Kystreferat 2010

Referat af ordinær generalforsamling
i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand
fredag den 21. maj 2010 kl. 19.00 i Lem Samlingshus

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning
  3. Supplerende skråningssikring øst for bølgebryderne samt opgradering af stendepot
  4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år
  5. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder På valg er Niels Hanghøj (modtager ikke genvalg) fra Hostrup Strand og stedfortræder Tove Brun
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Lagets formand, Jens Christian Olesen, bød velkommen til de 36 fremmødte, foruden den fem mand store bestyrelse.

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Vagn Lykke, og forsamlingen havde ingen indvendinger. Ingrid M. Schmidt blev udpeget som referent.
Vagn Lykke kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet; men at der var en fejl i dagsordenen under pkt. 5. Det var ikke Niels Hanghøj, der var på valg, men derimod kommunens repræsentant, Vagn Lykke.

2. Jens Chr. Olesen fremlagde  både regnskabet og bestyrelsens beretning for 2009. Begge dele kan læses her xx. Ingen af delene gav anledning til bemærkninger eller spørgsmål fra salen, og dermed var både regnskab og beretning godkendt.

3. Om den supplerende skråningssikring og opgradering af stendepotet, sagde Jens Chr. Olesen blandt andet:

– Vi har sammen med det rådgivende ingeniørfirma Havnecon kæmpet bravt med Kystdirektoratet for dels at få opgraderet stendepotet til bølgebryder, dels at få lov til at lave en ekstra sikring af skråningen fra den østligste bølgebryder og 30-35 meter mod øst. Kystdirektoratet vil have os til at fjerne de sten, der ligger i en ”pølse” langs skråningen bag bølgebryderne, og dem kan vi bruge til den ekstra sikring. Nu ser det hele ud til at falde på plads. Kystdirektoratet gav sin tilladelse den 6. maj med en høringsfrist på fire uger, og vi regner ikke med, at der kommer indsigelser. Vi har udbedt os et tilbud på arbejdet, men har endnu ikke modtaget det, forklarede han og stillede derefter spørgsmålet: – Har vi råd til sådan et projekt? Det mener vi. Vi er begyndt at få tilført fyldjord. Det stammer fra en opgravning til et byggeri i det åbne land ved Spøttrup og er dermed ikke forurenet. Det kan vi få for 35 kr. pr. m3 + moms. Vi skal bruge omkring 1000 m3. Dertil kommer selve arbejdet, som vil koste omkring 40.000 kr. + moms.

Derefter var der et par opklarende spørgsmål fra salen:

Svend Blæsbjerg spurgte til de noritsten, der skal bruges til sikringen af skråningen, og foreslog, at man bruger de betonrester, der ligger på stranden, i bunden af sikringen.

Ingrid M. Schmidt spurgte, hvor meget af sten”pølsen”, der skal væk, og det skal den del, der ligger bag bølgebryderne. Resten hen mod Febækken bliver liggende.

John Bøje og Ejvind Olesen spurgte begge til historien bag stendepotet, som nu bliver opgraderet til den femte bølgebryder. Jens Chr. Olesen forklarede, at projektet helt fra start omfattede flere bølgebrydere, men det blev for dyrt, og derfor endte det med de nuværende to gange to. Der blev en del sten i overskud, og Kystdirektoratet gav lov til, at de kunne blive lagt ud i vandet som et stendepot. Med en dispensation på fem år. Det har imidlertid vist sig, at stendepotet gør god fyldest som bølgebryder, og derfor har bestyrelsen søgt om at få det ”opgraderet”.

På et spørgsmål om, hvorvidt der må lægges nye sten oven på de nuværende bølgebrydere, svarede formanden, at laget har pligt til at vedligeholde anlægget. Det kan for eksempel være ved at frigøre nogle af de sten, der nu er blevet dækket med sand.

Så slap spørgsmålene op, og dirigenten spurgte forsamlingen, om den kunne godkende, at bestyrelsen udnytter den tilladelse, der er på vej fra Kystdirektoratet, hvis ellers det er i orden i forhold til lagets økonomi. Og det var der ingen, der protesterede imod.

4. I forbindelse med fremlæggelse af budgettet for 2010 foreslog bestyrelsen uændret kontingent. Det vil sige 308,75 kr. pr. part incl. moms. For, som formanden forklarede, er det rart at have omkring en halv million stående på kontoen i tilfælde af, at anlægget skulle blive ramt og beskadiget af en storm. Det havde forsamlingen heller ingen bemærkninger til, og dermed var dette punkt også godkendt.

5. Det var som nævnt ikke Niels Hanghøj, der var på valg, men Skive Kommunes repræsentant i bestyrelsen, Vagn Lykke. Bestyrelsen foreslog genvalg, og det tilsluttede forsamlingen sig med applaus. Det samme gjaldt forslaget om at lade Svend Blæsbjerg erstatte Tove Brun som stedfortræder til bestyrelsen. Hun har ikke længere sommerhus i området, og kan derfor ikke beholde posten.

6. Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Dahl, Rask & Partnere, og det protesterede ingen imod.

7. Under eventuelt spurgte Karin Johansen, om ikke det er muligt at plante noget på skråningerne ned mod vandet; men både Jens Chr. Olesen og Niels Jørgen Hyldgaard konstaterede, at det er svært at få noget til at gro på sådan en strækning med lutter sand. Hybenroser må vi ikke plante, og et forsøg med at plante klitroser mislykkedes. Heller et forsøg med at så græs gav positivt resultat.

Derefter var der ikke flere i salen, som ønskede ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden, og det samme gjorde formanden med en tak til bestyrelsen og lagets medlemmer for et godt samarbejde.

Ref. Ingrid M. Schmidt
25. maj 2010.