Bestyrelsesmøder i 2006

Referat af bestyrelsesmøderne i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2006:

Lørdag 18. november 2006:

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Sonja Dalsgaard, Ib Johanson, Svend Erik Nielsen og Ingrid Schmidt.

Vi drøftede blandt andet følgende:

Kystsikringslaget:
Niels Jørgen har været til møde i kystsikringslaget. Med sig har han en forespørgsel vedr. deres og vores hjemmeside. Lagets hjemmeside bliver nemlig ”hjemløs”, når Spøttrup Kommune lukker til årsskiftet. Hidtil har deres hjemmeside ligget på kommunens ditto. Forespørgslen går på, om den i stedet kan blive en del af vores hjemmeside, og det arbejder vi nu videre med.

Vedr. kystsikringen: 
Vi har gjort kystsikringslagets formand, Jens Chr. Olesen, opmærksom på, at en del af fiberdugen ligger helt blottet langs ”vores” kyststrækning. Sandet er vasket væk. Han har lovet at kigge på det.

Fælles grundejerforening: 
En tanke om at danne en fælles grundejerforening for hele Hostrup Strand-området vinder ikke umiddelbart genhør i de enkelte bestyrelser, heller ikke vores. Så stor en forening vil kræve langt mere administration end tilfældet er i dag, og arbejdsopgaven bliver stor for bestyrelsesmedlemmerne. Men det kunne være en god idé, hvis de tre formænd en gang imellem mødes for at drøfte emner af fælles interesse.

Badebroen: 
Spøttrup Kommune har meddelt, at vi skal betale det samme for badebroen, dvs. opsætning og nedtagning, som tidligere år. Så vi har fået og betalt en regning for 2006 på 8.562 kr. incl. moms. Spørgsmålet er, hvad den nye Skive Kommune mener om, hvem der skal betale hvor meget til badebroer. Vores grundejerforening skal i hvert fald ikke stå alene med udgifterne til vedligeholdelse af den nye bro. Dels har vi ikke har taget initiativ til en udskiftning, dels bliver den brugt af langt flere end vore egne medlemmer.

Vejene: 
Vejene har sjældent været i så fin stand som de seneste måneder efter, at Egebjerg Maskinstation gav dem en større omgang. Den megen nedbør har igen afstedkommet en del huller, men vejene er ikke kørt op som sådan. Opskriften med mere ler i gruset har en god effekt. Foreløbig har den ekstra indsats kostet omkring 25.000 kroner. Penge, som generalforsamlingen gav bestyrelsen opbakning til at bruge til udbedring af vejene.
Når det igen bliver tørvejr fylder maskinstationen huller og skraber, hvor det er nødvendigt. Det samme sker igen til foråret.
På Havtjørnevej, mod vest ud for fællesarealet, er buskene blevet beskåret, så de ikke generer trafikken.

Km-skilte: 
Vi arbejder med et forslag om at få nedsat den tilladte hastighed i området fra 30 til 20 km/t. Alt for mange kører alt for hurtigt i området. Ikke mindst efter, at både Kystvejen og vore egne veje er kommet i bedre stand. Det er kommunen, der skal komme med en evt. indstilling til politiet. Vi håber også, at vi kan få politiet til at lægge vejen forbi området en gang imellem, og at det kan have en præventiv effekt på de hurtigtkørende bilister.

Containerpladsen:
Gentagne gange ser vi, at folk har læsset andet end husholdningsaffald, papir og flasker af på containerpladsen. Det kan være havemøbler, gamle vinduer, tæpper og senest et tv-apparat. Ting, som enten burde stilles ud til storskrald eller køres på genbrugsstationen, og når nogen først har smidt deres skrammel på stedet, følger andre ofte trop. Det ser ikke godt ud, når tingene på den måde hober sig op ved siden af containerne.
Vi vil tage en snak med renovationsselskabet 4S om, hvor vidt det er nødvendigt med containere til husholdningsaffald i sommerperioden, hvor vi får hentet skraldeposer. Tidligere stod der kun containere til husholdningsaffald på pladsen i vintermånederne; men nu er shelteren kommet til ved det offentlige areal, og de overnattende skal selvfølgelig kunne komme af med deres campingaffald.

Fældning på fællesarealer
Som det tidligere er nævnt må folk gerne selv gå i gang med saven og fælde træer/buske på fællesarealerne, hvis der er problemer med udsynet. Men vel at mærke kun, hvis de pågældende rydder op efter sig. Enten ved at fjerne træer og buske eller i det mindste ved at skære dem i mindre stykker, så de hurtigere forgår. Det ser ikke godt ud, når der ligger en ”skov” af fældede gevækster rundt omkring. Flere må gerne bringe træ til næste års sankt hans-bål. Opfordring på hjemmeside, ved generalforsamling etc.

Generalforsamling:
Næste generalforsamling er fastsat til den 19. maj. Tid og sted bliver offentliggjort senere. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før.

Næste møde:
Bestyrelsen mødes igen den 21. april.

Referent: Ingrid

 

Lørdag 12. august 2006:

Hos: Niels Jørgen Hyldgaard på Enebærvej. Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Ib Johanson, Sonja Dalsgaard, Svend Erik Nielsen og Ingrid Schmidt

Konstituering:
Bestyrelsen har konstitueret sig som hidtil:
Formand: Niels Jørgen Hyldgaard
Næstformand: Ib Johanson
Kasserer: Sonja Dalsgaard
Vejansvarlig: Svend Erik Nielsen
Sekretær: Ingrid M. Schmidt

Broer:
Den nye bro er blevet et trækplaster, og den bliver også brugt af strandgæster i kørestole og med gangstativer.
Den gamle bro: Grundejerforening nr. 3 har spurgt, om de må købe den gamle bro af os. Den er allerede sat op derhenne, og Niels Jørgen tager sig af salgsarbejdet.

Fart:
Mange kører for hurtigt på vore veje. Det er farligt for fodgængere og cyklister, og det slider på vejene. Kan vi gøre noget ved skiltningen? En del af skiltene er uautoriserede. Ib tager kontakt til henholdsvis politi og kommune for at finde ud af reglerne for skiltning og håndhævelse af hastighedsgrænserne.

Kort:
Ifølge Krak er det muligt at køre til Hybenvej via Enebærvej. Det er det ikke på virkelighedens veje! Mange kører derfor forgæves op ad Enebærvej og må vende om. Skilt med ”Blind vej” bør flyttes ned til Havtjørnevej. Desuden tager Ingrid kontakt til Krak for om muligt at fejlen/kortet rettet.

Annoncering:
Vi er godt tilfredse med vores hjemmeside. Mange taster ind på siden for at finde oplysninger om sommerhuse og grunde til salg, og derfor vil vi prøve at tage kontakt med en ejendomsmægler i området for at lodde interessen for et betalt link til deres annoncer. Ingrid går videre med sagen.

Vejene:
I forlængelse af generalforsamlingens beslutning om at forhøje kontingentet for dermed at få flere penge til vejenes vedligeholdelse besluttede vi, at Svend Erik skal tage kontakt med Henning for at få lavet en plan for de kommende projekter: I første omgang det ”hul”, der er på Havtjørnevej ud for FeldBo Huse, den første del af Blåbærvej, som er kørt helt i bund, og svinget ved Havtjørnevej/Klokkelyngen. Desuden trænger Slåenvej til at blive høvlet af på midten. På Enebærvej skal en grøft fyldes op. Arbejdet skal i gang i løbet af de kommende måneder.

Fældning på fællesarealerne:
Det er OK, at folk selv går i gang med saven og fælder træer/buske på fællesarealerne, fordi væksterne hindrer udsigten; men træfælderne skal selv rydde op: Enten skal træerne/buskene fjernes, eller også skal de skæres i mindre stykker, så de hurtigere forgår. Det pynter ikke med en ”skov” af brune, liggende træer spredt ud over området.
Beboerne på Klokkelyngen har selv foranstaltet en større rydning af fællesarealet ned mod Fæbækken. Når arbejdet er færdigt, vil det være muligt at slå græsset som på de øvrige fællesarealerne, og det vil fremover ske en gang om året.

Sten ved stranden:
Kommunens vejmand er villig til at lægge nogle sten ud ved udløbet af Fæbækken. På den måde kan vi måske også få en lille sandstrand øst for badebroen, som vi har vest for. Spørgsmålet er, om ophalerpladsen så også sander til.

Fælles grundejerforening:
Blandt andet i forlængelse af det vellykkede samarbejde omkring kystsikringen har flere nævnt muligheden af en sammenlægning af de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vi har mange fælles interesser.
Efter en drøftelse er vi i denne bestyrelse dog umiddelbart ikke indstillet på en egentlig sammenlægning. Så stor en forening vil kræve en form for ansat administrator/kasserer, og hvem vil stå for vejene i så stort et område? Bestyrelsesarbejdet vil en kræve en langt større indsats end nu. I stedet vil det være en god ide, hvis formændene for de tre foreninger mødes en gang imellem for at drøfte emner af fælles interesse.

Økonomi:
Otte af foreningens medlemmer har ikke betalt kontingent i første omgang. Én har siden fået orden i pengesagerne, og resten får en rykker, hvis ikke indbetalingen kommer snarest.

Næste møde:
Vi mødes igen sidst på efteråret, hen i november. Dato fastsættes senere.

Ref./Ingrid
13/08/06

 

Søndag den 9. april 2006:

Hele bestyrelsen var samlet hos Svend Erik på Blåbærvej 2. På dagsordenen stod blandt andet den forestående generalforsamling og vejenes tilstand.

Generalforsamlingen holdes i år den 27. maj kl. 10, og som noget nyt foregår det i caféen ved Gyldendal.
Tre af bestyrelsens medlemmer er på valg: Niels Jørgen Hyldgaard (formand), Sonja Dalsgaard (kasserer) og Svend Erik Jensen (kontaktperson vedr. veje og fællesarealer.
Som de foregående år laver Niels Jørgen på forhånd en skriftlig beretning, og den bliver lagt ud på hjemmesiden cirka 14 dage før.

Vejenes tilstand gav anledning til en lang snak. Blandt andet aktualiseret af igangværende byggeprojekter med dertilhørende tung trafik, som har sat sig mærkbare spor både på Havtjørnevej og på Blåbærvej. Vejen er trykket helt i bund og vanskelig at passere.
Vi vil foreslå generalforsamlingen en midlertidig forhøjelse af kontingentet, så vi – hvis vi også tærer på formuen – kan få bedre råd til den generelle vedligeholdelse af vejene.
Ud over vedligeholdelsen vil vi undersøge, hvad det koster at få lavet sving/chikaner på Havtjørnevej, så hastigheden bliver sat ned.
Desuden vil vi på generalforsamlingen drøfte en vedtægtsændring, som præciserer, at bygherrer har pligt til at udbedre evt. vejskader efter et byggeri. Problemet bliver større i takt med stadig flere store byggerier i området.

Kystsikringen: Vinteren har ikke gjort skade på den nye kystsikring. Det forlyder, at der ikke er flydt så meget sand ned i bunden af vigen, til Pumpehuset, som normalt. Kystsikringslaget holder generalforsamling den 28. maj, og vi skal pege på en ny suppleant til laugets bestyrelse som erstatning for Vagn Thomasen, som er flyttet fra området.

Arbejdsdag: Vi planlægger den årlige fælles arbejdsdag til lørdag den 10. juni.

Ref./Ingrid