Generalforsamling Kystbeskyttelseslaget 2018 – referat

Referat af generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand Fredag den 25. maj kl. 19 i Lem Samlingshus

Ved Ingrid M. Schmidt, Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Velkomst:
Laugets formand, Søren Daniel Kristensen, bød velkommen til de 11 fremmødte foruden tre repræsentanter for bestyrelsen: Søren Daniel Kristensen (SDK) selv, Svend Vestergaard Jensen (SVJ) og Jens Peder Hedevang (JPH). Søren Poulsen og Svend Blæsbjerg var forhindret i at deltage.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens årsberetning. Herunder redegørelse for nye regler om kystsikring.
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
 4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år. Herunder bestyrelsens forslag til uændret bidrag
 5. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. På valg er Svend Vestergaard-Jensen (modtager genvalg) og suppleant Claus Bjerre (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
 7. 7. Eventuelt

Generalforsamling:
1. Bestyrelsen foreslog Vagn Lykke (VL) som dirigent, og han blev valgt med applaus.
Vagn Lykke konstaterede, at indkaldelserne til generalforsamlingen var udsendt rettidigt. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Derefter gav han ordet til formanden for en beretning.

2. Formandens beretning for 2017:
Årsberetningen for 2017 er primært en redegørelse for aktiviteter i 2017 i Kystsikringslaget regi.
Præsentation af bestyrelsen: Søren Poulsen, rep. for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, Svend Blæsbjerg, rep. for grundejerforeningen Hostrup Strand, Jens Peter Hedevang, rep. for Skive Kommune (formand Teknik og Miljøudvalget). Svend Vestergaard-Jensen (næstformand), rep. for grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard og Søren Daniel Kristensen (formand), valgt på tværs af foreningerne.
I forhold til de tidligere år kan min beretning let komme til at lyde som en gentagelse. Jeg vil dog gerne indledningsvis kort ridse op, hvilke opgaver vi har i Kystbeskyttelseslaget, idet jeg fornemmer, at det ikke alle, der er helt klar over dette.
Vi er reguleret af en vedtægt, som i øvrigt er tinglyst på alle vore ejendomme, hvori det er anført, hvilke opgaver vi har: §4: Lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. De dimensioner og andre egenskaber, som er angivet i bilag 1, skal så vidt muligt konstant være opfyldt. Stk. 2. Sker der skade på anlægget, skal skaden snarest muligt udbedres. Stk. 3. Laget har endvidere til opgave at foretage en løbende kystfodring på strækningen. Kystfodringen skal så vidt muligt være udført før den 1. oktober. 

Vi har således 2 opgaver:  Vedligeholdelse af eksisterende anlæg og kystfodring. I det forløbne år har vi været forskånet for de store storme og dermed også sluppet for at skulle foretage store reparationer/påfyldninger, hvilket også fremgår af regnskabet, som vi kommer til senere.
Vi foretager den sædvanlige oprettelse af skader og sandpåfyldning her i maj/juni måned. Specielt ved Rådyrslugten bliver der foretaget reparationer, som skulle være afsluttet her inden generalforsamlingen –  jeg har ikke haft lejlighed til at konstatere om det er sket. Det er aftalt at arbejdet er afsluttet den 15. juni, i god tid inden sommerferien.
Ud over de opgaver vi er pålagt i kystbeskyttelseslaget har vi i bestyrelsen specielt 2 fokuspunkter: – På kort sigt: Hvordan sikrer vi jord og sand til påfyldning i forbindelse med storme?
– På længere sigt: Kan vi få lov til at etablere en hård kystsikring?
I det seneste år har vi ikke brugt så meget som forventet fra depotet ved Teglgårdsvej. Vi forventer at depotet ved Teglgårdvej vil være tømt i løbet af ca. 1 år, og prøver løbende at finde overskudsjord i forbindelse med anlægs- og byggeprojekter i området.
Sidste år kunne vi berette, at vi havde fået en myndighedstilladelse til at flytte opgravet sand fra udløbet ved Sønder Lem Vig, som kan benyttes til afretning af kysten. Denne tilladelse gør vi nu brug af i 2018.
De seneste år har vi på generalforsamlingerne berettet, om hvordan vi har forsøgt at få Kystdirektoratet med på at lave hård kystsikring, således at vi kunne få en mere permanent løsning og derved begrænse påfyldningen til årlig afretning med sand.
Sidste år kunne vi konstatere at der var ”politiske vinde” der blæste i vor retning. De har nu udmøntet sig mere konkret, idet der i januar måned, med virkning fra 1. februar blev vedtaget en ændring af kystbeskyttelsesloven hvor formålsbestemmelsen blev ændret, ligesom der blev givet mulighed for etablering af forsøgsprojekter.
Den 15/3 blev der fremsendt forslag til ændring af Kystbeskyttelsesloven, som lægger hele kompetencen over til kommunerne. Lovforslaget har været til 2. behandling den 9. maj og må forventes vedtaget inden Folketinget går på sommerferie. Den nye lov forventes at træde i kraft den 1. september 2018.
Da det er en helt ny opgave for kommunerne, må vi forvente, at Skive kommune skal bruge lidt tid på at ”finde sig selv” inden for dette område. Men vi vil, når kommunen har klarhed over hvem i kommunen, der skal stå for sagsbehandlingen, gå i dialog med kommunen med henblik på at komme i gang med nærmere undersøgelse omkring hård kystsikring.
Når vi har et overblik over muligheder og økonomi for et eventuelt kystbeskyttelsesprojekt, vil vi indkalde kystbeskyttelseslagets medlemmer til orientering herom, samt oplæg til beslutning om det videre forløb. Af gode grunde kan jeg ikke nu og her give en tidsplan.

Efter formanden beretning gav dirigenten ordet frit for spørgsmål og kommentarer:

Grævlingevej: Sidste år blev der nævnt et hollandsk projekt med beplantning på skråningerne, som I ville kigge nærmere på. Hvad blev der af det?
SDK: Vi kan ikke løse kystsikringen med beplantning alene. Der skal også hård kystsikring til på grund af høj vandstand. Men vi er meget opmærksomme på, at det skal se pænt ud.

Sitkagranvej 23: Tager I spørgsmålet om brug af dug op igen?
SVJ: Vi har lavet et forsøg på 35 meter med en kombination af dug og sten. Vi forsøgte at få lov til at udvide, men det fik vi afslag på.
VL: Dugen er ikke bevendt til kystsikring i sig selv
JPH: Jeg forventer, at kommunen bliver myndighed med rådgivning fra Kystdirektoratet. Laget kan så komme med et forslag til fast kystsikring.

Herefter var der ikke flere spørgsmål, og beretning blev godkendt.

 1. Regnskab v. Svend Vestergaard. For selve regnskabet, læs her
  Svend Vestergaard gennemgik regnskabet og konstaterede, at 2016 var et slemt år for lauget med underskud på 82.443 kr; men 2017 blev bedre, med et overskud på 42.293:
  – Men vi ved ikke, hvad der sker næste år. Kommer der tre storme, lød spørgsmålet.
  Vagn lykke forklarede, at regnskab og budget bliver indsendt til Skive Kommune, som herefter fastsætter bidraget for 2018.
 2. Budget for 2018 v. Svend Vestergaard. For selve budgettet, læs her
  Bidraget blev sat op efter sidste generalforsamling, og budgettet er lagt ud fra den værste forudsætning, som i 2016. Med et lille overskud på 3.600 kr. Spørgsmålet er også, Hvad der sker, når vi ikke har mere jord i depotet. Derfor er det vigtigt at sikre nok på bankkontoen, så vi fortsat har materialer til sandfodring. Det er baggrunden for, at vi foreslår uændret bidrag, forklarede han.

Herefter gav dirigenten igen ordet frit til spørgsmål og kommentarer:

Havtjørnevej: Hvor lang tid har vi depotet
SVJ: Kun til udgangen af 2018. Vi regner med, at Skive Vand søger en forlængelse.

 1. Valg: Svend Vestergaard Jensen og Claus Bjerre blev genvalgt som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant.
 2. Valg af revisor: Genvalg af Dahl, Rask & Partnere
 3. Eventuelt:

Havtjørnevej 7: Hvor mange sommerhuse har grund helt ned til vandkanten?
SVJ: Kender ikke tallet helt præcist. Vi har retten til at udføre kystsikring. Alle betaler.

Harevej: Den nye udstykning. Betaler de til kystsikringen?
SVJ: Nej, de betaler ikke
SDK: Tanken blev ikke tænkt den gang, udstykningen blev lavet. Kystbeskyttelseslaget er lavet med en partsfordeling, men på det tidspunkt anede man jo ikke, at de nye sommerhuse ville komme. Det ville nu kræve en ny sag at få dem med. Det mener jeg ikke, at vi skal begive os ud i.

Kystvejen 8: Et af de allerældste huse ved kysten. Vi har matrikelpapirer på jord, der allerede er røget i vandet, hvis de kan bruges til noget.

Multebærvej: Hvor gammel er den faste kystsikring? Kan den fortsættes hen til svinget? Den har holdt i så mange år.
JPH: Når man søger om at lave kystsikring, skal man godtgøre, at det ikke giver problemer andre steder på kysten.

Havtjørnevej: I de 48 år, jeg har badet her, er det blevet mere lavvandet. Bunden er hævet.
JPH: Det store hul ved Thyborøn gør, at vandet hurtigt fosser ud ved østenvind, og meget vand kommer ind ved vestenvind.

Herefter ebbede talelysten ud, og Vagn Lykke rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden. Forsamlingen kvitterede med en klapsalve for hans veludførte arbejde som dirigent.

Økonomisk materiale

Regnskab for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand 2017 – KLIK HER

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *