Skriftlig beretning for kystbeskyttelseslaget 2013

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

Årsberetning for året 2014

Beretning for bestyrelsens arbejde for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand 2014

V/ Svend Vestergaard Jensen

”Årsberetningen for 2014 er primært en redegørelse for aktiviteter i 2014 i Kystsikringslaget regi.

Præsentation af bestyrelsen:

Søren Poulsen, rep. for Hostrup Teglgaard
Svend Blæsbjerg, re. For Hostrup Strand
Søren Daniel Kristensen, valgt på tværs af foreningerne. Næstformand.
Jens Peter Hedevang, rep. for Skive Kommune (formand Teknik og Miljø i Skive Kommune)
Svend Vestergaard-Jensen, rep. for Hostrup Hovedgaard. Formand

Første halvår af 2014 gik for laget med at reparere kyststrækningen efter stormen ”Bodil” i december 2013, der beskadigede vores kystsikring og borteroderede store mængder materialer.

Heldigvis lavede vi som bekendt i 2014 en aftale med Skive Vand om at aftage overskudsjord fra kloakering i området. Denne aftale indebærer, at vi har lerjord nok til at ”fodre” kyststrækningen de næste anslået tre år.

Deponering af jorden finder sted på marken nord for Teglgårdvej, og der er foreløbig indgået en aftale mellem Skive Vand, ejeren af marken og Skive Kommune, der udløber i 2018.

I andet halvår foretog vi en ”løftning” af de fem høfder, hvilket var en nødvendighed.

Stormen ”Aleksander” den 12. december betød ikke den store skade, men det gjorde til gengæld ”Dagmar” og ”Egon” 10. -12. januar. De forårsagede en vandstand af op til 2 meter over daglig vande. Det betød, at jordvolden/skrænten forsvandt flere steder helt op og ind til Kystvejen.

Man kunne konstatere, at noget skulle gøres her og nu. Vils Entreprenørforretning havde efter aftale kørt jord fra Etape II i nogle af hullerne, men langt fra nok og det var nødvendig med yderligere tilførsel af jord fra depotet på Teglgårdvej.

Da vinteren jo langt fra var forbi, og måske kunne der forventes yderligere storme med høj vandstand, besluttede bestyrelsen i første omgang at foretage en nødtørftig reparation af jordvolden mod Kystvejen, således at man i første omgang her og nu udbyggede volden til ca. 2 meter svarende til 1.500 m3 og så senere inden 1.7.2015 udbedrer til samme linje, der blev foretaget sidste år på samme tid.

Bestyrelsen havde af Skive Vand fået at vide, at man kun forventede små mængder af jord fra kloakeringen af Etape 2 og 3. Dette ændrede sig imidlertid totalt, og nu har vi aftalt, at yderligere lerjord skal køres direkte af Vils Entreprenørforretning ned på kysten.

Sidst i oktober udkom Miljøministeriets klimarapport. Miljøminister Kirsten Brosbøl kaldt rapporten for skræmmende læsning, og jeg citerer hermed nogle af hendes udtalelser bragt i den forbindelse i JyllandsPosten den 25. oktober 2014:

Denne rapport kan godt virke skræmmende, fordi den tegner et dystert billede af nogle af de scenarier, vi vil komme til at opleve. Men når vi skal tilpasse os det ændrede klima, er vi nødt til at se realiteterne i øjnene. Viden er udgangspunktet for handling, og vi skal sikre, at vi løbende tilpasser vores samfund på denne baggrund, siger ministeren.

Ifølge rapporten kan Danmark frem mod år 2100 forvente havstigninger på 70 til 80 centimeter, hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter på det nuværende niveau. Miljøministeriets rapport udspringer af FN’s klimapanel IPCC’s delrapport om klimatilpasning og dansk forskning fra forskerkonsortiet Cres, der består af DMI, Geus, DTU, Københavns Universitet, DHI og Aarhus Universitet.

Hun tegner altså et ret dystert billede. Spørgsmålet er så, om vi har den samme miljøminister efter valget…

Jeg har bedt Jens Peder Hedevang følge op det han tidligere har fortalt om et reduceret indøb ved Thyborøn Kanal. Han kan ikke være her i dag. Derfor har han bedt mig læse følgende op:

” Angående Limfjords områdets udfordringer med højvande, så er der som bekendt et forslag om at reducere indløbet ved Thyborøn Kanal.

Der er undersøgt og lavet en rapport fra Kystdirektoratet, som viser, at en indsnævring vil formindske og tilbageholde de store vand mængder, som kommer ind ved vestlige storme, og vi oplever på allernærmeste hold konsekvenserne heraf.

Men ministeren vil have yderligere undersøgelser af hele Danmark og risiko andre steder.  Så jeg kan med beklagelse fortælle, at det er lagt i syltekrukke lige pt.

Jeg ved, at alle borgmestre i kommunerne omkring Limfjorden har henvendt sig flere gange til ministeriet, men der er ikke andet nyt end oven for fortalt.

Hvis og når folketinget beslutter sig for en mega-investering, så er der også lagt op til massiv bølgegang fra nogle miljøorganisationer.  De mener, det vil ødelægge miljøet i Limfjorden.

Det kan blive en meget svær proces, med VVM vurderinger og lange diskussioner. De miljøorganisationer mener, at miljøet går forud for vi mennesker og vores værdier. Typisk har de ikke noget i klemme, men er offentlig ansatte! Det er jo svært med den balance gang.

Men jeg kan ikke lige pt være optimistisk med hensyn til, at der sker noget i den nærmeste fremtid – desværre.

Men ønsket om en god generalforsamling.
Jens Peder Hedevang”

Dermed afrundede formanden sin beretning.

Budget for kystbeskyttelseslaget 2015 – klik her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *