Kystreferat 2011

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand
Referat af generalforsamlingen fredag 6. maj 2011:

 DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning.
  3. Supplerende skråningssikring øst for bølgebrydere samt opgradering af stendepot.
  4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år.
  5. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder.
       På valg er Niels Hanghøj fra Hostrup Strand og stedfortræderen Sv. Blæsbjerg.     
  6. Valg af revisor.

7.   Eventuelt

Formanden for Kystbeskyttelseslaget, Jens Chr. Olesen, bød velkommen til de i alt 24 fremmødte. Det mindste antal i lagets historie, som han konstaterede.

Bestyrelsen foreslog Vagn Lykke som dirigent for generalforsamlingen. Han blev valgt og overtog derefter ledelsen af mødet.

Fra bestyrelsen var der afbud fra Niels Jørgen Hyldgaard og Karl Jensen.

Vagn Lykke konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i forhold til vedtægterne og gav derefter ordet til formanden, Jens Chr. Olesen.

Formanden præsenterede først bestyrelsen:
Karl Jensen, valgt på tværs af foreningerne.
Niels Jørgen Hyldgaard, repræsentant for Hostrup Teglgaard
Anders Bøge, repræsentant for Skive Kommune, hvor han er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Han er ny i lagets bestyrelsen som afløser for Vagn Lykke, der ikke længere arbejder for kommunen.
Niels Jørgen Hanghøj, repæsentant for Hostrup Strand.
Jens Chr. Olesen, repræsentant for Hostrup Hovedgaard.

Derefter aflagde formanden beretning for, hvad bestyrelsen har arbejdet med i 2010. Som han selv sagde: – Den er ikke så fyldig i år, men der er heller ikke sket så meget. Læs den skriftlige/mundtlige beretning her: ­­­­­­­­­­­­___

Der var kun et enkelt spørgsmål til beretningen:

Lene Kopp, Egernvej: – Skulle fliserne (kystsikringen) ud for Hostrup Teglgaard fjernes?
Jens Chr. Olesen: – Nej, der var tale om, at noritstenene hen mod Febækken skulle fjernes, men det undgår vi heldigvis.

Derefter kunne Vagn Lykke konstatere, at forsamlingen tog beretningen til efterretning.

Så kom tiden til regnskabet for 2010, som også blev fremlagt af Jens Chr. Olesen. Du kan se det her: ___

Regnskabet i runde tal: Indtægter på i alt 148.000 kr. Udgifter: 245.831 kr. Med renteindtægter kom laget dermed ud af 2010 med et underskud på 95.153 kr.

Der var hverken spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, så dermed betragtede Vagn Lykke regnskabet som godkendt.

Næste punkt på dagsordenen, stod Jens Chr. Olesen også for, nemlig ”Supplerende skråningssikring øst for bølgebrydere samt opgradering af stendepot”. Lidt historie: Laget fik oprindelig tilladelse til to sæt bølgebrydere. Med i alt fire bølgebrydere. De overskydende noritsten fik vi lov til at lægge ud som depot mellem de to sæt som en femte bølgebryder. Nu har vi efter fem år fået lov til at opgradere depotet til bølgebryder. Så nu har vi fem. Skråningen øst for bølgebryderne er blevet renoveret på de første 35 meter. Der mangler dog stadig lidt opfyldning for at komme i niveau med vejen.

Heller ikke til dette punkt var der spørgsmål eller bemærkninger.

Bestyrelsen fremlagde derefter sit forslag til budget for 2011: ___ Bestyrelsen har sat udgifterne i 2011 til 148.000 kr. Bestyrelsen foreslog dermed uændrede bidrag fra lagets medlemmer.

Der var heller ikke bemærkninger eller spørgsmål til det fremlagte regnskab, som dermed kan sendes videre til endelig godkendelse i Skive Kommune.

Vagn Lykke var som ordstyrer nu nået til punkt fem: Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. I år var det repræsentanterne for Hostrup Strand, der var på valg. Nemlig bestyrelsesmedlem Niels Hanghøj, som ikke ønskede genvalg, og stedfortræder Svend Blæsbjerg.

Grundejerforeningen Hostrup Strand foreslog derfor Svend Blæsbjerg som nyt bestyrelsesmedlem med Johannes Henriksen som stedfortræder. Det havde generalforsamlingen ikke noget at indvende imod.

Forslag fra Otto Olesen, Sitkagranvej: – Med de nye portoudgifter, kunne vi så ikke gå over til at udsende materialer pr. email?
Jens Chr. Olesen: – Udfordringen er at skaffe emailadresserne og vedligeholde kartoteket. I øjeblikket får vi opdaterede adresselister fra Skive Kommune. Så for nuværende kan det nok ikke gøres nemmere.

Otto Olesen fik ordet igen for en tak til Ingrid M. Schmidt og bestyrelsen for deres store arbejde.

Claus Bjerre, Egernvej: – Når der skal fyld på skråningerne, kunne man så ikke lave en aftale med entreprenørerne om, at de kan komme af med overskudjord til kystsikringen?
Jens Chr. Olesen: Vi skal være sikre på, at der er tale om rene materialer. Vi har hidtil ikke betalt ret meget for materialer. Ideen er god, så lad os snakke videre om mulighederne.

Åse Mandø, Ildervej: – Så er det vigtigt, at bestyrelsen har overblik over, hvad der bliver lagt hvor.

Mette Riis, Bjergbyvej: – Det skal gøres forsvarligt. Andre steder er man kommet i klemme.

Forsamlingen havde ikke flere bemærkninger, så derfor kunne Vagn Lykke runde generalforsamlingen af og takke for god ro og orden.

Jens Chr. Olesen takkede også og gav hhv. Vagn Lykke og Ingrid M. Schmidt en falske vin for deres indsats ved generalforsamlingen og for lagets arbejde.