Referat af Kystsikringslagets generalforsamling 2012

Generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand fredag  11. maj 2012 i Lem Samlingshus

Formanden for Kystbeskyttelseslaget, Jens Chr. Olesen, bød velkommen til de 37 fremmødte.

Bestyrelsen foreslog Vagn Lykke som dirigent, og han blev valgt med applaus.
Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Årsberetning blev aflagt af formanden, Jens Chr.Olesen: Se den skriftlige beretning andetsteds på hjemmesiden.

Præsentation af bestyrelsen:
Karl Jensen, valgt på tværs af de tre grundejerforeninger.
Niels Jørgen Hyldgaard, Hostrup Teglgaard.
Svend Blæsbjerg, Hostrup Strand.
Anders Bøge, repræsentant for Skive Kommune.
Jens Chr. Olesen, Hostrup Hovedgaard.

Som supplement til den skriftlige beretning konstaterede Jens Chr. Olesen blandt andet, at 2011 langt hen på året tegnede til at blive et stille og stormfrit år – lige indtil slutningen af november. Der kom kraftige storme den 27. november og 9. december + 3.- 4. januar.
Mellem 3.000 og 4.000 kubikmeter materialer blev borteroderet. Desuden kom der en del gammelt materiale frem (asfalt, beton etc.). Det bliver fjernet, og netop i disse dage bliver der kørt jord på.
Vi har jord nok til arbejdet. Indtil videre er der kørt ca. 800 kubikmeter jord derned. Arbejdet kan virke lidt voldsomt, men det bliver pænt og ordentligt igen. Noritsten skal lægges op, og bænke/borde skal på plads.
Vi skønner, at det kan løbe op i mellem 200.000 tog 250.000 kr. Vi får jorden til en god pris på 35 kr. pr. kubikmeter. Vi må desværre nok forudse flere storme og dermed flere ødelæggelser, men vi har en forpligtigelse til at holde anlægget vedlige.

Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål og bemærkninger fra de fremmødte, og flere ønskede ordet:

Per Raun, Grævlingevej 2: – I gør et godt stykke arbejde for kystsikringen. Kan udløbet fra bækken ved Grævlingevej hæves lidt? I vinter blev den tiliset.
Jens Chr. Olesen: Det kigger vi på.

Lone Molbech, Rådyrslugten 1: – Er der tanker om at forstærke kystsikringen? Vi var hernede en dag ved storm, hvor vi ikke kunne køre langs kystvejen, fordi den blev oversvømmet af vand.
Jens Chr. Olesen: – Man burde nok lave en ekstra forstærkning af kystsikringen, men det er vanskeligt at få en godkendelse, og det vil koste en frygtelig masse penge. Bølgebryderne ligger i Kote 1. Ved voldsomme storme vil bølgerne gå hen over bølgebryderne. I givet fald skulle der nok en betonsikring til, men det ville blive dyrt og ville nok ikke se så godt ud. Det er kommet bag på os, at stormene kommer så hyppigt, som de gør. Vi kan godt søge om at få lov til at forstærke anlægget, men det er vanskeligt at køre en ny kystbeskyttelsessag igennem. Desuden er det én ting at blive enige om det i dag, noget andet er at få alle medlemmer med på det.

Svend Graversen, Ildervej 2: – For to år siden blev vi lovet, at høfterne kunne komme op i niveau med det, de var ved anlæggelsen.
Jens Chr. Olesen: – Vi har lov til at fylde op til +1. Det skal vi have tjekket.

Klaus Bjerre, Egernvej 11: – Al respekt for, at det er en stor opgave at gå i gang med en ny kystbekyttelsessag, men jeg ville gerne, at vi var lidt foran. Bestyrelsen kunne sætte en ansøgningsprocedure i gang, så vi er klar, hvis det bliver nødvendigt med en ny sag.
Jens Chr. Olesen: -Vi kan tage spørgsmålet op i bestyrelsen og tage det med på næste generalforsamling.
Per Raun, Grævlingevej 2: – Er vi interesseret i at få en stenkant eller ej? Det er jeg ikke. Jeg vil hellere, at vi fylder op med sand en gang imellem og dermed bibeholder den dejlige strand som nu.
Klaus Bjerre, Egernvej 1: – Måske kan vi få tilladelse til en Kote 1,7. Jeg er heller ikke interesseret i en stenkant.
Svend Blæsbjerg: Vi bliver også beriget med mere sand i forbindelse med stormene. Vi vil forsøge af grave det op frem for at køre mere til. Frem for indpumpning. Angående det med at være på forkant med en ansøgning. Alene beregningen/ansøgningen vil koste en del. Vi er i bestyrelsen klar til at køre en sag igen, hvis det bliver aktuelt. Med hensyn til højden på bølgebryderne: Synet bedrager på grund af det sand, der kommer til.
Jens Chr. Olesen: – Jeg vil umiddelbart foreslå, at vi drøfter det i bestyrelsen og tager en snak med Kystdirektoratet. Hvilke muligheder har vi, og hvordan skal vi gribe det an? Inden vi får udarbejdet et projekt.
Klaus Bjerre, Egernvej 1: – Jeg har hørt om flere firmaer, der regner gratis på projekter.

Svend Graversen, Ildervej 2: Vi har lidt ballade med entreprenøren, fordi han kører op ad de private grusveje. Det mener vi ikke er rigtigt.
Jens Chr. Olesen: – Vi har kontaktet entreprenøren og sagt, at de ikke må køre på vejene. Det vil blive præciseret igen. Sker der skader, vil de blive udbedret.

Niels Jørgen Hyldgaard for en enkelt bemærkning: – Hvis ikke vi havde sat kystsikringen i værk i sin tid, havde vi slet ikke haft nogen Kystvej i dag.

Orla Sidelmann, Havtjørnevej 7: Var det en idé at få undersøgt bundforholdene ude i fjorden for at få indblik i, hvorfor skaderne sker, der hvor de sker. Hvorfor er strømforholdene, som de er? Kan strømforholdene ændres?
Jens Chr. Olesen: – Det spørgsmål tager vi gerne med til Kystdirektoratet.
Svend Blæsbjerg: – Ved yderligere forstærkning risikerer vi blot at flytte problemet.

Vagn Lykke, dirigenten, gav ordet til sig selv: – Der er for mig at se to aspekter man kan tage i betragtning ved det, at vandet ind imellem skyller ind over Kystvejen: Ødelægger vandet kystbeskyttelsen, eller er det kun til gene de dage, hvor stormen står på? Måske ødelægger vandet ikke noget.

Dermed ebbede spørgelysten ud, og dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt af forsamlingen.

Formanden gennemgik regnskabet. Se det andetsteds på hjemmesiden.

Jens Chr.Olesen tilføjede: – Vi havde vore penge i Spar Salling, men vore penge var aldrig i farezonen, da pengeinstituttet måtte give op og lade sig overtage, da vi ikke havde garantbeviser. Vi er nu overtaget af Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted.
Ifølge vedtægterne skal Skive Kommune godkende regnskabet, og forsamlingen nikkede ja til at regnskabet bliver sendt ind.

Budgettet for 2012 er uændret i forhold til 2011, og bestyrelsen foreslår uændret bidrag. Det fik forsamlingens opbakning.

Børge Nielsen, Klokkelyngen 1: – Hvordan kommer den nye udstykning til at influere på kystbeskyttelseslaget og dermed bidraget?
Jens Chr. Olesen: – De tre grundejerforeninger tegner sammen med Skive Kommune kystbeskyttelseslaget. I givet fald skal vi bede Skive Kommune se på muligheden for at indlemme den nye udstykning. Skive Kommune har overtaget myndigheden efter Viborg Amt.
Klaus Bjerre, Egernvej 1: – Skal køberne af grundene ikke gøres opmærksom på det, før de eventuelt køber en grund.
Anders Bøge: – Som formand for Teknisk Udvalg lover jeg at tage spørgsmålet med på vort augustmøde. Det er relevant at rejse spørgsmålet.

Valg af medlem til bestyrelsen: Ifølge lovene er der fem medlemmer af bestyrelsen, og de afgår efter tur. Denne gang repræsentanten for Hostrup Teglgaard, Niels Jørgen Hyldgaard med Ingrid M. Schmidt som suppleant. De var villige til genvalg, og det satte forsamlingen sig ikke imod.

Valg af revisor: Bestyrelsen anbefalede genvalg af revisionsfirmaet Dahl, Rask & partnere, og det var der ingen indvendinger imod.

Eventuelt: Flere udtalte ros til hjemmesiden www.hostrupteglgaard.dk, hvor kystbeskyttelseslaget nu har fået sin egen ”side”.

Da ikke flere ønskede ordet, kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og sige tak for god ro og orden.
Formanden Jens Chr. Olesen rundede mødet af: – Tak for de gode idéer og bemærkninger, som vi tager med på vore bestyrelsesmøder. Vi må håbe på, at det bliver et godt og roligt år, rent stormmæssigt.

Ref./Ingrid
11. maj 2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *