Kystbeskyttelsesvedtægt

Vedtægt for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand

Lagets oprettelse

§1. Lagets navn er Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand.
Stk.2. Laget er oprettet i henhold til Lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse og Viborg Amts beslutning af 9. januar 2003 og 9. oktober 2003.
Stk.3. Lagets hjemsted er Skive Kommune.

Lagets anlæg 

§2. Lagets anlæg beskytter en ca. 2300 m lang kyststrækning fra det østlige skel af matr. Nr. 1q, Ø.Hærup, Lihme til det nordlige skel af matr. Nr. 2bt, V.Hærup, Lihme ved Hostrup Strand og består af 4 bølgebrydere i en afstand af omkring 15 meter fra kystlinjen.
Stk.2. En udførlig beskrivelse af anlægget og angivelse af de ejendomme, hvorpå eller ud for hvilke anlægget er beliggende, er optaget i bilag 1 til denne vedtægt. Såfremt der gennemføres ændringer, forstærkninger eller andre forbedringer af anlægget, skal angivelsen i stk.1 og bilag 1 ændres.
Stk.3. Ændring af lagets anlæg kan kun ske efter kommunalbestyrelsens bestemmelse, jf. lovens §11, og med tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. lovens §16.

Lagets medlemmer 

§3. Lagets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der er anført i den som bilag 2 til denne vedtægt optagne fortegnelse.
Stk.2. Fortegnelsen angiver det partsantal, hvormed vedkommende ejendom (ejer) bidrager til dækning af lagets udgifter.
Stk.3. Hvis en ejendom udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, skal ejendommens ejer underrette Skive Kommune derom. Skive Kommune fordeler derefter det bidrag, der påhviler ejendommen, jf. lovens §8 stk.2.

Lagets opgaver 

§4. Lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. De dimensioner og andre egenskaber, som er angivet i bilag 1, skal så vidt muligt konstant være opfyldt.
Stk.2. Sker der skade på anlægget, skal skaden snarest muligt udbedres.
Stk.3. Laget har endvidere til opgave at foretage en løbende kystfodring på strækningen.
Kystfodringen skal så vidt muligt være udført før den 1. oktober.

Generalforsamling 

§5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Stk.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning.
  3. Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår.
  4. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder for samme.
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt.

Stk.3. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger inden afholdelsen af generalforsamlingen.

§6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når medlemmer, der repræsenterer 1/3 af stemmerne, forlanger det.

§7. Generalforsamling indvarsles med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

§8. Stemmeret udøves i forhold til det antal parter, som vedkommende repræsenterer.

Bestyrelse

§9. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Genvalg kan ske.
Stk.2. Der vælges mindst 1 medlem fra hvert af de 3 grundejerforeningsområder og mindst 1 medlem fra Skive Kommune.
Stk.3. For hvert medlem vælges en stedfortræder.
Stk.4. Hvert år afgår efter tur eet bestyrelsesmedlem samt vedkommendes stedfortræder. Afgangen de første år afgøres ved lodtrækning.
Stk.5. Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nyt medlem og stedfortræder.

§10. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer.
Stk.2. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Udskrift sendes til amtsrådet.
Stk.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed.

§11. Alle lagets medlemmer er valgbare og pligtige at modtage valg, med mindre sygdom, bortrejse eller anden rimelig grund forhindrer varetagelse af hvervet.
Stk.2. I tilfælde af varigt forfald suppleres bestyrelsen med vedkommendes stedfortræder.

Regnskab og budget

§12. Lagets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Stk.2. Senest den1. februar sender bestyrelsen regnskab til revisor, som med påtegning tilbagesender den inden den 1. april.

§13. Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende regnskabsår til forelæggelse på den ordinære generalforsamling.
Stk.2. Inden den 1. juli sender bestyrelsen regnskab, budget, årsberetning og generalforsamlingsudskrift til amtsrådet, der skal godkende regnskab og fastsætte bidrag for det kommende regnskabsår.
Stk.3. På lagets stiftende generalforsamling skal der vedtages et budget for det efterfølgende år, som sendes til amtsrådet, der skal fastsætte bidrag for det kommende regnskabsår.

§14. Hvert år inden den 1. oktober meddeler Skive Kommune, hvilke bidrag de enkelte bidragspligtige medlemmer skal udrede, jf. lovens §13.
Stk.2. I forbindelse med lagets stiftelse kan den i stk.1 nævnte tidsfrist afviges.

Tilsyn

§15. Laget er undergivet Skive Kommunes økonomiske og tekniske tilsyn, jf. lovens §7, stk.2. Skive Kommune har om tekniske spørgsmål adgang til at rådføre sig med Kystdirektoratet.

§16. Skive Kommune kan pålægge lagets bestyrelse at sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre, bringes til udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan Skive Kommune lade foranstaltningerne udføre for lagets regning, jf. §12, stk.2.

Tinglysning

§17. Skive Kommune lader for lagets regning denne vedtægt tinglyse på de i bilag 2 anførte ejendomme. Påtaleberettiget er Skive Kommune og lagets bestyrelse.
Stk.2. Ændringer i vedtægten og dens bilag skal tinglyses, når Skive Kommune bestemmer dette.
Stk.3. Det påhviler ejerne af de respektive ejendomme at berigtige tingbogen ved udstykning m.v., jf. denne vedtægts §3, stk.3.

Klageadgang

§18. Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelægge Skive Kommune spørgsmål om fortolkning af denne vedtægt og spørgsmål om den måde, hvorpå laget forvaltes
Stk.2. En generalforsamlingsbeslutning kan forelægges Skive Kommune. Hvis Skive Kommune ikke godkender beslutningen, bliver den uvirksom.
Stk.3. Skive Kommune kan af egen drift ophæve en generalforsamlingsbeslutning.

§19. Skive Kommunes afgørelser kan påklages til trafikministeren efter lovens §18.

Vedtægtsændring og lagets ophævelse

§20. En af generalforsamlingen truffet beslutning om ændring af denne vedtægt eller om lagets ophævelse er først gyldig, når den er godkendt af Skive Kommune, jf. lovens §7, stk.2, henholdsvis §11, stk.1.
Stk.2. Skive Kommune kan af egen drift ændre denne vedtægt.
Stk.3. Det påhviler lagets bestyrelse at ajourføre vedtægten og bilag til denne, når udviklingen nødvendiggør dette, jf. således §2, stk.2, og §3, stk.3. Skive Kommunes pålæg herom skal efterkommes. Skive Kommune kan for lagets regning foretage det fornødne til vedtægtens ajourføring.

Udfærdiget af Viborg Amtsråd, den 9. oktober 2003.

Forslag til vedtægtsændringer udarbejdet af Kystbeskyttelseslaget januar 2011 i forbindelse med udbygning af anlægget med en 5. bølgebryder i en afstand af omkring 15 m fra kystlinjen, samt af en 35 meter lang skråningssikring øst for eksisterende bølgebrydere.

Revideret vedtægt godkendt af Skive Kommune den 8. marts 2011.

Tinglyst d. 5. april 2013.

 

Bilag 1: 
Kort med angivelse af placeringen af 4 bølgebrydere under Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand.

Bilag 2:
Fortegnelse over medlemmer af Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand.