REFERAT: Generalforsamlingen 2019

Generalforsamling Hostrup kystbeskyttelseslag den 24. maj 2019

Bemærk: links til budget og regnskab i bunden af referatet

Referat:

25 grundejere var mødt frem for at deltage i generalforsamlingen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden årsberetning, herunder den seneste udvikling med hård kystsikring
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år
5. Ordinært Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder.
På valg er Søren Daniel Kristensen (modtager genvalg) og suppleant Kristen Drongstrup (modtager genvalg)
Ekstraordinært Valg til bestyrelsen for Afd. 3, da Svend Blæsbjerg udtræder af bestyrelsen af private årsager, samt valg af suppleant, da denne er fraflyttet området.
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Vedr. pkt. 1:
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Jens Peder Hedevang, som dirigent.

Vedr. pkt. 2:
Formand Søren Daniel Kristensen aflagde beretning for det forgangne år.

Han startede med at takke Svend Blæsbjerg for en stor indsats i bestyrelsen og beklagede, at Svend af personlige årsager så sig nødsaget til at trække sig for et par måneder siden.

Kysten har det seneste år været forskånet for de helt store skader. Der er dog altid småreparationer af skråningerne efter en vinter. Således også i år, hvor der tilføres ca. 3.500m3 jord/ler.

Sidste år nævnte formanden, at depotet på Teglgårdsvej snart er tomt. Det er det også, men heldigvis er der til et år mere med det nuværende forbrug.

I 2018 overgik den faglige- og beslutningskompetencen omkring kystsikringen fra Kystdirektoratet til Skive Kommune. Skive kommune mangler i lighed med andre kommuner faglig kompetence, hvorfor de har indledt et samarbejde med 18 andre limfjordskommuner omkring den faglige kompetence. Centrum for det faglige bliver Aalborg, hvor Limfjordsrådet skal vurdere det faglige. Rådet indstiller herefter til Skive Kommune hvilken løsning der anbefales.

Kystsikringslaget ved Hostrup Strand har været bekymret omkring placeringen og centraliseringen af den faglige kompetence, men efter et møde med sekretariatslederen fra Aalborg og Skive Kommune er bekymringen mindre. Det tegner til at blive en faglig god løsning.

Bestyrelsen har forespurgt Skive Kommune om muligheden for at Ibsenvej kunne pålægges at betale til kystsikringen. Skive Kommune er af den overbevisning at juridisk kan de ikke tvinges, men opfordrer kystsikringslaget at kontakte grundejerforeningen på Ibsenvej, for om muligt at aftale en frivillig ordning omkring betaling. Pt. er der dog ingen grundejerforening på Ibsenvej, hvorfor formanden har kontaktet ejeren af udstykningsområdet. Pt. er der ingen afklaring.

Spørgsmål/kommentarer til formandens beretning:

Ole Knudsen Harevej: Positivt hvis Ibsenvej kommer med i betalingsordningen.

Jens Frede Nielsen Klokkelyngen: Hvem betaler leje for depotet på Teglgårdvej? Udløb aftalen med Skive Vand ikke i 2018?
Svar: Mht. betaling er det ikke afklaret. Kystsikringslaget har pt. ikke betalt leje og er heller ikke opkrævet leje. Det er korrekt, at aftalen med Skive Vand udløb pr. 31/12 2018.

Orla Sidelmann Havtjørnevej: Må kystsikringslaget hente sand/grus ved pumpestationen?
Svar: Ja – det har vi tilladelse til, men sand/grus er dårligt at fodre skrænterne med, idet vandet hurtigt fjerner det igen.

Formandens beretning godkendt.

Vedr. pkt. 3:

Kasserer Svend Vestergaard gennemgik regnskabet, som viser et overskud på kr. 73.048.

I regnskabet er der hensat kr. 100.000 til en forundersøgelse omkring løsninger for en kommende kystsikring.

Spørgsmål til kassererens regnskabsgennemgang:

Orla Sidelmann Havtjørnevej: Hvorfor 599 portioner i regnskabet?
Svar: Der er 385 grundejere. Hertil kommer, at kystnære grundejere betaler flere portioner – nogle 5 portioner og andre 3. Desuden har de 3 grundejerforeninger nogle portioner + Skive Kommune har 25 % af portionerne.

Orla Sidelmann Havtjørnevej: Skal de store norske noritsten, som i dag danne høfter, genbruges til kystsikring?
Svar: Det er ikke afklaret. Det skal en forundersøgelse bl.a. afklare.

Tilkendegivelser fra flere i salen: Lad høfterne blive, de danner en fin sandstrand til glæde for de badende.

Svend Vestergaard: Kystsikringen omfatter ca. 1200 meter minus de ca. 200 meter, hvor Skive Kommune i dag har ansvaret (øst for Febækken, hvor der i dag ligger cementblokke).

Regnskabet blev godkendt.

Vedr. pkt. 4:

Budget 2019 er en spejling af 2018 budgettet. Det er svært at budgettere, idet udgifter afhænger af vejret.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – d.v.s. 400 kr. + moms = 500,00 kr. pr. år.

Budgettet blev godkendt.

Vedr. pkt. 5:

Som nævnt i formandens beretning har bestyrelsen manglet et medlem i et par måneder. Normalt indtræder suppleanten, når en udtræder af bestyrelsen. Suppleanten er imidlertid fraflyttet området.
Derfor skal der vælges en ny til bestyrelsen + en suppleant.
Søren Daniel Kristensen, som er valgt på tværs af grundejerforeningerne, var på valg. Han var villig til genvalg og blev også valgt.

Som afløser for Svend Blæsbjerg blev valgt Kristen Drongstrup for 2 år. (Svend manglede 2 år af valgperioden på 5 år)

Kristen Drongstrup har hidtil været suppleant for Søren Daniel Kristensen. Som ny suppleant (på tværs af grundejerforeningerne) valgtes Jens Aksel Thomsen Kystvejen 2.

Posten som suppleant for afd. 3 blev ikke besat, idet afd. 3 ikke har generalforsamling før 8. juni. Afd. 3 vælger deres suppleant for Kristen Drongstrup denne dag.

Vedr. pkt. 6:

Revisionsfirmaet genvalgt

Vedr. pkt. 7:

Spørgsmål fra salen:

Kan Ibsenvej ikke tvinges med i betalingsordningen, på samme nåde som alle andre er blevet det?
Svar fra formanden: Det er ikke Skive Kommunes opfattelse, at dette er muligt, men som sagt arbejdes der på en afklaring – på den ene eller anden måde.

Referent: Søren Poulsen

Økonomi, bilag:
Regnskab for Kystbeskyttelseslaget 2018
Budgettet for Kystbeskyttelseslaget 2019