Vedtægter med nye frister

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Søndag 5. maj kl. 10 2019

Fremmødte: 7 medlemmer, seks parceller repræsenteret

Dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
Eventuelt

Forsamlingen valgte Svend Erik Nielsen som dirigent
Ingrid M. Schmidt fremlagde herefter som formand bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter: – Vi foreslår to ændringer: Dels nye tidsfrister for indkaldelse til generalforsamlingen og indsendelse af forslag fra medlemmerne. Dels, at vi dropper indmeldelsesgebyret.
I dag skal forslag være bestyrelsen i hænde seneste 1. april. Det glemmer de fleste. Derfor finder vi det mere hensigtsmæssigt – og demokratisk – at rykke indkaldelsen en uge frem for på den måde at give plads til indsendelse af forslag. Ang. indmeldelsesgebyret: Tiden er løbet fra det
Alle stemte for vedtægtsændringerne, som dermed blev vedtaget:

§ 4, 5 og 16 ændres til følgende ordlyd:

§ 4: Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af maj måned og indkaldes elektronisk (mail og hjemmeside) af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden m.v. Medlemmer, som ønsker indkaldelsen via almindeligt brev, skal meddele dette til bestyrelsen.

§ 5: For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for det kommende år.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes bestyrelsen pr. brev eller mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

§16: På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det kommende år. Hver parcel skal svare lige store bidrag til de fælles goder uanset ejendommens areal og beliggenhed. Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v.

Under eventuelt blev der drøftet spørgsmål omkring vejenes vedligeholdelse.