Referat af bestyrelsesmøder i 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.
Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 10 i Hostrup
Til stede:
Søren Poulsen, Claus Frandsen, Henning Quist Nielsen og Ingrid M. Schmidt.
Observatører: Bente Hedegaard og Svend Erik Nielsen
Afbud fra: Christina Fiig

Mødested: På hjørnet af Havtjørnevej og genvejen til Stranden for at besigtige mulighederne for den fremtidige placering af affaldscontainere. Derefter besigtigelse på legepladsen med henblik udskiftning af gyngestativ og beskæring af buskads.

Dagsorden i øvrigt:

 • Nyt fra formanden
  * Skaderne på betondiget: Skive Kommune er kontaktet – der vil blive taget hånd om
  * Fibernet: Norlys meddeler, at de er færdige med nedgravningen hos os. Der mangler kun lidt tilretning/græssåning.
  * Ibsenvej, foreningens klage til Planklagenævnet: Ifølge direktøren for Nævnenes Hus skulle de nå gennem bunken af gamle sager inden udgangen af 2020.
 • Økonomi v. Henning:
  * Foreningens samlede indestående i Salling Bank var pr. 3. oktober 225.339,13 kr. Vi har foreløbig ikke brug så mange penge i år som budgetteret. Blandt andet fordi en række aktiviteter/udgifter er faldet væk i kølvandet på corona.
  * Bankens krav vedrørende legitimation af bestyrelsesmedlemmer er bragt i orden.
  * Henning træder ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling. Bente er klar til at overtage opgaven som kasserer og omkring medlemskartoteket. De aftaler selv det praktiske omkring overdragelsen.
  * Beslutning: Foreningens printer skrottes
 • Veje og fællesarealer v. Claus:
  * Havtjørnevej er skrabt, sidevejene ordnes senere.
  * Beslutning: Beplantning langs legepladsen bliver ved lejlighed beskåret for at lette græsslåningen.
 • Legepladsen:
  * Søren har som aftalt indkøbt et nyt bord/bænke-sæt til legepladsen, og så var det meningen, at det gamle sæt skulle flyttes om på Teglgårdvej. Beslutning: Det venter vi med. Foreløbig ser det ud til, at affaldsproblemet er løst. Det er fint med to sæt på legepladsen.
  * Gyngestativet fik flere anmærkninger ved årets ”eftersyn”. Beslutning: Det bliver fjernet og erstattet af et nyt. Ingen legeplads uden gynger. Vi går efter, at det nye står klar inden påske næste år, altså i løbet af marts. Søren og Claus sørger for at få det gamle fjernet. Søren bestiller et nyt stativ, i træ. Et nyt stativ kræver en udvidelse af faldunderlaget. Claus kontakter Brian for at grave ud, Søren bestiller faldgrus. Den samlede udgift til stativ, incl. opsætning og faldunderlag er beregnet til ca. 30.000 kr.
 • Affald ved Hostrup Strand
  Ingrid og Claus var medio september til møde hos affaldsselskabet Nomi4S sammen med Martin Arberg (3’eren) og Jørn Knudsen (2’eren) for en drøftelse af affaldshåndteringen ved Hostrup Strand. Her fremlagde Nomi4S planerne for affaldssorteringen, som fra 1. juli 2021 omfatter 10 fraktioner: Rest, mad, papir, glas, plast, metal, pap, batterier, som skal sorteres ”ved kilden” + tekstil og miljøfarligt affald, som afleveres på genbrugspladserne. Så valget står umiddelbart for mellem to løsninger:
  Enten: Container til mad/rest v. huset + en fælles station (for Hostrup Teglgaard) med nedgravede containere til den resterende 6 fraktioner. Så vi fortsat får hentet rest/mad ved huset, men skal bringe alt andet hen til den fælles affaldsstation.
  Eller: En fælles station (for Hostrup Teglgaard) med nedgravede containere til alle 8 fraktioner, hvor vi skal bringe alt derhen.
  Beslutning: Vi er enige om fortsat at arbejde for en fælles affaldsstation for alle 8 fraktioner. Claus fortsætter kommunikation med Nomi4S, som i øjeblikket undersøger, om vi kan placere stationen på sydsiden af Havtjørnevej, ca. 20 meter fra stikvejen ned mod stranden. Her skæmmer den ikke udsigten, og lastbilen kan bakke hen i forbindelse med tømningen. Som en forløber bliver de to bobler flyttet derhen i uge 42. Hvis pladsen bliver godkendt, sørger Nomi4S for hele anlægget med nedgravning af containere, flisebelægning, vigeplads etc.
 • Løbende sager:
  * Medlemskab af ”Foreningen af fritidshusejere”: Spørgsmålet er, om vi får noget ud af et medlemskab. Søren undersøger kombinationen af medlemskab/forsikringer.
  * Grenaffald i ”hullet”. Vi er enige om, at vi ikke længere kan og vil tage ansvaret for de store sankthansbål, og det bliver vanskeligt at styre en mere begrænset tilgang af grenaffald til bålet. Derfor overvejer vi en alternativ løsning for sankthansaften, uden bål. For eksempel med fakler, bålfad eller lignende. Det snakker vi videre om ved næste møde.
 • Næste møde – en gang i februar, Ingrid indkalder.
 • Eventuelt
  Ikke noget.

Ref. Ingrid
05.10.2020

 

Referat af bestyrelsesmøde
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
2. august 2020 kl. 10

Til stede: Søren Poulsen, Henning Quist Nielsen, Christina Fiig, Claus R. Frandsen, Bente Hedegaard, Svend Erik Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

 • Velkommen og præsentation bordet rundt. Ny i bestyrelsen: Claus R. Frandsen, Klokkelyngen. Desuden var de to suppleanter, Svend Erik Nielsen, Blåbærvej og Bente Hedegaard, Havtjørnevej, inviteret med for at få et indtryk af det aktuelle arbejde i bestyrelsen.
 • Konstituering:
  Formand: Ingrid M. Schmidt
  Næstformand: Søren Poulsen
  Vejansvarlig: Claus R. Frandsen
  Bestyrelsesmedlem: Christina Fiig
  Kasserer: Henning Quist Nielsen, men da Henning ikke regner med at forsætte i bestyrelsen i hele sin valgperiode, har bestyrelsen tilsagn fra Bente Hedegaard om, at hun vil overtage kassererposten. Der bliver tale om en glidende overgang.
  suppleant: Svend Erik Nielsen
 • Nyt fra formanden
  – Det planlagte fællesmøde med bestyrelserne fra de to andre grundejerforeninger blev som bekendt aflyst. Jeg vil foreslå, at vi udsætter det til marts 2021. Jeg har været i kontakt med formændene vedr. Fibernet, sankthans og lignende.
  – Hushandler: Det er dejligt, at der er interesse for at købe sommerhus ved Hostrup Strand. Ejendomsmæglerne er generelt flinke til at give besked vedr. ejerskifte.
 • Økonomi v. Henning
  godt 158.000 kr. i kassen, før indbetaling af årets kontingenter.
  Sti mellem Revlingebakken/Klokkelyngen blev billigere end forventet.
  Ang. underskrifter på bilag og regnskab: Vi fortsætter med, at to skriver under på under på bilag. Fremover: Alle i bestyrelsen skriver under på det reviderede regnskab.
 • Legitimation af foreningen over for banken i henhold til Hvidvaskloven v. Henning
  Skal vi lægge op til en vedtægtsændring? I dag kræver banken, at alle bestyrelsens medlemmer legitimerer sig, fordi vi ifølge vedtægterne alle er tegningsberettigede. Banken finder det mere hensigtsmæssigt med to tegningsberettigede for foreningen – typisk kassereren/formanden.
  Beslutning: Vi fortsætter umiddelbart som hidtil. Ved et af de kommende møder tager vi spørgsmålet op igen med henblik på at overveje et forslag til vedtægtsændringer ved næste års generalforsamling.
 • Veje og fællesarealer (planer og projekter) v. Claus
  – Hvad gør vi ved stien mellem Revlingebakken og Klokkelyngen for at holde den fri for ukrudt? Forslag: Evt. prøve at ”stampe” den med en vibrator.
  – Grusveje, hvor ofte skal de skrabes? Normalt ikke om vinteren, de bliver gjort klar før ”sæsonen”. Jævnlig udbedring af huller ved bumpene.
  – Hæk langs sti/boldbane ved legepladsen: Må den klippes til? Den vokser til gene for græsslåningen. Ved arbejdsdagen plejer vi manuelt at klippe langs stien. Beslutning: Vi får hækken klippet ind. Ingrid tager det værste ved stien.
  Søren: Hullet ved ophalerpladsen. Hvad gør vi fremadrettet for ikke igen at få de store mængder grenaffald? Skal vi sætte et skilt op med en mere uddybende tekst? Skal vi fremover indskrænke til kun at modtage grenaffald fra egne medlemmer? Beslutning: Det overvejer vi til næste møde.
  Søren: Har observeret fiskeri fra badebroen. Det kan afstedkomme farlige situationer for de badende + tabt fiskegrej. Beslutning: Søren skaffer skilt med piktogram ”fiskeri forbudt” og sætter det op på et synligt sted.
 • Legepladsen, skal vi investere i nyt gyngestativ? v. Søren
  Løftet pegefinger ved seneste inspektion: Rapport fra Dolpin påpeger, at gyngestativet har begrænset levetid. Tilsvarende gynge m. dæk, fuglerede, babygynge = ca. 22.500 kr., og dertil kommer, at det faldsikre område skal udvides. Derfor i alt ca. 30.000 kr.
  Beslutning: Vi er indstillet på at investere i et nyt gyngestativ. Ingen legeplads uden gynger. Søren indhenter et tilbud mere.
 • Ibsenvej status hhv. Planklagenævnet og Erhvervsstyrelsen
  Klagen ligger fortsat i bunken – fra maj 2018. Afgørelsen får formentlig ingen betydning for byggeriet af de store sommerhuse, lokalplanen er ændret; men nogle naboer føler sig generet af støj, og de kan måske bruge en kendelse.
 • Norlys fibernet
  Arbejdet går i gang som planlagt. Vi kan forvente at få henvendelser med tilbud fra de forskellige udbydere.
 • Renovation, herunder problemer på Teglgaardvej.
  Hvad gør vi ved problemerne på Teglgaardvej? Nomi4S er fortsat i interesseret i en løsning med undergrundscontainere. Kan vi finde en løsning inde i området for containerne, i første omgang til pap/glas? Så pladsen ved Teglgaardvej bliver rømmet?
  Beslutning: Claus kontakter Nomi4S med henblik på et møde på åstedet i september.
 • Opfølgning på evt. medlemskab af “Foreningen af fritidshusejere” v. Søren
  Vi er i tvivl om, hvor meget vi vil få for kontingentet.
  Beslutning: Søren undersøger sagen.
 • Udvidelse af medlemskredsen (Teglgaardvej)?
  Beslutning: Vi forholder os ikke til spørgsmålet, før der måtte komme en henvendelse.
 • Næste møde
  Begyndelsen af oktober, Ingrid foreslår datoer.
 • Eventuelt
  – Betondiget. Der er ret voldsomme skader. Ingrid kontakter Skive Kommune.
  – Kystbeskyttelseslaget v. Søren: Generalforsamlingen udskydes formentlig til primo november, så bestyrelsen kan få en afklaring omkring muligheden for en udbygning af den faste kystsikring. Forslag afventer behandling i Skive Kommune. Ny sagsgang efter, at kompetencen i Kystdirektoratet er flyttet ud til kommunerne. Der er behov for opfyldning med 3-5.000 kubikmeter jord hvert år. Depotet er ved at være tømt. Udgifterne til jord vil stige. Derfor er pengene efter bestyrelsens mening bedre givet ud til en fast kystsikring.

Ref. Ingrid
04.08.2020

 

Referat af bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
25. januar 2020 kl. 10 på Blåbærvej 6

Til stede: Jens Frede Nielsen (JFN), Henning Quist Nielsen (HQN), Søren Poulsen (SP), Christina Fiig (CF) og Ingrid M. Schmidt (IMS)

Dagsorden:

 • Nyt fra formanden
  * Undergrundscontainere. Intet nyt vedr. placeringen ved Teglgaardvej. Nomi4S har ikke hørt fra Kystdirektoratet, siden de bad om et afslag der kunne påklages. IMS følger op inden Fællesmødet.
  * Klagesagen vedr. Ibsenvej ligger fortsat i kø hos Planankenævnet. Der kommer formentlig først en afgørelse sidst på året.
  * Fiber – SP har forhørt sig hos Wauw, som foreløbig ikke er interesseret i Hostrup-området. Beslutning: Vi tager emnet med som et punkt ifm Fællesmødet med opfordring til, at alle tre foreninger lodder interessen for fiber ifm de forestående generalforsamlinger. Vi beder selv om en holdningstilkendegivelse, når vi udsender indkaldelse til generalforsamling.

 

 • Økonomi v. HQN
  Gennemgang af det samlede regnskab for 2019 og de enkelte posteringer.
  Vi kom ud af 2019 med et underskud på knap 3.000 kr.; men da vi endnu ikke har fået udbetalt de 4.000 fra 3’eren efter sommerfesten (vores fejl), er der reelt tale om et lille overskud. Ingen restancer. Kassebeholdningen var 31.12.19: 189.163,43 kr.

 

 • Veje og fællesarealer v. JFN
  * Stien mellem Blåbærvej / Revlingebakken: Beslutning: Vi fortsætter renoveringen videre op mod Revlingebakken. Stien er mudret/ufarbar. Arbejdet udføres som på den første del af stien, dog med ”finere” betongrus. Pris: ca. 10.000. JFN sætter arbejdet i gang. På den første del af stien spreder vi stenmel (arbejdsdagen).
  * Havtjørnevej ud for Hedelyngen/Klokkelyngen, trænger til skrabning.
  Beslutning: JFN iværksætter det.
  * Sti fra Havtjørnevej til stranden – rette op og køre et lag sand på.
  Beslutning: Det bliver gjort ifm skrab af Havtjørnevej. Pris ca. 5.000 kr.
  * Revlingebakken, vedligeholdelse: 2’eren vil påtage sig opgaven mod et læs grus.
  Beslutning: Ja tak. Pris ca. 2.000 kr.
  * Klipning af hegn langs vejene. Beslutning: JFN sætter det i værk.
  * Frede Larsen ordner frivillig Blåbærvej om vinteren.
  Beslutning: Vi siger tak og tilbyder et læs grus. JFN tager kontakt.
  * Stien Brombærvej – Blåbærvej: Trænger til afmærkning/renovering.
  Beslutning: Undersøger løsning a la stien mellem Klokkelyngen og Revlingbakken, med de fine sten. SP foretager en opmåling.
  * Regnen gør det nødvendigt med skrab også på sidevejene. Bevilget.

 

 • Medlemskab af “Foreningen af fritidshusejere” v. SP
  Foreningen er en interesseorganisation for ejere af fritidshuse i Danmark og de dertil knyttede grundejerforeninger. Foreningen har et sekretariat med jurister, der har særlig indsigt i sommerhuslovgivning, Planlov og foreningsret.
  Vil vi få noget ud af et medlemsskab? Pris: 4.365 m. grundejeransvar/erhvervsansvar bestyrelsesansvar og arbejdsskadeforsikring. Plus 1.895 kr. m. retshjælp, forsikring for netbank/IT-kriminalitet og underslæb.
  Beslutning: SP undersøger dækning etc. med henblik på evt. at melde os ind i foreningen næste år.

 

 • Luksushusene på Ibsenvej v. SP
  Erhvervsstyrelsen har sendt varsler ud i 14 sager til ejere af store sommerhuse, der nu skal »ophøre med erhvervsmæssig udlejning«, som det hedder i afgørelsen. Kommer varslet til at danne præcedens? Der ligger en stor bunke af klager, som venter på behandling i Erhvervsstyrelsen vedr. modellen for udlejning af de store sommerhuse. Bør vi også henvende os til Erhvervsstyrelsen vedr. overholdelse af Sommerhusloven på Ibsenvej?
  Vi har hidtil kun indsendt klage til Planankenævnet. Klagen gælder den dispensation, som Skive Kommune gav til opførelse af sommerhuse på Ibsenvej.
  Beslutning: SP formulerer henvendelse.

 

 • Årets arrangementer:
  * Generalforsamling 2. maj – husk ”nye tider”: Dagsorden ud senest 21 dage før, frist for forslag medlemmerne: 14 dage. Gyldendal er reserveret. IMS søger dirigent
  På valg: SP, JFN, HQN. Suppleanter: Svend Erik Nielsen, Claus Rysbjerg Frandsen
  * Arbejdsdag – 16. maj kl.10
  * Kystbeskyttelseslaget, generalforsamling: 29. maj kl. 19.
  * Sankthans – tirsdag 23. juni. Beslutning: For at begrænse mængden af ”brænde” må der kun køres grene/træaffald til med trailer, ikke traktor/lastbil. Vi lukker for tilførsel, når bålet er passende stort. Info via skilt og hjemmeside. Tager emnet med på Fællesmødet for at få orienteret om ”reglerne” på hjemmesider og ifm. generalforsamlinger.

 

 • Fællesmøde 14. marts v. IMS
  JFN, SP og IMS deltager.
  Emner til dagsorden: Sommerfest (budget / festkomité / frivillige)
  Undergrundscontainere. Fiber. Stilleperioder. Afbrænding

 

 • Budget for 2020
  Beslutning: Vi lægger blandt andet op til renovering af flere stier. Budgetterer med et underskud på ca. 14.000

 

 • Næste møde: april eftermiddag hos Søren/Brombærvej – Ims meddeler tidspunkt senere

 

 • Eventuelt
  * Henv. til ejendomsmæglerne vedr. ejerskifte – Ims skriver et brev til de lokale ejendomsmæglere.
  * SP med seneste nyt fra Kystbeskyttelseslagets bestyrelse: Arbejder fortsat med planerne om en udvidelse/forbedring af den permanente kystsikring i form af skråningsbeskyttelse fra Hjortestien til Teglgaardvej. Skive Kommune/Limfjordssekretariatet ser positivt på planerne. Forventer forslag klar generalforsamlingen den 29. maj 2020.

Ref. Ingrid
26.01.202

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *