Referat af bestyrelsesmøder i 2020

Referat af bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
25. januar 2020 kl. 10 på Blåbærvej 6

Til stede: Jens Frede Nielsen (JFN), Henning Quist Nielsen (HQN), Søren Poulsen (SP), Christina Fiig (CF) og Ingrid M. Schmidt (IMS)

Dagsorden:

 • Nyt fra formanden
  * Undergrundscontainere. Intet nyt vedr. placeringen ved Teglgaardvej. Nomi4S har ikke hørt fra Kystdirektoratet, siden de bad om et afslag der kunne påklages. IMS følger op inden Fællesmødet.
  * Klagesagen vedr. Ibsenvej ligger fortsat i kø hos Planankenævnet. Der kommer formentlig først en afgørelse sidst på året.
  * Fiber – SP har forhørt sig hos Wauw, som foreløbig ikke er interesseret i Hostrup-området. Beslutning: Vi tager emnet med som et punkt ifm Fællesmødet med opfordring til, at alle tre foreninger lodder interessen for fiber ifm de forestående generalforsamlinger. Vi beder selv om en holdningstilkendegivelse, når vi udsender indkaldelse til generalforsamling.

 

 • Økonomi v. HQN
  Gennemgang af det samlede regnskab for 2019 og de enkelte posteringer.
  Vi kom ud af 2019 med et underskud på knap 3.000 kr.; men da vi endnu ikke har fået udbetalt de 4.000 fra 3’eren efter sommerfesten (vores fejl), er der reelt tale om et lille overskud. Ingen restancer. Kassebeholdningen var 31.12.19: 189.163,43 kr.

 

 • Veje og fællesarealer v. JFN
  * Stien mellem Blåbærvej / Revlingebakken: Beslutning: Vi fortsætter renoveringen videre op mod Revlingebakken. Stien er mudret/ufarbar. Arbejdet udføres som på den første del af stien, dog med ”finere” betongrus. Pris: ca. 10.000. JFN sætter arbejdet i gang. På den første del af stien spreder vi stenmel (arbejdsdagen).
  * Havtjørnevej ud for Hedelyngen/Klokkelyngen, trænger til skrabning.
  Beslutning: JFN iværksætter det.
  * Sti fra Havtjørnevej til stranden – rette op og køre et lag sand på.
  Beslutning: Det bliver gjort ifm skrab af Havtjørnevej. Pris ca. 5.000 kr.
  * Revlingebakken, vedligeholdelse: 2’eren vil påtage sig opgaven mod et læs grus.
  Beslutning: Ja tak. Pris ca. 2.000 kr.
  * Klipning af hegn langs vejene. Beslutning: JFN sætter det i værk.
  * Frede Larsen ordner frivillig Blåbærvej om vinteren.
  Beslutning: Vi siger tak og tilbyder et læs grus. JFN tager kontakt.
  * Stien Brombærvej – Blåbærvej: Trænger til afmærkning/renovering.
  Beslutning: Undersøger løsning a la stien mellem Klokkelyngen og Revlingbakken, med de fine sten. SP foretager en opmåling.
  * Regnen gør det nødvendigt med skrab også på sidevejene. Bevilget.

 

 • Medlemskab af “Foreningen af fritidshusejere” v. SP
  Foreningen er en interesseorganisation for ejere af fritidshuse i Danmark og de dertil knyttede grundejerforeninger. Foreningen har et sekretariat med jurister, der har særlig indsigt i sommerhuslovgivning, Planlov og foreningsret.
  Vil vi få noget ud af et medlemsskab? Pris: 4.365 m. grundejeransvar/erhvervsansvar bestyrelsesansvar og arbejdsskadeforsikring. Plus 1.895 kr. m. retshjælp, forsikring for netbank/IT-kriminalitet og underslæb.
  Beslutning: SP undersøger dækning etc. med henblik på evt. at melde os ind i foreningen næste år.

 

 • Luksushusene på Ibsenvej v. SP
  Erhvervsstyrelsen har sendt varsler ud i 14 sager til ejere af store sommerhuse, der nu skal »ophøre med erhvervsmæssig udlejning«, som det hedder i afgørelsen. Kommer varslet til at danne præcedens? Der ligger en stor bunke af klager, som venter på behandling i Erhvervsstyrelsen vedr. modellen for udlejning af de store sommerhuse. Bør vi også henvende os til Erhvervsstyrelsen vedr. overholdelse af Sommerhusloven på Ibsenvej?
  Vi har hidtil kun indsendt klage til Planankenævnet. Klagen gælder den dispensation, som Skive Kommune gav til opførelse af sommerhuse på Ibsenvej.
  Beslutning: SP formulerer henvendelse.

 

 • Årets arrangementer:
  * Generalforsamling 2. maj – husk ”nye tider”: Dagsorden ud senest 21 dage før, frist for forslag medlemmerne: 14 dage. Gyldendal er reserveret. IMS søger dirigent
  På valg: SP, JFN, HQN. Suppleanter: Svend Erik Nielsen, Claus Rysbjerg Frandsen
  * Arbejdsdag – 16. maj kl.10
  * Kystbeskyttelseslaget, generalforsamling: 29. maj kl. 19.
  * Sankthans – tirsdag 23. juni. Beslutning: For at begrænse mængden af ”brænde” må der kun køres grene/træaffald til med trailer, ikke traktor/lastbil. Vi lukker for tilførsel, når bålet er passende stort. Info via skilt og hjemmeside. Tager emnet med på Fællesmødet for at få orienteret om ”reglerne” på hjemmesider og ifm. generalforsamlinger.

 

 • Fællesmøde 14. marts v. IMS
  JFN, SP og IMS deltager.
  Emner til dagsorden: Sommerfest (budget / festkomité / frivillige)
  Undergrundscontainere. Fiber. Stilleperioder. Afbrænding

 

 • Budget for 2020
  Beslutning: Vi lægger blandt andet op til renovering af flere stier. Budgetterer med et underskud på ca. 14.000

 

 • Næste møde: april eftermiddag hos Søren/Brombærvej – Ims meddeler tidspunkt senere

 

 • Eventuelt
  * Henv. til ejendomsmæglerne vedr. ejerskifte – Ims skriver et brev til de lokale ejendomsmæglere.
  * SP med seneste nyt fra Kystbeskyttelseslagets bestyrelse: Arbejder fortsat med planerne om en udvidelse/forbedring af den permanente kystsikring i form af skråningsbeskyttelse fra Hjortestien til Teglgaardvej. Skive Kommune/Limfjordssekretariatet ser positivt på planerne. Forventer forslag klar generalforsamlingen den 29. maj 2020.

Ref. Ingrid
26.01.202

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *