Referat af bestyrelsesmøder i 2014

Lørdag 20. september 2014 kl. 10 hos Jens Frede Nielsen

Til stede: Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen, Søren Poulsen, Orla Sidelmann og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:
1. Økonomi
2. Status på Kloakering
3. Veje og fællesarealer, herunder: – Legepladsen – Forsegling af støv på vejene – Hastighedsdæmpende foranstaltninger
4. Henvendelse vedrørende fællesmøde på tværs af grundejerforeninger
5. Evaluering af sommerfesten
6. (Møde)datoer 2015
7. Arkivering af foreningens papirer
8. Eventuelt

1. Økonomi: Vore udgifter til vedligehold af vejene er fortsat små på grund af kloakeringen. Vils holder Havtjørnevej, så længe depotet på Havtjørnevej bliver brugt. Vi ved dog, at der venter nogle store regninger: Rørbroen til ca. 40.000 og for et par drænprojekter, blandet andet på Klokkelyngen. Forsikringer er tegnet som aftalt på sidste møde. Tolv medlemmer mangler endnu at betale årets kontingent, men sidste frist er endnu kun overskredet med få dage. Det kniber med at få besked fra ejendomsmæglerne/sælgere/købere, når vi får nye medlemmer i forbindelse med hushandler. Beslutning: Vi skriver en reminder på hjemmesiden, og Ingrid kontakter de ejendomsmæglere, der har flest handler i vores område for at minde dem om medlemskabet af grundejerforeningen og eventuel refusion. Den, der ejer huset 1. januar, betaler årets kontingent.

2. Kloakering: Jens Frede og Orla deltager fortsat i byggemøderne hver 14. dag, men efterhånden som arbejdet skrider frem bliver der mindre og mindre af interesse for os. Klokkelyngen er forsat gravet op, og den vil først være farbar igen om to-tre uger. Selve kloakeringen af Klokkelyngen og Revlingebakken er færdig, men der mangler nye vandledninger. Skive Vand/ Vils Entreprenør regner fortsat med, at Etape II bliver færdig i 2014, tidsplanen holder. Alle steder, hvor det kan lade sig gøre, bliver vejen hævet. Den vil altså komme til at se anderledes ud end før. Som det også var/er tilfældet med vejene i Etape I. Depotpladsen på Havtjørnevej bliver brugt, indtil arbejdet er færdigt på Harevej. Så længe vil gennemkørslen mellem Harevej og Havtjørnevej også være åben. Skive Vand har fået forlænget tilladelsen til et depot på Teglgaardvej frem til 2018. Vils Entreprenør har fået ny formand for arbejdet ved Hostrup. Jens Frede sikrer, at diverse aftaler med den ”gamle” formand bliver overleveret. Blandt andet omkring udbedring af dræn og udskiftning af kloakdæksler.

3. Veje og fællesarealer: Jens Frede orienterede om den planlagte ”udvidelse” af drænet på Klokkelyngen. Det sørger for, at vandet fra søen løber væk fra vejen; men røret fra brønd ned mod Fæbækken er for smalt. Det skal udskiftes til et større. – Legepladsen er blevet udvidet med et bord/bænkesæt og nu også med en vippe for de små. Dejligt at se, at redskaberne bliver brugt. Forslag fra Ingrid: At vi næste år på arbejdsdagen skærer en træstamme op og graver træstykker af forskellig højde ned i jorden. Så man kan springe fra klods til klods (Jorden brænder!). For eksempel i forlængelse af bommen. Forslag fra Henning: At vi udvider arealet med en form for Fodboldgolf. Søren tager på studietur til nærliggende fodboldgolfbaner. Banen skal laves, så man nemt kan klippe nogle græsstier. – På sidste møde drøftede vi forsegling af vejstøvet efter norsk model med ”vanding” med fortyndet harpiks. Søren har sat sig ind i materialet, men foreløbig afventer vi, at kloakeringen bliver færdig. – Hastighedsbegrænsende foranstaltninger: Det kniber for mange at overholde de 30 km/t! Beslutning: Vi indkøber et antal skilte med teksten ”Vis hensyn! Det støver”, som de har gode erfaringer med i andre sommerhusområder. Desuden sætter vi et 30 km-skilt op ved indkørslen til Havtjørnevej. Jens Frede medbragte desuden en annonce for et typegodkendt vejbump med navnet ”Safety Rider”. Der er tale om et modulopbygget system af jernarmeret gummi med en pullert i hver side. Nem og fleksibel at montere. Bumpet er meget synligt, og det vil ikke genere hverken store køretøjer eller vejskrab. Beslutning: Vi laver et forsøg medet bump, som skal være på plads inden højsæsonen næste år. Bumpet koster 1598 pr. meter.

4. Henvendelse vedrørende fællesmøde på tværs af grundejerforeninger: Vi har – i lighed med de øvrige sommerhus-grundejerforeninger i Salling – fået en henvendelse fra Villy Hansen, der er formand for Ulsted Grundejerforening på Fur. Han spørger, om vi er interesseret i et erfa-møderum, hvor alle kommunens sommerhus-grundejerforeninger er repræsenteret, og hvor man kan udveksle information til gensidig inspiration og gavn. For eksempel gennem ét årligt fællesmøde på skift rundt i Salling. Beslutning: Vi skriver tak for initiativet, men vi tror ikke, at der kommer noget ud af at mødes i så stort et forum. Vi har et udmærket samarbejde med grundejerforeningerne her i området. Men en aktiv mailliste, hvor deltagerne kan efterlyse inspiration, udveksle idéer og måske opfordre til fælles indkøb kunne være brugbart. Dét svarer Ingrid.

5. Evaluering af sommerfesten: Den forløb godt, og vi er indstillet på at fortsætte traditionen med den fælles sommerfest de tre foreninger imellem. Ingrid tager kontakt til 2’eren og spørger også til dato for næste fællesmøde.

6. (Møde)datoer 2015: 16. maj 2015: Generalforsamling. Ingrid reserverer Gyldendal 6. juni: Fælles arbejdsdag Næste bestyrelsesmøde: 18. februar kl. 19 hos Orla.

7. Arkivering af foreningens papirer: Vi har en større bunke papirer/mapper helt tilbage fra foreningens stiftelse. Meget kan sorteres ud og væk, men blandt andet referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger bør gemmes. Beslutning: Orla og Ingrid mødes inden næste bestyrelsesmøde og rydder op. Og så tager vi stilling til, om vi fortsat vil have mapper eller om materialet skal i ”skyen”.

8. Eventuelt: Den strandede/efterladte tømmerflåde, som nu ligger i Fæbækkens udmunding: Jens Frede sørger for at få den fjernet. De tre træstole, som nogen har doneret til fælles brug ved stranden: Søren sørger for vinteropbevaring.

Ref. Ingrid 22. september 2014.

Lørdag 20. juni 2014 kl. 13 hos Orla Sidelmann:

Konstituerende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Til stede: Orla Sidelmann, Jens Frede Nielsen, Henning Quist Nielsen, Søren Poulsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

  1. Evaluering af generalforsamling
  2. Konstituering
  3. Økonomi, herunder IT forsikring
  4. Sankthansaften
  5. Hostrup Sommerfest
  6. Kloakering etape 2
  7. Veje, evt. dræn, rørbroer
  8. Affaldscontainere
  9. Socialt samvær?
  10. Eventuelt

Evaluering af generalforsamling:

52 deltog i generalforsamlingen, der forløb i god ro og ordenmed Mona Rimmen som dirigent. Den nye fremgangsmåde omkring valget med skriftlige forslag til kandidater fungerede fint, uden dog at give mange nye navne på tavlen. Men muligheden var der. Måske kommer der flere forslag næste år.
Under eventuelt nævnte flere, at de har problemer med vand på grunden efter kloakeringen. Jens Frede tager i uge 26 en runde med Martin Andersen fra Vils Entreprenørforretning for at se, hvad der kan/skal gøres.

Konstituering:

Formand: Ingrid M. Schmidt
Næstformand: Søren Poulsen
Kasserer: Henning Quist Nielsen
Vejformand: Jens Frede Nielsen
Medlem af bestyrelsen: Orla Sidelmann

Økonomi m.v.:

–          IT-forsikring: Salling Bank gør opmærksom på, at vi som erhvervskunde ikke er forsikret mod hacking/indbrud på Netbank. Banken tilbyder en forsikring for 1543 kr. pr. år. Det synes vi er dyrt for en lille forening med ”kun” 200.000 på kontoen. En anden mulighed er Netbankforsikring. Den koster 677,50 kr. pr. år med en selvrisiko på 7.772 kr. Den er vi enige om at tegne. Henning arbejder videre med sagen.

–          Alle kontingenter er betalt.

–          Tromlen er gået på printeren. Henning anskaffer en ny.

–          Vi har mange penge i kassen for øjeblikket, rundt regnet 200.000 kr. Men rørbroen vil trække omkring 40.000, og vi skal have lavet omkring 100 meter vejkasse. Dertil kommer dræn på hhv Multebærvej og Klokkelyngen. Vi er enige om, at vi normalt ikke skal ligge inde med så stor en kassebeholdning. 130.000 – 150.000 kr. er mere ”passende”; men situationen er usædvanlig på grund af kloakeringen og dermed færre udgifter til vejvedligehold.

–          Anskaffelser til legepladsen (se under punktet Veje og fællesarealer)

Sankthansaften:

Entreprenøren er bestilt til at samle bålet mandag. Jens Frede står for ”tændingen”.
Henning har kopieret sange.
Ingrid byder velkommen.
Orla indkøber øl og vand.

Sommerfest:

2’eren (Hostrup Hovedgaard) står for det meste.  Telt med stole/borde, grill, fadølsanlæg er bestilt. Plus en musiker, Claus Jensen fra Lihme. Ingrid kontakter ham vedrørende fællessang. Måske kan vi låne sanghæfter i Vestjysk Bank. Ingrid køber ind til lotteri.

Kloakering, etape 2:

Vils arbejder på Havtjørnevej (styret underboring) og graver på Klokkelyngen og Hedelyngen. De er færdige med at lægge kloakrør på Hedelyngen og er nået en tredjedel ned ad Klokkelyngen. Vejen bliver nu gjort køreklar til ferien (uge 27-32), hvor de store maskiner trækker sig ud af området. Jens Frede og Orla deltager sammen med repræsentanter for 2’eren (Hostrup Hovedgaard) i vejmøderne hver 14. dag.
Kloakledning og vandledning lægges hver for sig. Modsat i Etape 1. Fordi vandrøret skal ligge både på og i/under sand.
Vils Entreprenør beder folk på Klokkelyngen og Hedelyngen om at bruge de affaldssække, der bliver omdelt. I stedet for at smide affaldet i deres containere. Det er mere besværligt for Vils at tømme dem.
Rørbroen under Havtjørnevej bliver skiftet samtidig med, at kloakrøret bliver ført under. Vils har overtaget opgaven for at kunne koordinere de to opgaver. Så vejen kun skal lukkes én gang. Arbejdet bliver dog først udført efter ferien.

Veje og fællesarealer:

–          Legepladsen: Vippen er ikke velegnet til mindre børn. I stedet for at ændre den, er vi indstillet på at købe en ny vippe til de små børn. Dertil kommer et bord-bænke-sæt. Legepladsen bliver brugt, og flere tager en kaffekurv med derhen. Men der er ikke noget bord, de kan sidde ved. Søren undersøger begge dele – leverandør(er) og priser.

–          Dræn: Der er problemer med vand på Multebærvej. Det skal ordnes. Der skal laves en vejkasse på Multebærvej, graves dræn fra vejkassen tværs gennem Multebærvej 3 via Brombærvej 2 til det bestående dræn i skel mellem nr. 1 og 3 på Brombærvej. Jens Frede har kontakt med de berørte grundejere og arbejder videre med sagen. Det vil skønsmæssigt koste omkring 10.000 kr.

–          Jens frede tager en runde med Martin Andersen fra Vils vedrørende opfølgning på klager over vandproblemer. De kom frem under eventuelt på generalforsamlingen.

–          Vore nye veje støver desværre en del. Det er slemt på Havtjørnevej og første del af Blåbærvej. En del af problemet skyldes trafikken med store maskiner/lastbiler i forbindelse med kloakeringen, men også almindelig bilkørsel giver støvskyer. Svend Erik Nielsen har gjort bestyrelsen opmærksom på en norsk løsning med ”vanding” af vejen med fortyndet harpiks. En metode, som bl.a. Herning Kommune benytter sig af. Vandingen binder støvet og sparer angiveligt også på vedligeholdelsen. Søren undersøger sagen og tager en snak med Svend Erik. Så tager vi det op igen på næste møde.

Affaldscontainere:

Vi afventer fortsat et udspil fra renovationsselskabet 4S. Her lyder det foreløbige svar, at undergrundscontainerne i hvert fald ikke kommer til Hostrup i år.

Socialt samvær:

De uformelle sammenkomster fredag aften ved stranden fortsætter, når vejr og vind vil. Vi skriver en lille ”reklame” på hjemmesiden.

Eventuelt:

Ikke noget

Ref. Ingrid
23. juni 2014

12. maj 2014:

Fællesmøde mellem repræsentanter for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand

Til stede: GF Hostrup Strand (3’eren): Martin Arberg, Jens Pedersen og Johannes Henriksen GF Hostrup Hovedgaard (2’eren): Kenn Andersen, Claus Bjerre, Margit Krogh og Finn Koldby Andersen GF Hostrup Teglgaard (1’eren): Jens Frede Nielsen, Henning Quist Nielsen, Søren Poulsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden: Sommerfest Kloakering Undergrundscontainere Sankthans Kystbeskyttelseslaget

Sommerfest: Dato: Lørdag den 12. juli 2014 kl. 18 Følgende er på plads/bestilt: Telt, borde med 115 stole, to grilltønder, fadølsanlæg (kontakt: Kenn) Vedr. fadølsanlæg: Vi stiller det op inde i teltet og tager på skift en tørn med serveringen. 20 kr. pr. glas. Toiletvogn (kontakt: Kenn) Musik: Claus Jensen, Lihme (kontakt: Kenn) Invitation (Ingrid, videresender til Kenn, Martin og Margit) Opstilling af telt (Kenn og Finn indkalder de fornødne hjælpere) Velkomst: Ingrid, evt. suppleret af Kenn vedr. praktiske formaninger PR: Alle tre bestyrelser opfordres til at gøre PR for festen via hjemmeside, mail, opslag etc. Festen er for alle i området. Lotteri: Ingrid sørger for gevinster, lodder Fællessange: Ingrid kontakter Claus Jensen

Kloakering: Licitationen for Etape II er netop afviklet. Vils Entreprenørforretning får opgaven. Arbejdet går i gang kort efter påske. Information undervejs i hver af de tre etaper: – Repræsentanter for de tre grundejerforeningers bestyrelse holder et orienterende møde med Skive Vand. – Onsdag den 16. april kl. 19 holder Skive Vand et borgermøde på Spøttrup Kro for alle berørte grundejere og repræsentanter for de tre bestyrelser. Ved Etape II er der berørte grundejere fra alle tre foreninger. – Når arbejdet går i gang bliver der holdt byggemøde hver 14. dag med Skive Vand og entreprenøren. Her kan repræsentanter for de tre grundejerforeninger deltage. Vi kan derefter frit informere vore medlemmer. 1’eren har gode erfaringer med at deltage i disse møder. Det sikrer information, og vi fik løst en række praktiske udfordringer undervejs. – Entreprenøren omdeler flyers i postkasserne, inden arbejdet går i gang på den enkelte vej. Med oplysning om kontaktpersoner, så eventuelle praktiske udfordringer kan løses.

I GF Hostrup Strand (3’eren) er der fortsat en del usikkerhed om kloakeringen og Etape III. Erfaringerne fra Etape I er dog langt overvejende positive. Arbejdet giver bøvl, larm og praktiske udfordringer, men både Skive Vand, muséets folk og Vils Entreprenør er meget fleksible og indstillet på samarbejde og på at få problemerne løst undervejs. De berørte grundejere bliver først kontaktet et halvt års tid, før arbejdet går i gang. Den første henvendelse drejer sig om placering af skelbrønd, men det er muligt inden da at orientere sig via blandt andet Skive Vands hjemmeside. Også hjemmesiden www.hostrupteglgaard.dk følger arbejder med kloakeringen ved Hostrup Strand. Cirka en måned før arbejdet går i gang, holder Skive Vand et borgermøde for de berørte grundejere. De enkelte grundejer har indflydelse på for eksempel placering af skelbrønd. Man skal blot kontakte Skive Vand.

Som grundejerforeninger er vi ikke som sådan involveret i kloakeringen. Den er en sag mellem Skive Vand og den enkelte grundejer; men som bestyrelser vil vi efter bedste evne medvirke til et godt samarbejde omkring projektet. Blandt andet gennem information til vore medlemmer.

Undergrundcontainere: Renovationsselskabet 4S har besluttet, at der skal etableres undergrundscontainere i alle sommerhusområder. Så husholdningsaffaldet ikke længere bliver hentet ved det enkelte sommerhus men på centralt placerede affaldsstationer. Den enkelte grundejer skal selv sortere sit affald (hudholdningsaffald, flasker, papir etc.) og transportere til affaldsstationerne. Der bliver en stations for hver 50 sommerhuse.

Sidste år blev den første station etableret ved Vile Vestermark. Ifølge 4S til uddelt tilfredshed hos både renovationsselskab og brugere. I år bliver der etableret stationer på Fur.

Det er endnu ikke afgjort, hvem der så står for tur. Hostrup Strand (3’eren) vil gerne have containerstationerne etableret i forbindelse med kloakeringen. Blandt andet for at renovationsbilen ikke skal belaste de nyanlagte veje efter kloakeringen.

Vi har tidligere fået oplyst, at undergrundscontainerne ved Hostrup Strand er ét samlet projekt.

Beslutning: Vi henvender os til 4S for at gøre opmærksom på, at vi er interesseret i at ”komme op i bunken”.

Apropos affald: Jens P. forslår, at de tre grundejerforeninger går sammen om at leje to store containere til indsamling af affald i påskedagene, hvor affaldet har det med at hobe sig op ved de to containerpladser. Fordi mange rydder op og dumper storskrald dér i stedet for at køre det til Kåstrup. Det var der imidlertid ikke opbakning til bordet rundt. Grundejerne skal selv skaffe sig af med storskrald. Enten ved at køre det til Kåstrup eller ved at benytte sig af storskraldsordningen. Jens Frede vil dog kontakte 4S for at høre, om vi måske kan nå at få en container mere til husholdningsaffald påsken over.

Sankthans: Hostrup Teglgaard (1’eren) holder traditionen tro sankthansfest ved ophalerpladsen den 23. juni. Bålet tændes kl. 21. Alle er velkomne. Hostrup Teglgaard giver en øl/vand.

Grundejere ved Hostrup Strand er velkomne til at smide grenaffald på bålet, men KUN i juni måned.

Kystsikringslaget: Ved generalforsamlingen i Kystbeskyttelseslaget er der denne gang to ledige poster. Karl Jensen, der er valgt på tværs af de tre grundejerforeninger, ønsker ikke genvalg, og der er en plads ledig som stedfortræder for 1’erens repræsentant, Ingrid, der er trådt ind i bestyrelsen efter Niels Jørgen Hyldgaard. Svend Vestergaard fungerer som formand og er i gang med sonderinger omkring den ledige post efter Karl Jensen. 1’eren kommer med en indstilling til valg af ny stedfortræder. Svend Vestergaard er indstillet på at tage et år som formand for at lette overgangen efter, at bestyrelsen har været ramt af sygdom og dødsfald.

Ref./Ingrid 14. maj 2014

Tirsdag 18. marts 2014:

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard 

 Til stede: Orla Sidelmann, Henning Quist, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt.
Afbud fra Søren Poulsen

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Økonomi
3. Generalforsamling, planlægning
4. Ibsensvej, gennemkørsel
5. Den nye udstykning, optagelse af kommende grundejere
6. Kloakering, Etape 1
7. Kloakering, Etape 2
8. Rørbroer
9. Fællesmøde
10. Bord & Bænke
11. Håndværkerfradraget
12. Undergrundscontainere
13. Arbejdsdag
14. Veje
15. Socialt samvær

 

Konstituering:
Efter Niels Jørgen Hyldgaards død er Orla Sidelmann konstitueret som formand. Vi har bedt Søren Poulsen indtræde i bestyrelsen som 1. suppleant. Han havde desværre ikke mulighed for at deltage i mødet i dag.

Økonomi:
– Jens Frede har fulgt op på en kontingent-restance. Ved personligt fremmøde, og det gav kontant resultat. Betalingen faldt med det samme. Grundejeren havde glemt at meddele adresseændring!
– Vi lagde budget for 2014, til fremlæggelse på generalforsamlingen. På de fleste punkter er der tale om mindre justeringer. Vi regner ikke med de store udgifter til vejvedligeholdelse. De veje, der netop er kloakeret, er i god stand, og de resterende vil blive holdt af entreprenøren. Til gengæld kan der komme udgifter til udbedring af dræn.
– De 40.000 til udskiftning af rørbroen på Havtjørnevej tager vi af kassebeholdningen.

Generalforsamling:
– Restaurant Gyldendal, Ingrid følger op med den nye forpagter
– Valg(handling). På valg er Henning, Niels Frede og Søren Poulsen, der er trådt til som førstesuppleant. Den plads, han overtager, er på valg.
For at skabe en mere åben valghandling og gerne få nye navne på tavlen vil vi i år prøve med skriftlige forslag til kandidater. Det betyder, at der skal vælges stemmetællere i tilfælde af, at der bliver valg. Henning sørger for papir og stemmesedler. Kandidaterne skal hver især begrunde, hvorfor de stiller op.
Vigtigt: Kun én stemme pr. matrikel.
– Dirigent ? Ingrid og evt. Jens Frede spørger sig for
– Referent: Sonja Dalsgaard har sagt ja til opgaven
– Den skriftlige beretning er klar til udsendelse – nu i farver
– Ingrid laver et oplæg til mundtlig beretning.
– Udsendelse af materiale: Vi sender dagordenen ud pr. post, både til de der direkte har bedt om det og til dem, vi ingen tilkendegivelse har fået vedr. post/mail. 95 har vore medlemmer har tilmeldt sig mailservice. Når alt materialet er klar (Dagsorden, regnskab, budget, skriftlig beretning) lægger vi det hjemmesiden.

Ibsensvej, gennemkørsel
Vi fik tidligere på året en mundtlig forespørgsel fra ejeren af den nye udstykning om muligheden for at holde gennemkørslen fra Ibsensvej til Havtjørnevej åben.
Historik: Gennemkørslen blev lavet for at sikre beboerne på Klokkelyngen, Hedelyngen, Blåbærvej m.fl. adgang til sommerhusområdet under Etape 1 af kloakeringen. Etableringen af vejen var et mellemværende mellem Skive Vand og ejeren, Arne Bisgaard. Aftalen var, at vejen skulle lukkes, når kloakeringsarbejdet var færdigt.
Og sådan bliver det. Blandt andet under indtryk af de tilkendegivelser, vi har fået fra en række medlemmer. Jens Frede har talt med Arne Madsen fra Orbicon, og vi går efter en løsning, hvor vejen bliver lukket med græs og store sten. Der skal sættes et skilt med ”Blind Vej” op ved indkørslen til Ibsensvej fra Agertoften. Jens Frede har kontakten til de forskellige.

Den ny udstykning – optagelse af kommende grundejere
Vi blev også blevet forespurgt om muligheden for at indlemme den nye udstykning i vores grundejerforening.
Ingrid har i den forbindelse talt med Jens Balling, der er Skive Kommunes mand, når det gælder grundejerforeninger: Ifølge Lokalplan nr. 214 for den nye udstykning skal der oprettes en grundejerforening senest, når halvdelen af grundene inden for lokalområdet er udstykket og solgt. Grundejerne har medlemspligt. Der kan være gode grunde til optage de nye grundejere i Hostrup Teglgaard. Vi får en del fælles interesser. Men Jens Balling anbefaler, at vi venter med at foretage os noget, til der er solgt i hvert fald 10-15 grunde. Vi risikerer at pådrage os udgifter, der ikke står mål med et enkelt eller to kontingenter.
Vi følger anbefalingen og gør ikke mere ved sagen nu. Jens taler med Arne Bisgaard. 

Kloakering, Etape 1:
Afleveringsmøde for Etape 1 er ikke aftalt endnu. Den sidste finish mangler stadig. Græssåning etc. Arbejdet vil blive udført i første halvdel af april, hvis vejret tillader det.
– Betaling: Ingrid har igen forhørt sig om mulighederne for at betale for tilslutningen (de 35.000) i én eller anden form for afdragsordning, men det kan ikke lade sig gøre, fastslår de både i Skive Vand og Skive Kommune.

Kloakering, Etape 2:
– Arbejdet er endnu ikke sendt i licitation, og det er derfor uvist, hvornår det går i gang.
– Der er aftalt et møde mellem Skive Vand og repræsentanter for bestyrelserne for de tre involverede grundejerforeninger. Det bliver tirsdag den 25. marts kl. 15.30 i Hostrup. Foreløbig tegner det til, at følgende deltager: Erik Hansen, Skive Vand, Martin Arberg fra Hostrup Strand, Kenn Andersen og Claus Bjerre fra Hostrup Hovedgaard og Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt fra Hostrup Teglgaard. Skive Vand tegner og fortæller, og vi får afklaret diverse spørgsmål. Senere følger et borgermøde for alle involverede grundejere.

Rørbroer
Ingrid har talt med Michael Gramkow vedrørende den forestående udskiftning af rørbroerne på Havtjørnevej og Kystvejen. Opgaven går til Sloth’s Entreprenør og Naturpleje. Arbejde vil foregå i løbet af april/maj, alt efter vejret. På Havtjørnevej vil broen være lukket for passage cirka en dag. Grundejerne på Klokkelyngen og Hedelyngen vil blive adviseret i god tid.

Fællesmøde
Næste fællesmøde de tre grundejerforeninger bliver lørdag den 12. april. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne. Der står blandt andet planlægning af sommerfesten på dagsordenen

Borde & Bænke
Ingrid har gjort Skive Kommune opmærksom på, at borde/bænke-sættene nede ved stranden trænger til reparation. Flere brædder er brækket. De har lovet at kigge på det

Håndværkerfradrag
En henvendelse til Skat bekræfter, at vi kan fratrække timelønnen til den autoriserede kloakmester, som udfører tilslutningen til kloakeringen på vores egen grund. På Skats hjemmeside er der en vejledning.

Undergrundscontainere
Ingrid undersøger, hvor langt 4S er med planerne for etablering af undergrundscontainere i sommerhusområderne, og hvornår Hostrup Strand kan forvente at stå for tur.

Arbejdsdag
Vi holder fælles arbejdsdag lørdag den 21. juni kl. 10.
Jens Frede laver som vanligt en arbejdsplan
Ingrid spørger til pølseservering

Veje:

–          Stien mellem Blåbærvej og Brombærvej skal genetableres efter byggeprojekt. Den er passabel, men det skal markeres tydeligere, hvor stien går. Gerne med flis. Evt. projekt ifm arbejdsdagen. Jens Frede kigger på det.

–          Vils genetablerer stien mellem Hybenvej og Enebærvej med flis. Den har været gravet op i forbindelse med kloakeringen.

–          Reparation af ophalerpladsen efter Bodils hærgen er gennemført. Entreprenøren rensede Fæbækken op og brugte gruset til ophalerpladsen. Det tog et par timer.

–          Multebærvej er meget våd. Vils mener ikke, at de skal gøre yderligere efter kloakeringen. Jens Frede undersøger forholdene. Principielt mener vi, at alle veje skal have samme gode standard. Måske skal der lægges et dræn.

–          Der står også vand på Enebærvej. Drænet har taget skade. Vils udbedrer det, de har ”ødelagt”. Vi ønsker drænet forlænget et stykke ud mod Havtjørnevej, cirka 30 m, for at få al fugten med. Den del af arbejdet betaler vi. Afløbet er til søen.

Socialt samvær:
– Ingrid sørger for, at der kommer en reminder om vore fredagskomsammener på hjemmesiden, når de lune aftener nærmer sig.
– Efter oplæg fra Orla drøftede vi mulighederne for at arrangere andet/mere, der kan give folk i området mulighed for at mødes. For eksempel en form for ”orienterings-vandring” rundt i området en lørdag med små opgaver undervejs og kaffe/kage eller en omgang pølser i ”mål”. Et arrangement for alle aldre. Det arbejder vi videre med.

Ref. Ingrid

 

Møde i bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
t
irsdag den 11. februar 2014

Til stede:

Orla Sidelmann, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt. Afbud fra Niels Jørgen Hyldgaard.

Dagsorden:

Kloakering – 1. og 2. etape Veje og fællesarealer Anmodning fra Ibsensvej Økonomi Generalforsamlingen 2014 Årets datoer Sommerfesten Næste møde

Kloakering:

Jens Frede orienterer:

Første etape er stort set færdig. Der mangler stadig nogle ting og tilretninger, som afventer en bedring i vejret. Da arbejdet ikke officielt er afsluttet, er det stadig entreprenøren, der har ansvaret for vejene. Der ligger fortsat jernplader på toppen af Hybenvej, hvor højtliggende grundvand driller. Senere bliver der et afleveringsmøde mellem Skive Vand og Vils Entreprenørforretning, hvor vi også deltager. Datoen afhænger af vejret. På mødet bliver vejene gennemgået, som de også gjorde det, inden arbejdet gik i gang. Derefter 5 års garanti på vejene, ved alvorlige skader. Opfølgning igen senere. Problemet med brønddækslerne ser ud til at være løst med betonringe. Jens Frede fik god hjælp fra Claus Bjerre (Hostrup Hovedgaard) i diskussionen med Skive Vand.

Skurvognspladsen ved Havtjørnevej: Hvis Vils også får næste etape af arbejdet, kan de være interesseret i at beholde pladsen, i hvert fald i første omgang. Spørgsmålet er dog, om vi ønsker pladsen opretholdt, når først arbejdet på Klokkelyngen/Hedelyngen er færdigt. Vi skal ikke have generne fra de store køretøjer længere end højst nødvendigt.

Næste etape: Forberedelserne er gået i gang. Licitation senere på foråret. Skive Vand indkalder igen de berørte sommerhusejere til et orienteringsmøde. Vi vil også fortsat være repræsenteret ved byggemøderne; men ved næste etape får vi ikke mulighed for at lægge byggereferaterne ud på hjemmesiden som hidtil. Vi må gerne selv skrive referat fra møderne og lægge det ud, eller vi kan indhente oplysninger hos mødedeltagerne efter hvert møde; men selve referatet er et juridisk dokument, og derfor begrænser Skive Vand den del af samarbejdet. Ved næste etape bliver alle tre grundejerforeninger berørt af arbejdet.

Veje og fællesarealer

Jens Frede orienterer:

EnergiMidt har spurgt om tilladelse til at føre strøm fra transformatorstationen på hjørnet af Havtjørnevej og Klokkelyngen op til den nye udstykning. Det siger vi ja til. Det udløser en erstatning til grundejerforeningen på 4259 kr.

En del arbejder og reparationer står for efter vinterens væde og vind. Jens Frede forelagde følgende opgaver, som han nu går videre med.

På ophalerpladsen har højvandet efter orkanen Bodil skyllet gruset væk. Selve betonrampen er dog ikke ødelagt. Samtidig er udløbet af Febækken gruset til. Egentlig skal kommunen sørge for oprensning af Febækken, men hvis vi får det gjort, kan vi bruge materialerne til udbedringen ved ophalerpladsen.

Havtjørnevej: Der løber vand ud fra skrænt på toppen af Havtjørnevej. Det løber ud på vejene, Løsningen kan være at grave en rende ned til et rør, som går under vejen. Dermed føres vandet ud i engen.

Havtjørnevej: På vestsiden af Havtjørnevej (modsat legepladsen/fællesengen) bør rabatten flades ud, så vandet løber bedre fra vejen.

Klokkelyngen: Når der alligevel skal graves i forbindelse med kloakeringen, vil vi forbedre afløbet fra søen under vejen ned til Febækken.

Revlingebakken: Vi fik gravet en rende sidste år langs vejen, men røret under vejen kan ikke tage vandet. Det giver problemer på den anden side vejen. Vi er indstillet på en udskiftning af røret.

Bænkene ved ophalerpladsen: Træværket mørner. Flere brædder er knækket. Ingrid spørger Skive Kommune, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Arealet og bænkene tilhører kommunen.

Stierne: Normalt lægger vi flis på stierne hvert fjerde år. Flere af dem trænger, men vi afventer et år mere. Nogle af stierne har været eller skal grave op i forbindelse med kloakeringen, så det er bedre lige at se tiden an. I 2015 skulle kloakeringen være færdig.

Rørbroen under Havtjørnevej: Den forestående regning på 40.000 ”piner” os. Kan vi eventuelt få arbejdet udført billigere, hvis den entreprenør, der skal udføre etape to af kloakeringen, udfører arbejdet? Ingrid taler med Skive Kommunen om muligheden.

Ibsensvej:

Bestyrelsen har mundtligt fået en henvendelse fra ejeren af den nye udstykning, Arne Bisgaard, om muligheden for at optage de kommende sommerhusejere i vores grundejerforening.

Han ønsker desuden fortsat gennemkørsel fra Ibsensvej til Havtjørnevej. Aftalen er ellers, at gennemkørslen ved Febækken/Havtjørnevej skal lukkes, når kloakeringen er færdig. De to spørgsmål gav anledning til en længere snak. På sigt kan vi godt se fordelene for begge parter i, at de nye sommerhusejere bliver en del af grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Spørgsmålet er bare, hvornår det skal ske. Når der er solgt én grund, fem eller alle? Hvis der skal aftales midlertidige betingelser, for eksempel omkring vedligeholdelse af vejen (læs: færre skrabninger), får vi så at sige A og B-medlemmer. Det korte af det lange: Ingrid undersøger sagen hos juristerne i Skive Kommune.

Angående en permanent adgang fra Ibsensvej til Havtjørnevej er vi mere i tvivl. Det vil klart være en fordel for de nye sommerhusejere i forhold til at køre ned til stranden; men hvor meget ekstra trafik vil det give på Havtjørnevej? Og vil vejen til gengæld blive aflastet for trafik ved, at beboere/gæster fra Klokkelyngen og Hedelyngen vil køre op til Agertoften via Ibsensvej? Vi arbejder videre med sagen.

Økonomi:

Henning fremlagde regnskabet for 2013. Det viser et overskud på godt 40.000 kr. Især fordi vi stort set ikke har haft udgifter til vedligeholdelse af vejene på grund af kloakeringen.

På næste møde lægger vi budget for indeværende år.

Udgiften til den nye rørbro (2014) vil gå lige op med overskuddet for 2013.

Vi er enige om at foreslå uændret kontingent for 2014,

Restancer: Det medlem, der ikke havde betalt for to år, har nu fået sagen bragt ud af verden, Til gengæld kan Henning ikke komme i kontakt med et andet medlem, som ikke har betalt. Jens Frede vil tage en snak med vedkommende

Henning arbejder med at få lavet en e boks-løsning. Pr. 1. november skal vi være oprettet som forening i forhold til digital post fra myndighederne.

Boligjobordning / håndværkerfradraget Ingrid undersøger, hvor meget vi kan trække fra i forbindelse med tilslutningen til kloak

Generalforsamling 2014:

Datoen er fastsat til den 17. maj kl. 14. Ingrid har booket Restaurant Gyldendal. Spørgsmålet er, om der er en forpagter til den tid. Ingrid følger op.

På næste møde udarbejder vi en indkaldelse til generalforsamlingen.

Ingrid har skrevet første udkast til den skriftlige beretning og laver ligeledes et udkast til den mundtlige.

Dirigent, Ingrid spørger sig for Referent, Jens Frede spørger sig for (skyldes, at sekretæren ikke deltager i årets generalforsamling)

På valg: Niels Jørgen Hyldgaard, Jens Frede Nielsen og Henning Quist. De to sidstnævnte tager mod genvalg. Af princip stiller Henning dog som vanligt sin plads til rådighed, hvis en anden gerne vil have den.

Årets datoer:

På næste møde aftaler vi datoen for årets fælles arbejdsdag. I slutningen af maj eller i begyndelsen af juni.

Sommerfest og samarbejde:

Ingrid tager kontakt til formanden for 2’eren (Hostrup Hovedgaard) Kenn Andersen. Både vedrørende planlægningen af årets sommerfest den 12. juli og angående det næste fællesmøde grundejerforeningerne imellem. Det er kalendersat til den 21. juni.

Næste møde:

Tirsdag den 18. marts, igen hos Orla i Holstebro. Om det bliver kl. 13.00, 13.30 eller 14.00 afhænger af Ingrids vagtplan.

Ref./Ingrid 12. februar 2014

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *