Grundejerforeningens generalforsamling 2013

Mødeindkaldelse, dagsorden, skriftlig beretning og regnskab/budget

 

18_edited-1

 

 

Mødeindkaldelse:

Hostrup den 11. 04. 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard:

Gyldendals Cafeteria.

LØRDAG DEN 18. MAJ 2013 KLOKKEN 14.00.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1 Valg af dirigent.

2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Lagt på www.hostrupteglgaard.dk 20. april 2013

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet kan ses på www.hostrupteglgaard.dk.

4 Forslag fra bestyrelsen, herunder budget.

5 Forslag fra medlemmerne.

6 Fastsættelse af kontingent.

7 Valg af bestyrelse.

Følgende er på valg i henhold til vedtægterne:

Ingrid Schmidt, Blåbærvej (modtager genvalg)

Orla Sidelmann Havtjørnevej (modtager genvalg)

8  Valg af 2 suppleanter.

Nuværende: Søren Poulsen, Brombærvej og Bente Hedegaard, Havtjørnevej

9  Valg af 2 revisorer.

Nuværende: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen.

10 Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

PS:

Der planlægges med arbejdslørdag den 8. juni kl. 10:00 v. legepladsen

Efter et par timers arbejde serveres der pølser, øl og vand.

 

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2012

Umiddelbart set var 2012 et roligt år for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard – og dog! Et par stikord: Skive Kommune vedtog en Spildevandsplan, der kommer til at sætte sine spor ved Hostrup Strand. Der dukkede pludselig et forslag om kystnære havvindmøller op i horisonten over Venø Bugt. Vi fik nye udsigtspunkter, men ikke dyr på engen. Kort sagt: Der er igen rigeligt med stof til en skriftlig beretning.

Læs med. Hvis du når helt frem til sidste punktum, venter der dig en tak!

Kloakering

roer2012 begyndte med storm. Vandet tog for sig af kysten, og inde i sommerhusområdet væltede flere træer. Heldigvis var et par grundejere klar med motorsaven, så Havtjørnevej kunne åbnes igen.

Skive Kommune besluttede som noget af det sidste i 2011 at sende et forslag til en ny spildevandsplan i høring. Som en del af planen indgår kloakering af kommunens sommerhusområder, og det fremgik, at Hostrup Strand står først for.

I bestyrelsen var der ikke uddelt begejstring over udsigten til en kloakering af området, og vi var klar over, at der også var delte meninger i medlemskredsen. Alligevel valgte vi i bestyrelsen ikke at klage eller komme med indsigelser. Vi regnede ikke med, at vi som en lille forening ville være i stand til at flytte ret mange kommaer i den store spildevandsplan. Vi valgte i stedet at skrive et høringssvar med nogle ønsker og præciseringer omkring kloakeringen og det forestående samarbejde med Skive Kommune.

Vi informerede løbende på hjemmesiden, og det afstedkom to indlæg fra medlemmer, der var kritiske over for kloakeringen og ikke mindst det, at Hostrup Strand stod først for. De to indlæg valgte vi at sende med som bilag til høringssvaret.
I alt modtog Skive Kommune fem høringssvar til planen, heraf var vores det ene! Både vi og de to medlemmer fik efterfølgende grundige svar på vore henvendelser, og vi opnåede allerede på daværende tidspunkt en god kontakt med Skive Kommune om det forestående projekt.

Spildevandsplanen blev vedtaget kort før sommerferien. Så gik planlægningsarbejdet for kloakeringen ved Hostrup Strand i gang, og i skrivende stund tegner det til, at arbejdet går i gang i uge 17.

Vi er i løbende kontakt med Skive Vand og holder jer orienteret via hjemmesiden.

Naturplejeprojekt

Får med lam ved Vadehavscenteret, Vester Vedsted. 3. august 2006.Allerede i 2010 spillede Skive Kommune ud med et forslag om at lave et naturplejeprojekt ved Hostrup Strand. Tanken var at rydde op på engarealerne mellem Havtjørnevej og Kystvejen, indhegne arealet og slippe får eller kreaturer løs i området

I efteråret 2011 holdt repræsentanter for kommunen, grundejerforeningerne Hostrup Teglgaard og Hostrup Hovedgaard og lodsejere med grund ned til engen møde om sagen og blev enige om at arbejde videre med planen.

Det skete. Meningen var, at kommunen på vore vegne ville søge støtte til projektet fra Landdistriktsprogrammet, men i løbet af foråret 2012 viste det sig, at der alligevel ikke var opbakning til projektet. Specielt ikke hos medlemmerne af Hostrup Hovedgaard, men på vores egen generalforsamling blev der også udtrykt en vis forbeholdenhed over for projektet. Blandt andet på grund af usikkerhed om de gener, der kan følge med et dyrehold.

Derfor blev bestyrelserne for de to foreninger enige om at bakke ud af projektet, og Skive Kommunen satte sagen i bero.

 Ny hjemmeside

I april fik foreningens hjemmeside en ansigtsløftning. Samtidig med et nyt design, kom der nyt indhold på siden, og det gamle stof blev opdateret. Som noget nyt fik artiklerne desuden en kommentarboks, så læserne nemt kan henvende sig til bestyrelsen eller give deres mening til kende om forskellige spørgsmål.

Kystnære havvindmøller

I maj dukkede der pludselig et forslag op om placering af fem-seks store

havvindmøller i Venø Bugt. Det skete efter, at Folketinget tidligere på året havde lavet en energipolitisk aftale, hvor der blandt andet indgår kystnære havvindmøller.

Det såkaldte Havvindmølleudvalg gik efterfølgende i gang med at vurdere 24 ansøgninger om opstilling af store havvindmøller tæt på kysterne, og blandt dem lå der én fra Dansk Vindenergi Aps om opstilling af havvindmøller i Venø Bugt.

Vi slap med skrækken. Venø Bugt-projektet blev sorteret fra, da udvalget var imod placering af så store vindmøller i fjorde og lukkede farvand. I løbet af de to måneder havde vi dog nået at sætte os ind i sagen og var klar til sammen med grundejerforeningerne Hostrup Strand og Hostrup Hovedgaard at gå til kamp.

Fællesforeningsmøde

Sagen om de store havvindmøller førte imidlertid også noget godt med sig.

Vi blev nemlig enige om at holde et fællesmøde for bestyrelserne for de tre grundejerforeninger.

Mødet blev holdt den 7. oktober, og dagsordenen bestod af emner, som vedkommer alle tre foreninger. Blandt andet vejene, den forestående kloakering, den fælles sommerfest og problemer med affald.

Som en direkte udløber af mødet holdt vi senere på efteråret et møde med repræsentanter for de tre bestyrelser og Skive Vand for at få snakket nogle af de mange praktiske udfordringer igennem, som vi står over for. Især når det gælder vejene.

Det blev også besluttet at gøre et forsøg med at lade sommerfesten gå på skift. Så den i 2013 bliver holdt på det fællesareal, der hører til Hostrup Strand.

Nabohjælp

ojo 1I juni var vi klar til at lancere et nyt tilbud i foreningens regi: Nabohjælp. Det giver tryghed, når vi holder lidt øje med hinandens huse og har mulighed for at kontakte ejeren, hvis der er noget galt.

Det er baggrunden for Nabohjælp-ordningen, og den består i al sin enkelhed af en liste over de sommerhusejere, der tilmelder sig ordningen. Listen ligger på foreningens hjemmeside og er kun tilgængelig for de, der har tilmeldt sig. På listen kan man se telefonnummer og mailadresse på husets ejer.

Af lovmæssige årsager kræver ordningen en skriftlig tilmelding med underskrift.

Mailservice

Blandt de øvrige fælles tiltag i foreningen er mailservicen. Ved at tilmelde sig den får medlemmerne tilsendt informationer og ikke mindst den årlige indkaldelse til generalforsamling med diverse relevante papirer (regnskab, skriftlig beretning etc.) Senere følger referatet fra generalforsamlingen.

Formålet er at give en hurtig og ikke mindst billigere kommunikation i foreningen, og besparelsen på porto-kontoen skulle gerne slå igennem i 2013. Cirka to tredjedele af foreningens medlemmer har tilmeldt sig mailservice.

Veje og fællesarealer

foto_traktorKrumtappen i foreningen arbejde er vedligeholdelsen af veje og fællesarealer.

– Adgang til nye udsigtspunkter: Stier, fællesarealer og udsigtspunkter er med til at gøre Hostrup Strand til et attraktivt område, og derfor besluttede bestyrelsen at få ryddet en sti op til engen/udsigtspunktet syd for Teglgaardvej. Samtidig begyndte Marie og Ole Andersen med gode naboers hjælp at rydde en sti på deres høj ved Havtjørnevej. Til de to steder og til stien ved Febækken blev der indkøbt materialer til i alt fire nye bænke. De blev sat op på den fælles arbejdsdag. Dermed har vi fået to nye, fine udsigtspunkter med udsigt over Venø Bugt.
– Til gengæld måtte petanquebanen på legepladsen lade livet. Den blev ikke brugt mere, så den blev fjernet i forbindelse med den fælles arbejdsdag.

– Vejplan: Bestyrelsens fireårsplan for vejene, med etapevis ekstra grusning, blev gennemført på to år.
– Chikaner: På generalforsamlingen sidste  år lovede bestyrelsen at se på mulighederne for at lave chikaner, der kan sænke hastigheden på vore veje. Foreløbig har det resulteret i en ”blomsterkrukke” på Havtjørnevej.
– Oprydning på engen: I eftersommeren fik bestyrelsen et par henvendelser fra grundejere, hvis udsigt til fjorden var ved at blive lidt for grøn. Fordi buske og træer groede til på friarealet mellem Havtjørnevej og Febækken. Derfor satte bestyrelsen en rydning i gang i september.
– Containerpladsen: Bestyrelsen samarbejder med renovationsselskabet 4-S om at holde affaldsmængderne på containerpladsen ved Teglgårdvej i ave. I praksis betyder det, at Jens frede ringer, hvis der er brug for en ekstra tømning. Det blev heldigvis kun aktuelt et par gange i løbet af året. 4-S arbejder fortsat på en løsning med undergrundscontainere.
– Badebroen: Skive Kommune diskuterer fremtiden for en række af de badebroer, der står rundt ved Sallings kyster. Målet er en besparelse på badebros-kontoen, men der kom ingen afklaring på sagen i 2012. Vi samarbejder med Skive Kommune om ”vores” badebro forstået på den måde, at vi betaler et beløb til op- og nedtagning og vedligeholdelse.

Møder og andre arrangementer

festI løbet af 2012 var der mulighed for at mødes på tværs i grundforeningen i flere anledninger:

– Generalforsamling. Den ordinære generalforsamling blev holdt på Restaurant Gyldendal lørdag den 26. maj med 44 deltagere.
– Arbejdsdag: Den fælles arbejdsdag blev holdt lørdag den 2. juni, hvor  en flok arbejdsomme medlemmer mødte op, og under ledelse af Jens Frede fik vi blandt andet ryddet op på legepladsen og sat bænke op på de nye udsigtspunkter. Traditionen tro blev indsatsen belønnet med en omgang pølser på terrassen hos Inga og Svend Erik.
– Sankt Hans faldt i 2012 på en lørdag, og trods køligt, blæsende sommervejr trak det store bål mange af huse. Aage Dahl trodsede elementerne og holdt en fin båltale
– Sommerfest: Den fælles sommerfest med vore naboer i Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand er blevet en tradition, og succes’en blev slået fast anno 2012 med ca. 100 fremmødte. Foreningerne er indstillet på at fortsætte samarbejde, og i 2013 bliver festen henlagt til fællesarealerne i 3’eren lørdag den 13. juli.
– Fredagstræf: Når vejr og vind tillader det i sommerhalvåret, er der uformel sammenkomst nede ved stranden fredag aften. Folk møder op med en flaske eller en termokande under armen, og så går snakken. Desværre var vejrguderne os ikke venligt stemt hen over sommeren, så vi har en del sammenkomster til gode i 2013!

Stor tak

Det var ordene i den skriftlige beretning for 2012. På generalforsamlingen den 18. maj supplerer vi med en mundtlig beretning med opdatering af flere af punkterne.

Fra bestyrelsens side skal der her til sidst lyde en stor tak til alle medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i 2012.

Formålet med foreningen er, at vi i fællesskab løser de opgaver og forpligtelser, vi har omkring veje, fællesarealer, renovation, naboskab etc. Det lykkedes efter bestyrelsens mening også i 2012.

 Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Primo april 2013

a

Se regnskab 2012 og budgetforslag 2012  her:

Regnskab 2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *