Bestyrelsens beretning for 2009

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2009 

Træerne faldt

Da vi tog fat på året 2009, var Hede Danmark for alvor i gang med at fælde træer og rydde op i bevoksningerne ved Hostrup Strand. I alt havde 45 sommerhusejere tilmeldt sig projektet, som vi Hostrup Teglgaard havde taget initiativ til, og da det sidste træ var fældet, var resultatet 1250 rummeter flis.

Nu begynder vi for alvor at kunne se resultatet af fældningen. Siden har en række andre husejere også haft fat i motorsaven, og alt i alt har det åbnet for lyset og for udsigten for mange rundt omkring. I den kommende tid kan vi så følge, hvad de ny beplantninger udvikler sig til.

Nye naboer på vej

Årets anden store opgave for bestyrelsen har været at følge arbejdet omkring en ny udstykning af sommerhuse på markerne nordøst for Havtjørnevej.

På foreningens generalforsamling sidste år lovede bestyrelsen at følge sagen og fortsat protestere, specielt imod planerne om at udstykke grunde på helt ned til 1000 kvadratmeter. Fra foreningens side mener vi, at lokalplanen skal følge grundstørrelserne i det omgivende sommerhusområde, altså på min. 2500 kvm.

Og den holdning har vi forfægtet ved flere henvendelser til Teknisk Udvalg i Skive Kommune, i et høringssvar til kommunens forsalg til en ny lokalplan for området og senest ved at klage til Naturklagenævnet over, at Skive Kommune ikke har gennemført en miljøvurdering i forbindelse med arbejdet omkring lokalplanen. Foreløbig har den og en række lignende klager  bevirket, at sagen nu ligger stille i kommunalt regi. Sideløbende med bestyrelsen har flere grundejere i området også afgivet høringssvar og klaget, og vi følger alle fortsat sagen.

Farten bliver ikke sat ned

På sidste års generalforsamling var hastighederne i området til debat. Også det emne tog bestyrelsens på sit arbejdsprogram; men det udbredte ønske om at få hastigheden ned på 20 km/t i sommerhusområdet vil kommune og politi desværre ikke opfylde.

Vi har drøftet spørgsmålet med Skive Kommune, som i efteråret holdt et møde med Midt- og Vestjyllands Politi, hvor blandt andet hastigheder i sommerhusområder var på dagsordenen. Det korte af det lange i den sag er, at politiet arbejder på at få lave ens retningslinier for hele politikredsen, og kommunen har allerede meddelt, at myndighederne fremover ikke vil arbejde med hastighedsbegrænsninger på under 30 km/t. I stedet kan vi måske få hjælp til bedre skiltning af de gældende 30 km/t. Vi skal selv betale skiltene, men kommunen kan evt. rådgive.

Både af hensyn til sikkerheden og til vejenes tilstand opfordrer vi alle til at overholde de max 30 km/t ved Hostrup Strand.

Vi løfter i flok

Godt en snes mødte lørdag den 6. juni op til grundejerforeningens fælles arbejdsdag, og igen fik vi en række opgaver fra hånden, under kyndig ledelse af Svend Erik  Nielsen. To-tre timers arbejde senere fremstod fællesarealer og –faciliteter igen i skønneste orden.

Nyt for de små

På den fælles arbejdsdag blev forarbejdet desuden gjort til opstilling af en ny vippe på legepladsen. Den er siden sat op, og det er en fornøjelse at se den blive brugt.

Vi har også fået opstillet et affaldsstativ, så det forhåbentlig fremover skulle være slut med brugte bleer og andet affald i hækken ind til legepladsens naboer.

Ild i grenene

Den 23. juni tændte vi traditionen tro et stort sankthansbål nede ved stranden, og omkring 75 mødte op for at synge midsommervisen og nyde en øl/vand i selskab med naboer og gæster fra området.

Efterfølgende har bålpladsen givet anledning til debat. Hullet har nemlig efterhånden udviklet sig til et helårs-aflæsningssted for grenaffald. Det er problematisk af flere grunde. Dels ser det ikke godt ud, dels bliver affaldet ofte smidt af, så det ligger halvt op på vejen.

Fra bestyrelsens side opfordrer vi vore medlemmer til:

  1. at skaffe sig af med grenaffaldet ved at køre det til Kaastrup eller flise det
  2. kun de sidste par uger op til sankthans at smide grenaffald i hullet ved stranden.

I forbindelse med sankthans påtager foreningen sig, med hjælp fra en entrepremør, at samle affaldet i en bålstak og sørge for en efterfølgende oprydning.

Festivitas

Lørdag den 11. juli lød der festlige toner og summende stemmer fra et stort festtelt på pladsen bag det lille røde badehus.

Det skyldtes den årlige fælles sommerhusfest ved Hostrup Strand, hvor 75 mødte op og gav deres bidrag til en festlig aften. Igen kan vi fra Hostrup Teglgaards side prale af at stå for det musikalske islæt, da Henning Quist & Co. igen beredvilligt stod for den del af underholdningen.

Affald i dynger

Der er et par tilbagevendende temaer i bestyrelsens beretninger. Det ene er affald.

Containerpladser ligner nemlig fortsat med jævne mellemrum en losseplads. Sidste vinter var det så slemt, at vi endte på forsiden af Skive Folkeblad som et af de grimme eksempler på manglende ordenssans!

Containerkapaciteten er udvidet, men problemet opstår stadig med jævne mellemrum. Hvem det er, der smider køkkenmaskiner, gamle havemøbler og gamle madrester ved siden af affaldscontainerne, ved vi ikke. Det eneste, vi hver især kan gøre, er selv aldrig at stille noget ved siden af beholderne og opfordre andre til heller ikke at gøre det.

4-S vil gerne lave et forsøg med en underjordisk affaldscontainer på Lundø; men det er endnu ikke sat i værk.

På vej

Et andet tilbagevendende emne er vejenes tilstand.

Vi har en aftale med lem Maskinstation om skrabning af vejene sommeren igennem, og desuden er Svend Erik Nielsen i løbende kontakt med maskinstationen om vedligeholdelsen. Ordningen fortsætter i 2010 på de samme betingelser og til den samme pris.

Et forslag på sidste års generalforsamling om også at lave en aftale med maskinestationen om vintervedligeholdelse mod en kontingentforhøjelse kunne som bekendt ikke samle flertal.

Nu pr. mail

Med årets generalforsamling skriver grundejerforeningen et lille stykke historie. For første gang får en række medlemmer nemlig ikke denne beretning sendt med Post Danmark, men pr. mail.

35 af foreningens medlemmer har sagt ja til fremover at få tilsendt diverse materialer fra foreningen pr. mail. På den måde kan vi forhåbentlig spare en del portoudgifter.

Selve indkaldelsen til generalforsamlingen vil fortsat blive sent ud som brev, men det øvrige skriftlige materiale fra foreningen vil så vidt muligt blive sendt pr. mail.

Det er selvfølgelig stadig muligt at tilmelde sig den nye postordning. Det kan du gøre via vores hjemmeside.

Vores egen side

Hjemmesiden lever fortsat sit liv som informatør og bindeled mellem grundejerforeningen, området og dets beboere.

Vi forsøger at holde jer a jour med nyt fra området og fra bestyrelsens arbejde.

Du kan også bidrage. Henvend dig via hjemmesiden med tips, spørgsmål, billeder og så videre.

Begravet i sne

Vinterperioden har været usædvanlig stille ved Hostrup Strand. Simpelthen fordi området i flere måneder næsten var begravet i sne. Kun med terrængående biler og langskaftede støvler var det muligt at nå frem til husene.

Det er vores indtryk, at naboer har været flinke til at give hinanden meldinger om husenes tilstand, og vi kan kun opfordre til denne form for nabohjælp året rundt.
Desværre var der flere gange i årets løb indbrudstyve på spil i området. Det kan være svært at dæmme op for, men det er i hvert fald rart som husejer at få et praj, hvis en nabo bemærker noget usædvanligt ved ens hus.

Økonomi

I får en særskilt oversigt vedrørende foreningens økonomi i 2009, så her skal vi blot konstatere, at foreningen igen kommer ud af et år med underskud. Specielt på grund af den dyre post til vejenes vedligeholdelse.

Væk med stenpølsen

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand har også i det forløbne år haft sine diskussioner med Kystdirektoratet. Det gælder blandt andet den fortsatte vedligeholdelse af anlægget, og hvad der skal ske med den såkaldte stenpølse.

Lagets bestyrelse har blandt andet søgt om tilladelse til at gå i gang med at sikre den del af skråningen, der ligger lige i forlængelse af den østligste bølgebryder. I den forbindelse er det oplagt at bruge stenene fra ”pølsen”.

Kystdirektoratet har flere gang påpeget, at den ”pølse” af sten, der i dag ligger for foden af skråningen op mod Kystvejen skal væk, og den ”strandrensning” er bestyrelsen altså indstillet på at sætte i gang. I skrivende stund er tilladelserne dog ikke kommet i hus.

Det var ordene i bestyrelsens skriftlige beretning. Kom og giv dit besyv med i debatten ved foreningens generalforsamling lørdag den 29. maj i Restaurant Gyldendal.

Bestyrelsen
April 2010