Kystberetning 2009

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand

Årsberetning for 2009 ved generalforsamlingen den 21. maj 2010 i Lem Samlingshus

Årsberetningen for 2009 vil blive relativ kort, idet den kun indeholder et lille tilbageblik på det foregående år, men derimod indeholder de aktiviteter, der er sket i 2009.

Allerførst vil jeg præsentere bestyrelsen:

Karl Jensen, valgt på tværs af foreningerne
Niels Jørgen Hyldgaard, Hostrup Teglgaard
Niels Hanghøj, Hostrup Strand
Jens Chr. Olesen, Hostrup Hovedgaard
Dertil kommer Vagn Lykke som repræsentant for Skive Kommune.

På generalforsamlingen i maj 2008 orienterede vi nærmere omkring de sten, der ligger som en slags “pølse” langs foden af skråningerne og herunder at disse sten medvirkede til at sikre skråningsfoden, samt at Kystdirektoratet havde krævet, at disse sten igen indbygges i en forstærkning af skråningerne eller helt fjernes, idet disse ikke var indeholdt i det godkendte kystsikringsprojekt.

Kystdirektoratet var indforstået med at afvente til senest 1. oktober 2009, hvorvidt der i Kystsikringslaget kunne opnås enighed om, at færdiggøre den påbegyndte skråningsbeskyttelse/forstærkning.

På generalforsamlingen blev vi enige om, at droppe forstærkningen på grund af økonomien, men dog forsøge, at få tilladelse fra Kystdirektoratet til at lade stenene ligge langs skråningsfoden.

Den 27. oktober 2009 fremsendte Kystdirektoratets en forvarsel om afslag på vores anmodning.
I forvarslingen fik vi en frist til senest den 11. november 2009, at fremsende en udtalelse i givet fald. I modsat fald ville Kystdirektoratet træffe endelig afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Med henblik på at finde en løsning anmodede vi  2. november 2009 Kystdirektoratet om et møde på åstedet, hvilket de ikke fandt nødvendigt med den begrundelse, at de havde set kystsikringen.

Vi foreslog så herefter, at vi kunne mødes i Lemvig ved Kystdirektoratet, hvor vi sammen med vores rådgiver Havnecon ville fremlægge forslag til en løsning.

Vi fik så aftalt et møde den 24. november 2009 i Lemvig og samtidigt accepterede Kystdirektoratet at udsætte fristen for vores udtalelse og deres afgørelse til efter mødet.

Vi blev enige om på mødet, at Havnecon på vegne af “Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand” skulle fremsende ansøgning om tilladelse til opgradering af stendepot til permanent bølgebryder samt rensning af strandarealerne for udskyllede stenforekomster med tilladelse til genanvendelse af materialerne i en 30-35 m skråningssikring ved østerenden af den eksisterende bølgebrydersikring.

Kystdirektoratet kunne se, at vi havde problemer med kraftig erosion af skråningerne såvel ved vestligste som østligste bølgebryder, og derfor var de også indstillet på, efter selvfølgelig en høring ved Skive kommune og Miljøcenteret i Ringkøbing, at meddele tilladelse til kystsikringen på baggrund af en konkret ansøgning.

Ansøgningen blev fremsendt i januar 2010 og Kystdirektoratet forventer, at en tilladelse vil kunne foreligge i april/maj 2010.

På nuværende tidspunkt har såvel Skive kommune som Miljøcenteret udtalt sig positivt, og Kystdirektoratet har her i maj måned meddelt Havnecon, at en tilladelse snart vil blive fremsendt.

I 2009 har vi stort set været forskånet for de meget voldsomme storme og ekstreme højvande, hvilket også kan ses på kystsikringen.

Selv om vi har været forskånet for de store ødelæggelser i 2009, bør vi fortsat være opmærksom på konsekvenser af klimaændringer på de danske kyster og dermed også på indre farvande, som helt sikkert vil medføre stormflodsbølger med forøget erosion på kysterne og en reduceret sikkerhed mod skrænterosion.

Til sidst vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen og Skive Kommune for et godt samarbejde i 2009 og en tak til Ingrid Margarethe Schmidt for arbejdet med hjemmesiden.

Jens Chr. Olesen
Form. for Kystbeskyttelseslaget
Hostrup Strand.