Bestyrelsesmøder i 2005

Referat af bestyrelsesmøderne i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2005:

Lørdag 19. november 2005:

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Sonja Dalsgaard, Svend Erik Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Vi drøftede blandt andet:

Den nye udstykning
Vi er af flere grunde bekymrede for følgerne af den nye udstykning af sommerhusgrunde, som kommunen planlægger på arealerne øst for Fæbækken, i forlængelse af Havtjørnevej (Du kan læse mere om den nye udstykning under ny sommerhusudstykning.)
Det fremgår ikke klart af de planer, vi foreløbig har set, om det er meningen, at Havtjørnevej skal være adgangsvej også til de nye udstykninger. Een ting er den øgede trafik i området, noget helt andet er, at den nuværende vej slet ikke kan bære den øgede belastning, og hvem skal betale for dens vedligeholdelse? Kan Grundejerforeningen og dermed vi medlemmer blive pålagt den øgede udgift? Vil kommunen påtage sig den? Alene arbejdskørslen kan køre vejen helt i sænk!
I bestyrelsen mener vi, at tilkørslen skal ske direkte fra landevejen, Agertoften, og kun derfra. Der skal ikke være adgang fra Havtjørnevej.
Vi prøver nu at følge sagsgangen, så vi kan henvende os til kommunen og eventuelt gøre indsigelse til rette tid. Vi ved, at udformningen af området i øjeblikket er lagt ud som en arkitektkonkurrence, men i løbet det nye år sker der nyt i sagen.
Derfor henvender Niels Jørgen sig nu til kommunen for at høre, hvor sagen står.
Svend Erik tager kontakt til den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening for at høre, om de har gjort indsigelse i sagen, og hvordan de stiller sig til udstykningen.
Beboerne på Klokkelyngen er kede af, at deres udsigt bliver ødelagt af byggeriet, og de forstår ikke tilladelsen fra ministeriets side, da der ikke tale om at bygge bag ved eksisterende sommerhuse.
I det foreliggende forslag er der taget højde for, at der skal udlægges et areal langs Fæbækken, som ikke må bebygges.

Havtjørnevej 10-20
Optagelsen af de nye udstykninger på Havtjørnevej som medlemmer af grundejerforeningen Hostrup Teglgaard skrider fremad. I hvert tilfælde fem ud af de seks grundejere har meldt positivt tilbage til Spøttrup Kommune, at de beder om dispensation, så de i stedet for at oprette egen grundejerforening kan blive medlem af ”vores”. Nu afventer alle så, at Spøttrup Kommune får behandlet ansøgningerne om dispensation.

Fællesarealer
Vedr. stierne: Vi opgiver at holde den sydlige del af Fæbækstien farbar (ned mod stranden). Bunden er for sumpet til, at slåmaskinen kan køre der.
Til gengæld skal vi prøve at holde træer og buske nede på fællesarealerne ned mod vandet. En opgave på den fælles arbejdsdag næste år? Hvis ikke vi plejer området, gror det hurtigt til i buske og træer.

Fælles fest
Den fælles fest for de tre grundejerforeninger i forlængelse af indvielsen af kystsikringen den 20. august var vellykket, og hvis de to andre grundejerforeninger har lyst er vi også med på at gentage succes’en. Godt nok sidder de enkelte ”gader” hver for sig, men 100 mand m/k i et telt er mere festligt, end hvis vi holder fest i hver vores grundejerforening med forholdsvis få deltagere. Foreningen kan give et tilskud til leje af telt og grill.

Containerpladsen
Der er fortsat et problem, at folk dumper andet end husholdningsaffald, papir og flasker på containerpladsen. Senest lå der en stak madrasser.
Tips: De grundejere, der bruger deres sommerhuse meget, kan med fordel bestille helårstømning. Det koster kun lidt ekstra.

Generalforsamling
Vi planlægger næste års generalforsamling lørdag den 27. maj kl. 14.

Næste møde
Bestyrelsen mødes igen søndag den 9. april 2006.

Ref/Ingrid