Kystberetning 2010

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand

Årsberetning for 2010 ved generalforsamlingen den 6.maj 2011 i Lem Samlingshus.

Årsberetningen for 2010 er primært en redegørelse for aktiviteter i 2010 i Kystsikringslaget regi.

Allerførst vil jeg præsentere bestyrelsen:

Karl Jensen, valgt på tværs af foreningerne
Niels Jørgen Hyldgaard, Hostrup Teglgaard
Niels Hanghøj, Hostrup Strand
Anders Bøge, Skive Kommune.
Jens Chr. Olesen, Hostrup Hovedgaard

Anders Bøge er ny i bestyrelsen og afløser Vagn Lykke, hvis ansættelsesforhold ved Skive kommune ophørte pr. 31.12. 2010.

På generalforsamlingen i maj 2009 orienterede jeg nærmere omkring de forhandlinger vi havde haft med Kystdirektoratet med hensyn til vores ønske om opgradering af stendepotet og etablering af ekstra skråningsbeskyttelse øst for eksisterende bølgebrydere, samt tilladelse til fortsat at lade stenene ligge langs skråningsfoden bag bølgebryderne.

Kystdirektoratet kunne se, at vi havde problemer med kraftig erosion af skråningerne såvel ved vestligste som østligste bølgebryder og derfor var de også indstillet på, efter en høring ved Skive kommune og Miljøcenteret i Ringkøbing, at meddele tilladelse, til kystsikringen og opgradering af stendepot til en permanent bølgebryder, såfremt der blev fremsendt en formel ansøgning.

Sammen med vores rådgiver Havnecon fra Lemvig fremsendte vi den 25. januar 2010 ansøgning om tilladelse til opgradering af stendepot til permanent bølgebryder samt rensnings af strandarealerne for udskyllet stenforekomster med tilladelse til genanvendelse af materialerne i en 30-35 m skråningssikring ved øster enden af den eksisterende bølgebrydersikring.

Den 6. maj 2010 meddeler Kystdirektoratet tilladelse til etablering af skråningsbeskyttelse samt ændring af stendepot til bølgebryder på Hostrup Strand.

Tilladelse blev givet på bl.a. følgende vilkår:

  • At stranden bag bølgebryder renses for noritsten
  • At beskrivelse af den femte bølgebryder samt de 30 – 35 meter skråningsbeskyttelse optages i § 2, stk. 1 i vedtægterne.
  • At der fremsendes færdigmelding til Kystdirektoratet, der bekræfter, at anlægget er udført i overensstemmelse med tilladelsen.

På baggrund af den meddelte tilladelse indhentede vi herefter tilbud på udførelse af anlægsarbejdet. fra 2 entreprenører henholdsvis V.G. Entreprenør fra Lemvig og Ivan Jacobsen fra Struer.

Anlægsarbejdet blev herefter overdraget V.G. Entreprenøren, som var billigste tilbudsgiver med et tilbud på kr. 200.000 plus moms.

Anlægsarbejdet blev udført i oktober 2010 og udgiften blev på kr.194.000 plus moms.

Herudover har entreprenørfirmaet Vestsalling Smedie, Stald & Markservice medie 2010 retableret eroderede skråninger med tilførsel af ca. 1130 m3 jord til en udgift på ca. 47.000 plus moms.

Med henvisning til den meddelte tilladelse blev anlægsarbejdets færdigmeldt til Kystdirektoratet den 29. januar 2011 og samtidigt blev forslag til reviderede vedtægter, jfr. vilkår i tilladelsen også vedlagt.

Den 4. februar 2011 bekræftede Kystdirektoratet færdigmeldingen og kvitterede for det tilsendte materiale(indeholdt bl.a. billeder fra det færdige anlæg) med følgende – ” fine billeder – der er blevet ryddet pænt op på strækningen.

Forslag til reviderede vedtægter er fremsendt til godkendelse i Skive Kommune og ifølge protokoludskrifter fra teknik – og miljøudvalget er de godkendt.

I 2010 har vi heldigvis igen været forskånet for de meget voldsomme storme og ekstreme højvande, hvilket også kan ses på kystsikringen.

Selv om vi har været forskånet for de store ødelæggelser i 2010, bør vi fortsat være opmærksom på konsekvenser af klimaændringer på de danske kyster og dermed også på indre farvande, som helt sikkert vil medføre stormflodsbølger med forøget erosion på kysterne og en reduceret sikkerhed mod skrænterosion.

Til sidst vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen og Skive Kommune for et godt samarbejde i 2010 og en tak til Ingrid Margarethe Schmidt for arbejdet med hjemmesiden.

Jens Chr. Olesen
Form. for Kystbeskyttelseslaget
Hostrup Strand.


Kærmindevej 11 Jebjerg
7870 Roslev
Tlf. 97 57 45 89
E-mail:jcb@olesen.mail.dk