Grundejerforeningens vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard som vedtaget 27. november 1970 (med ændringer: 13. oktober 1975, 16. maj 1982, 25. maj 1995, 28. maj 2011, 29. maj 2015, 5. maj 2019, 16. maj 2021 og 15. maj 2022).

§1:

Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard af 27.11. 1970.
Medlemmer: Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. nr.1 b m.fl. Hostrup Hovedgaard, Lem Sogn og matr. nr. 2 a m.fl. Øster Hærup by, Lihme sogn.
Også ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer, såfremt en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal vedtager dette.
Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, og medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt.

§2:

Formål: Grundejerforeningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til bestemmelse i skøde.
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhver henseende, derunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje, forsyningsledninger, etablere modningsfond m.v.
Foreningen kan uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne.

§3:
Generalforsamling: Generalforsamlingen har, inden for de i vedtægterne fastsatte rammer, den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

§4:
Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af maj måned og indkaldes elektronisk (mail og hjemmeside) af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden m.v. Medlemmer, som ønsker indkaldelsen via almindeligt brev, skal meddele dette til bestyrelsen.

§5:
For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for det kommende år.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes bestyrelsen pr. brev eller mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

§6:
Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlige begæring til bestyrelsen herom. Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel.

§7:
På generalforsamlingen vedtages forslagene med simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer og vedtagelser af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser kræves dog, at over halvdelen af grundejerforeningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer mødt, indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 15 dages efter. Hvis 2/3 af de på denne afgivne stemmer da er for forslaget er dette vedtaget uanset de mødendes antal.

§8:
Stemmeret: På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme. Stemmeret kan kun udøves af foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere eller, når skriftlig fuldmagt foreligger, en nærtstående slægtning.
Ét medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt.
Valgbarhed: Valgbare er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere eller, når skriftlig fuldmagt foreligger, en nærtstående slægtning.
Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dages før generalforsamling.
Stemmeafgivning er ikke skriftlig, medmindre dette bestemmes ved almindelig stemmeflerhed.

§9:
Bestyrelse: Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med blandt andet formand, kasserer og sekretær.
Sekretæren fører en protokol over generalforsamlings- og bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.
Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom assistance af revisor, advokat, landinspektør, ingeniør.
Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

§10:
Bestyrelsesmøde: Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelse bør finde sted med mindst tre dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

§11:
Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem. Dog er den samlede bestyrelse ansvarlig for, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med vedtægterne, og således er det den samlede bestyrelse, der underskriver det årlige regnskab.

§12:

Regningsberettigelse: Bestyrelsen kan uddelegere midler til det enkelte bestyrelsesmedlem i henhold til det af generalforsamlingen vedtagne budget.
Det ansvarlige bestyrelsesmedlem attesterer regningen og berigtiger herved, at ydelsen er i overensstemmelse med det aftalte, hvorefter udbetalingen foretages af kassereren.

§13:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf enten formanden eller kassereren. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formanden, i dennes fravær kassererens, stemme afgørende.

§14:
Regnskab og revision: Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.
Regnskabet revideres af to revisorer, der ligeledes vælges af generalforsamlingen. Revisorerne har ret til uanmeldt revision.

§15:
Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse, hvoraf beløb kan hæves af kassereren. Kassereren fører en af revisorerne autoriseret kassebog, samt protokol over medlemmerne.

§16:
På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det kommende år. Hver parcel skal svare lige store bidrag til de fælles goder uanset ejendommens areal og beliggenhed. Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v.