Referat af GHT’s generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Restaurant Gyldendal Lørdag den 17. maj 2014 kl. 14

Grundejerforeningens formand Orla Sidelmann bød velkommen til de i alt 52 fremmødte. Orla Sidelmann startede med at bede forsamlingen rejse sig for at mindes tidligere formand Niels Jørgen Hyldgaard som døde i februar 2014. Generalforsamling blev herefter traditionen tro indledt med en fællessang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande.

Derefter fortsatte mødet ifølge dagsordenen:

  • Valg af dirigent
  • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Den skriftlige beretning kan læses på hostrupteglgaard.dk
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Regnskabet kan ses på hostrupteglgaard.dk
  • Forslag fra bestyrelsen, herunder budgettet for 2014
  • Forslag fra medlemmerne
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen – Jvf. vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det: Henning Quist Nielsen, Enebærvej Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen Søren Poulsen, Brombærvej
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej
  • Valg af to revisorer Nuværende: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen

10   Eventuelt

1.

Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Mona Rimmen som dirigent for mødet, og hun blev valgt med applaus. Som det første kunne hun konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (mindst 14 dage før). Der var i øvrigt ingen kommentarer til dagsordenen.

2.

Bestyrelsens mundtlige beretning, ved formanden Orla Sidelmann:

Først tak til jer alle for et godt og konstruktivt samarbejde i løbet af 2013 omkring vores lille grundejerforening og det, vi er fælles om ved Hostrup Strand. Især tak for de input bestyrelsen har fået i løbet året – både ris og ros.

Bestyrelsen har udsendt sin skriftlige beretning for 2013 sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så derfor begrænser vi os i den mundtlige til en opdatering af de ”løbende forretninger”.

Præsentation af bestyrelsens medlemmer: Formand: Orla Sidelmann Næstformand: Søren Poulsen Kasserer: Henning Quist Nielsen Vejformand: Jens Frede Nielsen Sekretær: Ingrid M. Schmidt

Kloakering: Etape II er nu godt i gang. Bestyrelsen deltager fortsat i byggemøderne indtil sidste del af vores grundejerforening er kloakeret. Kloakeringen ligger stille i 6 uger (uge 27 – 32) af hensyn til sommerferien.

Kystbeskyttelseslaget: Vi skal indstille et medlem af vores grundejerforening til bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget som efterfølger for Niels Jørgen Hyldgaard. Søren Poulsen, Brombærvej har sagt ’ja’ til at lade sig opstille.

Rørbroer: Vi har endnu ikke hørt hvornår rørbroen på Havtjørnevej etableres.

Mailservice: Der er nu 95 tilmeldt mailservice. Der er tilmeldt 56 til nabohjælp, Orla anbefaler flere at tilmelde sig.

Undergrundscontainere: Er etableret ved Vile Vestermark. I år etableres der på Fur og hvem der kommer efter vides endnu ikke. Der skal etableres en undergrundscontainer pr. 50 husstande og vi får selv indflydelse på hvor containere placeres.

Samarbejde: Bestyrelsen har et rigtig godt samarbejde med de 2 øvrige grundeejerforeningen. Der afholdes 1-2 fælles møder om året til glæde for alle parter, ikke mindst i forbindelse med kloakeringen.

Komsammen: Der er fælles arbejdsdag, den 21. juni, kl. 10:00 efterfølgende serveres der pølser og drikkevare. Der afholdes som sædvanlig Sct. Hans aften den 23.juni, hvor bålet tændes kl. 21:00. Der er fælles sommerfest den 12. juli på pladsen ved det ’lille røde hus’ ved stranden.

3.

Regnskab, ved Henning Quist:

Kassereren gennemgik regnskabet. Vi har ingen restancer. Der er fortsat ikke kommet opkrævning på opsætning og nedtagning af badebro. Der var i øvrigt ingen kommentarer til regnskabet. Det blev godkendt af forsamlingen.

Wilhelm Pedersen, Enebærvej spørger til kassebeholdningen på næsten 200.000, hvor høj skal den være? Bestyrelsen svarer, at der er overvejelser om at springe et års kontingent over, men vil godt afvente til næste år, idet der er usikkerhed om udgifter til veje, nye dræn og badebro og vi ved allerede nu, at der kommer en udgift på ca. kr. 40.000 til ny rørbro i Fæbæk under Havtjørnevej.

Henning Quist anmoder endnu engang om, at man husker at give besked, når et hus får ny ejer, idet der er omkostninger ved at søge oplysningerne hos teknisk forvaltning.

4.

Budget, ved Henning Quist:

Budgettet for 2014 er beregnet efter forbruget i 2013. Det blev godkendt uden bemærkninger fra forsamlingen.

5.

Forslag fra medlemmerne:

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

6.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 600 kr. Se i øvrigt under punkt 3.

Forsamlingen bakkede op om uændret kontingent.

7.

Valg af bestyrelse:

Af bestyrelsens fem medlemmer var de tre på valg: Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Søren Poulsen. Der er fra bestyrelsens side ønske om at få nogle flere i spil som muligheder til bestyrelsen, derfor uddeles stemmesedler hvorpå alle skal skrive 3 navne – én stemmeseddel pr. husstand. Så denne gang hedder det ikke bare genvalg J

På stemmesedlerne kom følgende forslag:

Henning Quist Nielsen, Enebærvej

Søren Poulsen, Brombærvej

Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen

Dorthe Larsen, Tyttebærvej

Dorthe Larsen ønskede ikke at komme i bestyrelsen, hvorefter valget faldt på Henning Quist Nielsen, Søren Poulsen og Jens Frede Nielsen, hvilket blev modtaget med applaus.

Valg af to suppleanter:

Svend Erik Nielsen – 1. suppleant

Dorthe Larsen – 2. suppleant 

9.

Valg af revisorer:

Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgård, Klokkelyngen blev genvalgt.

10.

Eventuelt:

Jens Frede fortæller:

Vi har fået ansvaret for vejene fra kloakerings etape I tilbage. Der er kun nogle småting som Vils endnu mangler at rette op. Der er plantet 175 buske ved pumpestationen på Havtjørnevej og 50 buske ved mini pumpestationen ved Kystvejen.

I forbindelse med kloakeringen på Klokkelyngen og Hedelyngen er der lavet en midlertidig vej mellem Hedelyngen og Harevej. Dette er sket bl.a. af hensyn til at skurby/oplagspladsen nu er etableret på Øster Herrupvej. Oplagspladsen ved Havtjørnevej rømmes efterhånden som materialerne bliver brugt i forbindelse med etape II.

Der er bjørneklo ved Havtjørnevej (det gamle maskinhus). Jens Frede har spurgt Skive Kommune om bekæmpelse, men her var ingen hjælp at hente. Såfremt nogen har et godt forslag til bekæmpelse hører vi gerne om det.

Brombærvej 3 – har problemer med vand ind på grunden.

Tyttebærvej 1 – problemer med indkørslen – store sten m.v.

Havtjørnevej 2 – der kommer vand ind fra både Teglgaardsvej og Havtjørnevej og de har bundløse pletter.

Brombærvej 5 – vand kommer løbende fra nr. 7

Enebærvej 8 – mener dræn under vejen er fjernet i forbindelse med kloakering – men det er ikke tilfældet. tvært imod er det forbedret ved, at drænet nu ligger i en ralkasse.

Jens Frede vil komme rundt og kigge på de nævnte problemer i samarbejde med Vils Entreprenørforretning og Skive Vand.

Multebærvej 3 – der er problemer med meget overfladevand på Multebærvej 3 og 1. Dræn på Multebærvej skal overvejes, hvilket er grundejerforeningens ansvar. Kaj Rimmen, Multebærvej 3 m.fl. bliver kontaktet af bestyrelsen i løbet af sommeren angående dette.

Kaj Rimmen, Multebærvej 3 spørger til udgifterne til rørbroerne på henholdsvis Kystvejen og Teglgårdsvej – vi har kun udgiften til rørbroen på Havtjørnevej som er ca. kr. 40.000.

Søren Poulsen, Brombærvej 9 fortæller at de er flere grundejere på Brombærvej, der er gået sammen om at tage tilbud hjem fra 3 entreprenører (Lem maskinstation, Brian Pedersen og Ole Ibsen) og det er der penge i, den dyreste var ca. 50% dyrere end den billigste og der er sparet op til kr. 3.000 ved, at de er flere grundejere der er gået sammen og får arbejdet udført samtidig.

Mona Rimmen, Multebærvej 3 har deltaget i et møde vedr. Sommerhusudlejning i Limfjordsområdet. Hun blev i den forbindelse opmærksom på vigtigheden af, at have de rigtige forsikringer i forbindelse med bl.a. udlejning og for grundejerforeningen bl.a. legplads, arbejdsdage m.v.. Man kan læse meget mere om dette på hjemmesiden www.fritidshusejerne.dk. Henning Quist nævnte at grundejerforeningen har en forsikring for legepladsen.

Orla Sidelmann fortæller at bestyrelsen har drøftet muligheder for ryst sammen arrangement. Er der nogen der har lyst til at deltage i en arbejdsgruppe om dette? Det er der ikke umiddelbart, men der kan ske henvendelse til Henning Quist ved interesse.

Det anbefales at bakke op om fredagsaften møder ved stranden.

Afslutning: Da ikke flere ønskede ordet, rundede ordstyreren Mona Rimmen dagsordenen af med at takke for god ro og orden.

Orla Sidelmann supplerede med en tak til ordstyreren for veludført arbejde og en tak til alle fremmødte.

Mødet sluttede med fællessang: Du danske sommer.

Ref. Sonja Dalsgård
maj 2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *