Det bliver bøvlet og beskidt

spaerret

a

18. april 2014: – Vi kommer til at rode og larme. Det bliver bøvlet og beskidt!

Ingeniør Erik Hansen, der er projektleder for Etape II af kloakeringen ved Hostrup Strand, prøvede ikke at tegne et lyserødt billede af de kommende måneder, hvor de store entreprenørmaskiner rykker ind for at kloakere 123 sommerhuse ved Hostrup Strand.

– Men vi prøver at få det til at køre så godt og lempeligt som muligt, understregede han med henvisning både til Skive vand og Vils entreprenør.

Erik Hansen er den, man som grundejer skal henvende sig til med spørgsmål omkring projektet. Ring, skriv en sms eller send en mail, lød opfordringen til at bruge hhv. erha@skivevand.dk eller 29696304.

Og den besked gav en rose fra salen. For mange af de berørte grundejere har allerede været i kontakt med Erik Hansen. Blandt andet om placeringen af skelbrønden.
– Det er utrolig positivt og fyldestgørende at kommunikere med dig, lød det fra én af deltagerne.
– Beslutningen er truffet: Vi skal med i kloakeringen. Det er der ikke noget at gøre ved; men det gør en forskel, hvordan man føler at blive svaret tilbage.

En stor del af mødet kan refereres som spørgsmål/svar. Her følger nogle af dem: Hvem gør hvad?

Skive Vand: Etablerer hovedledningen, den lille ledning ind til hver ejendom og skelbrønd (kobling mellem systemet i vejen og spildevandet inde fra grunden

Grundejeren: Sørger, med hjælp fra autoriseret kloakmester, for tilslutning fra ejendom til skelbrønd.

Kan jeg få flyttet skelbrønden?
Skive Vand har tegnet alle septiktanke ind med forslag til ledningsføring ud til skelbrønd. Alle har modtaget en skelbrøndsskitse. I planlægningsfasen kan stregerne stadig flyttes. Er du i tvivl om, hvor din skelbrøndskal være, så er det nu, du skal sige til.
Hvis skelbrønden skal flyttes mere end to meter til den ene eller anden side i forhold til skitsen, skal du tage kontakt til Erik Hansen.
Drejer det sig om mindre end to meter, kan du aftale det med entreprenøren.
På grunden skal ledningen ligge med et fald på 15 promille fald, så der er sikret et godt fraløb.

Hvornår går det løs?
Arbejdet går i gang fra uge 17, og efter planen er det færdigt i uge 50.
De store maskiner holder sommerpause ugerne 27 til 32. Der kan forekomme gravearbejde med de små maskiner, men alle veje vil være farbare.

Synker/revner mit hus?
Der er foretaget geotekniske undersøgelser vedr. jordbundsforhold og grundvandsforhold i området. Blandt andet for at afgøre, om der er brug for at sænke grundvandet. Og det bliver der flere steder. Det foregår populært sagt ved at der bliver stukket sugerør i jorden. Under arbejdet med de store maskiner kan der komme rystelser, og de kan give sætningsskader. Hvis der er risiko for sætningsskader bliver der iværksat målinger. Alarmen går, hvis huset “ryster”. Derfor har Skive Vand fotograferet alle huse på forhånd. I tilfælde af skader, kan det dokumenteres hvorvidt det skyldes kloakeringen eller ej. Hvis du er i tvivl, for eksempel om husets fundament, så ring til Erik Hansen.

Kan jeg komme hen til mit sommerhus?
Under gravearbejdet vil vejene blive spærret i kortere eller længere tid. Der vil dog altid være åbent for gående færdsel. I perioder kan man altså blive nødt til at parkere sin bil et stykke fra sommerhuset og gå det sidste stykke vej.

Hvad med mit affald, min mad, mit sølvbryllup?
Skive Vand sørger for at affaldssækken bliver hentet, mens vejen er lukket for kørsel. Det samme gælder, hvis nogen får bragt mad ud fra Skive Kommune. Politiet er orienteret om kloakarbejdet i tilfælde af, at der skal sendes udrykningskøretøjer til Hostrup Strand. Hvis du holder sølvbryllup eller andre festligheder, mens kloakeringsarbejdet står på. Eller skal have en håndværker frem. Så kontakt Erik Hansen og spørg, om arbejdet kan tilrettelægges efter det.

Tømning af tanke?
De tanke, der normalt bliver tømt hvert år, er tømt for i år. Ellers foregår der ingen tømning. Akut tømning kan arrangeres.

Hvad skal der ske med den gamle septiktank?
Når projektet er færdigt, får I besked. Så skal septiktanken bundtømmes, den skal suges helt tom. Det skal den enkelte grundejeren selv sørge for.

Hvad koster det?
Tilslutning til kloakken: Grundejeren skal betale 35.778,49 kr. incl. moms i 2014-priser Vandafledningsbidrag: Fast bidrag: 625 kr. incl. moms pr. år. Spildevandsafgift: 31,88 kr. incl. moms pr. kubikmeter. Beregnes efter forbrug af drikkevand.
Håndværkerfradrag: For den del af arbejdet, der ligger på egen grund, kan timelønnen trækkes fra. Tilslutningsbidraget til kloaknettet kan ikke trækkes fra.
Klarmeldingen på Etape II kommer sandsynligvis først i begyndelsen af 2015. Dermed skal betalingen også først falde i 2015.
På spørgsmålet om, hvad det koster at få lavet arbejdet på den enkelte grund, blev repræsentanterne fra Skive Vand ”tavse”, men Søren Glentborg fra Vils mener dog, at de fleste grundejere kommer langt for 15.000 kr., men det afhænger helt af forholdene på den enkelte grund.

Hvornår kan jeg slutte mig til?
Hele området meldes klar på én gang. Så får hver enkelt grundejer besked om, at kloakken er færdig og man kan slutte sig til. Betalingen skal falde cirka en måned efter. Tilslutningsfrist: Ca. tre måneder (sommer), seks måneder (vinter, af hensyn til vejrliget). Den enkelte grundejer må godt lave det forberedende arbejde på sin grund inden færdigmeldingen, men man må ikke slutte sig til før klarmelding. For eksempel kan man lave arbejdet i 2014 og blive sluttet på i 2015 for at være sikker på at kunne få håndværkerfradraget. Kloakmesteren skal færdigmelde arbejdet på grunden til Skive Kommune.

Hvornår graver I hvor?
Der bliver holdt byggemøde cirka hver 14. dag. Her deltager Skive Vand, entreprenøren og gerne repræsentanter for de enkelte grundejerforeninger. På byggemødet bliver der gjort status på arbejdet og lagt planer for de næste fjorten dage. Der bliver givet gensidig information, projektet bliver rettet til etc. Efter mødet offentliggør vi et referat, der fortæller, hvor langt vi er nået, og hvad der nu skal ske. Det bliver offentliggjort på Skive Vands hjemmeside og gerne via grundejerforeningernes hjemmesider.

Jeg har et nyt spildevandsanlæg!
Sommerhuse med et nyt spildevandsanlæg har en frist på 20 år fra godkendelsesdatoen til de skal slutte sig til den offentlige kloak. Skive Vand sørger fortsat for tømning.

Hvor skal pumpestationerne være?
To steder er i spil, men placeringen er endnu ikke afgjort: Fællesareal vest for Ildervej og i bunden af Harevej, i passende afstand fra stien ned til stranden. Skive Vand forhandler med Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard om de endelige placeringer. En pumpestation vil normalt hverken give lugt- eller støjgener. Men der kan sættes et kulfilter i.

Kommer der også nye stikledninger til vand?
Ja, Skive Vand kommer med rundt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *