Referat af bestyrelsesmøder i 2022

Referat bestyrelsesmøde GF Hostrup Teglgaard 03.10.2022

Til stede via Teams:
Søren Poulsen, Claus Frandsen, Christina Fiig, Jan Snejbjerg Jensen og Ingrid M. Schmidt

Nyt fra formanden:

20 km/t-zone: På årets generalforsamling blev bestyrelsen spurgt, om vi i sommerhusområdet kan få indført en 20 km/t-zone i lighed med skiltning på Ibsenvej.
Jeg har derfor som aftalt henvendt sig til Skive Kommune for at få afklaret, om vi kan få en hastighedsbegrænsning på 20 km/t i stedet for den nuværende 30 km/t. Svaret er nej. I forhold til Ibsenvej fik jeg at vide, at der hverken er søgt eller givet tilladelse til en 20 km-zone.

Overførsel af medlemmer til 2’eren: GF Hostrup Hovedgaard (2’eren) har forespurgt om muligheden for at få overført syv sommerhuse på Revlingebakken og to på Harevej, som hører under os. For nogle år siden undersøgte vi muligheden for at ”bytte” medlemmer på Harevej/Revlingebakken; men Skive Kommune sagde nej. Så inden vi tager spørgsmålet op, har jeg igen forespurgt hos Skive Kommune, hvor en jurist nu vil foretage en vurdering.

Shelterpladsen: Skive Kommune har ryddet op og renoveret som aftalt; men det kniber med vedligeholdelsen. Den nye bålplads er groet helt til. Jan tager fat i vores kontaktmand.

Ny velkomst: Sammen med Søren har jeg revideret vores skriftlige velkomsthilsen til nye medlemmer. Forslag: At vi også følger op med en personlig velkomst. Beslutning: Det arbejder formanden videre med.

Veje og fællesarealer

Drænprojekter v. Claus: Klokkelyngen: Arbejdet er færdigt. Der er lavet en ny vandrende med et afløb ned til engen ved Febækken. I den forbindelse er vejen blevet 90 cm bredere end før, så der nu løber en markeret sti nede fra engen og op mod Revlingebakken i næsten lige linje. Enebærvej: Arbejdet er i gang. Det er planen at lave stenkasser ved siden af vejen for på den måde at lede vandet væk.

Vejene v. Claus: De bliver vedligeholdt som planlagt

Beskæring, status på gyvel og brombær + pilekrat v. Claus og Ingrid:

Gyvel på Havtjørnevej: Knud Mose er færdig med rydningen på fællesarealet ud for sit sommerhus. Han fortjener en stor tak for indsatsen.
Brombærkrat v. Febækken: Jan tager fat i Skive Kommune, så det aftalte møde forhåbentlig kan komme i stand på åstedet i år.
Pilekrat ved legepladsen: Vi har fået henvendelse fra et par sommerhusejere på Brombærvej, om de må foretage en beskæring – for at bevare deres udsigt. Det må de selvfølgelig gerne, blot de sørger for en vis findeling/oprydning. De har lovet at give besked, når de går i gang.

Legepladsen v. Søren: Dalpin (Dansk Legepladspladsinspektion) inspicerede legepladsen den 6. september. Det sker en gang årligt. Efterfølgende får vi en rapport. Der er kun ganske få anmærkninger: Et par skruer og beslag skal strammes, og den ene gynge (fuglereden) skal hæves 10 cm. Det klarer Søren.

Renovation, status og kørsel v. Claus og Ingrid: 

De nye affaldsstationer: Det fungerer fint. Der har kun været få ”efterladenskaber”.

Kørsel på Klokkelyngen: Skraldebilen vil fortsat vende på toppen af Klokkelyngen. Vi kan ikke få den til at bakke ned.

Økonomi

Status: Søren fremlagde tallene for årets første måneder. Ingen afvigelser.

Nyt årshjul v. Søren og Ingrid: Det virker ulogisk, at vi først opkræver kontingent i september. Især for de sommerhuse, der bliver solgt i årets løb. Beslutning: Vi vil rykke betalingen frem til umiddelbart efter årsskiftet. Det betyder, at vi ved generalforsamlingen næste år skal vedtage budgetter for både 2023 og 2024. Søren og Ingrid arbejder videre med spørgsmålet til næste bestyrelsesmøde.

Bidrag til 2’eren (Revlingebakken og Harevej) v. Ingrid: Som aftalt med Hostrup Hovedgaard har vi overført 1800 kr. i ”vejpenge” til dem for de medlemmer, vi har på Revlingebakken og Harevej. Det er 7 x 200 kroner. Dermed står 2’eren for vedligeholdelse af Revlingebakken i år.

Ekstra udkørsel: v. Ingrid: En sommerhusejer på Hedelyngen har hos Skive Kommune søgt og fået tilladelse til at lave en ny indkørsel fra Harevej. Dermed skal vi også overføre 200 kr. for dem til 2’eren. Beløbet lægges efter aftale med ejeren oveni kontingentet. Ingrid har kontakten

Gebyr v. ejendomshandler v. Ingrid: Et ejendomsmæglerfirma bad i forbindelse med en handel om at få udfyldt et ”forespørgsels-skema”. Det kan vi som GF tage et gebyr for.
Beslutning: Ved fremtidige forespørgsler opkræver vi et gebyr på 500 kr.

Badebroen, fiskeri og stenkast v. Ingrid: Vi har i sommerens løb fået flere henvendelser om stenkastning og fiskeri fra badebroen. Det er et irritationsmoment, at der bliver smidt sten ud på sandbunden omkring broen. Fiskerne risikerer at tabe kroge og andet grej omkring badebroen.
Beslutning: Jan tager kontakt til Skive Kommune. Kan vi få opsat piktogrammer med ”fiskeri forbudt” og ”stenkast forbudt”

Evaluering sommerfest v. Christina: Sommerfesten forløb på bedste vis med god tilslutning. Tak til 2’eren. Næste år vil vi tilstræbe, at opgaverne omkring sommerfesten bliver bedre fordelt, så vi også tager vores tørn. Udgift: 3.358,69 kr. til hver af de tre deltagende foreninger.
Beslutning: Vi bakker op om en sommerfest igen i 2023.

Kommende møder:
Den 9. januar kl. 19 på Teams
Den 4. marts kl. 14 i Hostrup
Generalforsamling: 15. april kl. 14

Eventuelt: Ikke noget

Ref. Ingrid
Primo oktober 2022

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde GF Hostrup Teglgaard
torsdag 26. maj kl. 10 i Hostrup

Til stede: Søren Poulsen, Claus Frandsen, Jan Snejbjerg Jensen og Ingrid M. Schmidt
Afbud: Christina Fiig 

 • Nyt fra formanden:
  Jeg har forleden rettet henvendelse til Kystbeskyttelseslagets bestyrelse (Svend Vestergaard) for at få stoppet yderligere tilførsel af jord på kystsikringen fra Febækken hen til bølgebryderne. Der er lagt op til 7 meter på, så ”vores” strand er blevet betragtelig mindre, og det bliver vanskeligt at gå langs vandkanten.
 • Konstituering:
  Som hidtil. Det vil sige med Ingrid som formand, Søren som næstformand og Claus som vejansvarlig.
  Kassererposten: Det fungerer ikke optimalt med en ekstern kasserer. Derfor har Ingrid aftalt med Bente Hedegaard, at vi trækker opgaven tilbage i bestyrelsen, hvor Søren i første omgang tager den på sig. Søren og Ingrid aftaler snarest en overleveringsforretning med Bente.
  Ved konstitueringen næste år tager vi igen fordelingen af de forskellige poster op til vurdering.
 • Generalforsamling, opfølgning:
  Vi kan glæde sig over en veloverstået generalforsamling med godt fremmøde og en god snak/debat om tingene.
  Spørgsmål om 20 km-zone på Ibsenvej: Ingrid undersøger sagen.

Spørgsmål fra flere på Tyttebærvej ang. generende bevoksning ved skel: Ingrid undersøger.
Spørgsmål om græsklipning: Claus aftaler omfanget af årets klipning med entreprenør Henning Pedersen.

 • Økonomi:
  Ikke noget
 • Veje og fællesarealer, opfølgning på:
 • Legepladsen: Søren følger op på årets inspektion med Dansk Legegpladsinspektion, Dalpin.
 • Vejene: Claus tager kontakt til Nomi4S for (igen) at få chaufføren til at bakke på Klokkelyngen – det belaster rabatter og indkørsler, når han vender.
 • Drænprojekter – Claus henvender sig til Skive kommune for at få godkendelser på plads. Arbejdet kan efter planen gå i gang efter sommerferien.
 • Brombærbevoksning på engen: Jan har kontakt til rette vedkommende hos Skive Kommune. Sagen har trukket ud på grund af sygdom i afdelingen. Vi har lovning på en besigtigelse det senere på året. Derefter finder vi ud af, hvad der skal gøres og hvem der skal gøre/betale det.
 • Gyvelbevoksning på engen: Det trækker (for) længe ud med et svar fra Skive Kommune. Jan prøver at rede trådene ud. Fældningen skal helst ske, inden buskene smider frø.
 • Renovation, containerpladser, seneste nyt:
  – Containerpladserne er nu taget i brug. Træls, at nogen allerede har efterladt storskrald (gammel mikrobølgeovn) på stedet. Nomi4S opfordrer til, at vi rapporterer til dem hver gang, det sker. Gerne med foto. Opfordring til medlemmerne om at give bestyrelsen et praj, når de bliver opmærksom på problemer omkring de nye containere.
  – De små bobler på Havtjørnevej bliver fjernet i forbindelse med næste tømning.
  – Efter efterårsferien får vi de nye containere til rest/mad. Til placering ved sommerhusene.
 • Fællesmøde, opfølgning:
  Godt møde efter en lang coronapause, med orientering om de fire foreningers arbejde og aftale om årets sommerfest m.m. Ingrid indkalder til møde igen i 2023.
 • Sommerfest ved Hostrup Strand:
  Dato: 30. juli kl. 14 på 2’erens legeplads.
  Festkomitéen tæller: 1’eren: Christina Fiig. 2’eren: Søren Mosegaard. 3’eren: Martin Arberg. Gyldendal er ikke med.
 • Næste møde – ikke datosat
 • Eventuelt:
  – Ingrid: Rest. Gyldendal har fået nye forpagter
  – Jan: Hold øje: For nylig var der et indbrudsforsøg på Ibsenvej. En tysk gæst slog alarm. Politiet rykkede ud og sonderede terrænet, men nåede ikke at fange nogen. Vi kan kun opfordre til, at vi alle holder øje med, hvem der færdes i området ”efter mørkets frembrud”.
  – Søren: Kort opdatering på arbejdet i kystbeskyttelseslagets bestyrelse. Forstærkningen kommer ikke i gang i år.

Ref. Ingrid
29. maj 2022

 

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Tirsdag 4. april kl. 20 – via Teams

Til stede: Søren Poulsen, Claus Frandsen, Jan Snejbjerg Jensen og Ingrid M. Schmidt
Afbud fra: Christina Fiig

 1. Orientering fra formanden
  Fællesmøde: april deltog Søren og Ingrid i et fællesmøde med de andre grundejerforeninger ved Hostrup Strand: Hostrup Hovedgaard, Hostrup Strand og Gyldendal. Bestyrelsen får referatet tilsendt, og det bliver langt ud på hjemmesiden. Vi er enige om at genoptage traditionen med en fælles sommerfest, og der er nedsat et festudvalg. Dato: 30. juli. Vi er repræsenteret med Christina.
  Borde/bænke: Skive Kommune har ryddet op nede ved stranden og sat to nye bord/bænke-sæt op. Et af de gamle sæt er bevaret.
 2. Dræn, v. Claus:
  Orientering om de to drænprojekter på Klokkelyngen og Enebærvej efter en gennemgang på å-stederne sammen med entreprenøren. Beslutning: Vi arbejder videre med begge projekter og budgetterer med udgiften.
 3. Regnskab og budget, v. Ingrid:
  Regnskabet for 2021 er klar til at blive afleveret hos revisorerne.
  Forslag til budget fremlagt og vedtaget med enkelte omposteringer. Vi planlægger blandt andet to drænprojekter i 2022, Klokkelyngen og Enebærvej, og sætter derfor et større beløb af til ”veje og dræn”. Til gengæld vil vi i år spare en græsklipning på mark- og engarealer og se, hvordan områderne udvikler sig ved kun at blive klippet hvert andet år.
 4. Forslag kontingentforhøjelse:
  De planlagte drænprojekter betyder, at vi budgetterer med et underskud. Dermed kommer kassebeholdningen ned på ca. 125.000 kr. Spørgsmålet er, om vi skal foreslå en kontingentforhøjelse? Beslutning: Det gør vi ikke, det er forsvarligt at lande på de 125.000; men vi vil redegøre for vore overvejelser på generalforsamlingen. Oveni drænprojekterne kommer de aktuelle prisstigninger, så det kan blive aktuelt med en kontingentforhøjelse næste år.
 5. Henvendelse ang. ny indkørsel:
  GF Hostrup Hovedgaard har henvendt sig med spørgsmål til en ny ind-/udkørsel til Harevej. Ingrid undersøger, hvilke regler der gælder, og kontakter grundejeren.
 6. Næste møde:
  Vi fastlægger ikke nogen dato før generalforsamlingen.
 7. Eventuelt:
  Et punkt til den mundtlige beretning: En appel til vore medlemmer om at tænke sig om, når de udleder vand: Et er, at man får løst et problem på sin egen grund, noget andet er, om man sender problemet videre til andre. Reglerne på området skal selvfølgelig overholdes.

Ref. Ingrid
09.04.2022

 


 

Fællesmøde for grundejerforeningerne og Kystbeskyttelseslaget ved Hostrup Strand
Søndag den 3. april 2022 kl. 10

Til stede:

GF Hostrup Teglgaard (1’eren): Søren Poulsen og Ingrid M. Schmidt
GF Hostrup Hovedgaard (2’eren): Lillian Møller Jensen, Jørn Knudsen og Preben Hald
GF Hostrup Strand (3’eren): Martin Arberg og Svend Erik Kirkegaard
GF Gyldendal: Marianne Clemmensen og Michael Skov / Korsgaard
Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand repræsenteret ved Søren Poulsen

Dagsorden:

 1. Bordet Rundt
 2. Affaldssortering v. Hostrup Strand
 3. Sommerfest
 4. Næste møde
 5. Eventuelt

Bordet rundt:

 • 3’eren v. Martin og Svend Erik:
  126 medlemmer. Kontingent: 500 kr.
  Et af årets projekter: En boldbane på areal ved Sitkagranvej
  Vejenes vedligeholdelse er et stående tema. Et vejudvalg vil foranstalte forsøg med hårdere bund for et bedre afløb.
  Et andet tilbagevendende tema: Træer kontra udsigt.
  Arrangementer:
  Opsætning af badebro samler en 20-25 stykker til arbejde og efterfølgende pølsespisning.
  Generalforsamling: Altid pinselørdag
 • 1’eren v. Søren og Ingrid
  121 medlemmer. Kontingent: 600 kr.
  Årets projekter: Dræn. Vi har udfordringer med vand øverst på Klokkelyngen og ved Enebærvej/Slåenvej.
  Vejene har været i god stand efter kloakeringen; men nu trænger de igen til vedligeholdelse.

Shelterpladsen ved Teglgaardvej er ryddet op og renoveret. Arbejdet er udført af Skive Kommune, som ejer shelter + borde/bænke. Shelteren ligger på grundejerforeningens jord, men vi har ingen forpligtigelser til at holde området.
Det er også Skive Kommune, der ejer den handicapvenlige badebro med tilhørende bord/bænkesæt. Offentligt område. I sin tid finansieret af EU-penge.
Arrangementer:
Fælles arbejdsdag, sankthans, fredagskomsammen ved stranden.

Generalforsamling: I maj, i år søndag den 8. maj.

 

 • GF Gyldendal v. Marianne og Michael
  70 medlemmer. Kontingent: 422 kr. Det stiger med en krone hvert år.
  Projekter: Ny badebro finansieret ved en ekstra indbetaling fra medlemmerne.
  Ny ståltrappe ned til stranden som erstatning for den gamle trætrappe.
  Arrangementer: Broopsætning m. afsluttende pølsespisning. Generalforsamling.
  En gruppe grundejere har dannet et fældelaug, hvor man en gang om året hjælper hinanden med at fælde og beskære og har en hyggelig dag sammen om arbejdet.
  Generalforsamling: Påskelørdag.
 • 2’eren v. Lillian, Jørn og Preben
  126 medlemmer. Kontingent: 500 kr.
  Ny badebro.
  Et af årets projekter: Legepladsen, hvor der er nyt på vej.
  Har gode erfaringer med at søge fondspenge til legeplads og bro. For eksempel Landsbyfonden under Skive Kommune, lokale fonde og pengeinstitutter
  Arrangementer:
  Fælles arbejdsdag med godt fremmøde. Nyt: Fredagsbar kl. 17.
  Generalforsamling: 14. maj

Diverse afledt af ”bordet rundt”:

 • Skiltene er mange og forskellige i området; men vi gør ikke noget for nuværende.
 • Fart: På flere strækninger bliver der kørt for hurtigt efter forholdene; men myndighederne går ikke med til en fartbegrænsning på 20 km/t. Og vi får ligeledes afslag på opsætning af spejle med det argument, at de giver falsk tryghed. Så vi gør ikke mere for nuværende.
 • Skal vi i fællesskab tage kontakt til Skive Kommune ang. strækningen Mellemtoften og Øster Hærup Strandvej? Strækningen er i dårlig stand. Beslutning: Marianne skriver et udkast til en fælles henvendelse fra de fire grundejerforeninger til Skive Kommune med opfordring til en udbedring. Husk asfaltindstik ved Harevej.
 • Fælles aftale om vejvedligehold? Beslutning: Det er ikke aktuelt for nuværende, da vi har forskellige ordninger.
 • Sankthans v. 1’eren: Vi har besluttet ikke at genoptage traditionen med sankthansbål i hullet ved ophalerpladsen. Det har vokset sig for stort, og vi kan ikke tage ansvar for sikkerheden. Det kræver opsyn i aften- og nattetimerne, indtil det er brændt helt ud.

Affaldssortering ved Hostrup Strand:

Vi har igen været indkaldt til et møde med affaldsselskabet Nomi4S omkring den fremtidige affaldssortering ved Hostrup Strand. Efter påske går Nomi4S i gang med at anlægge de planlagte containerpladser, fem i alt med nedgravede beholdere til pap/papir, glas, metal, plast. Vi får fortsat hentet restaffald ved sommerhusene og fra senere på året også madaffald. Efter efterårsferien får vi nye beholdere ved sommerhusene med plads til de to typer affald. De rummer 50 liter mere end de nuværende. Nomi4S har sendt informationsmateriale, som vi kan rundsende til medlemmerne.

Sommerfest:

Bordet rundt er der enighed om at genoptage sommerfesten efter to års coronapause.
GF Gyldendal spørger baglandet og vender tilbage.
Tid: Lørdag eftermiddag den 30. juli 2022.
Sted: 2’erens legeplads.
Økonomi: Hver forening bidrager med 4.000 kr.
Festudvalg: 1’eren: Christina Fiig. 2’eren: Søren Mosegaard. 3’eren: Martin Arberg. Gyldendal: ?

Næste møde:

Lørdag den 25. marts 2023

Eventuelt:

 • Martin orienterede om den aktuelle situation for Rest. Gyldendal, som står uden forpagter. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i april med henblik på at få styrket økonomien og få valgt et nyt bestyrelsesmedlem.
 • Søren orienterede om den planlagte forstærkning af kystbeskyttelsen. Alt er på plads med dispensationer, tilladelser etc.; men en skrivefejl hos Limfjordssekretariatet gør, at sagen skal tilbage til Skive Kommune for en delvis genbehandling. Det forsinker arbejdet, som næppe kommer i gang i år. Derfor er aftalen med Hostrup Hovedgaard om leje af areal til jorddepot ved Teglgaardvej forlænget til årets udgang.

Ref. Ingrid
6. april 2022

 


 

Dagsorden bestyrelsesmøde GF Hostrup Teglgaard
Onsdag 30. marts 2022 kl. 19 – via Teams

 Til stede: Søren Poulsen, Claus Frandsen, Jan Snejbjerg Jensen, Christina Fiig, Bente Hedegaard og Ingrid M. Schmidt

 

 • Nyt fra formanden
  Vi har ajourført medlemslisterne. Nu er der kun to tilbage, som ønsker papirpost.
 • Økonomi – regnskab 2021 og budget 2022
  De sidste tal mangler stadig at komme på plads.
  Regnskab skal gøres færdigt og afleveres hos revisorer – Bente og Ingrid
  Budget afventer tilbud på drænarbejde – Claus / Ingrid
 • Kontingent-andel til 2’eren, Hostrup Hovedgaard
  Vi har fået en forespørgsel fra 2’eren angående vore medlemmer på Revlingebakken (7) og Harevej (2). I praksis bliver de to vejstrækninger holdt af 2’eren, og de finder det derfor rimeligt, at vi betaler et beløb for arbejdet. Vi har hidtil bidraget med et læs grus.
  Beslutning: Vi overfører et beløb svarende til den andel, som udgiften til vej-vedligehold udgør af vort kontingent, 200 kr. = 1800 kr. Vi udfærdiger en skriftlig aftale, som kan tages op til hvert år. Ingrid drøfter det videre forløb med 2’eren og udfærdiger en ”kontrakt” og sender efterfølgende en skrivelse til de ni grundejere.
 • Veje og fællesarealer, opdatering på punkter fra sidste møde:
  * Dræn på Klokkelyngen og Enebærvej: I den kommende weekend mødes Claus med entreprenøren for at få et overblik og et tilbud på opgaven. Derefter træffer vi en beslutning, så en eventuel udgift kan komme med på budgettet for 2022.
  * Bord- og bænkesæt ved stranden: Skive Kommune meddeler, at de vil skifte sættene ud
  * Brombær- og gyvelbevoksningen på engen + klap ved Febækken: Jan har fundet frem til den medarbejder ved Skive Kommune, som nu sidder med de tre sager. Sygdom hos en kollega har trukket sagerne i langdrag. Hun kommer på besigtigelse og derefter drøfter vi de forskellige løsningsmuligheder. Jan og Claus har kontakten og følger sagerne.
 • Ny affaldssortering, containerpladser:
  Efter planen går arbejdet med at anlægge containerpladserne efter påske. Vi har modtaget informationsmateriale fra Nomi4S vedrørende den fremtidige sortering. Ingrid går det igennem med henblik på at sende det ud til medlemmerne og orientere på hjemmesiden.
 • Generalforsamling 8. maj, planlægning:
  Beretning, indkaldelse, regnskab, budget: Ingrid gør klar til udsendelse. Materialet skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
  Revision: Regnskab m. bilag skal gøres klar og afleveres hos revisorerne. Ingrid koordinerer.
  Ordstyrer: Ingrid forhører sig hos mulige emner.
  Servering: Kaffe og kringle, Ingrid bestiller. Søren og Christina giver en hånd med på dagen med borddækning, kaffebrygning etc.
  På valg er Søren Poulsen, Claus Frandsen og Ingrid M. Schmidt. Alle tre genopstiller.
 • Forslag vedtægtsændring, v. Ingrid:
  Forslag om at udvide den nuværende §8 i vore vedtægter med henblik på, at ejeren af et sommerhus med fuldmagt kan overdrage stemmeret / valgbarhed til en nærtstående slægtning. Eksempel: En ejer overdrager sommerhuset til et eller flere af sine børn men er stadig den primære bruger af sommerhuset og ønsker derfor også fortsat at støtte op om grundejerforeningens arbejde. Vedkommende får med den nye formulering mulighed for at stemme og stille op ved foreningens generalforsamling.

  Nuværende §8:

  Stemmeret: På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme. Eet medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller gensidigt repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivning er ikke skriftlig med mindre dette bestemmes ved almindeligt stemmeflerhed. Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dages før generalforsamling.
  Forslag til ny §8:
  Stemmeret: På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme. Stemmeret kan kun udøves af foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere eller, når skriftlig fuldmagt foreligger, en nærtstående slægtning. Ét medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt.
  Valgbarhed: Valgbare er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere eller, når skriftlig fuldmagt foreligger, nærtstående slægtninge.
  Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dages før generalforsamling. Stemmeafgivning er ikke skriftlig, medmindre dette bestemmes ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutning: Ingrid gør forslaget klar til generalforsamlingen. Vi indkalder samtidig til en ekstraordinær generalforsamling den 14. maj kl. 14 på legepladsen.

 • Arrangementer, arbejdsdag:
  Claus har gjort status over mulige arbejdsopgaver. Listen er kort, og derfor er vi enige om ikke at holde en arbejdsdag i år.
 • Fællesmøde m. de øvrige GF’er ved Hostrup Strand:
  Det er indkaldt til den 3. april kl. 10 med deltagelse af Hostrup Strand, Hostrup Hovedgaard, Hostrup Teglgaard, Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand og som noget nyt i år også Grundejerforeningen Gyldendal. Vi er repræsenteret ved Søren og Ingrid.
  Emner til dagsorden: Sommerfest, sankthans, ny affaldssortering. Christina bliver vores repræsentant i sommerfest-udvalget.
 • Næste møde: Snarest, når vi er klar til at lægge sidste hånd på budgettet.

  Ref. Ingrid, 4. april 2022

 


 

Referat af bestyrelsesmøde GF Hostrup Teglgaard
Mandag 7. marts 2022 kl. 19 – via Teams

Deltagere: Søren Poulsen, Claus Frandsen, Jan Snejbjerg Jensen, Christina Fiig, Bente Hedegaard, Søren Svane Jørgensen (den første time), Torbjørn Soelberg og Ingrid M. Schmidt 

Nyt fra formanden
Lihmebladet: I efteråret fik vi sammen med de to andre grundejerforeninger, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand, en opfordring til at skrive en artikel til Lihme Bladet om vort arbejde. Jeg gjorde det på alles vegne, og nu afventer vi blot, at den bliver bragt.

Økonomi v. Bente
Regnskab for 2021: Vi kom ud af året med 196.454,74 kr. på bankbogen. En enkelt sommerhusejer er i restance.
Budget 2022: Vi færdiggør forslaget til budget 2022 på vort næste møde.

Veje og fællesarealer

 • Vejene, skrab v. Claus: Den megen nedbør har været hård for vejene i vinter. Vejene har nu fået tilført grus, så der igen er et fint lag at skrabe på.
 • Dræn på Klokkelyngen v. Claus: Der er problemer med overfladevand øverst på Klokkelyngen. Løsningen kan være en vandrende på tværs af vejen kombineret med en sandfangsbrønd og en afløbsledning.
  Beslutning: Claus arbejder videre med planerne i samarbejde med entreprenør, myndigheder og de berørte sommerhusejere.
 • Vand på Enebærvej: Vi har også fået en henvendelse fra Enebærvej, hvor der er problemer med overfladevand i området ud for Slåenvej. Her fik vi for år tilbage lagt en dræn med afkøb til søen ved Havtjørnevej 16.
  Beslutning: Ingrid finder projektet og den tinglyste aftale fra den gang frem. Søren kontakter Jens Frede Nielsen for, om han har en oversigt over dræn m.m. i området. Claus undersøger, hvad der kan gøres og inddrager den entreprenør, vi har kontaktet vedr. Klokkelyngen.
 • Legepladsen, fodboldmål v. Søren: De gamle, mørnede net er fjernet.
  Beslutning: Søren køber nye og monterer dem.
 • Bord- og bænkesæt ved stranden, vedligeholdelse, v. Claus: Skive Kommune har spurgt, om det er dem eller os, der ejer og vedligeholder bord/bænkesættene ved ophalerpladsen. Svar: Det var i sin tid kommunen, der satte dem op, og vi har siden vedligeholdt dem; men flere af dem er nu i så dårlig stand, at de bør skiftes.
  Beslutning: Claus fortsætter dialogen med kommunen. 
 • Brombærbevoksning på engen v. Claus og Ingrid: Efter en henvendelse fra sommerhusejer på Hermelinvej ang. et vildt voksende brombærhegn har vi taget kontakt til Skive Kommune for råd og vejledning. Området er §3, så det er vigtigt at få en eventuel rydning gjort rigtigt. Der var berammet et møde på åstedet i november, men kommunen måtte aflyse på grund af sygdom, og siden er der ikke kommet skred i sagen.
  Beslutning: Vi prøver igen at få kontakt. Jan tager over. 
 • Febækken, v. Claus: I forbindelse med vinterens højvande i fjorden blev det klart, at ”klappen” ved udløbet fra Febækken mod fjorden ikke fungerer optimalt. Den er for tung at arbejde med.
  Beslutning: Claus undersøger, hvad der kan gøres. 
 • Gyvelbevoksning på engen, ved Ingrid: Vi har fået en henvendelse fra sommerhusejer på Enebærvej. Han er ked af den voksende gyvel”skov” syd for Havtjørnevej. ”Skoven” vokser på grundejerforeningens jord. Han har søgt Skive Kommune om tilladelse til at fælde ”skoven”, i henhold til §3. Vi har anbefalet hans ansøgning. Han vil udføre arbejdet for egen regning for at få sin udsigt tilbage. Skive Kommune har endnu ikke behandlet sagen.
  Beslutning: Ingrid følger op. 
 • Vedligeholdelse af Revlingebakken/del af Harevej: Vi har fået en henvendelse fra GF Hostrup Hovedgaard, som finder det rimeligt, at de får en andel af kontingentbetalingen fra vores medlemmer på Revlingebakken og de to på Harevej, fordi de kører til og fra på veje, der bliver vedligeholdt af dem.
  Beslutning: Det er rimeligt, at de får et tilskud – svarende til det, vi som grundejerforening i snit bruger på vejene pr. sommerhus. Ingrid optager forhandlinger.

Shelterpladsen, opfølgning v. Claus og Ingrid: Skive Kommune modtog sidste år en klage over forholdene omkring shelterpladsen ved Teglgaardvej. I den forbindelse kom det for en dag, at shelteren ligger på grundejerforeningens jord, og derfor blev vi kontaktet. Claus og Ingrid mødtes med en repræsentant for kommunen på åstedet. Vi gav tilsagn om, at shelteren kan blive stående, hvor den står; men vi vil ikke påtage os ”driften” af området. Aftalen blev, at kommunen sørger for at rydde op, reparere og beplante, og arbejdet er gået i gang.

Hjertestarter, research omkring fondsmidler v. Christina
Tryg Fonden får mange ansøgninger om opsætning af hjertestartere, så chancen for at komme i betragtning er ikke stor. Desuden følger der en del udgifter og forpligtelser med. Næste ansøgningsfrist er 1. september.
Beslutning: Christina indhenter flere oplysninger inden næste møde, hvor vi beslutter, om vi vil indsende an ansøgning.

Renovation, containerpladser, seneste nyt, v. Claus og Ingrid:

Den 28. februar var vi sammen med GF’erne Hostrup Hovedgaard, Hostrup Strand og Gyldendal inviteret til et møde hos affaldsselskabet Nomi4S angående den kommende affaldssortering i området. Planerne ser nu således ud:

 • Vi får fortsat hentet restaffald og madaffald ved sommerhusene året igennem, med samme frekvenser som nu – spandene blev byttet fra 190 liter til 240 liter. Det vil dog først ske efter efterårsferien.
 • Placering af affaldsstationer: Teglgaardvej, Dådyrvej, Øster Hærupvej, Contortavej og Vester Hærupvej. Alle steder med nedgravede containere til papir/pap, plast, glas og metal. Ved Dådyrvej (legepladsen) også en container til restaffald. Alle dispensationer er på plads, der mangler stadig en aftale med Skive Kommune om pladsen ved Vester Hærupvej.
 • Pladserne blive anlagt med fliser rundt om containerne og en vigeplads m. græsarmeringssten. Der kan sættes et rækværk op eller plantes et hegn, hvis vi ønsker det. Nomi4S betaler, men vi skal i givet fald stå for at vedligeholde hegnet.
 • Afmærkning: Den 11. april bliver containerpladserne mærket af. Rundturen begynder ved Teglgaardvej kl. 14, og vi er velkomne til at deltage.
 • Tidsplan: Arbejdet forventes at gå i gang i uge 16, lige efter påske og forventes at tage 3-4 uger. Så de nye affaldsstationer står klar, før sommersæsonen for alvor går i gang.
 • Information: Vi får tilsendt informationsmateriale, som vi kan omdele. Når stationerne står klar, vil folk fra Nomi4S gerne være med til at markere åbningen og svare på spørgsmål.
 • Affaldsposer: Vi får udleveret affaldsposer, gratis. Det er endnu uafklaret, hvordan vi senere kan få udleveret flere.

Generalforsamling 8. maj, planlægning
Tid: Søndag den 8. maj kl. 10
Sted: Lem Samlingshus, er reserveret

På valg er Søren Poulsen, Claus Frandsen og Ingrid M. Schmidt.
Indkaldelse skal sendes ud senest 4 uger før.
Ingrid forbereder indkaldelse plus den skriftlige beretning.

Arrangementer

 • Arbejdsdag
  Beslutning: Vi sætter et foreløbig kryds ved den 11. juni. 
 • Sankthans v. Ingrid:
  De senere år har bålet vokset sig så stort, at det er vanskeligt at styre afbrændingen og ikke mindst holde det fornødne opsyn med bålpladsen. For at begrænse mængden af ”brænde”, besluttede bestyrelsen i 2019 nogle retningslinjer for kommende bål: ”Der må kun køres grenaffald til med trailer, ikke lastbil/traktor. Vi lukker for tilførsel, når bålet er tilstrækkeligt stort og stadig håndtérbart”. Spørgsmålet er, om det er nok til at begrænse mængderne. I 2020 og 2021 blev sankthansfesterne aflyst på grund af corona, og vi aftalte derfor at tage spørgsmålet op igen, hvis det er muligt at afvikle en sankthansfest i 2022. Så hvad gør vi i år?
  Beslutning: Vi er enige om, at grundejerforeningen ikke længere vil arrangere sankthansbål. Det er en hyggelig anledning til at samles, men vi kan ikke stå inden for sikkerheden. Ingrid giver besked til naboforeningerne.

Hjemmesiden
Layout v. Ingrid: Beslutning: Vi afsætter et beløb på budgettet til en ”modernisering” af hjemmesiden, så den bliver nemmere at håndtere.
Annoncering v. Søren: Drøftelse af, om vi på hjemmesiden kan anbefale firmaer/personer, der påtager sig forskellige praktiske opgaver, så som træfældning, græsslåning.
Beslutning: Vi fortsætter med mund-til-mund metoden.

Fællesmøde med de øvrige grundejerforeninger plus kystbeskyttelseslaget ved Hostrup Strand. Møderne blev aflyst i 2020 og 2021 på grund af corona, men alle ønsker dem genoptaget. Det sker søndag den 3. april kl. 10, Ingrid står for at indkalde.
Emner: Sommerfest, renovation, sankthans m.m.

Næste møde:
Marts kl. 19 – igen på Teams.

Eventuelt:

 • Søren gav en kort orientering om arbejdet i kystbeskyttelseslagets bestyrelse + den aktuelle status for udvidelsen af anlægget.
 • Jan og Torbjørn fortalte om høj musik fra de store sommerhuse på Ibsenvej, blandt andet nytårsaften. Nu bliver der bygget to huse mere. Vi kan som forening opfordre til, at naboer og andre, der føler sig generet, ringer til politiet.

Ref./Ingrid
13. marts 2022

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *