Bestyrelsesmøder i 2010

Referat bestyrelsesmøderne i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2010:
Søndag 21. november 2010:

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Orla Sidelmann, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

 1. Økonomi
 2. Vedtægtsændringer
 3. Naturplejeprojekt
 4. Den nye udstykning
 5. Renovation
 6. Vejene
 7. Fællesarealer
 8. Generalforsamling
 9. Opsamling fra sidste møde
 10. Næste møde
 11. Eventuelt

Pkt. 1:

Det tegner godt for foreningens økonomi. På de fleste af posterne er vi stadig ”forud”. Målet er at få indhentet de seneste års underskud. I givet fald kan vi på næste bestyrelsesmøde tage stilling til, om vi vil foreslå en kontingentnedsættelse og i givet fald på hvor meget.
Der er ingen ”indtægter” fra rykkergebyrer i år. Kassereren har givet medlemmerne lang snor på grund af omlægningen til PBS og har fulgt op på de få forsinkelser, der var.

Pkt. 2:
 
Henning fremlagde nogle forslag til ændrede formuleringer i vore vedtægter. Med det formål  at smidiggøre arbejdsgangen i bestyrelsen. Blandt andet omkring regningsberettigelse og den kontante kassebeholdning. Formuleringerne trænger til en modernisering.
For eksempel har vi ikke længere nogen kontant kassebeholdning. Vi ønsker også en formulering, der sikrer, at opgaver med tilhørende økonomi kan uddelegeres midler til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i henhold til det vedtagne budget.
I bestemmelserne for generalforsamlingens dagsorden ønsker vi, at der skal vedtages et budget, og vi vil have gjort paragraffen om indskud gjort tidssvarende. Blandt andet af hensyn til eventuel optagelse af medlemmer fra den nye udstykning.
Og så er der selv indkaldelsen til generalforsamlingen, som i dag skal være skriftlig og ved almindeligt brev. Kan det gøres elektronisk?
Til gengæld ændrer vi ikke på datoen for forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Sidste frist er den 1. april, og det kan forekomme tidligt; men da generalforsamlingen kan lægges i løbet af hele maj måned, er 1. april passende. Fremover vil vi minde medlemmerne om fristen i god tid via hjemmesiden.

Til næste gang: Ingrid gennemskriver vedtægterne med vore forslag – og clearer dem juridisk afdeling i Skive Kommune.

Pkt. 3:

Vi har sammen med Grundejerforeningen Hostrup Strand og fire grundejere på Hermelinvej fået en henvendelse fra Skive Kommune med et forslag om at indgå i et naturplejeprojekt på engarealet mellem Havtjørnevej og Kystvejen. Der er tale om et græsningsprojekt, hvor engen afgræsses i en indhegning, hvor publikum har adgang via faldlåger. Ifølge forslaget vil sådan en græsning være til gavn for både flora og fauna i området. Det er muligt at søge midler til det fra landdistriktsprogrammet, og kommunen vil stå for ansøgningen på lodsejernes vegne.
Vi har i bestyrelsen selv tidligere talt om muligheden for afgræsning, og vi er umiddelbart positive over for idéen; men vi har brug for flere informationer, og vi skal sikre os, at foreningen ikke hæfter for noget rent økonomisk. Vi hverken kan eller vil etablere og drive/vedligeholde et sådant projekt. Vi har også brug for at få afklaret, om der kan være gener i form af lugt og lyde. Hvordan med sikkerheden, og kan området overhovedet gøres brugbart for afgræsning. Hvilke dyr er der tale om.

Opgavefordeling: Niels Jørgen tager kontakt til formanden for Hostrup Strand. Ingrid tager kontakt til én af grundejerne på Hermelinvej og den medarbejder, der har med sagen at gøre i Skive Kommune.

Pkt. 4:

Den nye udstykning: Kommunen har vedtaget lokalplanforslaget trods vore og andres protester. Dog fik vi reguleret grundstørrelserne i vejret. Arbejdet med at fælde træer og gøre klar til en vej ind fra Agertoften er allerede i gang. En lille håndfuld har efter sigende på nuværende tidspunkt vist interesse for at købe en grund
Vi skal have afklaret, om det er meningen, at de nye sommerhusejere skal være medlem af vores grundejerforening. Og hvad skal de I givet fald betale for at komme med og dermed få del i foreningens formue? Forslag: Dobbelt kontingent det første år eller et indmeldelsesgebyr på 1000 kr.

Opgave: Ingrid tager kontakt til Skive Kommune for at høre nærmere til beslutningen mht grundejerforening.

Pkt. 5:

Renovation: 4S arbejder nu på, om vi skal være forsøgskaniner på undergrundscontainere. De vil blive opsat på containerpladsen, og så skal den enkelte sommerhusejer transportere sit affald derhen. Der vil ikke længere blive afhentet skrald på matriklen. Til gengæld øger undergrundscontainerne kapaciteten, så i hvert fald problemet med husholdningsaffald skulle være løst.
Vi ser som bestyrelse fortsat tre muligheder:

 1. At vi bliver forsøgsområde for undergrundscontainerne
 2. At der på den nuværende containerplads kun står affaldsbeholdere til husholdningsaffald i vintersæsonen, hvor vi ikke får hentet skrald på matriklen. Så kun flaske- og papircontainerne står der året rundt.
 3. At vi flytter containerpladsen ind i området – der hvor postkasserne i sin tid stod på Havtjørnevej. Dermed vil forbipasserende ikke længere smide affald i/ved containerne; men til gengæld er der risiko for løst skrald inde i området.

Opgave: Ingrid holder fortsat kontakt med 4S om sagen. Vi går efter en løsning inden næste sæson.

 Pkt. 6:

”Vores” badebro havarerede i en tidlig efterårsstorm, så kommunens folk måtte samle stumperne sammen i utide.
Spørgsmålet er, hvad fremtiden byder for badebroerne i Skive Kommune. Der skal spares betragteligt på området. Vores handicapvenlige og EU-finansierede badebro skulle dog ikke være i fare; men vi skal være opmærksomme på kommunens prispolitik fremover. Vi ikke betale med for opsætningen, end vi hidtil har gjort (m. pristalsregulering). Den udbyggede badebro er et aktiv for området, men det var ikke vores projekt at få den sat op.
I begyndelsen af det nye år regner Skives kommunegartner med at have et overblik over badebroernes fremtid.

Opgave: Ingrid holder kontakt med kommunegartneren.

Pkt. 7:

Hegnet langs med Havtjørnevej/Febækken er blevet fældet/beskåret af hensyn til trafikken. Samtidig betyder det også en bedre afvanding af vejen.

Jens Frede har forhandlet aftalen med Lem Maskinstation på plads for næste år. På samme vilkår og til samme pris. Det koster 750 kr. + moms pr. skrab, og vi har tegnet os for ti gange igen. Bliver de ti gange ikke brugt hen over sommeren, bliver de fordelt over resten af året.

Opgave: Jens Frede arbejder videre med vejplanen. I første omgang tager vi fat på Revlingebakken, Hedelyngen og Havtjørnevej, når det bliver tørt til foråret. Hvordan det rent praktisk skal foregå med udlægning af grus er endnu ikke afklaret.

Vi laver gennembrud for afløb af vand på vejene, hvor det kan lade sig gøre og ikke generer grundejere.

Pkt. 8:

Beboerne langs østsiden af Klokkelyngen er indstillet på at gå sammen om en ”fældning” af brombærkrattet ned mod Febækken, og Jens Frede medbragte en forespørgsel om, hvorvidt foreningen vil give 1000 kr. til arbejdet. De blev straks bevilget.

Opgave: Orla vil påtage sig at holde Bjørneklo nede på engarealerne ned mod Kystvejen.

Opgave: Orla vil til næste gang lave en over borde/bænke-opstillingerne langs stranden, så vi kan få lavet en plan for, hvad vi vil have af den slags. Både langs stranden og på fællesarealet ved ophalerpladsen.

 Pkt. 9:

Vi går efter at afvikle næste års generalforsamling den 14. eller 21. maj.

Opgave: Ingrid tager kontakt til Restaurant Gyldendal for at høre, hvornår de bedst kan have os.

 Pkt. 10:

Henning har været i gang med at skrive en oversigt over ”Grundregler og beslutninger”. Hvad gør medlemmerne/bestyrelsen omkring adresseændringer, kontingent, regnskab og kommunikation.
Det arbejder vi videre med til næste gang. Så det for eksempel kan lægges ud til på hjemmesiden som en slags ”Velkommen til nye medlemmer”.

Pkt. 11:

Vi holder bestyrelsesmøde igen den 19. marts kl. 10.30. Orla lægger gerne stue til igen.

Pkt. 12:

Vi lægger den næste fælles arbejdsdag den 4. juni. På Jens Fredes arbejdsseddel står allerede ”flis på gangstierne” og buskfældning på engen ned mod Kystvejen.
Han foreslår, at vi i god tid forud for sagen efterlyser idéer til arbejdsopgaver hos medlemmerne.

Ref. Ingrid
24.11.2010

 

Lørdag 3. juli 2010

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Orla Sidelmann, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Niels Jørgen Hyldgaard bød velkommen. Specielt til bestyrelsens to nye medlemmer: Orla Sidelmann og Jens Frede Nielsen.

Dagsordenen:

1. Den nye udstykning
2. Nye medlemmer og nye vedtægter
3. Mailadresser
4. Vejene
5. Forslag om sti
6. Fællesarealer
7. Containerpladsen
8. Max. Højde på bevoksning
9. Sommerfesten
10. Klage over generalforsamling
11. Budget
12. Skilte
13. Bredbånd
14. Næste møde

Ad.1: Beslutning: Ingrid tjekker, hvor langt vores klagesag er nået i Naturklagenævnet.

Ad. 2: På generalforsamlingen var der opbakning til, at vi tilbyder grundejerne af en evt. ny udstykning ved Hostrup Strand at blive medlemmer hos os. Vel at mærke, hvis vi kan vedtægterne, så de ikke kommer gratis til foreningens formue. I de nuværende vedtægter er der fastsat et indmeldingsgebyr på 25 kr. Der er også andre ting, der trænger til at blive rettet/moderniseret i vore vedtægter. For eksempel er vi nu med i en ny kommune, og kommunikationsmidlerne er nogle andre i dag end i 1970.
Beslutning: Vi arbejder frem mod en ændring af vore vedtægter  i forbindelse med generalforsamlingen i 2011. Uanset, om vi skal optage den nye udstykning eller ej. Vi tager fat på næste bestyrelsesmøde. Henning vil se på de økonomiske spørgsmål.

Ad.3: Ingrid fortæller, at godt 40 af vore medlemmer nu har tilmeldt sig vores mailservice. Én af udfordringerne bliver at holde listen ajour. Folk skal huske at meddele adresseændring.

Ad. 4:  Grus: Jens Frede havde regnet på antallet af km vejstrækning og grusforbrug og kom med et forslag til en vejplan. Foreningen råder over ca. 4 km vej. Hvis vi sætter os for, at vi vil tilføre grus på én km vej om året, vil vi over fire år nå hele området rundt. Det vil incl. den nuværende skrabning koste ca. 25.000 kr. om året. I givet fald tager vi fat på 1. etape i foråret 2011
Beslutning: Det arbejder vi frem imod. På næste bestyrelsesmøde klassificerer vi vejene. Jens Frede mener umiddelbart, at vi skal tage Revlingebakken og Hedelyngen først. Når planen er lagt, bliver den offentliggjort på hjemmesiden, så vore medlemmer kan se, hvornår der bliver lagt nyt grus på deres vej.
Snerydning: I den forløbne vinter slog ni fastboere sig sammen om fælles snerydning. Det kostede dem 300 kr. hver. Bestyrelsen er fortsat indstillet på at stå for opkrævningen.
Rabatter og grøfter: Spørgsmålet om rabatterne langs vore veje var oppe på generalforsamlingen. Hvad kan vi gøre for at lede vandet bedre væk fra vejene? Beslutning: Vi laver ”gennembrud” de steder, hvor det er nødvendigt og hvor det ikke generer grundejere. Typisk på sydsiden af Havtjørnevej.

Ad. 5: Margit Olesen, Blåbærvej 10 har foreslået, at vi laver en sti i forlængelse af Blåbærvej ned til stranden. I bestyrelsen tror vi ikke, at sådan en sti kan holdes på den fugtige end; men vi har lovet at undersøge sagen. I første omgang ved at finde ud af, om vi overhovedet må lave den slags ud over engen. Ingrid undersøger det hos Skive Kommune.

Ad. 6: På generalforsamlingen fremkom der flere forslag til, hvordan vi bedre kan udnytte vore fællesarealer til fælles bedste. Jens Frede har undersøgt, hvad det vil koste at få planeret området med bænke nede ved badebroen: Ca. 1000 kr. Dertil kommer udgifterne til bænke og bord.
Beslutning: Vi tager spørgsmålet op på næste møde.
Jens Frede undersøge prisen på et bænke/bord-sæt.
Ved næste års fælles arbejdsdag vil vi beskære buskene på engen.
PS: Jens Frede har indkøbt og lagt et lag ”professionelt” grus på petanquebanen.

Ad. 7: Rod og affald på containerpladsen er et tilbagevendende problem. Blandt andet fordi mange andre end os selv bruger containerne. Måske ville en alternativ placering løse problemet?
Beslutning: Ingrid tager kontakt til 4S for høre, hvilke muligheder der er.

Ad. 8: Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en grundejer, der gerne vil have os til igen at tage debatten om en max. højde på bevoksning op.
Beslutning: Det vil vi ikke nu. Jævnfør tidligere beslutning. Vi mener ikke, at sådanne regler kan håndhæves; men bestyrelsen yder gerne bistand i diskussioner grundejere imellem omkring højde på bevoksning.

Ad. 9: Sommerfesten. Ingrid fortæller, at alle tre foreninger igen bakker op om festen. Henning står for musikken, Ingrid for et lotteri. Resten tager 2’eren sig mere eller mindre af. Dog vil de gerne have et par stærke mænd til at hjælp med opsætningen af teltet lørdag formiddag. Niels Jørgen prøver at finde nogen.

Ad. 10: Niels Jørgen blev forleden ringet op og skældt ud af en grundejer vedrørende årets generalforsamling. Vedkommende mener, at generalforsamlingen ikke er lovligt indkaldt, fordi regnskabet ikke blev sendt ud sammen med den skriftlige indkaldelse. Desuden mener han, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med kontingentforhøjelsen.
Bestyrelsen er ikke enig. I indkaldelsen bliver der henvist til både regnskabet og den skriftlige beretning på hjemmesiden. Af vedtægterne fremgår det, at kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Ad. 11: Henning orienterede om overgangen til PBS. Den trækker ud. På grund af meget papirarbejde og faste arbejdsgange hos PBS. Så måske når vi frem til 1. september, før ordningen fungerer. I forvejen har vi udskudt indbetalingsfristerne med en måned.

Ad. 12: Ingrid har tidligere været i kontakt med Skive Kommune angående hastigheder og km-skilte i området. Vi kommer ikke igennem med 20 km/t; men måske kan vi forbedre skiltningen med de 30 km/t.
Beslutning: Jens Frede tager kontakt til kommunen for måske at få dem til at rykke 30 km-skiltet ved indkørslen til området frem, så det bliver mere synligt.

Ad. 13: Orla undrer sig over den dårlige mobildækning i området. Han vil tage kontakt til selskaberne.

Ad. 14: Næste møde fastsat til den 9. oktober kl. 10.30 Stedet bestemmer vi senere. På dagsordenen kommer blandt andet: Klassificering af vejene, vedtægtsændringer og fællesarealer.

Ref. Ingrid
6. juli 2010


Lørdag den 10. april 2010 kl. 11.

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Ib Johansson, Henning Quist Nielsen og Ingrid M. Schmidt
Fraværende: Svend-Erik Nielsen

Dagsorden:

Tilrettelæggelse af generalforsamlingen

 1. Økonomi
 2. Kontingent
 3. Betalingsformer
 4. Modernisering af vedtægterne
 5. Forslag fra medlem
 6. Snerydning
 7. Den nye udstykning
 8. Skive Vand, herunder kloakdæksler
 9. Affald
 10. Netforbindelse
 11. Hastigheder
 12. Arbejdsweekend
 13. Sankt Hans
 14. Næste bestyrelsesmøde

Pkt. 1:

Generalforsamlingen er fastsat til den 29. maj kl. 14. Ingrid har reserveret lokale på Restaurant Gyldendal.

På valg er Niels Jørgen Hyldgaard, Svend Erik Nielsen og Henning Quist Nielsen. Alle modtager genvalg, men Henning trækker sig gerne, hvis nogen skulle have lyst til at overtage kassererposten.

Dirigent: Niels Jørgen spørger Orla Sidelmann, om han igen vil påtage sig tjansen.

Ingrid har skrevet et udkast til beretning. Der mangler et par småting. Når den er klar, sender hun den rundt én gang til. Derefter bliver den lagt på hjemmesiden og sendt ud til de, der har tilmeldt sig mailservice.

Ingrid sørger for trykning af sange.

Niels Jørgen laver layout til dagsorden og fremsender til Henning.

Dagsorden på generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent
 5. Forslag fra medlemmer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Husk at gøre opmærksom på, at den skriftlige beretning kan læses på hjemmesiden. Det er også muligt at få den tilsendt pr. mail ved at henvende sig via hjemmesiden.

Husk også datoen for den fælles arbejdsdag.

I forbindelse med pkt. 4 fremsætter vi forslag til et budget for 2010. På den måde får generalforsamlingen et grundlag for at træffe en beslutning omkring kontingentet.

I forbindelse med beretningen nævner Niels Jørgen snerydningen. Se særskilt punkt.

I løbet af generalforsamlingen sætter vi tid af til en ”workshop”, hvor vi lægger op til en debat om vore fællesarealer. Hvad vil vi med dem? Idéer til nyt tiltag? Niels Jørgen sætter debatten i gang.

PS: Det er vigtigt med tid til snak i kaffepausen!

Henning sørger for trykning og udsendelse af dagsorden til alle medlemmer.

Ingrid gør maillisten klar. Ca. 35 har tilmeldt sig ordningen. De får ud over dagsordenen tilsendt den skriftlige beregning og regnskab.

Ingrid kopierer nogle ekstra eksemplarer af den skriftlige beretning til generalforsamlingen, hvis nogen ikke skulle have set den.

Pkt. 2:

Henning fremlagde regnskabet for 2009. Det viser et underskud på rundt regning 3.000 kroner. Dermed kommer vi for anden gang i træk ud med et underskud.

Pkt. 3:

Vi er enige om, at vi vil lægge op til en kontingentforhøjelse på generalforsamlingen. Det er der flere kontante årsager til:

1. Udgifterne til vedligeholdelse af vejene stiger, og da fremtiden for Lem Maskinskinstation er usikker, er der risiko for yderligere stigning.

2. For at opveje noget af underskuddet fra de seneste to år

Vi foreslår en kontingentforhøjelse på 200 kr. for 2010. Viser det sig, at vi kommer ud af 2010 med et forholdsvist stort overskud, kan vi sætte kontingentet ned igen næste år.

Pkt. 4:

Det ser ud til at de nye retningslinier for betaling/rykkere virker. I hvert fald har Henning ikke været nødt til at rykke mere end én gang, når kontingentet ikke er betalt til tiden.
Han genoptrykker reglerne og sender dem med, når vi sender den næste kontingentopkrævning ud.
Desuden undersøger han, om vi kan få pengene overført via PBS.

Pkt. 5:

Ingrid nævnte behovet for en modernisering af vedtægterne. De er lavet i 1970, og flere formuleringer er forældede. For eksempel bør de tage højde for de moderne kommunikationsformer. Desuden kan man diskutere, om den 1.april som sidste frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne ikke er lige tidlig nok. I år skal forslagene således være fremme næsten to måneder, før generalforsamlingen bliver holdt.
Vi er enige om, at vi arbejder frem mod en revision af vedtægterne i 2011 eller 2012. Blandt andet afhængig af, om grundejerne i den nye udstykning skal være med i vores grundejerforening.

Pkt. 6:

Vi har modtaget et forslag til behandling på årets generalforsamling. Det er indsendt af Margit L. Olesen, som har sommerhus på Blåbærvej 10:

Undertegnede sender hermed forslag om etablering af en gangsti ud for Blåbærvej og til stranden over fællesarealer mellem Kystvejen og Havtjørnevej. Evt. kunne en sådan sti støde til den allerede eksisterende sti, som ender ved et af grundstykkerne på Hermelinvej.

Og hun begrunder sit forslag således: Jeg er nok ikke den eneste, der ønsker en kortere vej til stranden (toiletbesøg). Desuden er det altid en fordel med kortest mulig afstand ved udlejning af sommerhuset.
NB: Jeg foreslår, at kontingent uden diskussion forhøjes med 200 kr. eller mere, da der så er mulighed for at imødegå et underskud.

Forslaget er først indkommet den 8. april, så vi kan ikke lægge op til beslutning omkring det på generalforsamlingen; men vi opfordrer Margit Olesen til at fremlægge idéen, og hvis der er stemning for det, kan vi arbejde videre med idéen/undersøge mulighederne.
Umiddelbart mener vi i bestyrelsen ikke, at vi skal give os i kast med en sådan sti. Den vil vanskelig om ikke umulig at vedligeholde. Der har tidligere været en sti langs med Febækken, men den måtte vi opgive på grund af fugt på engen.

Pkt. 7:

Vore fællesudgifter indeholder i dag ikke penge til snerydning i området, og derfor var der nogle af de fastboende, som under den forgangne vinters langvarige sne og frost så sig nødsaget til selv at få en entreprenør til at rydde vejene for sne. De organiserede og betalte arbejdet selv.

Vi er i bestyrelsen enige om, at foreningen ikke kan påtage sig snerydning; men vi lægger gerne op til en debat på generalforsamlingen om en form for organisering af arbejdet. For eksempel ved, at der bliver udnævnt en sneformand m/k blandt de fastboende, og vedkommende står så for kontakten til entreprenøren. Interesserede fastboende melder sig til ordningen for et år ad gangen, udgifterne bliver fordelt mellem dem, og beløbet kan evt. indkasseres via foreningen.

Ib Johanson understregede, at snerydning ikke kan blive et tiltag under grundejerforeningen, men efter hans mening alene er en sag, som de fastboende selv må stå for.

Pkt. 8:

Ingrid har været i kontakt med Teknisk Forvaltning i Skive Kommune. Vort høringssvar ligger nu som en klage i Naturklagenævnet. På grund af den manglende miljøvurdering. Naturklagenævnet har bedt forvaltningen komme med en redegørelse for en lang række forhold i klagerne, og forvaltningen har sendt den ønskede redegørelse af sted i tirsdags.
Vi får en kopi, og Niels Jørgen rundsender den, så snart han får den.
Forvaltningen regner tidligst med, at der foreligger en afgørelse i Naturklagenævnet umiddelbart før sommerferien.

Pkt. 9:

Ingrid har været i kontakt med Skive Vand for at høre til fristerne for den besked, vi som grundejere får forud for, at septiktanken bliver tømt (hvert andet år).
Aftalen med entreprenøren er, at han senest skal sende meddelelsen ud 14 dage, før han går i gang i området. Så den enkelte husejer har mindst to weekender at løbe på, hvis der skal gøres klar. Nogle vi få længere frist, hvis de ligger længere ude på ruten.
Hvis ikke fristen med de 14 dage bliver overholdt, skal vi gøre Skive Vand opmærksom på det.
Kloakdæksler: Niels Jørgen gør opmærksom på, at på flere grunde er dækslerne for tunge efter de nye regler. Ib påtager sig at undersøge, om der er mulighed for at opnå rabat, hvis flere går sammen om et fælles indkøb af dæksler. Vi nævner også spørgsmålet på generalforsamlingen.
Ib mener i øvrigt, at der er flere uhensigtsmæssigheder i den nye kontrakt omkring spildevandet i sommerhusområderne. Det bør vi tage op forud for, at kontrakten skal genforhandles.

Pkt. 10:

Det flyder fortsat med jævne mellemrum med affald ved siden af de fælles containere. Hvad kan vi gøre? Anmode om flere/større containere? Få flyttet containerpladser til et mindre synligt sted? Ib og Niels Jørgen tager et kig på et bestemt areal ”bagved” Kystvejen. Måske kunne det være et alternativ til den nuværende placering.
Ingrid har været i kontakt med 4-S for at høre til forsøget med undergrundscontainere på Lundø; men det er ikke kommet i gang endnu.

Pkt. 11:

Ib har undersøgt/været i kontakt med forskellige netudbydere. Skyline har den bedste dækning i vort område, men de mener sig ikke i stand til at give mængderabat. Priserne er i forvejen i bund, lyder svaret. Så det er op til hver enkelt husejer at tegne abonnement. Ib orienterer på generalforsamlingen om sine undersøgelser.

Pkt. 12:

Ingrid orienterer: Som tidligere omtalt strander vort ønske om en hastighedsnedsættelse til 20 km/t på, at Midt- og Vestjyllands Politi arbejder frem mod fælles retningslinier for alle sommerhusområder, og her bliver grænsen fastsat til 30 km/t.
Men vi kan tage kontakt til kommunen for dels at få tydeliggjort skiltningen ved indfaldsvejen til området, dels for at få hjælp til skiltningen inde i området. Sidstnævnte skal vi selv betale. Ingrid snakker med Svend Erik om, hvad vi videre gør.

Pkt. 13:

Vi planlægger årets fælles arbejdsdag til den 12. juni, fra kl. 10. Svend Erik laver en arbejdsliste.
Mon Inge og Svend Erik igen kan/vil lægge terrasse til en omgang pølser m. brød?
Ingrid foreslår, at vi får renoveret petanquebanen med nyt grus og ny ”indhegning”.
Ib foreslår en retablering af p-båsene langs Kystvejen.

Pkt. 14:

Vi holder traditionen i hævd med et sankthansbål.
Ingrid sørger for sange, Niels Jørgen for drikkevarer.
Det ville være fint med en taler igen i år; men hvem. Skal vi spørge Henning Damsgaard igen? Eller har vi en anden oplagt mulighed blandt foreningens medlemmer?

Pkt. 15:

Næste møde: Vi konstituerer os umiddelbart efter generalforsamlingen og tager der stilling til, om vi skal holde et bestyrelsesmøde den 12. juni efter den fælles arbejdsdag.

Ref./Ingrid
12. april 2010