Referat fra møde med Skive Vand om kloakering

Referat af møde mellem Skive Vand og repræsentanter for
tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand

Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.30

Til stede:
For Skive Vand: Ingeniør Erik Hansen
For 3’eren (Hostrup Strand): Martin Arberg
For 2’eren (Hostrup Hovedgaard): Kenn Andersen, Claus Bjerre og Svend Graversen
For 1’eren (Hostrup Teglgaard): Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt
Formål med mødet:
Orientering om Etape 2 og 3 af kloakeringsprojektet ved Hostrup Strand og gensidig afstemning af forventninger.

Erik Hansen indledte med at understrege, at Skive Vand ønsker et godt samarbejde med de berørte grundejerforeninger og grundejere. Ud over dette første møde arrangerer Skive Vand et borgermøde for alle berørte grundejere, der orienteres via selskabets hjemmeside, og grundejerforeningerne er velkomne til at sende repræsentanter til byggemøderne.

Status på 1. etape:
Arbejdet er ikke afsluttet. Dels mangler der en del finish, dels kommer der vand ind i systemet. Pumpestationen på Havtjørnevej bliver fyldt med vand efter regnvejr. Der er ikke tvivl om, at det kommer fra overfladen. Spørgsmålet er, hvor utætheden/erne er. Der bliver arbejdet på at finde fejlen. Vandproblemet skal være løst, inden afleveringsforretningen. Her deltager også repræsentanter for Hostrup Teglgaard, som det var tilfældet ved det indledende vejmøde.

Afleveringsforretningen er ikke afhængig af retableringen/finish (såning af rabatter, oprydning ved shelterplads etc.). Når afleveringsforretningen har fundet sted, får grundejerne besked om at slutte sig til inden for tre måneder.

En ændring undervejs i 1. Etape: Kloakdæksler bliver forsynet med betonring. Dækslerne skal ligge i overfladen, de bliver ikke sænket; men af hensyn til det fremtidige vejarbejde bliver de forsynet med en betonring. 14 dæksler 1. Etape. De er afprøvet og fungerer efter hensigten.

2. etape:
Omfatter 126 grunde.
Licitation på arbejdet den 7. april. Indbudt licitation med fem entreprenører. Arbejdet forventes at gå i gang efter påske og vil efter de foreløbige planer være færdigt i december 2014. Der bliver 6 ugers sommerpause. Pausen er skrevet ind i licitationsmaterialet.

Først når entreprenøren er fundet, lægges den endelige plan for arbejdet; men Erik Hansen regner med, at der bliver tale om to eller tre arbejdshold fordelt i området. 2. Etape berører alle tre grundejer foreninger: Fra Klokkelyngen (1’eren) i øst, over 2’eren til Skovfyrvej i vest (3’eren).

Erik Hansen forsikrer, at arbejdet vil blive tilrettelagt, så det fungerer bedst og mest smidigt for alle. Der vil til enhver tid være mulighed for gående adgang til alle sommerhuse; men i perioder vil de enkelte veje være lukket. Under 1. etape orienterede entreprenører via løbesedler i postkasserne. Diverse myndigheder bliver orienteret om arbejdet.

Skive Vand har skrevet ud til alle grundejere vedr. placering af skelbørn. Ring og spørg i tvivlstilfælde. Den enkelte grundejer kender bedst sin grund og har indflydelse på placeringen.

Når projektet er på plads, bliver det aktuelt med enkelte lodsejerforhandlinger. Det var også tilfældet under 1. Etape.

Pumpestationer:
Én på Ildervej a la den, der er lavet ved Kystvejen
Én på Harevej a la den, der er lavet på Havtjørnevej

Under arbejdet vil en række dræn blive berørt. De bliver retableret; men grundejerforeningen kan få foretaget forbedringer mod selv at betale differencen. Det samme gælder vejene.

Der bliver holdt vejmøde hver 14. dag mellem Skive Vand og entreprenøren. Her er repræsentanter for de tre grundejerforeninger velkomne til at deltage. Det bliver ikke muligt at offentliggøre referatet på hjemmesiderne, som det var tilfældet under 1. Etape; men vi kan offentliggøre status og planer for arbejdet de efterfølgende uger. Hjemmesiden Hostrup Teglgaard vil så vidt muligt orientere som hidtil. Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand kun i et vist omfang.

Det forestående arbejde bliver mere vanskeligt end under 1. Etape. Området er meget mere leret og meget mere vådt. Grundvandet står visse steder kun 60 cm. Under terræn.

3. Etape:
Omfatter ca. 240 grunde.
Licitationen for 2. Etape er med option. Det vil sige: Hvis (sam)arbejdet forløber godt, får den samme entreprenør mulighed for at fortsætte over i 3. Etape. Altså resten af sommerhusområdet op til Vester Hærup Strandvej. Skive Vand skal give besked senest uge 40, om arbejdet fortsætter med samme entreprenør.

Om arbejdet i givet fald fortsætter over i 3. Etape i løbet af vinteren afhænger af forholdene. Hvis vejret er meget vådt, begynder kloakeringen ikke i vinterhalvåret.  Hverken Skive Vand eller den entreprenøren er med Erik Hansens ord interesseret i ”at splitte området ad”. Omvendt kan alle kun være interesseret i at få arbejdet afsluttet så hurtigt, som vejret tillader det.

Under 3. Etape skal der også graves i Kystvejen, så den bliver lukket for gennemkørsel i en periode.

I de perioder, hvor vejene er lukket, sørger entreprenørens folk for at bringe affaldssækkene ned til en container.

Ref. Ingrid

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *