GRF: Beretning for 2011

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2011

Allerførst en tak fra bestyrelsen til alle medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år omkring foreningen og vor fælles interesse: Hostrup Strand. Gennem Grundejerforeningen skal vi i fællesskab løse de opgaver og forpligtelser, vi har omkring veje, fællesarealer, renovation, naboskab etc. Og det lykkedes for os igen i 2011!

Den skriftlige beretning for 2011 runder følger emner:

 • Økonomi
 • Vejene
 • Kloakering
 • Renovation
 • Fællesarealer
 • Møder og festligheder
 • Mailliste
 • Nabohjælp
 • Hjemmesiden

Økonomi:

Økonomien i vores lille forening har det godt. Vi kom ud af 2011 med et nul. Godt nok på papiret med et overskud, men det skyldes, at vi ikke fik regningen for op- og nedtagning af badebroen fra Skive Kommune inden årsskiftet. I 2010 valgte vi at sætte kontingentet op til 700 kr. for at indhente et par år med underskud. Formuen kom igen op på rundt regnet 125.000 kr., og derfor besluttede generalforsamlingen sidste år at sætte kontingentet ned igen. Til 600 kr. På den baggrund foreslår bestyrelsen uændret kontingent for 2012.

Vejene:

For to år siden besluttede bestyrelsen en plan for udbedring og vedligeholdelse af vejene over fire år. Planen deler området op, så de fire kilometer vej, som foreningen råder over, får tilført grus ud over den almindelige skrabning og vedligeholdelse. Fireårs-planen er imidlertid gennemført på to år. Dels fordi den ekstra grusning har været en succes, dels fordi det ikke blev så dyrt som ventet. Ekstra grus betyder nemlig mindre skrabning.

Kloakering:

I foråret blev bestyrelsen opmærksom på, at Skive Kommune er i gang med at forberede en ny spildevandsplan. Den skal gælde frem til 2021, og inden for den periode er det kommunens hensigt, at kommunens sommerhusområder skal kloakeres. En del af vort område ved Hostrup Strand står først for, da Hostrup Hovedgaard skal have bragt orden i sine spildevandsforhold. I den forbindelse skal der lægges en spildevandsledning fra Lem til hovedgården og derfra videre til det nærmest liggende sommerhusområde. Nærmere bestemt den del af grundejerforeningens område, der ligger øst for Febækken + den nye udstykning.

Tilslutningen til kloaksystemet bliver pligtigt for alle sommerhuse med mindre man inden for de senere år har investeret i et nyt og godkendt anlæg. De ejendomme får en frist på 20 år for tilslutning fra den dato, da tilladelsen til deres nye anlæg blev givet.

Der er flere årsager til, at sommerhusområderne skal kloakeres. Blandt andet kan det nuværende system med septiktanke og sivebrønde ikke leve op til afstandskrav mellem sivedræn og grundvandsstand. Loven kræver en afstand på mindst 2,5 m.

Ifølge takstbladet vil tilslutning til kloakledningen koste den enkelte grundejer 27.309 kr. plus moms. Dertil kommer tilslutningen fra hus til skelbrønd. Plus et fast årligt bidrag på 500 kr. plus moms og en afgift på hver kubikmeter spildevand, som husstanden leder ud i kloakken.

På generalforsamlingen i maj orienterede bestyrelsen om spildevandsplanen og lovede at følge sagens gang gennem forvaltning, udvalg og byråd, og det har vi gjort ved med jævne mellemrum at kontakte Skive Kommune for nyt. Dels for at kunne orientere vore medlemmer via hjemmesiden, dels for at være klar, når forslaget til en ny spildevandsplan kom ud i høring.

Men så lagt nåede sagen slet ikke i 2011. Spildevandsplanen kom først med på årets sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget. Politikerne sagde god for den og derefter blev den sendt i offentlig høring; men det skete først midt i januar 2012.

(Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 26. maj orientere om, hvad der er sket i sagen i de første måneder af 2012. Om foreningens høringssvar og den interne debat i foreningen.)

Renovation:

Dagrenovationen ved Hostrup Strand fungerer upåklageligt, når blot vi sørger for at holde tilkørselsvejene farbare i både højde og bredde og placerer affaldsbeholderen på rette sted.

Smertensbarnet er den fælles containerplads ved Teglgårdvej, hvor der nu står containere til dagrenovation og to ”bobler” til henholdsvis flasker og aviser. Problemet er, at containerne ofte bliver brugt til alt andet end husholdningsaffald. Malergrej, gamle havemøbler, vindueskarme, kasserede svømmebassiner… Med et resultat, at der kommer til at stå poser med madaffald på jorden ved siden af containerne, og så holder rævene fest.

Netop vores containerplads er blandt de mest beskidte i kommunen, og renovationsselskabet 4-S er mindst lige så trætte af svineriet, som vi er. Vi fik derfor sidste år en aftale om, at Jens Frede Nielsen holder øje med pladsen. Hvis affaldet hober sig op, giver han selskabet et ring, og så får vi en ekstra tømning/oprydning. Det afhjalp problemet noget i 2011.

Sideløbende har 4-S et ønske om at etablere undergrundscontainere. Det er nedgravede containere, der kan rumme op til fem kubikmeter affald. En stor container rækker til affald fra 50 sommerhuse. Blandt fordelene er mindre lugt, bedre hygiejne og mindre kørsel i området med den store skraldevogn. Ulempen er, at den enkelte sommerhusejer selv skal transportere sit affald ned til containeren. Der bliver ikke længere hentet affald ved den enkelte matrikel.

Og netop dét har affødt flere kritiske røster blandt vore medlemmer. De mener, at undergrundscontainerne vil være en serviceforringelse. Foreløbig er der dog ingen grund til bekymring. 4-S luftede første gang idéen i foråret 2009, og bestyrelsen er med jævne mellemrum i kontakt med 4-S for at høre om nyt i sagen; men indtil videre er der kun tale om en skrivebordsidé. Den er ikke arkiveret, men gennemførelsen kræver en del investeringer, så foreløbig kører dagrenovationen helt som hidtil.

Fællesarealer:

 • Naturplejeprojekt: Måske kommer der til at gå får eller kreaturer på engarealet langs med Febækken, mellem Havtjørnevej og Kystvejen. I hvert fald foreslog Skive Kommune i foråret, at vi i de to grundejerforeninger Hostrup Strand og Hostrup Teglgaard sammen med kommunen søger om at få del i midler fra ”landdistriktsprogrammet” til et naturplejeprojekt. Kommunen begrunder forslaget med, at et naturplejeprojekt vil gavne engarealet samtidig med, at dyrene vil give en ekstra oplevelse. I oktober var vi kaldt til et møde sammen med repræsentanter for Grundejerforeningen Hostrup Strand og de fire sommerhuse, der har jord direkte ned til engen. Vi gav Skive Kommune grønt lys til at arbejde videre med projektet; men derfor er det langt fra sikkert, at projektet bliver til noget. Først skal en række spørgsmål omkring blandt andet sikkerhed og gener afklares, og der skal penge på bordet. Midlerne i ”landdistriktsprogrammet” kan søges fra den 1. maj 2012. Vi har fra foreningens side understreget, at vi kun i et meget begrænset omfang kan og vil spæde til økonomisk.
 •  Badebroen: Allerede først i september røg den første efterårsstorm ind gennem Limfjorden, og det kom igen vores badebro til skade. Vi har en aftale med Skive Kommune om, at de står for opsætning, nedtagning og reparation af broen. Vi bidrager med et årligt kontant tilskud. Sådan fortsætter det foreløbig, men byrådet er i gang med at se på sparemuligheder inden for badebroer. Nogle steder vil kommunen derfor ikke længere bruge penge på op- og nedtagning. Det må den lokale grundejerforening tage sig af. Dog skulle vores bro ikke være i fare, for midlerne skal ”bruges på de lokaliteter, hvor der er størst søgning af turister og … borgere”, og det gælder netop Hostrup Strand. Der kan dog blive tale om, at vi skal indgå en skriftlig aftale med kommunen. I bestyrelsen er vi enige om, at vi gerne fortsætter samarbejdet med Skive Kommune, men vi vil ikke bidrage med væsentligt mere end de 10.000 kr. om året, som ordningen koster os nu.
 • Fælles glæder: Bestyrelsen bestræber sig på at holde stier, legeplads og så videre i orden til glæde for os alle. Desuden arbejder vi på at forbedre adgangen til vore fællesarealer. Vi har fået ryddet et areal vest for Febækken og besluttede i 2011 også at få lavet en sti op på marken/udsigtspunktet syd for Teglgårdvej. Desuden bidrager foreningen med en bænk til den sti, som Marie og Ole Andersen har ryddet op på højen ved Havjørnevej.
 • Bådelaug: Hostrup Strand fik i forsommeren 2011 sit eget bådelaug. Målet er at få skabt bedre forhold for de båd- og kajakejere, der ”lægger ud” fra ophalerpladsen ved badebroen. Lauget undersøger blandt andet muligheden for at få lavet en flydebro på stedet. Lauget arbejder uafhængigt af grundejerforeningens bestyrelse, men vi bliver holdt orienteret.
 • Kystsikringen: Apropos storm(e). Kystsikringen slap næsten uskadt gennem vinteren 2010/11, men det kan ikke siges om vinteren 2011/12. Her tog en række storme hårdt fat ved kystsikringen, så der nu forestår et omfattende arbejde med at udbedre skaderne. Vi er repræsenteret i kystbeskyttelseslaugets bestyrelse ved Niels Jørgen Hyldgaard og med Ingrid M. Schmidt som stedfortræder. Lauget bruger vores hjemmeside til at holde medlemmerne orienteret om arbejdet.

Møder og festligheder:

I årets løb har der traditionen tro været forskellige anledninger til at mødes:

 • Generalforsamling: Den ordinære generalforsamling blev afviklet den 14. maj på Restaurant Gyldendal med i alt 48 fremmødte. Den 28. maj holdt vi en ekstraordinær generalforsamling for at få vedtaget en ajourføring af vore vedtægter.
 • Arbejdsdagen blev afviklet den 28. maj, hvor 21 mødte op for at tage en tørn til gavn for vore fælles faciliteter. Traditionen tro sluttede arbejdet med en omgang pølser og brød på terrassen hos Inga Meldgaard og Svend Erik Jensen på Blåbærvej.
 • Sankthans: Årets sankthansbål samlede en kølig torsdag aften 75 deltagere fra nær og fjern til bål, fællessang og snak.
 •  Sommerfest: Den fælles sommerfest for medlemmer af de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand fortsætter. 65 festglade børn og voksne mødte op den 10. juli, hvor programmet bød på fællesspisning, musikalsk underholdning ved Henning Quist & Co, lotteri og selvfølgelig masser af sjov og snak.
 •  Fredagshygge: Bestyrelsesmedlem Orla Sidelmann tog i forsommeren initiativ til opsætning af et lille skilt ved bænke/borde-sættene ved ophalerpladsen med en opfordring om at mødes fredag aften over en kop medbragt kaffe eller vin. Desværre var vejrguderne os ikke venligt stemt sommeren 2011. De lune aftener var få; men det blev dog til nogle hyggelige stunder ved stranden, hvor snakken gik lystigt, og flere lærte nye naboer at kende fra området.

Mailliste:

I et forsøg på at spare penge arbejder bestyrelsen på at bruge mails og hjemmeside til information af medlemmerne i stedet for at almindelig post. Foreløbig har godt 80 ud af 121 medlemmer tilmeldt sig mailordningen. Medlemmer, der ønsker indkaldelse til generalforsamlingen via almindeligt brev, skal give besked til bestyrelsen.

Nabohjælp:

På årets generalforsamling lovede bestyrelsen at arbejde med etablering af en ordning med Nabohjælp. Idéen er at oprette en tilgængelig telefonliste, som grundejerne kan bruge, hvis de ser noget usædvanligt ved et hus og derfor gerne vil i kontakt med ejeren. Listen kommer til at ligge på foreningens hjemmeside, og det er nu tilladt ifølge Registerloven. I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen i 2012 bliver der sendt tilmeldingsskemaer ud.

Hjemmesiden:

Foreningens hjemmeside er fortsat et godt bindeled mellem bestyrelse og medlemmer og en oplagt mulighed for at holde sig orienteret om, hvad der foregår ved Hostrup Strand. Siden har fungeret siden 2005. Det er tanken, at den skal relanceres i 2012 med et nyt design.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Primo april 2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *