Referat af generalforsamling 2020

Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Søndag den 19. august kl. 10 på Legepladsen v. Havtjørnevej

Velkomst
Foreningens formand, Ingrid M. Schmidt, bød velkommen til de i alt 31 fremmødte og takkede for fremmøde og opbakning med et par bemærkninger om den usædvanlige generalforsamling – udendørs og stående, i ”skyggen” af corona-restriktionerne.
Efter endnu et velkommen og en skål m. ”Dr. Nielsen” blev selve generalforsamlingen indledt i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  På bestyrelsens vegne foreslog formanden Aage Dahl, Enebærvej, og han blev valgt.
  Han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med en måneds varsel, om end den på grund af corona-nedlukningen ikke blev holdt i maj, som vedtægterne foreskriver.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2019 v. Ingrid M. Schmidt
  Både den skriftlige og den mundtlige beretning er sendt ud på forhånd og kan desuden læses på www.hostrupteglgaard.dk. Derfor blev der kun fremhævet et par punkter:
  Energiselskabet Norlys er på vej til at rulle fibernet ud ved Hostrup Strand. Det ser bestyrelsen som et aktiv for området samtidig med, at der er tale om en frivillig og valgfri ordning for den enkelte sommerhusejer. Rent praktisk vil udrulningen heller ikke give de store gener. Så sent som fredag i denne uge har projektlederen bekræftet, at de regner med at begynde arbejdet i august som planlagt.
  Vi har som bekendt fået en ny renovationsordning. Nomi4S har skiftet affaldssækkene ud med faste beholdere, og de bliver nu tømt hele året. Det betyder, at de store affaldscontainere til restaffald, blandt andet ved Teglgaardvej, er fjernet, så der kun står bobler til papir og glas. Desværre derfor fortsat smidt affald på pladsen. Vi er i kontakt med Nomi4S om problemet, og håber, at det løser sig efterhånden, som folk vænner sig til den nye ordning. Vi har fået sat et håndgjort skilt op med ”Henkastning af affald forbudt”, og efter ferien vil Nomi4S sørge for en mere tydelig skiltning.
  Præsentation af bestyrelsen:
  Søren Poulsen, næstformand
  Henning Quist Nielsen, kasserer
  Jens Frede Nielsen, vejansvarlig
  Christina Fiig
  og Ingrid M. Schmidt, formand

Så åbnede dirigenten for spørgsmål og kommentarer til beretningen, og det gav anledning til at par praktiske spørgsmål omkring fibernettet. Søren Poulsen kunne her supplere med erfaringer fra andre områder, hvor nettet er ved at blive rullet ud. Norlys kører med ”åbent net”, og det betyder, at forskellige udbydere af tv/internet melder sig med varierende priser/ordninger. Så det bliver muligt at lave en aftale, der passer til ens behov.
Herefter godkendte generalforsamlingen beretningen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. Henning Quist Nielsen
Regnskabet kan ses på www.hostrupteglgaard.dk
Regnskabet viser et lille underskud, med reelt er der tale om et lille overskud. Det skyldes en forskydning i forbindelse med indbetalingerne for sommerfesten, hvor vi i 2019 stod for regnskabet. Jens Frede Nielsen supplerede gennemgangen af tallene ved at uddybe et par af de største udgifter, nemlig at alle veje er blevet gruset, og af to omgange er stien mellem Klokkelyngen og Revlingebakken blevet renoveret. Summasumarum er, at foreningen ved årets udgang havde en kassebeholdning på – i runde tal – 190.000 kr.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for 2020.
Ingen særskilte forslag fra bestyrelsen. Henning Quist Nielsen gennemgik budgettet for 2020. Det blev lagt før corona-nedlukningen og opererer med et mindre underskud; men i og med at en række af årets aktiviteter, som sankthans og sommerfest, er aflyst, går regnskabet formentlig i plus igen.
Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2020.

5. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 600 kr., og det godkendte generalforsamlingen

  7. Valg til bestyrelsen: Jvnf. vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det:
  Henning Quist Nielsen, Enebærvej – modtager genvalg
  Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen – modtager ikke genvalg
  Søren Poulsen, Brombærvej – modtager genvalg
  Bestyrelsen foreslog Claus Rysbjerg Frandsen, Klokkelyngen, som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Jens Frede Nielsen, og han blev valgt med applaus.

  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
  Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej
  Claus Rysbjerg Frandsen, Klokkelyngen
  Bestyrelsen foreslog Bente Hedegaard, Havtjørnevej, og hun blev valgt.

  9. Valg af to revisorer:
  De nuværende er: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej
  Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen, og de blev genvalgt.

  10. Eventuelt:
  Der var et enkelt spørgsmål omkring sankthansbålet, bliver det gennemført igen næste år – og dermed også muligheden for at køre grenaffald derhen?
  Svar v. formanden: Det regner vi bestemt med. Ligesom vi også håber at kunne gennemføre foreningens øvrige aktiviteter, som vi plejer. Men vi kunne ikke risikere at stå med et stort sankthansbål, som vi ikke kunne få brændt af. Derfor valgte vi at aflyse allerede i maj.
  Jens Frede Nielsen supplerede med at understrege, at der er grænser for, hvor stort et bål, vi kan tackle. Bålet i 2019 blev for stort. Derfor kan det blive nødvendigt at lukke for tilførsel i løbet af juni.

Da der ikke var flere spørgsmål/kommentarer, fik formanden ordet for at rette en særlig tak til Jens Frede Nielsen for hans arbejde i bestyrelsen gennem 10 år. Hun sagde blandt andet:
”Vi kommer til at savne dig i bestyrelsen. Du har udført dit arbejde med stort engagement, til gavn for Hostrup Strand og for fællesskabet i og omkring grundejerforeningen. Når området i dag fremstår så velordnet og velholdt, skyldes det ikke mindst din indsats. Du har faglig indsigt, og du evner både at have det store overblik og blik for detaljen. Oveni det har du en evne til at omgås alle. Så, når der har været brug for det stille diplomati, har vi kunnet sende dig – og det er der altid kommet noget godt ud af. Du lader dig ikke gå på af småting – ”lidt bøvl må man tåle, som du siger. Tak for veludført arbejde. Heldigvis har du lovet at hjælpe Claus godt ind i arbejdet.”

Herefter lød der et velkommen til både Claus Rysbjerg og Bente Hedegaard i bestyrelsessammenhæng og til de nye sommerhusejere i området.

Afrunding: Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden – og bestyrelsen for et godt stykke arbejde. Hvorefter formanden kvitterede med en tak til dirigenten for et veludført hverv og til alle fremmødte for deres opbakning.

Ref. Ingrid M. Schmidt
19.07.2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *