Fællesmøde 2017

Referat af fællesmøde for bestyrelserne for grundejerforeningerne Hostrup Strand (3’eren), Hostrup Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Teglgaard (1’eren) foruden Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand

 Lørdag den 18. marts 2017 kl. 11

 Til stede:
3’eren: Johannes Henriksen og Jens Pedersen
2’eren: Jørgen Fogh Jensen og Jørn B. Knudsen
1’eren: Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt
Kystbeskyttelseslaget: Søren Daniel Kristensen

Mødet begyndte med en orientering om kystbeskyttelsen ved lagets formand, Søren Daniel Kristensen:

Kystdirektoratet er ikke indstillet på at give tilladelse til yderligere kystsikring. Så det tidligere omtalte projekt er stillet i ro. Vi følger selvfølgelig med interesse med i pressen vedrørende kystsikring rundt i landet. Kystdirektoratet argument mod yderligere kystsikring ved Hostrup er, at vi blot flytter problemet længere ned i bugten.
Nu har vi dog i det mindste fået tilladelse til at hente sandet igen. Det, som skyller ud af skrænterne og ender inde i bunden af bugten. Det kan dog kun bruges som ”pynt”. Det hjælper ikke på selve kystsikringen. Der skal vi bruge lerholdig jord.
Men depotet bliver jo tømt på et tidspunkt. Så vi har antennerne ud for at få fat i så meget jord som muligt og helst billigt. Fik et læs fra Skive gratis. Det er for dyrt at pumpe sand ind fra fjorden, det kan slet ikke hænge sammen i vores lille budget.
Hvis vi fortsat skal kunne sikre os billig jord, kræver det et depot. Derfor drøfter vi mulighederne for en forlængelse af tilladelsen til et depot ved Teglgaardvej.
Vi har brugt 1800 kubikmeter jord til udbedring af skrænterne denne vinter.
Vi har klart et dilemma omkring udgifterne til sandfodring. I 2016 kommer vi ud med et underskud. Selv om vi har jorden gratis. Hvor længe kan vi holde til det med de indtægter, vi har? Kan vi tåle en forhøjelse af bidraget? Et sådant forslag vil helt sikkert give anledning til diskussion. Interessen for kystsikring er vidt forskellig alt efter, hvilke sommerhusejere man spørger.
Det er ikke stormene som sådan, der er problemet, men det efterfølgende højvande. Det ville hjælpe med en indsnævring ved Agger Tange.
Kystbeskyttelseslaget skal vedligeholde anlægget. Kommunen står for betonbelægningen øst for Febækken. Laget står ikke for afvanding; men vi skal så vidt muligt sikre, at udløbene ikke bliver dækket med sand ved fodring.
Flere undrede sig over en stor bunke sten, der blev læsset af ved Kystvejen. Det viste sig at være kommunen, der skulle bruge dem til vedligeholdelse af den faste belægning.

Bordet rundt – hvad sker der i grundejerforeningerne?

3’eren: Generalforsamling den 3. juni, hvor tre bestyrelsesmedlemmer er på valg.
I 2016 har vi plantet træer på fællesarealet. Vi var plaget af, at nogen kørte ræs på græsset; men det er løst nu.

2’eren: Generalforsamling lørdag den 13. maj.
Vi har fået en ny hjemmeside og oprettet en Facebookgruppe, hvor alle med tilknytning til Hostrup er velkomne. Facebook er en lynhurtig måde at kommunikere på. Vi har ikke så mange brugere endnu; men det er et tilbud til de, der bruger Facebook. Hjemmesiden er oprettet med et nyt system, som er nemmere at betjene.
Legepladsen: Inspireret af 1’eren fik vi legepladsen gennemgået ved en legepladsinspektør. Vi fik lidt af et chok: Kun traktordækket blev godkendt. Så vi fik straks udskiftet nogle af redskaberne. Nu planlægger vi etape to: Blandt andet med en jordhøj med tunnel. Vi har desuden fået tilladelse til at bygge et madpakkehus på 24. kvadratmeter. Hvor man sidde i tørvejr. Vi har også snakket om at installere strøm/vand på pladsen. Enten aflåst vandhane eller en vandpost med ”afmålt”. Vi fik en erstatning fra Skive Vand i forbindelse med at de inddrog noget af foreningens jord ved kloakeringen. Desuden søger vi tilskud i Landsbypuljen under Skive Kommune, og vi har fået nogle fondsmidler. Vi vil gerne gøre noget for området. Vores legeplads og stranden nedenfor bliver i forvejen besøgt af mange, også udefra. Vi har deltaget i et kursus arrangeret af Skive Kommune omkring det at søge midler. Hvis alt falder på plads, håber vi, at madpakkehuset er klar til sommerfesten.
Vi har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.
På et areal for enden af fennen ved Normansvej vil vi fylde op, lægge fliser og sætte et med bord/bænke sæt. Så folk kan nyde udsigten.
Vi arbejder på en vedtægtsændring, så vi kan udvide bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer. Vi er kun tre, og det er ret sårbart. Forslag til vedtægtsændringer ved næste generalforsamling.

1’eren: Generalforsamling lørdag den 6. maj.
Vi fik i 2016 etableret fartdæmpende foranstaltninger på Havtjørnevej. Søgte og fik tilladelse til tre, men har foreløbig kun lavet de to. De virker efter hensigten.
Vores legeplads blev stort set også kasseret. Så vi har renoveret og investeret for ca. 50.000 kr. Blandt andet til faldsand, faldmåtter og et nyt legetårn.
Nu arbejder vi med en eventuel udvidelse af ophalerpladsen. Rampen er smal, den vil vi gerne have udvidet med halvanden meter i bredden. Det sker i samarbejde med en repræsentant for Lem Sogn. Ophalerpladsen ligger på kommunens grund, så den er offentlig tilgængelig. Vi er foreløbig nået til at søge Kystdirektoratet om tilladelse. Uden den er der ingen grund til at arbejde videre med projektet og foreslå det for generalforsamlingen.

I forlængelse af ”bordet rundt” kom der to emner på banen:

  • Hjertestarter: Johannes Henriksen har søgt Trygfonden om en hjertestarter til Hostrup. Det initiativ var der bred enighed omkring bordet om at bakke op. Hvis vi får den, vil det være oplagt at placere den i tilknytning til 2’erens legeplads. Det er en central placering. Alle tre foreninger vil gerne bidrage til et kursus i brug af hjertestarter.
  • Hastighederne er en tilbagevendende udfordring. Mange kører mere en 30 km/t. Søren Daniel Kristensen tager kontakt til Skive Kommune for en orientering om fartgrænser og muligheder for regulering.

Sommerfesten

Evaluering af den ”nye” sommerfest lørdag den 6. august. Det nye bestod i, at det var en sammenkomst i dagtimerne med pølsevogn, borde/bænke og familievenlige aktiviteter.
Alle tre foreninger var enige om, at dagen forløb godt. Konceptet var godt. Arrangementet kostede kun en tredjedel af en aftenfest og var noget nemmere at arrangere.

Konklusion:

  • Alle er med igen
  • Dato for 2017: Lørdag den 29. juli (efterflg. Flyttet til den 22. juli)
  • Vi arbejder videre med samme koncept: Komsammen i dagtimerne, eventuelt med muligheden for at runde af med en grill til medbragt mad. I givet fald skal vi måske begynde lidt senere.
  • Når 2’eren har fået svar på deres ansøgning omkring tilskud til madpakkehus m.m., og vi kender festpladsens ”indretning”, arbejder vi videre med planlægningen. I lighed med sidste år nedsætter vi et festudvalg med repræsentanter for alle tre foreninger.
  • Obs: I år skal vi have flere frivillige i gang, blandt andet i pølsevognen.
  • Pølsevogn: Ingrid undersøger, om vi kan finde en anden leverandør
  • Johannes undersøger om vi kan få leveret øl og evt. et ”foredrag” fra lokalt ølbryggeri
  • Det er oplagt igen at spørge kajakklubben, om vi de vil stille op

Undergrundscontainere: Intet nyt. Et flertal på generalforsamlingen 2016 for Hostrup Teglgaard afviste et samarbejde med 4S Nomi om placeringen. Derfor sker der foreløbig ikke noget hverken fra 4S eller fra grundejerforeningernes side.

Sankthans: I 1’eren har vi besluttet, at vi fremover fejrer midnatsfest den første lørdag efter sankthans. I år bliver det den 24. juni, og som et forsøg vil vi begynde allerede kl. 20. Mest af hensyn til børnefamilierne.
Vi sætter et skilt op og annoncerer selvfølgelig på hjemmesiden. Det må I også gerne gøre.
ALLE er velkomne til at deltage, også fra naboforeningerne. 1’eren er vært ved en forfriskning. I år får vi også en båltale.

Næste fællesmøde: Lørdag den 17. marts 2018.

Eventuelt: Ikke noget

Ref. Ingrid
26. marts 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *