Bestyrelsens beretning for 2004

Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2005

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2004

Et Hostrup i stor forandring

I den skrivende stund her op til påsken er det ikke i beretningen til at komme uden om de store forandringer der er på vej i vort område, kystsikringen er etableret, sandfodring af kysten starter kort efter påske. Orkanen den 8. Febr. ødelagde kystvejen. Kommunen reetablere nu vejen efter alle kunstens regler og forligger den en smule væk fra kysten i en lille bue. Lige nu ser det lidt uoverskuelig ud, men vent og se, det bliver rigtig dejligt igen.

For sjette gang har vi valgt at udsende denne skriftlige beretning fra bestyrelsen sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, således at alle medlemmer sikres samme information uanset om den enkelte har mulighed for at møde op til generalforsamlingen.
Denne beretning vil selvfølgelig efter behov blive uddybet nærmere på generalforsamlingen, hvor vi håber på et kvalificeret fremmøde.

Ved denne lejlighed vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til byde velkommen til nye medlemmer af grundejerforening Hostrup Teglgård. – Vi håber, at I vil befinde jer godt i vort dejlige område, men også spille med når der skal tages en tørn eller en debat.

En henvendelse til beboerne på Havtjønevej 10-20 om optagelse i vores grundejerforeningen har ikke givet noget resultat endnu. Enkelte vil gerne, men reglen er, at det alle eller ingen.
I år må vi konstatere at udviklingen i trærydninger er blevet accelereret af orkanen, og forhåbentlig også til gavn for nye udsigter og brænde til brændovnene.

Herudover er der vældig gang i nybyggeri , tilbygninger og renoveringer. Det er positivt og tegn på at vores område fortsat er et attraktivt område. Men vi må også konstatere at de tunge kørsler er hårde ved vores veje. Det er bestyrelsens helt klare opfattelse, at evt. beskadigelser af fælles veje som følge af byggeaktiviteter og lign. påhviler grundejeren. Grundejerforeningens ansvar er vedligeholdelse der står i forhold kontingentet. Glædeligt og som sædvanlig mødte nogle få medlemmer op til arbejdsweekenden, der i år tog fat i legepladsen og buske og træer på fællesarealerne mod kysten. En tradition der forhåbentlig fortsætter blot med flere deltagere, det er også en god lejlighed til møde andre i området og få en snak over en pølse og en øl/vand.

Kystbeskyttelselaget blev dannet på en generalforsamling hvor de 3 grundejerforeninger og kommunen blev repræsenteret i laget. Vores forening er repræsenteret ved undertegnede og suppleanten Vagn Thomasen. På www.spottrup.dk kan du se nyhedsbreve fra laget. Der bliver generalforsamling i laget den 30. Maj kl. 19.30 i Spøttruphallen.

Veje og fællesarealer
På vejområdet og vedligeholdelse af legepladsen er der indgået aftaler om betaling for dette arbejde. Bestyrelsesmedlem Svend Erik Nielsen har været tovholder på denne opgave.

På trods af god vilje og arbejdsindsats især i forhold vedligeholdelse af vejene må vi på ene side konstatere at der ikke alle steder er tilfredshed og på den anden side også konstaterer, at det er mere normalt at køre mere end 30 km i timen ja, langt mere.

Information fra kommunen
På det årlige møde med kommunen sammen med de øvrige grundejerforeninger ved Spøttrup Kommunes kystlinien yderligere tilføjes følgende:

Alle grundejerforeninger opfordres til at informere medlemmerne om, at læse den tilsendte “Den Gule” grundigt og rette sig efter denne. Herunder, at man kan henvende sig til kommunen, hvis man ønsker en kompostbeholder. Større affald (mursten, brokker, træ etc. ) skal / kan afleveres gratis på genbrugspladsen i Kåstrup. På dette møde kom der tillige en stærk opfordring til at sørge for at træer/buske ved vejene vedligeholdes sådan, at disse også er farbare for lastbiler, renovationsbiler brandbiler.
(Kommunen kan på grundejerens regning igangsætte en oprydning).
Endelig fik også en opfordring at minde medlemmerne om at det er den enkelte grundejers ansvar indsende vandmåler-aflæsning rettidig.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at udvise den største forsigtighed og hensyn til naboer ved haveafbrændinger, og helt undgå afbrændinger i højsæsonen.
I den skrivende stund har vi ikke fået nogen imformation fra Kommunen om nye sommerhusudstykningsplaner jvf. Regeringens udspil på området.

Etikette og opfordring 
Tag hensyn til naboer og andre ved ikke at bruge støjende maskiner før kl. 9, mellem 12 og 14 samt efter kl. 18. Især meget relevant i weekender og i højsommerperioden.

Sct. Hans og andre oplevelser
Det ser ud til at interessen for at møde op til Sct. Hans bålet er støt stigende og en tradition vi bør værne om I foreningen. Til gengæld må vi konstatere, at en årlig sommertræf/fest har det svært, men måske det kommer til sommer (hvem vil tage initiativet ?). Måske vores nu tættere samarbejde med de 2 andre grundejerforeninger kan danne basis for en fest el. Lign.

Vi pusler med tanken om at etablere en hjemmeside for vores forening, evt. Gå i samarbejde med de 2 andre foreninger i området, ja måske endda kystbeskyttelseslaget.

Der findes faktisk mange gode informationer om området, arrangementer etc. på www.spottrup.dk

5. Afrunding
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde Der skal også lyde en tak til de mange medlemmer, der har ydet råd og dåd i årets løb. Der bliver også nok at lave i det kommende år, så vidt jeg kan se.
Fx. Planlægger vi på en arbejdslørdag den 28 maj. Kl. 9.30

Niels Jørgen Hyldgaard,
Formand