Bestyrelsens beretning for 2005

Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2005

Et Hostrup i stor forandring

Det forgangne år har set med bestyrelsens øjne især været præget af:

 • Færdiggørelse af kystsikringen
 • En kystsommerfest i fællesskab med to andre grundejerforeninger
 • Etablering af foreningens hjemmeside
 • Sct. Hans bålet
 • Nye medlemmer
 • En arbejdslørdag.
 • Interesse for den kommende udstykning
 • Vores fælles veje

På bestyrelsens vegne vil jeg kort kommentere ovenstående:

Kystsikring og festen
I august kom ca. 400 grundejere tilsmilet af høj sol over Hostrup til den officielle indvielse af kystsikringen. Det blev en rigtig flot dag, der blev afsluttet med en selvbetjent fest i tel-tet om aftenen. De tre grundejerforeninger bidrog med 3000. kr. hver, således at der blev lidt godt til tørsten og sulten til alle ledsaget af musik og et stort telt. Det er bestyrelsens vurdering, at vi gentager festaftenen igen år på samme måde, således at foreningerne bidrager med ca. 1000 kr. hver og vi grundejere kommer med bord og stole og et godt humør. Fællesskabet sørger for telt, grill o.l.

Der er i øvrigt generalforsamling Kystsikringlaget søndag den 28. maj kl.14 i Lem Sam-lingshus. Bestyrelsens forslår at Ingrid Schmidt indgår suppleant i stedet for Vagn Thoma-sen (nu flyttet).

Hjemmesiden www.hostrupteglgaard.dk.
Med stor hjælp fra bestyrelsesmedlem og sekretær Ingrid Schmidt har foreningen fået en rigtig flot og brugervenlig hjemmeside. Tak for det. – Vi håber, at medlemmer allerede har haft glæde af den og at den fremover bliver et aktivt informationsværktøj. – Vi er klar over, at der sikkert er medlemmer der ikke er hjemmesiderbrugere, og her må traditionelle informationsmetoder bruges.

Sct. Hans bålet
En dejlig tradition med stort fremmøde. Også i år kan medlemmerne bidrage til bålet med træaffald på samme plads 2-3 uger før Sct. Hans Aften.

Nye medlemmer
Bestyrelsen byder velkommen til nye medlemmer/ejere og specielt i år velkommen til grundejerne fra Havtjørnevej 10-20. Vi håber, at I vil bakke op om vores grundejerfore-ning, et fællesskab og talerøret for alle i.f.t. Offentlige myndigheder.

En arbejdslørdag
Traditionen tro blev der er også i år afholdt en arbejdslørdag, en mindre gruppe tapre med-lemmer fik udrettet en masse praktisk arbejde, fik sig en god snak og pølser og øl hos Inga. Tak for hjælpen. Og vi gentager succesen igen i år den 10 juni kl. 10.

Spøttrup Kommunes nye sommerhusudstykning ved Hostrup Strand.
I.f.m. regeringens forsøg på at øge aktiviteten i landområderne ved at tillade nyesommer-husudstykningen bag eksisterende, har Spøttrup Kommune også sin del. I Hostrup er det på arealet nord/vest for Febækken. Ca. 50 parceller.
Vi er i bestyrelsen meget opmærksom på, hvordan det vil influere på vores område, herun-der ikke mindst hvordan de trafikale forhold tænkes løst, ikke blot som alm. trafikmængde, men også de tunge køretøjer der vil blive i.f.m. nybyggerierne.- Havtjørnevej kan slet ikke bære dette. – Pt. Er igangsat en arkitektkonkurrence om den landskabelige udformning.
Herefter vil der blive udarbejdet lokalplanforslag som så skal til høring efter de sædvanlige regler. Alle opfordres til at følge med i udviklingen, bestyrelsen føler et særligt ansvar her-for.

Vore fællesveje.
Alt er til debat på generalforsamlingen, men bestyrelsen vil meget gerne have en særlig debat om vore veje. – En debat der kan basere sig på nedenstående udsagn.

 • Vedligeholde nuværende standard.
 • Hæve nuværende standard med kontingentforhøjelse til følge i et par år og evt. og-så brug af kassebeholdningen.
 • Tage hele vejsystemet op til en stor revision, evt. kombineret med kloakering, bredbånd etc. – En meget stor investering.
 • At beskadigelser af fælles veje som følge af byggeaktiviteter og lign. påhviler grundejeren. Grundejerforeningens ansvar er vedligeholdelse der står i forhold kon-tingentet.

Bestyrelsen håber på en dog og konstruktiv debat på generalforsamlingen

Information fra kommunen
På det årlige møde med kommunen sammen med de øvrige grundejerforeninger ved Spøttrup Kom-munes kystlinien yderligere tilføjes følgende:

Alle grundejerforeninger opfordres til at informere medlemmerne om, at læse den tilsendte” Den Gu-le ” grundigt og rette sig efter denne. Herunder, at man kan henvende sig til kommunen, hvis man øn-sker en kompostbeholder. Større affald (mursten, brokker, træ etc. ) skal / kan afleveres gratis på gen-brugspladsen i Kåstrup.

På dette møde kom der tillige en stærk opfordring til at sørge for at træer/buske ved vejene vedlige-holdes sådan, at disse også er farbare for lastbiler, renovationsbiler brandbiler.

(Kommunen kan på grundejerens regning igangsætte en oprydning).

Endelig fik også en opfordring at minde medlemmerne om at det er den enkelte grundejers ansvar indsende vandmåler-aflæsning rettidig.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at udvise den største forsigtighed og hensyn til naboer ved ha-veafbrændinger, og helt undgå afbrændinger i højsæsonen.

Etikette og opfordring
Tag hensyn til naboer og andre ved ikke at bruge støjende maskiner før kl. 9, mellem 12 og 14 samt efter kl. 18. Især meget relevant i weekender og i højsommerperioden.

Der findes faktisk mange gode informationer om området, arrangementer etc. påwww.spottrup.dk.

5. Afrunding
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde.
Der skal også lyde en tak til de mange medlemmer, der har ydet råd og dåd i årets løb. Der bliver også nok at lave i det kommende år, så vidt jeg kan se.

Niels Jørgen Hyldgaard,
Formand