Bestyrelsens møder i 2017

Bestyrelsesmøde Hostrup Teglgaard
Lørdag den 18. november 2017

Til stede:
Søren Poulsen, Bent Mortensen, Jens Frede Nielsen, Henning Quist Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

 1. Nyt fra formanden
  Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Strand (3-eren) har planer om at sætte et træfældningsprojekt i gang i samarbejde med HedeDanmark. Spørgsmålet bliver taget op på deres generalforsamling næste år.
  Beslutning: Nogle af vore medlemmer har sikkert interessere i at være med. Ingrid kontakter deres formand.
 2. Økonomi v. Henning
  Tre mangler at betale kontingent: Henning rykker. Det ene må vi nok skrive på tabskontoen.
  5. november lød kassebeholdningen på 198.049,74 kr. Det er forholdsvis meget i forhold til budgetteret, men det skyldes blandt andet, at vi ikke kommer i gang med udvidelsen af ophalerpladsen i år. Det var der sat penge af til.
 3. Veje og fællesarealer – Jens Frede m.fl.
  * Skade på rabat: Der er sket skade i rabatten på hjørnet af Teglgaardvej og Havtjørnevej pga tung trafik til et byggeri på Tyttebærvej. Jens Frede prøver at udbedre, evt. med hjælp fra entreprenør.
  * Adgang: Det er nu muligt at bruge stisystemet på tværs af højen mellem Havtjørnevej og stien mellem Blåbærvej og Slåenvej.
  * Jens Frede arbejder på at få rodfræset uønsket bevoksning, både på hjørnet af Havtjørnevej/Blåbærvej og nogle af fællesarealerne syd for Havtjørnevej. Han har kontakt med de berørte lodsejere.
  * Klipning langs vejene. Omkring 1. marts kantklipper vi langs vejene. Sommerhusejere, der ønsker yderligere klipning på deres grund, kan kontakte Jens Frede. Vi informerer i god tid på hjemmesiden.
  * Shelterplads: Området ved shelterpladsen har ikke set pænt ud i år. Det er kommunens grund/anlæg. Jens Frede har henvendt sig to gange, uden at det har ført til en oprydning. Vi vil foreslå, at de to bænke fjernes. De bliver ikke vedligeholdt. Den ene bør kasseres, den anden kan bruges som erstatning for én af bænkene langs Kystvejen.
  * Skilte: Det kan være svært for ikke stedkendte at finde vej rundt i vores stisystem. Blandt andet langs Febækken og mellem Klokkelyngen og Revlingebakken. Søren undersøger priser. Også for et skilt fra Teglgaardvej op til ”Udsigten”.
  * Skilt: Det ene af skiltene ved legepladsen er falmet. Søren undersøger, hvad et nyt vil koste.
  * Legeplads: Dansk Legepladsinspektion, Dalpin, har henvendt sig vedr. aftale for et årligt eftersyn af legepladsen. Beslutning: For at være dækket ind forsikringsmæssigt laver vi en aftale om eftersyn hvert år. Vi får 10 pct. rabat. Aftalen skal træde i kraft til foråret.
 4. Ophalerpladsen v. Jens Frede

Projektet er klar til at blive først ud i livet. Alle tilladelser i orden:
Dispensation fra Kystdirektoratet
Lejeaftale m. Skive Kommune
Bevilling fra Landsbyfonden på 20.000 kr.
Arbejdet kan gå i gang til foråret, når der er lavvande og frostfrit:
Bevillingen på dette års budget overfører vi til 2018

 1. Arealoverdragelse v. Ingrid
  Vi har fået en henvendelse fra Skive Vand ang. arealoverdragelse af 15 kvm ved stien mellem Havtjørnevej og Harevej. Skive Vand afholder alle omkostninger. Beslutning: Det siger vi ja til.
 2. Evaluering
  – Arbejdsdagen: Forløb som planlagt- uden at nogen blev overanstrengt. Næste år skal vi blandt andet have lagt flis ud og måske flyttet bænke.
  – Sanktshans: I sidste øjeblik omgjorde kommunen sin egen beslutning om ikke at give dispensation til flytning af bålafbrænding til en anden dag. Beslutning: Søren spørger, hvordan dispensationen skal forstås. Kan vi få en flerårig dispensation?
  – Sommerfesten: Stor succes med mange fremmødte og god stemning. Vi evaluerer ved fællesmødet i marts. Ingrid spørger til bilag
 3. Datoer for 2018
  Fællesmøde: Lørdag 17. marts
  Generalforsamling 12. maj (Ingrid bestiller Gyldendal)
  Arbejdsdag 2. juni (Ingrid kontakter Inga og Svend Erik)
 4. Næste møde
  Bestyrelsesmøde 26. februar 9.30, hos Jens Frede
 5. Eventuelt
  Undergrundscontainere: Isc spørger 4S, hvordan projektet tegner sig efter, at der nu er installeret undergrundscontainere på Ibsensvej.
  Søren med nyt ifm Kystbeskyttelsen: Der kommer nye modeller på bordet ifm at kommunen får mere at skulle have sagt i forhold til den fremtidige kystsikring.
  Lugtgener fra pumpestationen: Ingrid kontakter Skive Vand

 Ref. Ingrid
19. november 2017

 

Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
fredag 7. april 2017

Til stede: Søren Poulsen, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen, Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

Nyt fra formanden

Økonomi /budget

Tilrettelæggelse af generalforsamlingen. Herunder: Indkaldelse, Gyldendal, dirigent, skriftlig beretning, mundtlig beretning, forslag, evaluering af bump, valg, kopiering, fællessang.

Veje og fællesarealer.  Herunder grillplads

Arbejdsdagen. Herunder arbejdsopgaver, forfriskninger og frokost

Ophalerpladsen

Legepladsen. Herunder færdiggørelse, babygynge, forsikring

Fællesmøde. Herunder Sommerfest

Sankthans, opgavefordeling

Datoer for 2017Næste møde

Eventuelt

Nyt fra formanden:
Ikke noget

Økonomi og budget:

Regnskabet for 2016 er klar til generalforsamlingen
Budget for 2016: Vi sætter penge af til ophalerpladsen under Entreprenørudgifter. Selv om vi ikke ved, om vi kan gennemføre projektet. Det gør vi rede for med en fodnote. Så generalforsamlingen kan tage stilling til udgiften.

Hjemmesiden: Vi sætter 2.000 kr. af i budgettet til en modernisering af hjemmesiden.

Tilrettelæggelse af generalforsamlingen:

Indkaldelse: Ingrid gør den klar til udsendelse
Gyldendal reserveret, Ingrid følger op

Dirigent, vi har et forslag

Skriftlig beretning er klar og godkendt af bestyrelsen / Ingrid

Mundtlig beretning under forberedelse / Ingrid (herunder evaluering af bump)
Forslag: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne
Valg: Bent og Ingrid genopstiller. Vi gennemfører proceduren med skriftlige forslag og ”valgtale” fra de, der stiller op.
Kopiering, Henning laver 10 stk. I mail med indkaldelse opfordrer vi til, at folk selv tager kopier med.

Dagsorden m. fællessange v. Ingrid

Orientering om kystbeskyttelse v. Søren

Veje og fællesarealer:

Vejene er foreløbig klaret med knust granit, som vi købte i februar. Vi lapper i stedet for at skrabe. Følger op på arbejdsdagen. Jens Frede koordinerer.

Michael Brixen bestilt til igen at klippe græs på legepladsen hen over sommeren.

Vi fjerner den gamle bænk på legepladsen.

Bro over Febækken, rækværk er råddent. Det fjerner vi.

Læhegn ved borde/bænkesættene er væltet. Nye stolper på arbejdsdagen? Jens Frede tager kontakt til Orla

Henning undersøger grillmuligheder, før generalforsamling.

Sti mellem Klokkelyngen og Revlingebakken: Vi erstatter flis med grus for at gøre trinene mere skridsikre.

Jens Frede har henvendt sig til Skive Kommune vedr. shelterpladsen og bænke ved strand. Pladsen trænger til oprydning og ”møblementet” til reparation. Kommunens folk tager sig af det.

Arbejdsdagen:

Igen efterlysning af arbejdsopgaver på hjemmesiden.

Inga og Svend Erik er igen klar til at servere pølser på terrassen

Ingrid indkøber drikkevarer

Opgaver, som foreløbig står på Jens Fredes arbejdsseddel:

Grus på trappetrin mellem Klokkelyngen og Revlingebakker i stedet for flis

Reparation af huller på vejene

Reparation af stakit ved stranden

Sprøjte bord/bænkesæt m.m. med eddike

Evt. beskæring af buske ved tværvej, vi besigtiger området i påsken. Ingrid ”indkalder”

Ophalerpladsen:
Ansøgning er sendt til Kystdirektoratet. ”Svaret” var et ønske om flere oplysninger, en tegning m.m. Det gik Vang Lykke i gang med at gøre klar og sende ind. Vi afventer nyt svar.
Estimeret pris: Omkring 40.000 kr., hvor vi kan gøre os håb om at få tilskud på i hvert fald 25 procent fra Landsbypuljen under Skive Kommune.
Beslutning: Vi lægger projektet ind i budgettet til generalforsamlingens beslutning. 40.000 med fodnote om, at vi regner med tilskud fra Landsbypuljen og frivilligt arbejde.

Legepladsen:
Søren har fulgt op på den seneste rapport. Vi mangler kun fire sjekler.
Firmaet anbefaler et eftersyn hvert forår.
Forsikring: Vi er forsikret hos Alm. Brand. Vi har en erhvervsansvarsforsikring for 1150 kr. Den dækker, hvis nogen kommer til skade på foreningens arealer. Hvis det var noget, bestyrelsen kan gøres ansvarlig for ikke at have holdt i orden. Ikke, hvis folk handler uforsætligt.
Søren har forespurgt hos TopDanmark på en bestyrelsesansvarsforsikring: Det er en økonomisk ansvarsforsikring. Eks. en disposition, foretaget af et bestyrelsesmedlem.

TopDanmark tilbyder en kombiforsikring, hvor vi for 2950 dækker både skader og bestyrelse.
Beslutning: Vi overvejer, hvad vi skal for 2018. Vi skal senest tage stilling til spørgsmålet til september, da der er tre måneders opsigelse hos Alm. Brand. Søren arbejder videre med sagen.

Fællesmøde:
Vi – Jens Frede og Ingrid – havde et godt fællesmøde med bestyrelsesmedlemmer fra de øvrige grundejerforeninger og kystbeskyttelseslaget. Syv i alt. Se særskilt referat.

Festudvalg: Bent repræsenterer os igen i år. Flere frivillige skal bakke op.

Sankthans:
Vi har søgt men fået afslag på ansøgning om at flytte til den 24. juni
Så vi må rykke tilbage til 23. juni.
Ingrid genspørger Susanne Jensen om båltale

Jens Frede sørger for klargøring af bålet
Sanghæfte og øl/vand: Ingrid

Hjemmeside: Om flytning og grenaffald v. Ingrid
Kontakt til de andre mht ændring. Ingrid
Vi fastholder båltænding kl. 21.

Datoer 2017:
Generalforsamling: 6. maj kl.14 på Gyldendal
Fælles arbejdsdag: Lørdag den 27. maj kl. 10
Sankthans: 23. juni kl. 20
Sommerfest: Lørdag den 22. juli

Næste møde:
Vi holder et møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Eventuelt:
Ikke noget

Ref. Ingrid
9. april 2017

 


Fællesmøde mellem grundejerforeningerne 2017 – Læs her


 

Referat af møde i bestyrelsen forGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard mandag 16. januar 2017

Til stede: Søren Poulsen, Jens Frede Nielsen, Bent Mortensen, Henning Quist Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden m. referat:

Orientering fra formanden:

Har for nylig talt med 4S (Conni Toft) for at få en status vedrørende etablering af undergrundscontainere ved Hostrup Strand. 4S har ikke foretaget sig noget, siden 2’eren meldte ud, at foreningen ikke vil samarbejde om en placering af containere i deres del af sommerhusområdet. Dermed ligger projektet stille, og hun regner ikke med, at der sker noget foreløbig (i år). 4S vil dog på et tidspunkt tage kontakt til 2’eren for at høre, om holdningen stadig er den samme. Skive Kommune har besluttet, at der skal etableres undergrundscontainere til affald i alle sommerhusområder, men udgangspunktet er, at det skal ske i samarbejde med de enkelte grundejerforeninger.
Økonomi v. kassereren:
Regnskab for 2016: Vi budgetterede med et underskud, og det samlede resultat viser et underskud for året på 21.729,11 kr. Vi havde ved årsskiftet 168.642,58kr. i kassen. Både bestyrelsen og generalforsamlingen var sidste år enige om, at det er fint, hvis vi har omkring 150.000 kr. som buffer.

Møde om klyngesamarbejde v. Jens Frede:
Jens Frede repræsenterede den 12. januar grundejerforeningen ved et orienterings- og debatmøde i Lihme Medborgerhus. Mødet var arrangeret af Lihme Borgerforening, og samtlige foreninger i Lihme Sogn var inviteret. Herunder også grundejerforeningerne ved Hostrup Strand. Formålet var at orientere om og drøfte mulighederne for et samarbejde i landsbyklyngen “Sydvest Salling” hvor Lihme, Lem, Håsum, Vejby og Ramsing sogne indgår. Det handler om at få idéer, samle kræfterne og skaffe midler til styrkelse af området. Deltagerne i mødet blev enige om at danne en koordinationsgruppe for Lihmeområdet for det videre samarbejde i landsbyklyngen.  Næste møde bliver holdt i september 2017.

Veje og fællesarealer v. Jens Frede:
Med hjælp fra Egebjerg Maskinstation har vi fået beskåret bevoksningen tre steder:
På Engen, som trængte til at blive soigneret for uønskede buske og træer
På hjørnet af Havtjørnevej og Blåbærvej for at sikre bilisterne et bedre udsyn

Ved stien mellem Brombærvej og Blåbærvej, så de gående kan blive på stien og behøver at gå ind på privat grund for at komme forbi.

Alle tre steder virker resultatet efter hensigten. Dog vurderer vi hen over foråret/sommeren om vi også skal have rødderne op på hjørnet af Havtjørnevej og Blåbærvej.
Beslutning: Vi får entreprenør Brian Pedersen til at fjerne grenaffald, når han alligevel er i området.

Udløbet Febækken lukker ofte til på grund af højvande/storme. Det betyder, at vandet fra bækken ikke kan løbe ud i fjorden i stedet oversvømmer engarealerne og stikvejen mellem Havtjørnevej og Kystvejen. Jens Frede ringer til Skive Kommune, når vandet begynder at stå op til kanten af stikvejen, og så aftaler/betaler kommunen entreprenør Brian Pedersen for at rense op. Det er også sket efter de seneste storme/højvande.

Vejene er i rigtig fin stand årstiden taget i betragtning. Erfaringen er, at vejene holder bedre, hvis ikke vi skraber så tit og i stedet fylder de enkelte huller op med knust granit. Det har Jens Frede gjort hen over vinteren. Beslutning: Jens Frede bestiller et læs knust granit til kommende fyldninger.

Vejene synker nogle steder, ex. på Klokkelyngen og Revlingebakken. Så kanten bliver ”højere” end selve vejen, og dermed får vandet svært ved at løbe af flere steder.
Beslutning: Vi skraber noget af græskanterne af.

Fartdæmpende foranstaltninger: Beslutning: Vi evaluerer de to bump på generalforsamlingen med henblik på, om vi også skal etablere det 3.bump.

Idé: En grill-plads ved borde/bænke-sættene nede ved stranden? Beslutning: Henning undersøger mulighederne.

Legepladsen v. Søren:
Rapport nr. 2 fra legepladsinspektionen gav enkelte (nye) anmærkninger. Flest småting. Økonomisk er der tale om peanuts. Beslutning: Søren udfører arbejdet inden ”sæsonstart”. Søren undersøger markedet for babygynger med henblik på, om vi skal anskaffe en ny.

Skiltet, der advarer om legende børn på sydsiden af legepladsen, er falmet. Beslutning: Søren bestiller et nyt. Måske skal det også rykkes frem til en mere synlig placering.

Renovering af ophalerpladsen v. Jens Frede:
Fra ét af vore medlemmer har vi fået et forslag om renovering af ophalerpladsen. Tilskud til projektet kan evt. søges gennem Landsbyfonden under Skive Kommune. For eksempel gennem et netværkssamarbejde i Lem.
Jens Frede har besigtiget ophalerpladsen sammen med Vagn Lykke, Lem og Aage Dahl, Enebærvej, og de vil i fællesskab udarbejde et projektforslag. Vagn Lykke slår stregerne, Aage Dahl tilbyder at stå for ansøgninger til Kystdirektoratet og fonde.
Den nuværende betonrampe er 18 m lang og 2,5 m bred. Den er i sin tid lavet af frivillige kræfter fra grundejerforeningen på Skive Kommunes grund.
Til brug anno 2017 er den for smal.
Blandt spørgsmålene for et projekt er:
Skal den gamle rampe fjernes til fordel for en helt ny? Det mener vi umiddelbart ikke. Den ligger meget solidt.
Skal der lægges en meter til i hver side eller halvanden meter i den ene side? Umiddelbart er vi mest stemt for kun at lægge beton til i den ene side.

Overslag på pris: 50.000 kr. Heraf kan vi måske få de 25 procent fra Landsbyfonden.
Argumenter for en udvidelse: Mange undlader at bruge slisken, fordi den er for smal.
En mere velfungerende ophalerplads vil være til gavn for bådejere og kajakroere i sommerhusområdet. Endnu et argument for at købe sommerhus i Hostrup Teglgaard.
Vi ”risikerer”, at pladsen vil blive brugt af flere udefra; men sådan er det også allerede nu. Strandområdet er offentligt, incl. badebro og borde/bænke.
Vi kan nemt via mail lave en behovsanalyse blandt vore medlemmer.
Skive Kommune er positivt indstillet over for en modernisering af ophalerpladsen.
Beslutning: Vi er positivt indstillet over for at undersøge mulighederne og evt. fremlægge et projekt på generalforsamlingen. Jens Frede arbejder videre på skitsen sammen med Aage Dahl og Vagn Lykke. De må gerne sende en ansøgning af sted til Kystdirektoratet. I bedste fald har vi en tilkendegivelse fra dem inden generalforsamlingen.

Budget v. kassereren:
Vi gennemgik budgettet for 2017 og lagde beløb ind. Henning færdiggør materialet til næste møde.

Forsikring:
I forlængelse af legepladsprojektet skal vi have undersøgt, hvordan vi nu er stillet forsikringsmæssigt. Den nuværende er en Erhvervsansvarsforsikring (retshjælpsforsikring). Skal vi i stedet have en Bestyrelsesansvarsforsikring?
Beslutning: Søren undersøger, hvilken forsikring der tjener bestyrelsen/foreningen bedst.

Sankthans/midsommerfest:
Beslutning: Fremover holder vi midsommerfest med bol den første lørdag efter sankthans. I år bliver det den 24. juni. Af hensyn til børnefamilierne begynder vi kl. 20.
Jens Frede spørger Orla vedr. skilt med festdata.
Søren søger tilladelse til bålafbrænding

Vigtige datoer:
18. marts: Fællesmøde med de to andre grundejerforeninger. Ingrid tager kontakt til Margit og Martin.

18. maj kl. 14: Generalforsamling. Gyldendal er bestilt. Vi tilrettelægger generalforsamlingen på næste møde. Ingrid udfærdiger indkaldelse og skriftlig beretning. Henning gør regnskab og budget klar.

27.maj kl. 10: Fælles arbejdsdag. Jens Frede laver arbejdsplan. Inga og Svend Erik har sagt ja til igen at stå for frokost/pølseserveringen.
24. juni kl. 20: Midsommerfest
Næste møde:
Mandag den 3. april kl. 10 hos Jens Frede

Eventuelt:
Der er (stadig) mange huse til salg i Hostrup-området. Nogle har lang liggetid; men der er sket enkelte salg i løbet af vinteren.

Ref. Ingrid
22. januar 2017

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *