Referat fra generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard Lørdag den 6. maj 2017 kl. 14 på rest. Gyldendal
Fremmødte: 38, heraf stemmeberettigede: 21

Foreningens formand, Ingrid M. Schmidt bød velkommen med en tak for opbakningen til vort fælles arbejde omkring grundejerforeningen og orienterede kort om eftermiddagens program.

Fællessang: Blæsten går frisk

Herefter blev generalforsamlingen indledt:

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Mona Rimmen, Multebærvej, og hun blev valgt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og gav derefter ordet til formanden.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Den skriftlige beretning kan læses på hostrupteglgaard.dk

Bestyrelsens mundtlige beretning v. Ingrid M. Schmidt:

Præsentation af bestyrelsen:
Søren Poulsen, næstformand
Henning Quist, kasserer
Jens Frede Nielsen, vejansvarlig
Bent Mortensen (forhindret i at deltage i generalforsamlingen)
og Ingrid M. Schmidt, formand

”Bestyrelsens skriftlige beretning for 2016 blev sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Den tåler sagtens at blive læst op her; men i stedet får I en mundtlig beretning med en opdatering på nogle af punkterne. Og et par ord om, hvad vi aktuelt arbejder med i bestyrelsen.

Indledningen fra den skriftlige beretning vil jeg dog tillade mig at genbruge:

Det var nemlig sådan et flot syn og en god oplevelse, da vi sidste år holdt fælles arbejdsdag. Lørdag den 11. juni 2016 var legepladsen ved Havtjørnevej for et par timer omdannet til en menneskelig myretue. 27 sommerhusfolk i alle aldre knoklede med skovle, trillebøre og river og fik på to timer fordelt to kæmpedynger af flis og sand ud mellem buske og under legeredskaberne.

Det var en kraftpræstation og et skoleeksempel på samarbejde. Normalt på arbejdsdagene løser vi jo opgaverne i små grupper grundt i området, så det var en særlig oplevelse bogstaveligt talt at løfte i flok.

Hermed en tak til jer, der gav et nap med – og en opfordring til alle til at møde op den 27. maj i år. Det er hyggeligt, og vi får noget fra hånden til fælles bedste.

Arbejdet var en del af projekt legeplads. På sidste års generalforsamling fik vi grønt lys til at renovere legepladsen, så den kan leve op til gældende regler for offentligt tilgængelige legepladser. Det er et forsikringsspørgsmål. Arbejde er vel overstået, og legepladsen fremstår nu med godkendte redskaber og godkendte faldunderlag – og det er en glæde at se, at pladsen bliver brugt.

Arbejdsdagen var et at årets højdepunkter! Til gengæld nåede vi et lavpunkt fredag her efter påske. Da opdagede jeg nemlig, at vores spritnye babygynge var forsvundet/stjålet. Ét er, at den har kostet omkring 2.000 kr. Det er en godkendt gynge. Noget andet er, at der færdes tyveknægte i området. Folk, der stjæler babygynger, kan selvfølgelig også finde på at stjæle andet.

Så fra bestyrelsens side vil vi opfordre til, at vi alle holder øje med færdslen i området og hvad der sker inde ved siden af, når ejerne ikke er ”hjemme”.

Fartdæmpende foranstaltninger: I 2015 fik vi generalforsamlingens opbakning til etablering af fartdæmpende foranstaltninger på Havtjørnevej. For at få farten ned og for at mindske støvgenerne. Og i sommeren 2016 resulterede det i to bløde bump. Et for foden af bakken og et ud for søen. Vi har tilladelse til et tredje ud for legepladsen, men vil først vurdere om ikke to er nok.

Fra bestyrelsens side vurderer vi, at bumpene får folk til at sætte farten ned, men vi vil selvfølgelig gerne høre jeres erfaringer. Både som trafikanter og som beboere langs Havtjørnevej.

Ophalerpladsen: Også i år har vi et projekt på tegnebrættet, som vi vil bede jer tage stilling til. Nemlig en modernisering af ophalerpladsen med en udvidelse af betonrampen. Sagen er den, at den nuværende rampe er ret smal, og det kniber for nogle bådejere at bakke bil og bådtrailer ned til vandkanten.

Foreløbig har vi fra bestyrelsens side besluttet at undersøge, hvad der overhovedet kan lade sig gøre. Kan vi få Kystdirektoratets tilladelse til en udvidelse? Vi forestiller os, at der bliver lagt halvanden meter til i den ene side.

Ophalerpladsen ligger på kommunens jord, og den nuværende rampe er i sin tid lavet af frivillige fra grundejerforeningen. Kommunen er positiv indstillet over for en udvidelse, og vi har god grund til at tro, at vi kan få tilskud fra Landsbypuljen til projektet. Måske 25 procent.

Men allerførst beder vi generalforsamlingen tage stilling til spørgsmålet. Vi har sat penge af til projektet i budgettet:

Gravearbejde levering af færdig sokkel 2 stk 9m lang: 15.000

Færdig beton + Rivenet: 13.000

Arbejdsløn: 8.000

Moms: 9.000  =  i alt rundt regnet 45.000

 

Vi ved endnu ikke, om Kystdirektoratet vil sige ja eller nej. Men i dag vil vi gerne have jer til at tage stilling til, om vi i givet fald kan bruge omkring 30.000 kr. på en udvidelse af ophalerpladsen.
På tværs af grundejerforeningerne: Vi har et godt samarbejde med de to andre grundejerforeninger ved Hostrup Strand: Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand. Én gang om året holder vi et fællesmøde for de tre bestyrelser og repræsentanter for kystbeskyttelseslagets bestyrelse, hvor vi drøfter spørgsmål af fælles interesse. Referaterne kan I læse på hjemmesiden, så her nøjes vi med et par af punkterne:

 • Sommerfest: Alle tre foreninger bakker igen op om en fælles sommerfest. I år bliver det lørdag den 22. juli. Vi går efter samme model som sidste år, nemlig et arrangement i dagtimerne for hele familien. Med pølsevogn, diverse lege, musik og underholdning.
 • Festadressen er igen legepladsen ved det røde badehus – i år måske med nye lege redskaber og måske et madpakkehus. 2’eren har gang i et større legepladsprojekt, som skal komme hele Hostrup Strand til gode.
 • Undergrundscontainere: Projektet ligger stille efter, at 2’eren sidste år på deres generalforsamling vedtog, at de ikke vil samarbejde med Nomi4S omkring placeringen af undergrundscontainere i deres områder. Så vil vi andre ikke presse på. Skive Byråd har bestemt, at der skal undergrundscontainere i alle sommerhusområder, men i første omgang ad frivillighedens vej. SÅ foreløbig sker der ikke noget ed Hostrup Strand.
 • Hjertestarter: Annette Henriksen har søgt fondsmidler til en hjertestarter. Hvis hun får positivt svar har vi snakket om, at den skal placeres centralt, på 2’erens legeplads. Og vi har talt om at gå sammen om et hjertestarterkursus.

Mød op:

 • Kystbeskyttelseslagets generalforsamling, fredag den 26. maj kl. 19. Søren Poulsen giver os en opdatering her på mødet.
 • Arbejdsdag, lørdag den 27. maj kl. 10. Der er opgaver til alle. Så kom og vær med. Det er hyggeligt, og vi får noget fra hånden til gavn og glæde for alle.
 • Sankthans den 23. juni. Bestyrelsens plan om fremover at ændre sankthans til et midsommerbål faldt desværre til jorden, da vi ikke kunne få en tilladelse til afbrænding af bål lørdag. Alle er velkomne!
  Træ- og grenaffald kan smides i hullet ved ophalerpladsen i juni måned.
 • Sommerfest, fælles for alle lørdag den 22. juli.
 • Fredagstræf ved stranden. Når vejret er til det. Kom og vær med. Det er hyggeligt og helt uformelt.

Takt & Tone: Her har jeg simpelthen kopieret afsnittet fra sidste år: Tag hensyn! Det er venligt ikke at starte motorsaven eller plæneklipperen før kl.9, at holde en middagspause fra 12 til 14 og køre maskinparken i garage kl. 18!
Afbrænding: Det er forbudt overhovedet at brænde haveaffald af i et sommerhusområde. Så kør affaldet ned på sankthansbålet i juni eller sæt kursen mod Vinderup eller Kaastrup. (Hvis du alligevel vælger at brænde af i din have, så vis hensyn! Det er ikke godt naboskab at brænde af en lørdag med godt udevejr eller pinsesøndag, hvor mange nyder en fridag ved Hostrup!)

Hostrup til salg: Det er dejligt at se, at der igen er kommet lidt gang i salget af sommerhuse. Vi har fået en del nye medlemmer siden sidste generalforsamling. Velkommen til alle. Vi glæder os til at dele Hostrup med jer.

Reminder: Husk at give enten kassereren eller formanden besked, når I skifter mailadresse eller får nyt telefonnummer. Vi vil jo gerne, at vore informationer og indkaldelser når frem.

Hjemmesiden: Tak til alle, der bidrager til Hostrup Strand Nyt. Send gerne tips og fotos, de er med til at gøre siden levende!

Tak: Tak til alle for jeres opbakning til foreningen og til os i bestyrelsen. Tak til bestyrelsen for et godt og effektivt samarbejde og tak til alle, der giver et nap med på forskellig måde. Vi snakkede faktisk på det seneste bestyrelsesmøde om at sætte navn på nogle af taksigelserne; men vi gav hurtigt op. For der er så mange, som gør en indsats. Klipper græs, giver et nap med håndværksopgaver, hjælper bestyrelsen med forskellige spørgsmål osv. Så: Ingen nævnt, ingen glemt; men stor TAK til jer alle!

Ordstyreren gav herefter ordet frit for bemærkninger til beretningen og lagde blandt andet op til en evaluering af de fartdæmpende foranstaltninger. Flere gav udtryk for, at bumpene virker efter hensigten, nemlig at få farten ned og dæmpe støvgenerne på Havtjørnevej.

Kaj Rimmen forslog med et glimt i øjet et skilt ved indkørslen fra Teglgaardvej med teksten: Syv bump forude! Uagtet, at der kun er to. Det vil få flere til at sætte farten ned!

Flere nævnte, at der i andre sommerhusområder er skiltet med 20km/t og sågar nogle steder 10 km/t; men Søren Poulsen forklarede, at bestyrelsen har været i kontakt med kommune/politi om spørgsmålet, og de officielle regler siger 30 km/t

Vilhelm K. Krejbjerg, Enebærvej: De er lavet flot, og det er betryggende, når man kommer ud fra Enebærvej, at der ikke længere kommer en bil farende ned ad bakken.

Richard Herriott, Revlingebakken, nævnte chikaner a la potter/krukker. Det har han set andre steder. Det virker og se samtidig pænt ud.

Bestyrelsen kunne her tilføje, at der har været forskellige løsninger af den slags på Havtjørnevej; men for at foreningen er sikret forsikringsmæssigt, skal det være en godkendt foranstaltning, og myndighederne godkender ikke krukker, brøndringe og den slags.

Der var ikke i forsamlingen nogen, der gav udtryk for, at vi umiddelbart skal etablere det tredje bump, som vi har tilladelse til ud for legepladsen.

Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, som blev vedtaget.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet kan ses på www.hostrupteglgaard.dk

Kasserer Henning Quist Nielsen fremlagde regnskabet og supplerede med nogle få bemærkninger: Vore indtægter kommer fra kontingenterne. Vi har måttet opgive en enkelt indbetaling; men ellers har alle betalt.
Vedrørende badebroen: Beløbet bliver ikke opkrævet; men vi sætter penge af hvert år. EnergiMidt har betalt os godt 26.000 kr. for et ledningsanlæg. Legepladsen: Det store beløb skyldes renovering og nyanskaffelser.
Som budgetterer kommer vi samlet ud med et underskud. Det blev på godt 21.000 kr. kr. Det giver en kassebeholdning på 168.642,58 kr. Dermed holder vi stadig vores målsætning om at have ca. 150.000 kr. ”på bogen”.

Forsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for 2017 og fastsættelse af kontingent for 2017. Budgettet kan ses på www.hostrupteglgaard.dk

Kasserer Henning Quist Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag til budget. Herunder et beløb til udvidelse af ophalerpladsen (under entreprenørudgifter).

Jens Frede Nielsen tilføjede, at foreningen kan forvente et tilskud fra Landsbypuljen på 25 procent, måske mere. Og at der forhåbentlig er nogen, som vil byde ind med frivillig arbejdskraft. Hensigten med projektet er dels at gøre det nemmere at bruge ophalerpladsen, dels at forskønne området.

Svend Erik Nielsen, Blåbærvej, stillede spørgsmål ved, hvor mange af foreningens medlemmer, der bruger ophalerpladsen, men konstaterede samtidig, at flere måske vil komme til at bruge den efter en udvidelse.

Knud Memborg, Havtjørnevej: God idé med en udvidelse. Det forbedrer ophalerpladsen og vil give mere liv til området.

Ingen ønskede spørgsmålet om ophalerpladsen til afstemningen. Budgettet blev vedtaget.

Forslag fra medlemmerne: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Valg til bestyrelsen: Ifølge vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det:
Bent Mortensen, Multebærvej og Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej
Begge modtager genvalg.

På bestyrelsens vegne opfordrede formanden forsamlingen til skriftligt at komme med forslag til kandidater. Der blev uddelt ”opstillingssedler”, og herefter foreslog ordstyreren en pause i generalforsamlingen. Dels for at give folk anledning til at tænke over mulige kandidater, dels for at drikke en kop kaffe. Herefter gik snakken lystigt hen over bordene.

Herefter fortsatte generalforsamlingen med punktet Valg til bestyrelsen:

Der var indkommet tre forslag til kandidater: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej, Bent Mortensen, Multebærvej og Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej. Svend Erik ønskede dog ikke at stille op.

Bent Mortensen havde i sit fravær sendt en lille valgtale, som dirigenten læste op:

”Mit navn er Bent Mortensen. Jeg har sommerhus på Multebærvej 4 sammen med Asta og kommer fra Gjellerup ved Herning. Jeg har nu været medlem af bestyrelsen i 2 år og er villig til at tage 2 år mere såfremt valget falder på mig. Jeg synes det er interessant at være med til at tage del i de forskellige tiltag som bliver foretaget i vores grundejerforening, det være sig praktiske gøremål, men også møder hvor tingene drøftes og planlægges. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med de 4 andre i bestyrelsen, da alle altid er positive og har lyst til at gøre en indsats når det kræves. Jeg har igen i år meldt ud at jeg deltager i planlægningen af sommerfesten, sammen med repræsentanter fra de 2 andre grundejerforeninger, så husk at sætte kryds i kalenderen den 22 juli. Jeg håber I får en god generalforsamling og glæder mig til at høre resultatet, specielt modtagelsen af emnet omkring ophalerpladsen.”

Ingrid M. Schmidt tilføjede i sin ”valgtale”, at hun gerne tager en tørn mere for på den måde at yde sit til, at Hostrup fortsat er et attraktivt sommerhusområde: – Og så er det, som Bent skriver, et spændende og interessant arbejde at sidde i bestyrelsen. Jeg kan kun opfordre andre til at stille op. Så tænk over det. Der komme en chance igen næste år!

Herefter var der genvalg til Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej
Richard Herriott, Revlingebakken

Svend Erik Nielsen modtog genvalg, men Richard Herriott ønskede ikke at genopstille og foreslog i stedet sin kone, Christina Fiig. Hun blev valgt.

Valg af to revisorer:
De nuværende er: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej
Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen
Begge blev genvalgt.

Eventuelt: Ingen ønskede ordet.

Hermed afsluttede dirigenten generalforsamlingen med et tak til alle for god ro og orden, og formanden kvitterede sammen med forsamlingen for hendes indsats med en klapsalve.

 

Febækken: v. Ingrid M. Schmidt

Bestyrelsen/Hostrup Strand Nyt fik for nylig et rigtig godt spørgsmål fra Sonja og Thomas Hjortsberg på Klokkelyngen: Hedder vores lille bæk Febæk eller Fæbæk? Det bliver stavet forskelligt. Febæk som i fe-støv eller Fæbæk med tanke på får og høveder?

Redaktionen satte straks en lille undersøgelse i gang. Diverse offentlige myndigheder skriver det med ”e”. I en rapport skriver en arkæolog dog med ”æ”.

Vi henvendte os så til Lokalhistorisk Arkiv og fik venligt svar fra Else Marie Lofstad Jensen: ”Der findes intet, der taler for, at bækken hedder Fæbæk. Jeg har heller ikkekunnet finde nogle kort, hvor der står Fæbæk. På alle kommunens kort står der Febæk, så min konklusion er, at det rigtige navn er Febæk”, skriver hun.

Så fremover skriver vi Febæk.
Kystbeskyttelseslaget: Orientering ved Søren Poulsen

Søren Poulsen er foreningens repræsentant i bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, og han fortalte kort om bestyrelsens arbejde og udfordringer. Kystdirektoratet vil ikke give tilladelse til yderligere hård kystsikring. Vi skal sandfodre Det er en fortvivlende kamp. Ved den seneste storm røg der 4.000 kubikmeter, halvdelen vest for det røde badehus. Hvor vi ikke før har oplevet problemer. Så foreløbig kører vi på og kører på. Skive Kommune er positive over for hård kystsikring, men de bestemmer ikke. Har aftalt et møde med Skive Kommune, som er en vigtig spiller med 25 procent af andelen. De kan måske være med til at påvirke de politiske holdning til kystsikring.

De godt 4.000 kubikmeter + det fra foråret har kostet laget 230.000 kr., bogstaveligt talt ud i det blå vand. Og vi gør os ikke håb om færre storme med efterfølgende højvande.

Opfordring: Kom til generalforsamling den 26. maj kl. 19 i Lem Samlingshus.

Fællessang: Du danske sommer

Tak for i dag! God sommer til alle.

Referat v. Ingrid
11. maj 2017

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *