GHT referat 2012

Generalforsamlingen 2012 i grundejerforeningen samlede 44 deltagere. (Foto: Peter Jessen)

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
26. maj 2012 på Restaurant Gyldendal

 Foreningens formand, Niels Jørgen Hyldgaard, bød de 44 fremmødte velkommen, og generalforsamlingen blev traditionen tro indledt med en fællessang: Blæsten går frisk.

Punkt 1:

Bestyrelsen foreslog Søren Poulsen, Brombærvej, som dirigent, og han blev valgt med applaus.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.

Punkt 2:

Herefter gav han ordet til Niels Jørgen Hyldgaard for bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Niels Jørgen Hyldgaard indledte med en tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Også en tak til Ingrid og Peter for deres arbejde med hjemmesiden.

Han henviste herefter til bestyrelsens skriftlige og ret udførlige skriftlige beretning for 2011, som alle har fået tilsendt. Den mundtlige beretning var derfor tænkt som en opdatering af forskellige aktuelle punkter:

Naturplejeprojektet:

Skive Kommune arbejder for, at vi skal have et naturplejeprojekt på engen mellem Havtjørnevej og Kystvejen.

Forslaget er, at vi i samarbejde med Grundejerforeningen Hovedgaard søger midler fra Landdistriktsprogrammet til et naturplejeprojekt med afgræsning af engen. Enten med kvæg eller får. Området skal hegnes ind og forsynes med faldlåger.

Bestyrelsens er fortsat skeptisk. Der er stadig en række uafklarede spørgsmål omkring projektet. For eksempel om, hvorvidt der overhovedet er nogen, der vil have deres dyr gående i området. Og om gener og økonomi. Vi hverken kan eller vil skyde penge i det.

Skive Kommune foreslår, at vi søger under alle omstændigheder. Det endelige tilsagn behøver vi ikke at give, før pengene er i hus og de forskellige spørgsmål afklaret.

Vi er i bestyrelsen indstillet på at søge. Vi kan stadig sige fra. Men hele projektet afhænger selvfølgelig af, om I også fortsat er positive over for idéen, og om de vil være med 2’eren.

Der kommer tidligst dyr på engen i sommeren 2013.

Nabohjælp:

En ordning med nabohjælp er endelig på vej. Ifølge Registerloven kan vi lave en liste på hjemmesiden med telefonnumre, hvis vi får jeres skriftlige tilkendegivelse. Telefonlisten kan vi bruge, hvis vi observerer noget usædvanligt ved et hus og derfor gerne vil i kontakt med ejeren.

Derfor fik I et skema ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Så husk at udfylde den. Det er ikke noget, I skal, men noget I kan gøre.

Mailservice:

For at spare på udgifterne til porto har vi vedtaget, at så meget af vores kommunikation som muligt skal foregå via hjemmeside og mail.

Derfor har vi oprettet en mailservice, og vi prøver fra bestyrelsens side løbende at holde medlemmerne opdateret via www.hostrupteglgaard.dk

Det er stadig muligt at få indkaldelsen til generalforsamling m.m. tilsendt med almindeligt brev; men de medlemmer, som ønsker dét, skal meddele det til bestyrelsen.

Ud af foreningens 121 medlemmer har godt 80 tilmeldt sig mailservice, og en halv snes ønsker fortsat at få brev med posten. Men der er altså stadig godt tyve medlemmer, som vi ikke har hørt fra.

Nogen har måske glemt at give besked. Er du én af dem, og vil du gerne have mail eller brev, så giv Henning Quist Nielsen.

(Red.: Efterfølgende blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt listen kommer til at ligge på den åbne hjemmeside eller, om den kun bliver tilgængelig for foreningens medlemmer via et password. Det arbejder bestyrelsen videre med)

Vejene:

Vejene er det tilbagevendende emne!

Vores fireårs-plan for vejene med grusning af vejene blev gennemført på to år. Foreløbig sætter vi ikke en ny plan i værk, da vi vil se, hvordan grusningen holder. Desuden kan en kloakering spille ind.

Vi har dog planer om at få gravet nogle afløb i rabatterne. Blandt andet på Havtjørnevej, så vandet bedre kan løbe fra.

Hvis vejene skal være i bedre stand end nu, må vi have pungen op!

Ny spildevandsplan (suppleret af Ingrid):

Om det er Vorherre eller Fanden, der har skabt den nye spildevandsplan, skal jeg lade være usagt; men det er Skive Kommune, der bestemmer!

Med det forslag, der ligger klar til behandling i byrådet, står kommunen sommerhusområder også over for en kloakering.

Den østlige del af Hostrup Strand kommer først for, da der som noget af det første skal føres en ledning fra Lem til Hostrup Hovedgaard.

Skive Kommune har gennemført en offentlig høring omkring Spildevandsplanen. Der kom fem høringssvar i alt på den store plan. Heraf ét fra os – med reaktioner fra to medlemmer som bilag.

I bestyrelsen har vi valgt en pragmatisk holdning til Spildevandsplanen. Vi valgte ikke at klage, men at lægge op til en positiv dialog omkring arbejdet.

Dels fordi vi ved, at der er delte meninger i medlemskredsen om en kloakering

Dels fordi vi ikke tror, at en klage fører til noget. Skive Kommune har besluttet sig for en kloakering af sommerhusområderne. Det er blot et spørgsmål om, hvornår det skal ske ved Hostrup Strand.

Teknisk Udvalg har sendt Spildevandsplanen videre til godkendelse i Byrådet. Her ventes den også at blive vedtaget. Hvornår arbejdet går i gang er endnu uvist. Det skal Skive Vand stå for, men det bliver i hvert fald ikke før 2013.

Kommentarer til beretningerne:

–      Henning Quist, kasserer: Der er stadig en tyve stykker, som ikke har tilkendegivet, om de ønsker materialer tilsendt med post eller mail.

–      Sven Hyldal, Klokkevej 16: Med hensyn til kommunikation omkring spildevandsplanen. Har kommunen ikke pligt til at kommunikere? Jeg talte forleden med én, som ikke havde hørt om spildevandsplanen.
Flere supplerede med lignende undren.
Ingrid: Spildevandsplanen har været annonceret og fremlagt til høring. Det er tankevækkende, at der kun indkommer syv høringssvar på så stort et projekt. Heraf kom de tre fra vores forening. Planen bliver anbefalet både af teknisk udvalg og økonomiudvalget og ventes vedtaget på et byrådsmøde i næste uge. Så nu er det kun et spørgsmål om, hvornår den bliver sat i værk.

–      Else Malmborg, Havtjørnevej 12: Naturplejeprojektet må gerne udsættes nogle år endnu. Vi frygter, at dyrene vil medføre gener.

Svend Erik Nielsen (i den ternede skjorte) fortalte om tilfælde af vanvidskørsel på sommerhusvejene. (Foto: Peter Jessen)

–      Vejene og hastighederne fik flere kommentarer:
Svend Erik Nielsen, Blåbærvej 2: Vejen har aldrig været bedre end nu. Det betyder desværre, at nogen kører som sindssyge. Jo bedre veje, desto hurtigere kører folk. Ofte er det unge, som er på besøg. Vi har set eksempler på vanvidskørsel. Kør ordentligt!
Niels Jørgen Hyldgaard, formand: Der må være en vis ”takt og tone” også, når det gælder kørsel. Sig det til folk, hvis de kører for hurtigt. Lige som vi skal prikke til folk, der smider storskrald ved containerpladser.
Knud Malmborg, Havtjørnevej 12: Jeg så nogle unge, der kørte træk, Jeg spurgte, hvad de havde gang i. Sig det til jeres gæster: At I ikke vil have ballade med de andre grundejere på grund af for høj fart.
Orla Sidelmann, bestyrelsesmedlem: Jeg har før argumenteret for vejbump eller chikaner. Kaj Rimmen, Multebærvej 7: I hvert fald ville det være fint med et bump ved legepladsen.
Nogle nævnte også blomsterkummer som en mulighed.
Bestyrelsen lovede at se på sagen. Dog gav Jens Frede Nielsen udtryk for, at han er imod bump. Af praktiske årsager, og fordi han mener, at der ”skal være lidt snor”.

Herefter blev beretningen godkendt af forsamlingen.

Kasserer Henning Quist Nielsen gennemgår økonomien. (Foto: Peter Jessen)

Punkt 3:

Henning Quist gennemgik det reviderede regnskab. Se det andetsteds på hjemmesiden.

Vi kom ud af 2011 med et overskud, men det skyldes, at vi endnu ikke har fået en regning fra kommunen på op- og nedtagning af badebroen. – Men de skal nok ”indhente” os, bemærkede kassereren med et glimt i øjet.

Han gjorde også rede for nogle bemærkninger fra revisorerne om, at udgifter fra banken kun fremgår af udskrifterne, ikke af særskilte bilag. Det har vi drøftet i bestyrelsen, og vi er enige om, at det er nok med kontorudskrifter.

Det protesterede ingen i forsamlingen over. Regnskabet var dermed godkendt.

Punkterne 4-6:

Henning Quist Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2012. Se det andetsteds på hjemmesiden. Budgettet blev godkendt og dermed også bestyrelsens forslag til uændret kontingent for 2012.

–      Fru Rimmen, Multebærvej 7 : Der kører en debat i byrådet om badebroerne i kommunen. Hvilke der fremover skal have hjælp fra kommunen og hvilke ikke. Måske er det årsagen til, at vi ikke har fået en regning. Der er gået politik i det.

–      Niels Jørgen Hyldgaard: Den nuværende badebro fik vi i forbindelse med indvielsen af kystbeskyttelsen. Den er anskaffet med EU-midler som handicapvenlig, og det er én af dem, kommunen vil bevare. Men andre er i spil. Vi vil ikke betale væsentligt mere til op- og nedtagning, end vi gør nu.

–      Nogen bemærkede, at broen for tiden ikke er ret handicapvenlig. Der er ingen opkørsel. Men Jens Frede forsikrede, at det sidste arbejde også vil blive gjort. Men ristene kommer ikke op igen. Borde og bænke er flyttet højere op på græsse.

Her afbrød Søren Poulsen dagsordenen for at give tid til en kaffepause og en snak hen over bordene.

Punkt 7:

Søren Poulsen gjorde rede for, at tre af bestyrelsens medlemmer var på valg denne gang: Niels Jørgen Hyldgaard, Jens Frede Nielsen og Henning Quist Nielsen. Alle havde tilkendegivet, at de ville modtage genvalg, og da ingen stillede op imod dem, var det genvalgt.

Punkt 8:

Begge suppleanter – Søren Poulsen, Brombærvej 9 og Bente Hedegaard, Havtjørnevej 6 – blev genvalg.

Punkt 9:

Begge revisorer – Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej 8 og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen 8 – blev genvalgt.

Eventuelt:

–      Allis Eriksen, Brombærvej 1: Jeg har måske fået et problem med et rør, der skal lede vand væk fra min nabo. Jeg er bange for at få oversvømmelser.
Jens Frede Nielsen forklarede, at grundejerforeningen betaler for noget af arbejdet. (Red.: Det blev efterfølgende aftalt, at Allis Eriksen indkalder til et møde om sagen med naboer og Jens Frede Nielsen).

–      Tove Hansen, Tyttebærvej 2: Affaldscontainerne er overfyldte. Kan vi ikke komme af med dem?
Ingrid M. Schmidt, bestyrelsesmedlem: Vi har fået en aftale med 4-S om, at Jens Frede må ringe, når containerne er fyldte, så får vi en ekstra tømning. Det har gjort situationen bedre, men der er stadig problemer dernede. Containerne er kun til husholdningsaffald! Ikke storskrald! Og brug først egen affaldspose/container. Også selvom der kun er en enkelt pose skrald efter en weekend.

–      Orla Sidelmann, bestyrelsesmedlem: Vi fortsætter med fredagstræf nede ved stranden, når vejret er til det. Kom ned og få en snak. Tag eventuelt en kande kaffe eller en flaske med.

Grundejerforeningens sekretær, Ingrid M. Schmidt, orienterer om et forslag om en vindmøllepark i Venø Bugt. Formand Niels Jørgen Hyldgaard lytter med. (Foto: Peter Jessen)

Diverse v. Ingrid M. Schmidt:

–      Havvindmøller:
Fem-seks havvindmøller kan være på vej i Venø Bugt. I hvert tilfælde ligger der hos Energistyrelsen under Klima- og Miljøministeriet et konkret forslag til opsætning af en vindmøllepark i bugten.
Forslaget er aktuelt i forbindelse med det nyligt indgåede Energiforlig mellem Folketingets partier, undtagen Liberal Alliance. Partierne er blandet andet enige om, at halvdelen af al dansk elproduktion i 2020 skal komme fra vindmøller. Heraf 500 MW fra de såkaldt kystnære havvindmøller.
I Energistyrelsen bekræfter man over for Hostrup Strand Nyt, at der er en undersøgelse – en screening – i gang for at finde velegnede steder til opsætning af havvindmøller tæt ved de danske kyster. Som alternativ til de ofte udskældte vindmøller på land og til de langt dyrere vindmøller til havs.
I øjeblikket ligger der således 24 konkrete ansøgninger på Energistyrelsens bord til vurdering. Der er tale om forslag til placering af kystnære havvindmøller primært i de indre danske farvande, men i også i det nordvestlige Jylland.
Blandt de 24 er en ansøgning fra Dansk Vindenergi ApS v. Per Lauritsen fra Solbjerg. Han er involveret i en række vindmølleprojekter i Danmark.
I forbindelse med screeningen undersøger Energistyrelsen, hvor megen vind, der er på den foreslåede lokalitet, hvordan miljøforholdene er på stedet, og hvilke gener vindmøllerne kan give.
Nogle af de foreslåede placeringer kan altså allerede blive sorteret fra under screeningen. De egnede steder bliver derefter lagt frem i en offentlig høring i juni. Høringen varer otte uger. Her kan alle give deres med besyv med. Vi er i kontakt med Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand om sagen.
De 24 forslag til sammen vil give en produktion på 3000 MW mod de planlagte 500 MW. Alene det giver et fingerpeg om, at langt fra alle 24 projekter bliver til virkelighed.

–      Husk vore fælles arbejdsdag den 2. juni, hvor vi håber at se så mange af jer som muligt. Vi skal blandt andet have set bænke op på de nye udsigtspunkter. Jens Frede tager gerne mod forslag til arbejdsopgaver.

–      Sankt Hans falder i år en lørdag, og vi har fået tilsagn fra Aage Dahl om en båltale. Vi skal selvfølgelig synge et par sange sammen, og der bliver serveret en øl/vand. Husk at smide grenaffald på efter 1. juni, så vi igen kan få et stort bål!

–      Den fælles sommerfest med de andre grundejerforeninger er planlagt til den 14. juli. I rå vil der være stillet borde og stole op, så vi kun skal medbringe maden. Hennings trio sørger for den musikalske underholdning.

–      Maillisten: Husk at give os besked, hvis I får ny mailadresse.

–      Hjemmesiden: Brug den og bidrag med kommentarer og billeder. Også gerne gamle fotos fra Hostrup Strand.

–      Takt & Tone: Det er venligt ikke at bruge maskiner mellem 12 og 14

–      Knud Malmborg, Havtjørnevej 12: Sidste år lavede vi et bådelaug med henblik på at få en flydebro nede ved ophalerpladsen. Men foreløbig er vi kun Orla Sidelmann og mig, så interessen er nok ikke stor.

–      Tove Hansen, Tyttebærvej 2: Vil bestyrelsens ikke tage kontakt til ejeren af Havtjørnevej 1 for at få fjernet det faste hegn. Det er jo ulovligt.
Niels Jørgen Hyldgaard: Bestyrelsen tager kontakt. Det er allerede sket for noget tid siden, men da blev der forhandlet med en ny ejer.

Dermed ebbede talelysten ud, så Søren Poulsen rundede af med at takke forsamlingen for god ro og orden.

Niels Jørgen Hyldgaard fik derefter ordet. Han takkede Søren Poulsen for veludført arbejde som dirigent og takkede alle for fremmødet. Fortsat god sommer!

Ref./Ingrid
28. maj 2012

 

a

a

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *