord/bænkesæt er fjernet og erstattet af nye bænke. Desuden er der lavet en beplantning ned mod Teglgaardvej for at give lidt mere privatliv til såvel shelter-gæster som nabosommerhus.
Oprydningen er kommet i stand efter et møde i efteråret mellem kommunen og Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.
(Foto: Claus Frandsen)

Jens Frede melder storm

Klappen er sænket ved Fæbækkens udløb, så vandet fra fjorden ikke skyller op og oversvømmer området bag Kystvejen. Foto: Jens Frede Nielsen

29. januar 2022: Vinterens første storm raser over Hostrup Strand.
– Det er ikke så slemt endnu, men det tager til, melder Jens Frede Nielsen, vores tidligere “vejmand”, som stadig holder et vågent øje med området. Han varetager også fortsat opgaven med at sænke og hæve klappen ved udløbet af Fæbækken, så vandet fra fjorden ikke trænger ind i vandløbet og oversvømmer engene ved højvande.
– Jeg har været nede og sænke klappen, fortæller Jens Frede – som har sendt tre styks øjebliksbilleder af situationen på kysten klokken cirka 15.

Det blæste en halv pelikan ved Hostrup Strand lørdag eftermiddag – og stormen var i tiltagen.

Blæsten går frisk over Limfjordens vande … her set fra “Det røde badehus”.

Stort flertal for yderligere kystsikring

28. september 2021: Kystbeskyttelsen ved Hostrup Strand skal forstærkes og udvides. I hvert fald hvis det står til et flertal af medlemmerne af Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Sommerhusejere fra Hostrup Strand strømmede lørdag formiddag til Spøttrup Kulturhal for at deltage i generalforsamlingen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Det ekstraordinært store fremmøde på omkring 175 skyldtes bestyrelsens forslag til den fremtidige kystbeskyttelse. Efter en grundig orientering gik forsamlingen til afstemning, og resultatet var næsten et énstemmigt ”ja”. Der blev afgivet 157 stemmer, og heraf sagde de 145 ja. Bestyrelsen sender nu et referat af generalforsamlingen med afstemningsresultatet til Skive Kommune, hvor projektet skal behandles og forhåbentlig godkendes af byrådet.

Dokumenter/bilag vedr. generalforsamlingen:

Brombærbuske bersærk

28. september 2021: Godt nok er ”Vild med vilje” blevet et populært slogan; men brombærbuske og gyvel gror for vildt på grundejerforeningens arealer langs henholdsvis Kystvejen og Febækken. De uønskede buske har bredt sig voldsomt og danner tætte krat på engen. Problemet var på dagsordenen på det seneste møde i grundejerforeningens bestyrelse, og der er ikke nogen nem løsning på det. Blandt andet fordi strandengen er §3-beskyttet natur, og det indebærer, at der som udgangspunkt ikke må foretages ændringer i naturens tilstand. For at få hjælp til at knække dén nød, besluttede bestyrelsen at tage kontakt til Skive Kommune for at få råd og vejledning.
Den forsømte shelterplads ved Teglgaard blev også drøftet.

Læs referat fra bestyrelsens møde her

Sådan arbejder vi med data

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til:
GRFhostrupteglgaard@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

64 huse tilmeldt Nabohjælp

21. april 2021: 64 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er lige nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 99 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er:
Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (“To’eren”)
Grundejerforeningen Hostrup Strand (“Tre’eren”).