Bestyrelsesmøder i 2007

Referat af bestyrelsesmøderne i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2007:

Lørdag 8. september 2007:

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Ib Johanson, Sonja Dalsgaard, Svend Erik Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

  1. Træ-etik
  2. Tinglysning af dræn
  3. Ny udstykning
  4. Vejene
  5. Formandsmøde
  6. Kystsikring
  7. Modtagestationen
  8. Økonomi
  9. Eventuelt

Niels Jørgen bød velkommen. Den primære årsag til et møde nu er den igangværende debat om højden på træer i området. Eller som Niels Jørgen formulerer det: Spørgsmålet om træ-etik:

Træ-etik:
Bestyrelsen har som lovet på generalforsamlingen i maj drøftet spørgsmålet om højden på træer i området, primært i skel, foranlediget af et forslag på generalforsamlingen om en tilføjelse til foreningens vedtægter.
Tove og Ib Johanson; Enebærvej 12, ønsker en tilføjelse til foreningens vedtægter, så bevoksning i skel højst må være tre meter, og det samme skal gælder for grupper af træer/buske inde på grundene.

Forslaget skabte en livlig debat på generalforsamlingen, og bestyrelsen blev pålagt hurtigt at se nærmere på spørgsmålet.
Det har vi gjort. Et flertal i bestyrelsen er imod en vedtægtsændring, men alle ser gerne en debat om spørgsmålet, og derfor sendte vi sagen i ”høring” blandt medlemmerne hen over sommeren.
Det resulterede i tre indlæg, som alle er offentliggjort på foreningens hjemmeside. Eet indlæg for en vedtægtsændring, eet imod og eet så at sige neutralt, der opfordrer foreningen til at tage en landskabsarkitekt eller lignende med på råd.

Og efter en grundig drøftelse af spørgsmålet på lørdagens møde er vi i bestyrelsen enige om at gå netop dén vej. Vi er enige om, at vi ikke vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om træ-spørgsmålet nu. Dels på baggrund af det forholdsvis lille antal indlæg i debatten, dels på grund af det fremskredne tidspunkt på året.

I stedet kom der et meget konkret forsalg om ”ekspert”bistand på bordet. Svend Erik er bekendt med en grundejer, der har fået ”ryddet op” på sin grund med hjælp fra Hedeselskabet. En omfattende fældning af træer kostede vedkommende cirka 14.000 kroner plus moms (To mand i to dage plus en flishugger. Grene og andet træaffald blev fliset og fjernet. Det brugbare træ lå skåret op rundt omkring på grunden).

Under mødet ringede Svend Erik til en ansat hos Hedeselskabet og fik oplyst, at firmaet netop har lavet et nyt koncept specielt henvendt til Grundejerforeninger. De kan hjælpe med planer, konsulentbistand og det praktiske arbejde. Altså både med hjælp til fældning og til landskabspleje.

Svend Erik får nu tilsendt materialet, og så tager vi spørgsmålet op igen på næste møde med henblik på at få afklaret, hvad Hedeselskabet helt konkret og kontant kan tilbyde. Hvis konceptet er godt, vil vi få en repræsentant for Hedeselskabet til at komme med et oplæg på næste års generalforsamling.
Det er også oplagt at kontakte de andre foreninger i området med henblik på et eventuelt samarbejde.

Bordet rundt var bestyrelsens medlemmer meget positive over for denne løsning. Som sagt er et flertal imod en vedtægtsændring; men vi tror, at mange grundejere ad frivillighedens vej gerne vil være med til at regulere højden på deres træer. Så flere kan få glæde af udsigten samtidig med, at vi bevarer områdets særlige karakter. Eller som Niels Jørgen udtrykker det: Adfærdsregulering frem for vedtægter.

Tinglysning af dræn:
Som tidligere nævnt skal vi have løst et problem med vand på Enebærvej. Svend Erik har sammen med entreprenør og berørte grundejere fundet frem til en model med et dræn, der leder vandet ud i en privat sø.
De implicerede grundejere har givet et foreløbigt tilsagn om at medvirke til dén løsning, og bestyrelsen sagde på mødet ja til, at en advokat kigger sagen igennem med henblik på at få aftalen tinglyst.

Ny udstykning:
Sonja kunne fortælle, at en del af den jord, der indgår i planerne om en udstykning af en række nye sommerhusgrunde øst for Klokkelyngen/Fæbækken nu er solgt til en entreprenør.
Det er vigtigt, at vi som grundejere sikrer os, at Havtjørnevej ikke bliver tilkørselsvej til det nye område. Det har vi påpeget under en tidligere høring, og det vil vi gøre igen.
Ingrid tager kontakt til planafdelingen i Skive Kommune for at høre, hvornår forslaget til en ny lokalplan bliver sendt i offentlig høring.

Vejene:
Generelt har vejene det ganske godt, til trods for sommerens megen regn. Den nederste del af Blåbærvej og Havtjørnevej, ved udkørslen fra Klokkelyngen, trænger dog til at blive gået efter.
Svend Erik har også bedt entreprenøren om at lave et dræn på Revlingebakken, men det er ikke sket endnu.

Formandsmøde:
Niels Jørgen fortæller, at der endnu er ikke sket noget i forhold til at etablere en kontakt mellem formændene for grundejerforeningerne ved Hostrup Strand og Skive Kommune. Blandt andet fordi den pågældende medarbejder ved Skive Kommune er langtidssygemeldt.

Kystsikring:
Kystsikringslaget har fået tilsagn om en halv million kroner fra Kystdirektoratet til hjælp for reparationer af skaderne efter vinterens storme. Dog højst en trediedel af de faktiske udgifter og kun til reparationer. Ikke til forbedringer af anlægget. De foreløbig reparationer har kostet ca. 150.000 kroner, og det betyder, at laget umiddelbart kun får udbetalt 50.000 kr.
Bestyrelsen for Kystsikringslaget er nu i dialog med Kystdirektoratet for at finde en løsning. Dele af kystsikringen er helt åbenlyst ikke stærke nok, men hvis der skal laves en forbedring (for eksempel med større sten) eller en udbygning (med flere høfder), kræver det en helt ny kystsikringssag.
Bestyrelsen kommer med et oplæg på næste års generalforsamling.

Svend Erik nævnte også den gamle kystsikring, øst for badebroen. Her er der også sket skader. Niels Jørgen tager kontakt til Skive Kommune, som står for denne del af kystsikringen.

Også den gamle del af kystsikringen, øst for grundejerforeningens badebro, har taget skade af stormene. Grundejerforeningen vil nu kontakte kommunen, som har ansvaret for den gamle kystsikring. (Foto: Peter Jessen)

 

 

 

 

 

 

Modtagestation:
Ib fortæller, at vi nu skal betale 100 kroner for at komme af med affald på genbrugsstationen ved Vinderup, fordi sommerhusområdet ikke hører under Holstebro Kommune. Kun de, der kan dokumentere bopæl i Holstebro Kommune, kan gratis aflevere affald. Vi andre skal køre til Kåstrup, som ligger noget længere væk.
Spørgsmålet er, om vi som Grundejerforening (evt. sammen med de andre foreninger i området) kunne få en aftale med Holstebro Kommune om, at vi også kan aflevere i Vinderup. Ib undersøger, om det kan lade sig gøre.

Økonomi:
Sonja redegjorde for den aktuelle status. Vi har p.t. cirka 123.000 kroner stående på kontoen. I år har vi hidtil haft en udgift på ca. 8.000 kr. til vedligeholdelse af vejene.

Næste møde:

Enten i december eller i januar. Niels Jørgen indkalder.

Ref. Ingrid
10. september 2007

 

Lørdag den 2. juni 2007

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Sonja Dalsgaard, Ib Johanson, Svend Erik Nielsen og Ingrid M. Schmidt.

Vi kunne glæde os over et godt fremmøde ved den fælles arbejdsdag, hvor hele 21 deltog. Tak til Inga og Svend Erik for endnu en gang at have lagt terrasse til det efterfølgende  pølsegilde.

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Rekvirering af maskinstation
3. Dræn m.m. på Enebærvej og Revlingebakken
4. Forslag vedr. beskæring af træer
5. Bump og hastighed
6. Sti på højen
7. Fællesarealer

1. Konstituering: 
Vi fortsætter som hidtil med Niels Jørgen Hyldgaard som formand, Ib Johanson som næstformand, Sonja Dalsgaard som kasserer, Svend Erik Nielsen som vejansvarlig og Ingrid M. Schmidt som sekretær.

2. Rekvirering af maskinstation:
Et medlem tog tidligere på året selv – altså uden om foreningen – kontakt til Lem Maskinstation for at få udbedret en ”våd” vej. Regningen sendte han derefter videre  til grundejerforeningen.
Det gav anledning til en drøftelse i bestyrelsen, og vi er enige om at understrege, at foreningen kun betaler regninger på vejopgaver, der er bestilt af Svend Erik Nielsen eller – i hans fravær – af en anden fra bestyrelsen. Derfor burde den pågældende grundejer selv betale regningen for udlægning af stabilgrus for 1905 kroner; men vi gør alligevel en undtagelse, da Svend Erik faktisk allerede havde aftalt med Henning fra Lem Maskinstation, at han skulle se på strækningen. Det var bare ikke sket, da den pågældende grundejer selv ringede.

3. Dræn på Enebærvej og Revlingebakken:
Svend Erik er i fuld gang med at finde løsninger og fået lavet aftaler med hensyn til dræn på henholdsvis Enebærvej og Revlingebakken, hvor beboerne i vinter har været stærkt plaget af våde veje. Begge steder kan problemerne sandsynligvis løses ved hjælp af dræn, der leder vandet ned i henholdsvis en privat sø og et vandløb. På Enebærvej laver grundejerforeningen i givet fald en skriftlig aftale med de grundejere, der skal lægge jord til drænet. Svend Erik har endnu ikke et fået et prisoverslag fra Lem Maskinstation. Så snart det foreligger, sender han en mail rundt. Niels Jørgen spørger i mellemtiden en advokat-bekendt, om formuleringerne i den skriftlige aftale er gangbare.

4. Forslag vedr. beskæring af træer:
På generalforsamlingen blev vi pålagt at arbejde videre med forslaget om paragraf vedr. beskæring af træer. Forslaget er stillet af Tove og Ib Johanson, som ønsker en tilføjelse til vore vedtægter, så bevoksning i skel højst må være 3 meter og det samme gældende for grupper af træer/buske inde på grundene.
Forslaget kom ikke til afstemning på generalforsamlingen, fordi det ved en fejltagelse ikke var blevet sendt ud til medlemmerne på forhånd. I stedet har vi som bestyrelse altså lovet hurtigt at se nærmere på sagen.
Ib Johanson, som jo også sidder i foreningens bestyrelse, ønsker forslaget til debat på en ekstraordinær generalforsamling. Det gør de øvrige fire i bestyrelsen ikke. Flertallet i bestyrelsen er betænkelig ved at få en sådan paragraf ind i vedtægterne og vil i første omgang lægge forslaget/emnet ud til debat blandt medlemmerne.
Ingrid er i gang med at undersøge de juridiske spørgsmål i sagen, og har i den anledning blandt andet talt med en jurist og en viseplanchef i Skive Kommune. Ingen af de to mener, at en sådan paragraf hører hjemme i en grundejerforenings vedtægter. Det bekræfter en lignende sag fra en grundejerforening v. Ejsingholm. Se nedenstående responsum. Ingrid vil i de kommende dage lave mere research for at få spørgsmålet belyst fra endnu flere sider.
Flertalsbeslutning: Vi lægger spørgsmålet ud til debat mellem medlemmerne ved at skrive til dem sammen med kontingentopkrævningen og på hjemmesiden. I henvendelsen vil vi gøre rede for de oplysninger, vi har indhentet. Medlemmerne opfordres til at skrive til os inden udløbet af august. Derefter drøfter vi igen sagen på et bestyrelsesmøde.

5. Bump og hastigheder:
Der blev alligevel ikke lavet et forsøg med bump på Havtjørnevej i forbindelse med arbejdsdagen. Vi er usikre på, om vi kan gøre det af hensyn til brandmyndigheder, renovationsselskab etc.
Ib har skrevet til Skive Kommune for at gøre opmærksom på vort ønske om at få hastigheden sat ned til 20 km/t på vejene i området. Det gjorde han i april, men vi har endnu ikke fået svar.
Søndag den 3. juni skal Niels Jørgen til møde sammen med de andre grundejerforeningers formænd + ditto fra kystbeskyttelseslaget. De skal drøfte det fremtidige samarbejde med Skive Kommune, og Niels Jørgen vil tage spørgsmålet om hastighed med på mødet. Det må være af fælles interesse for hele området.

6. Sti på højen:
Nogle medlemmer har ytret ønske om at få retableret nogle stier på højen. Den ejes af Ole Andersen på Havtjørnevej, og han er positivt indstillet over for idéen. Allerede i dag har en gruppe været på besigtigelse på højen. Vi afventer tilkendegivelser og arbejder evt. videre med sagen.

7. Fællesarealer:
Det viste sig ved den fælles arbejdsdag at være for vanskeligt et arbejde at trække de fældede træer på engen væk og for stort et arbejde at save dem i småstykker. Derfor foreslår Svend Erik, at vi får Lem Maskinstation til at trække dem ud, og det gør vi!

Diverse:
Ingrid kopierer fællessange til sankthans-bålet, og Niels Jørgen holder (måske!) en lille båltale.

Referat v. Ingrid
3. juni 2007
Foreløbigt responsum vedr. forslag til vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen 2007:

Indskrives under §7 HEGN  som stk. 1.2

Vi stiller forslag om, at højden på  træernes i skel i 2 meters bredde skal fastlægges til max. 3 meter for så vidt angår i de skel, der lukker for udsigten for de bagved liggende sommerhuse. Dette skal være gældende for nuværende og kommende beplantning. De nuværende træer, som er højere end 3 meter, skal være nedskåret senest 2 år fra vedtagelsen på denne  general-forsamlingen. Der tillades enkelte solitære træer på grunden, men ikke samlet i større grupper, således at bagved liggende ejendommes udsigt forringes.
Begrundelsen for forslaget er, at mange grundejere er frataget en naturlig udsigt, bl.a. over Limfjorden, med en værdiforringelse af ejendommen til følge.

Tove og Ib Johanson
Enebærvej 12
Forslaget om at indføre restriktioner for højden på træer i skel og større grupper på sommerhusgrundene ved Hostrup Strand via en tilføjelse til grundejerforeningens vedtægter er ikke gennemførligt.

Det fastslår jurist ved Skive Kommune, Lone Knudsen, på en forespørgsel
fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.

– Den slags restriktioner falder uden for en grundejerforenings opgaver,
påpeger juristen.

– En grundejerforening har til opgave at fastsætte regler for
samarbejdet grundejerne imellem, for eksempel vedligeholdelse af veje, legepladser og den slags. Desuden kan foreningen være et talerør over for kommunen og over for naboer. Men regler om bevoksning hører under byplanvedtægten og kan eventuelt
reguleres via en lokalplan, som vedtages af kommunen.

Hvad angår sommerhusområdet ved Hostrup Strand, satte den gamle Spøttrup
Kommune et forberedende arbejde i gang for at få lavet lokalplaner for kommunens
sommerhusområder. Men lokalplanerne blev ikke færdige før kommunesammenlægningen.

Lokalplanerne vil formentlig komme til at indeholde begrænsninger for træhøjden på sommerhusgrundene – men de får næppe virkning for den eksisterende sommerhusbebyggelse.

– Der er undtagelser, men sædvanligvis gennemføres den slags lokalplaner
ikke med tilbagevirkende kraft. De skærpede bestemmelser vil kun få betydning for  kommende udstykninger, siger Lone Knudsen.

Lange udsigter for lokalplaner

Sektionsleder i planafdelingen i Skive Kommune, Arne Kirk, fortæller, at det har lange udsigter med at få udfærdiget lokalplaner for sommerhusområderne ved Hostrup Strand.

Der ligger omkring 50 lokalplansager og venter på en behandling i den nye kommune, og Hostrup vil ikke være blandt de første, da der allerede er en byplanvedtægt for området (fra 1971). Der er andre sommerhusområder i kommunen, som er helt uden vedtægter. Derfor kommer de før Hostrup.

Hvor lang tid, der vil gå, før Hostrup står for tur, tør han ikke spå om; men det drejer sig om flere år.

Arne Kirk bekræfter Lone Knudsens udsagn om, at eventuelle reguleringer i en lokalplan normalt ikke vil få tilbagevirkende kraft. Så træer, der allerede er plantet, bliver ikke omfattet af evt. nye regler om højde.

Hegnsloven

Arne Kirk henviser i øvrigt til Hegnsloven. En lov, som husejere kan tage i brug, hvis de bliver uenige med deres nabo om bevoksning i skel.

Når der som i Hostrup-området ikke er en lokalplan eller andre regler, der siger noget om træhøjden, er det ifølge Hegnsloven op til naboerne selv at bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Det eneste, der står om hegn i byplanvedtægten for sommerhusområdet er, at der kun må anvendes levende hegn i skel.

Hvis der opstår en tvist mellem to naboer, kan de henvende sig til Hegnsynet og bede om at få foretaget et hegnssyn.

Eksempel fra de Åbne Vidder

I 2005 forsøgte grundejerforeningen Åbne Vidder i Ejsingholm at få en paragraf om max. højde på beplantning ind i foreningens vedtægter. Forslaget lød på, at beplantningen skulle holdes i en højde på 1,80 m – på hele grunden. Grundejerne ville få en frist på to år til at skære ned.

Men den vedtægtsændring sagde Kommunalbestyrelsen i den daværende Vinderup Kommune nej til. Begrundelsen var, at reglen ikke ville kun håndhæves, da den ikke fremgik af Lokalplanen. Kommunalbestyrelsen henviste i stedet til Hegnsloven.

 

Søndag 15. april 2007:

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Ib Johanson, Svend Erik Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Kystsikring
Renoveringen af kystsikringen er afsluttet i denne omgang. Arbejdet koster ca. 160.000 kr. Kassebeholdningen er på ca. 350.000 kr., så der er penge til at betale de aktuelle regninger for; men bestyrelsen for kystsbeskyttelseslaget vil på den kommende generalforsamling, den 20. maj, fremsætte forslag om yderligere sikring.

De vil fremlægge to modeller. Een med flere sten på skråningerne og én med etablering af flere høfder. Løsningen med ny fiberdug og flere/større sten vil koste ca. 3.000 kroner pr. løbende meter. Det er altså dyre beslutninger, som generalforsamlingen skal tage stilling til, og derfor er det vigtigt, at mange møder op.
Kan de, der har projekteret kystsikringen, pålægges et ansvar for, at den tilsyneladende er for spinkel?

Ved den kommende generalforsamling er Niels Jørgen Hyldgaard på valg til bestyrelsen. Han er villig til genvalg.

Kystsikring på hjemmesiden
Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget har forespurgt, om meddelelser fra laget fremover kan blive lagt ud på vores hjemmeside, og det er vi positive overfor. Ingrid er kontaktperson.

Generalforsamling
Grundejerforeningens generalforsamling er fastsat til den 19. maj kl. 10 på Restaurant Gyldendal. Lokalet er bestilt.
Valg: Ib Johanson og Ingrid M. Schmidt er på valg, og begge er villige til at tage en periode mere.
Niels Jørgen og Tove sørger for dagsorden/indkaldelser. Ingrid kopierer sange.

Forslag
Foreløbig er der indkommet et forslag til generalforsamlingen, nemlig fra Tove og Ib Johanson på Enebærvej vedr. højden på træer/bevoksning i skel og på grundene. Forslaget går på en maximum-højde på 3 meter i skel. Solitære træer på grunden kan være højere, men ikke grupper af træer. Forslaget vil senere blive lagt ud på hjemmesiden i sin fulde ordlyd. (Forslaget er nu lagt ud på hjemmesiden og kan læses under Hostrup Strand Nyt, redaktionen)

Veje
– Standard: Vi mener klart, at sidste års ekstra indsats for vejene har båret frugt. Selv om vinter og vand har givet mange huller, har standarden generelt været bedre end de foregående år.

– En grundejer har selv bedt grundejerforeningens fast entreprenør, Lem Maskinstation, om at smide grus på et stykke vej, som er meget fugtigt. For hans regning; men entreprenøren var alligevel i tvivl, da han snakkede med Svend Erik om det.  Efter en drøftelse på bestyrelsesmødet er vi enige om, at grundejeren selv skal betale det, han har bestilt; men vejen er dårlig på det pågældende sted (på Enebærvej), og vi tror ikke, at et læs grus løser problemet. Derfor vil Svend Erik nu samle parterne med henblik på at få lavet et dræn på stedet.

– På Revlingebakken døjer en grundejer med store mængder af vand, der løber fra vejen ind på hans grund. Han tror selv, at problemet er opstået i forbindelse med et nybyggeri m. dræn et stykke derfra. Svend Erik har været på besigtigelse og kunne ved selvsyn konstatere, at der er problem. Han vil nu tage kontakt til de to grundejere og forsøge at finde en løsning f.eks. med et dræn eller en grøft langs vejen.

– Svend Erik har aftalt med Henning (Lem Maskinstation), at vejene i området får en ”overhaling” i løbet af maj, så de er klar til sommersæsonen.

– Der er håb om, at forbindelsesvejen mellem Havtjørnevej og Kystvejen snart bliver gjort i stand. Ejeren af vejen, Ole Andersen, har været i kontakt med kommunen, som vil udbedre skaderne. De stammer tilbage fra renoveringen af Kystvejen i 2005.

Hastighedsbegrænsning
Bestyrelsen, konkret Ib, arbejder fortsat med at får sat en hastighedsbegrænsning på 20 km/t både på grundejerforeningens veje og på Kystvejen. Med kommunesammenlægningen er det en ny kontaktperson, han skal i dialog med på kommunen, og det er endnu ikke lykkedes; men vi er enige om selv at sætte noget i værk så hurtigt som muligt på vore egne veje. Ib undersøger nu, om et firma kan levere fem skilte med 20 km/t + en klæbemærkat til oversigtskortet ved indkørslen til området.
Desuden vil vi som forsøg lave nogle bump/chikaner på Havtjørnevej. Det bliver sat i værk, når vi har fælles arbejdslørdag.

Blind vej
Niels Jørgen og Ib flytter Blind Vej-skiltet på Enebærvej til indkørslen fra Havtjørnevej i håb om at forhindre forgæves kørsel op ad vejen.

Arbejdslørdag
Den fælles arbejdsdag bliver i år den 2. juni. Traditionen tro med mødetid kl. 10 ved legepladsen og med efterfølgende servering af pølser, øl og vand.

Sankthans-bål
Traditionen tro arrangerer vi igen sankthans-bål. Det bliver i år lagt i ”hullet” lige øst for badebroen, og vi opfordrer alle grundejere til at bringe træ til bålet de sidste fjorten dage op til den 23. juni. Ingrid sørger for at kopiere sange.

Sommerfest
Der bliver igen i år arrangeret en fælles sommerfest for grundejerforeningerne ved Hostrup Strand. I år bliver det er en lørdag i industriferien. Flere informationer følger senere på hjemmesiden. Vi er igen indstillet på at støtte festlighederne med et kontakt beløb, som vi også har gjort de seneste to år.

Fælles talsmand
Formændene for de tre grundejerforeningerne har aftalt at mødes. Blandt andet for at udpege en fælles kontaktperson i forhold til Skive Kommune. Vi vil som tidligere nævnt ikke slå de tre grundejerforeninger sammen, men gerne arbejde sammen om emner af fælles interesse. Blandt andet i forhold til Skive Kommune.

Træfældning
Det er i orden, at grundejerforeningens medlemmer fælder buske og andet på de fælles engarealer, hvis de generer udsigten; men det er ikke i orden bare at lade de fældede træer ligge. Enten skal de fældede træer/buske fjernes eller ”snittes” fint.

Næste møde
Bestyrelsen mødes en halv time forud for generalforsamlingen.

Referat v. Ingrid M. Schmidt
17. april 2007