To omgange for en ændring

12. maj 2022: Ifølge grundejerforeningens vedtægter kræver en vedtægtsændring, på en ordinær generalforsamling, at over halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er så mange medlemmer ikke mødt, skal der en ny generalforsamling til. Her kan forslaget vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for, uanset hvor mange der er mødt op.

Bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring handler om en udvidelse af §8 med henblik på, at ejeren af et sommerhus med fuldmagt kan overdrage stemmeret/valgbarhed til en nærtstående slægtning. Det kan for eksempel være aktuelt ved et salg, hvor forældre overdrager sommerhuset til næste generation, men stadig er de primære brugere af huset og derfor har en interesse i fortsat at støtte op om arbejdet i grundejerforeningen, også ved at kunne stemme og stille op ved generalforsamlingen.

Den nuværende bestemmelse i vedtægternes §8:
Stemmeret: På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme. Eet medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller gensidigt repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivning er ikke skriftlig med mindre dette bestemmes ved almindeligt stemmeflerhed.
Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dages før generalforsamling.

Bestyrelsens forslag til en udvidelse af §8:
Stemmeret: På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme. Stemmeret kan kun udøves af foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere eller, når skriftlig fuldmagt foreligger, en nærtstående slægtning.
Ét medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt.
Valgbarhed: Valgbare er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere eller, når skriftlig fuldmagt foreligger, en nærtstående slægtning.
Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dages før generalforsamling.
Stemmeafgivning er ikke skriftlig, medmindre dette bestemmes ved almindelig stemmeflerhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *