Generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget 2018

Årsberetning for året 2017
ved formand Søren Daniel Kristensen:

Årsberetningen for 2017 er primært en redegørelse for aktiviteter i 2017 i Kystsikringslaget regi.

Præsentation af bestyrelsen:

Søren Poulsen, Hostrup Teglgaard

Svend Blæsbjerg, Hostrup Strand

Jens Peter Hedevang, Skive Kommune – Formand Teknik og Miljø i Skive kommune

Svend Vestergaard-Jensen, Hostrup Hovedgaard – næstformand for Kystbeskyttelseslaget

Søren Daniel Kristensen, – formand i Kystbeskyttelseslaget – valgt på tværs af foreningerne

 

I forhold til de tidligere år kan min beretning let komme til at lyde som en gentagelse.

Jeg vil dog gerne indledningsvis kort ridse op hvilke opgaver vi har i kystbeskyttelseslaget, idet jeg fornemmer at det ikke alle der er helt klar over dette.

Vi er reguleret af en vedtægt – som i øvrigt er tinglyst på alle vore ejendomme – hvori det er anført hvilke opgaver vi har:

  • 4. Lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. De dimensioner og andre egenskaber, som er angivet

i bilag 1, skal så vidt muligt konstant være opfyldt.

Stk. 2. Sker der skade på anlægget, skal skaden snarest muligt udbedres.

Stk. 3. Laget har endvidere til opgave at foretage en løbende kystfodring på strækningen.

Kystfodringen skal så vidt muligt være udført før den 1. oktober.

 

Vi har således 2 opgaver:  Vedligeholdelse af eksisterende anlæg og kystfodring.

 

I det forløbne år har vi været forskånet for de store storme og dermed også sluppet for at skulle firetage store reparationer/påfyldninger, hvilket også fremgår af regnskabet, som vi kommer til senere.

Vi foretager den sædvanlige oprettelse af skader og sandpåfyldning her i maj/juni måned.

Specielt ved Rådyrslugten bliver der foretaget reparationer, som skulle være afsluttet her inden generalforsamlingen –  jeg har ikke haft lejlighed til at konstatere om det er sket.

Det er aftalt at arbejdet er afsluttet den 15. juni – i god tid inden sommerferien.

 

Ud over de opgaver vi er pålagt i kystbeskyttelseslaget har vi i bestyrelsen specielt 2 fokuspunkter:

  • På kort sigt: Hvordan sikrer vi jord og sand til påfyldning i forbindelse med storme?
  • På længere sigt: Kan vi få lov til at etablere en hård kystsikring?

 

I det seneste år har vi ikke brugt så meget som forventet fra depotet ved Teglgårdsvej.

Vi forventer at depotet ved Teglgårdvej vil være tømt i løbet af ca. 1 år, og prøver løbende at finde overskudsjord i forbindelse med anlægs- og byggeprojekter i området.

Sidste år kunne vi berette at vi havde fået en myndighedstilladelse til at flytte opgravet sand fra udløbet ved Sønder Lem Vig, som kan benyttes til afretning af kysten. Denne tilladelse gør vi nu brug af i 2018.

 

De seneste år har vi på generalforsamlingerne berette om hvordan vi har forsøgt at få Kystdirektoratet med på at lave hård kystsikring, således at vi kunne få en mere permanent løsning og derved begrænse påfyldningen til årlig afretning med sand.

Sidste år kunne vi konstatere at der var ”politiske vinde” der blæste i vor retning.

De har nu udmøntet sig mere konkret, idet der i januar måned, med virkning fra 1. februar blev vedtaget en ændring af kystbeskyttelsesloven hvor formålsbestemmelsen blev ændret, ligesom der blev givet mulighed for etablering af forsøgsprojekter.

 

Den 15/3 blev der fremset forslag til ændring af kystbeskyttelsesloven, som lægger hele kompetencen over til kommunerne. Lovforslaget har været til 2. behandling den 9/5 og må forventes vedtaget inden folketinget går på sommerferie.

 

Den nye lov forventes at træde i kraft den 1/9-2018.

Da det er en helt ny opgave for kommunerne må vi forvente at Skive kommune skal bruge lidt tid på at ”finde sig selv” inden for dette område.

Men vi vil, når kommunen har klarhed over hvem i kommunen der skal stå for sagsbehandlingen, gå i dialog med kommunen med henblik på  at komme i gang med nærmere undersøgelse omkring hård kystsikring.

Når vi har et overblik over muligheder og økonomi for et eventuelt kystbeskyttelsesprojekt vil vi indkalde kystbeskyttelseslagets medlemmer til orientering herom, samt oplæg til beslutning om det videre forløb.

Af gode grunde kan jeg ikke nu og her give en tidsplan.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *