Generalforsamling i Kystsikringen 2023

Generalforsamling 26. maj 2023 kl. 19.00 – kystsikringslaget Hostrup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning – herunder redegørelse for det samlede projekt kystsikring
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
 4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år 2023/24
 5. Ordinært valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder.
  Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. På valg er Svend Vestergaard(modtager genvalg) og suppleant Claus Bjerre (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Referat:

Velkomst ved formand Søren Daniel Kristensen til 34 fremmødte

Bestyrelsen præsenteret.

Vedr. pkt. 1:

Bestyrelsen foreslår: Advokat Peter Sørensen

 • Valgt

Peter Sørensen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jfr. Vedtægter §5: at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj måned og indkaldes senest 4 uger før. Indkaldelsen er dateret 20. april 2023 og generalforsamlingen er således beslutningsdygtig!

Vedr. pkt. 2:

Formandens/bestyrelsens årsberetning fremlagt (se særskilt bilag)

Spørgsmål og svar til beretningen:

 • Bjerre Egernvej 11: Er der i projektet taget højde for afvanding af kystvejen?

Svar: Projekteringsfirmaet er opmærksom på problematikken

 • Pors Rådyrslugten 8: Hvad bliver anlægsperioden?

Svar: Iflg. de oplysninger projekteringsfirmaet har oplyst forventes perioden at blive 3-4 mdr.

 • Olsen Hjortestien: Hvad med finansieringen?

Svar: Udgiften er anslået til 12-13 mio. kr. De seneste par år er renten steget fra 0,35% til ca. 3,35%. En stigning, som selvfølgelig påvirker bidraget. Skive Kommune stiller garanti over for det kommende lån hos KommuneKredit.

 • Gunde Rådyrslugten: Får Thyborøn projektet indflydelse på vores kystsikring?

Svar: Vi mener ikke Thyborøn projektet direkte får indflydelse på vores projekt. Der er desuden stor usikkerhed omkring dette projekt og om det kan gennemføres. Har været undervejs i flere årtier. Lemvig Kommune har taget initiativ til et fællesmøde juni 2023 m.h.p. stiftelse af et I/S, som skal arbejde videre med projektet i Thyborøn.

 • Pors Rådyrslugten 8: Hvor mange betalere/bidragsydere er der til vores projekt?
 • Andersen Hjortestien: Hvem er interessenter i kystbeskyttelsesprojektet?
 • Bjerre Egernvej 11: Kan vi ved lobbyisme påvirke bidragsfordelingen?

Svar: Det er Skive Kommune og 385 grundejere inkl. de 3 grundejerforeninger som pt. er bidragsydere. Herudover forventes grundejerforeningen Ibsenvej, Skive Vand og netselskaber med ledninger i Kystvejen, at skulle bidrage. Forslag til bidragsfordelingen udarbejdes af det eksterne firma, som Skive Kommune har valgt til opgaven. Kystbeskyttelseslagets bestyrelse forventer at blive hørt omkring lokale forhold, som kan have indflydelse på bidragsfordelingen. Skive Kommune har det sidste ord m.h.t. fordelingen. Kystbeskyttelseslagets bestyrelse er uden indflydelse på fordelingen.

 • Knudsen Harevej 9: Indtil projektet er gennemført – hvor kan der skaffes materialer til kystsikringen?

Svar: Vi har en aftale med sand/grus/jord fra opgravningen ved pumpehuset(Lem Vig). Herudover har vi en løbende dialog med entreprenører i lokalområdet.

 • Knudsen Harevej 9: Er det en ide at ”skyde” projektet indtil Thyborøn projektets fremtid er afklaret?

Svar: Som tidligere nævnt holder vi øje med projektet.

 • Hedegaard Hermelinvej 6: Er det korrekt at Kystdirektoratet ”kun” anbefaler sandfodring?

Svar: Ja – det er korrekt. Kystdirektoret er i.f.t. Skive Kommune ekstern rådgiver. Skive Kommune har tidligere behandlet vores projekt i div. politiske udvalg – og har anbefalet vores projekt om hård kystsikring.

Formanden beretning blev enstemmigt godkendt og taget til efterretning

Vedr. pkt. 3:

 • Regnskabet viste et indtægt/driftsbidrag på kr. 239.600 og et resultat på kr. 68.570.

Årsregnskabet godkendt enstemmigt

Vedr. pkt. 4:

 • Vi forventer et positivt resultat på 128.600 kr. – såfremt hensatte midler på 100.000 kr. til kystsikring slår til. Der er desuden i budgettet hensat 182.000 kr. til det firma, som skal lave den nye bidragsfordeling. Denne udgift medfører et resultat på minus 53.400 kr. for 2023.
 • Kystbeskyttelseslagets bestyrelse skal snarest fremsende forslag til kontingent/bidrag til Skive Kommune, så bidraget kan indregnes i opkrævningen for 2024. Idet projektets tidsplan stadig er usikker foreslår bestyrelsen uændret bidrag for 2024 – d.v.s. 400 kr. + moms = 500 kr.
 • Spørgsmål fra Pors Rådyrslugten 8: Gælder bidraget også for ubebyggede grunde?

Svar: Ja

Budget inkl. bidrag for 2024 godkendt.

Vedr. pkt. 5:

 • Svend Vestergaard genvalgt
 • Claus Bjerre genvalgt
 • Revisionsfirma genvalgt

Vedr. pkt. 6: Evt.

 • Dueholm Kystvejen 4: Vi er tidligere blevet lovet fyld til kysten ud for vores matrikel. Af ukendte årsager fik vi ikke noget. Hvornår får vi fyld?

Svar: Det er korrekt at i skulle have haft fyld for ca. 1 år siden. En eller anden fortalte entreprenøren at planen var ændret. Det var IKKE bestyrelsen. Ved næste påfyldning får i fyld.

 • Hvordan undgår vi en blokering af Febækken, når der kommer flere høfter langs kysten?

Svar: Det vil ikke være høfterne, som blokerer Febækken. Vi er sammen med Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard opmærksom på problemet omkring blokering af Febækkens udløb. Blokeringen skyldes dels sand, som skylles ind i udløbet ved højvande og dels at børn og voksne synes det er sjovt at kaste ting i bækkens udløb.

Formand Søren Daniel Kristensen takkede dirigenten for veludført arbejde og kvitterede med et par flasker vin.

Mødet sluttede ca. kl. 20.00