Referat af to generalforsamlinger

Referat fra den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Lørdag 15. maj 2021 kl. 14 på legepladsen ved Teglgaardvej

Velkomst
I alt 32 af foreningens medlemmer trodsede det kolde majvejr og mødte op til en generalforsamling, der på grund af den aktuelle corona-situation for andet år i træk blev afviklet udendørs. Foreningens formand, Ingrid M. Schmidt, bød velkommen med et glas ”Dr. Nielsen” i håb om, at dét i det mindste kunne give lidt indre varme. En særlig velkomst til de nye sommerhusejere, der var mødt op.

Herefter blev generalforsamlingen afviklet i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  På bestyrelsens vegne foreslog formanden Aage Dahl, Enebærvej, som dirigent for mødet, og han blev valgt. Han kunne konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med godt en måneds varsel.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2020 v. Ingrid M. Schmidt
  Både den skriftlige og den mundtlige beretning var sendt ud på forhånd for at give alle en mulighed for at kunne følge med uanset vejr og vind. Begge dele kan læses i sin fulde udstrækning på www.hostrupteglgaard.dk. Følgende blev fremhævet:
  Økonomi: Foreningen har en sund og stabil økonomi. Vi kom ind i 2020 med cirka 190.000 kr. på bogen og gik ud med et tilsvarende beløb. I år foreslår vi et underskud på budgettet. Det skyldes, at vi har investeret i en ny gynge til legepladsen, og at vi har planer om at yde vejene ekstra opmærksomhed i år. Vejene har været billige i drift efter kloakeringen for fem år siden, men nu begynder det at slide på dem. Trods underskuddet budgetterer vi dog stadig med at ligge med en kassebeholdning på den rigtige side af 150.000 kr.
  Affald: Vi arbejder sammen med affaldsselskabet Nomi4S og de to andre grundejerforeninger i området om at finde en god løsning for den fremtidige affaldssortering og affaldshåndtering ved Hostrup Strand. Fra Folketinget bliver der stillet krav om mere sortering, og inden for det næste års tid håber vi at have en ordning på plads. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, bliver løsningen en kombination af centralt placerede undergrundscontainere og delvis afhentning ved sommerhusene. Delvis betyder, at vi i sommerhalvåret får hentet restaffald/madaffald ved sommerhuset som nu. Men vi skal sortere langt mere end madaffald og restaffald. Så planen er at etablere en affaldsstation ved Teglgaardvej med undergrundscontainere til glas, pap, papir, plast, metal, madaffald og restaffald.
  Aflysninger: Corona sætter fortsat sit præg på foreningens aktiviteter. Igen i år har vi besluttet at aflyse den fælles arbejdsdag og sankthansfesten. Det er møgærgerligt, for det er nogle gode og hyggelige anledninger til at mødes. Hvad angår sankthans skyldes det, at vi i tilfælde af en aflysning efter den 1. juni risikerer at stå med et stor stak haveaffald, som vi efterfølgende ikke må brænde af. Om den fælles sommerfest med de andre grundejerforeninger også bliver aflyst, er endnu ikke afgjort.
  Giv en hånd: Når den fælles arbejdsdag er aflyst, bliver en række praktiske opgaver i området ikke løst, som de plejer. Heldigvis er der en række frivillige, som gerne giver en hånd med. Har du lyst og tid til at hjælpe en gang eller to, så meld dig til Claus Frandsen.
  Valg: Vi er i den situation i år, at vi skal have valgt nye suppleanter og gerne også et nyt medlem af bestyrelsen. Foreningens kasserer, Henning Quist Nielsen, træder ud, da han har solgt sit sommerhus, og hans suppleant, Svend Erik Nielsen, vil nødigt træde til for et helt år. Den anden suppleant, Bente Hedegaard, har sagt ja til at overtage kassererposten uden dog at træde ind bestyrelsen. Heldigvis har flere vist interesse for at træde til i deres sted, men alle foreningens medlemmer er selvfølgelig velkomne til at stille op. Det er godt med et valg.
  Forslag: Bestyrelsen foreslår en mindre vedtægtsændring, der skal lette det administrative arbejde i forhold til banken. I dag kræver banken, at alle bestyrelsens medlemmer legitimerer sig, fordi alle ifølge foreningens vedtægter er tegningsberettigede. Banken finder det mere hensigtsmæssigt med to tegningsberettigede for foreningen.
  Afbrænding: I Skive Kommune er det forbudt at brænde haveaffald i sommerhusområderne, hele året. I stedet opfordres vi til at kompostere, flise eller køre affaldet til én af kommunens genbrugsstationer. Det vil vi fra bestyrelsens side henstille til, at alle gør. Afbrænding af affald er en dårlig løsning rent miljømæssigt og – ofte – til gene for naboerne.
  Tak: Tak til alle for jeres opbakning til foreningen og til os i bestyrelsen.
  Tak til alle, der giver et nap med på forskellig måde.
  Tak til bestyrelsen for et godt og effektivt samarbejde.Beretningen blev rundt af med en præsentation af bestyrelsen:
  Søren Poulsen, næstformand
  Henning Quist Nielsen, kasserer
  Claus Frandsen, vejansvarlig
  Christina Fiig
  og Ingrid M. Schmidt, formand
  Suppleanter: Svend Erik Nielsen og Bente Hedegaard

Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Formanden spurgte om tilkendegivelser til den skitserede affaldsordning, og den var der bred opbakning til.
Der blev spurgt, om der var nyt i forhold til byggeriet af de store sommerhuse på Ibsenvej. Svaret var, at det er der ikke. Vi fik ikke medhold i Planklagenævnet, og bestyrelsen gør ikke mere ved sagen.
Der var også et spørgsmål vedrørende offentliggørelse af en medlemsliste; men det må vi ikke i henhold til Databeskyttelsesloven.

Dermed ebbede spørgelysten ud, og forsamlingen godkendte beretningen.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Henning Quist Nielsen
  Regnskabet kan ses på www.hostrupteglgaard.dk
  Regnskabet viser lille overskud på kr. 73,06. Så vi gik ud af året med en kassebeholdning på rundt regnet 190.000. Alle har betalt kontingent. Blandt udgifterne var en regning for advokatbistand til klagesagen omkring Ibsenvej.
  Forsamlingen godkendte regnskabet.
 2. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for 2020.
  Henning Quist Nielsen gennemgik budgettet for 2021. Det opererer med et underskud. Dels fordi foreningen har investeret i et nyt gyngestativ og en pc til kassereren, dels fordi bestyrelsen i år vil have fokus på vejene. Hvis pengene bliver brugt som budgetteret, kommer kassebeholdningen ned på knap 150.000 kr.
  Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2021.
 3. Forslag fra medlemmerne
  Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne; men formanden fremlagde på bestyrelsens vegne som varslet et forslag til ændring af vedtægternes §11, hvor der i dag står ”Grundejerforeningen tegnes over tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening.”
  Banken kræver, at alle bestyrelsens medlemmer legitimerer sig, fordi alle ifølge foreningens vedtægter er tegningsberettigede. Banken finder det derfor mere hensigtsmæssigt med kun to tegningsberettigede for foreningen.
  Så bestyrelsen foreslår følgende ordlyd: ”Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem. Dog er den samlede bestyrelse ansvarlig for, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med vedtægterne, og således er det den samlede bestyrelse, der underskriver det årlige regnskab.”
  Forsamlingen godkendte ordlyden; men for at få vedtaget en ændring til vedtægterne skal over halvdelen af foreningens medlemmer (husstande) være repræsenteret ved generalforsamlingen. Det var ikke tilfældet, og derfor indkaldte formanden straks som annonceret til en ekstraordinær generalforsamling søndag 16. maj kl. 14 på legepladsen: – Så I kan nå at fortryde, lød tilføjelsen med et smil.
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 600 kr., og det godkendte generalforsamlingen.
  Der blev stillet spørgsmål til kontingentets størrelse i de to naboforeninger. I 2’eren betaler de 400 kroner og i 3’eren 500.
 5. Valg til bestyrelsen: vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det: Christina Fiig, Revlingebakken og Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej. Begge modtager genvalg. Desuden er der en ledig plads, fordi Henning Quist Nielsen har solgt sit sommerhus.
  Bestyrelsen foreslog Jan Snejbjerg Jensen, Klokkelyngen. Han havde ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen og blev derfor præsenteret af Claus Frandsen.
  Jan Snejbjerg Jensen blev valgt uden modkandidater, og det samme gjorde Christina Fiig og Ingrid M. Schmidt.
 6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
  Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej
  Bente Hedegaard, Havtjørnevej.
  Svend Erik Nielsen vil gerne træde tilbage, og Bente Hedegaard har overdraget sit sommerhus til sine sønner; men hun ”bor” her fortsat og vil gerne træde til som kasserer for foreningen. Det har bestyrelsen sagt ja tak til.
  Derfor er der to ledige suppleantposter.
  Bestyrelsen foreslog Søren Svane Jørgensen, Hedelyngen og Thorbjørn Dybdahl, Klokkelyngen. Begge præsenterede sig og blev valgt.
 7. Valg af to revisorer:
  De nuværende er: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej
  Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen, og de blev genvalgt.
 8. Eventuelt:
  Formanden fortalte, at Skive Vand har varslet et 5 års eftersyn af vejene efter kloakeringen. Det finder sted mandag 17. maj, hvor foreningen er repræsenteret ved Claus Frandsen og Jens Frede Nielsen.

Orla Sidelmann, Havtjørnevej, mindede om de uformelle komsammener fredag aften ved ophalerpladsen – når vejret er til det. Her er alle velkomne til en hyggelig snak over et glas medbragt vin eller en kop kaffe. En god mulighed for at møde andre sommerhusfolk i en tid, hvor så meget er aflyst.

Da der ikke var flere spørgsmål/kommentarer, fik formanden ordet for at rette en særlig tak til Henning Quist Nielsen for i 13 år at have beklædt posten som grundejerforeningens kasserer. Hun overrakte en vingave og sagde blandt andet:
”Tak for indsatsen. Du har haft styr på tingene, ned i mindste detalje, og du har moderniseret systemerne i takt med udviklingen. Det har altid været en mærkesag for dig, at midlerne skulle komme fællesskabet og dermed flest mulige til glæde. Det har blandt andet gjort sig gældende ved ophalerpladsen, på legepladsen og de årlige sommerfester. Tak for veludført arbejde. Heldigvis har lovet at hjælpe Bente godt på vej.”

Afrunding: Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden – og bestyrelsen for et godt stykke arbejde. Hvorefter formanden kvitterede med en tak til dirigenten for et veludført hverv og til alle fremmødte for deres opbakning. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer/suppleanter og velkommen til de nye.

Ref. Ingrid M. Schmidt
17. maj 2021

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Søndag 16. maj kl. 14 på legepladsen ved Teglgaardvej

Foreningens formand, Ingrid M. Schmidt bød de 6 fremmødte velkommen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Forsamlingen valgte Ingrid M. Schmidt
 2. Fremlæggelse af forslag til ændring af vedtægternes §11:
  Ingrid M. Schmidt: I dag står der ”Grundejerforeningen tegnes over tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening.”
  Banken kræver, at alle bestyrelsens medlemmer legitimerer sig, fordi alle ifølge foreningens vedtægter er tegningsberettigede. Banken finder det derfor mere hensigtsmæssigt med kun to tegningsberettigede for foreningen.
  Bestyrelsen foreslår følgende ordlyd: ”Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem. Dog er den samlede bestyrelse ansvarlig for, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med vedtægterne, og således er det den samlede bestyrelse, der underskriver det årlige regnskab.”
  Vedtægtsændringen blev énstemmigt godkendt og er dermed vedtaget.
 3. Eventuelt:
  Bestyrelsens nye medlem, Jan Snejbjerg Jensen, deltog og benyttede anledningen til at præsentere sig.

Referent Ingrid M. Schmidt
17. maj 2021

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *