GHT referat 2005

Referat

Generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i Lem Samlingshus lørdag den 21. maj 2005 kl. 14

I alt 21 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Velkomst v. formanden, Niels Jørgen Hyldgaard, og traditionen tro blev mødet indledt med en sang: Du danske Sommer.

Valg af dirigent:
Ib Johansen, Enebærvej 12, blev foreslået og valgt.

Beretning fra bestyrelsen:
Formanden supplerede den fremsendte skriftlige beretning med enkelte oplysninger:
Ved generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen bemyndiget til at spørge de nye grundejere på Havtjørnevej 10-20, om de ville være med i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Ifølge en bestemmelse for udstykningen skal de selv danne en grundejerforening; men de kan derefter samlet søge optagelse hos os. Efterfølgende er der sendt brev til de pågældende, men først for ganske nylig kom der svar fra een af grundejerne, med ønske om optagelse.
Formanden henvendte sig derfor til Spøttrup Kommune for at få klarhed over, hvor hele sagen står. Der er ikke dannet en grundejerforening, og kommunen har nu besluttet, at der kan søges dispensation fra de oprindelige bestemmelser, så grundejerne enkeltvis kan optages i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. De pågældende får nu et nyt brev fra Kommunen med tilbud om evt. individuel optagelse.

Kystsikring: Endnu mangler den planlagte fodring af kyststrækningen med 10.000 kubikmeter sand. Sandfodringen er forsinket, fordi det har vist sig, at det skib, der skulle suge sandet op, stikker for dybt. Det skib, der i stedet skal bruges, er i øjeblikket på opgave ved den spanske kyst! Seneste nyt er, at fodringen vil finde sted op mod sommerferien.
På grund af forsinkelsen er den planlagte indvielse af den færdige kystsikring også udskudt. Datoen er nu den 20. august kl. 14. Mere deltaljeret invitation følger senere. De tre grundejerforeninger og Kystsikringslaget bidrager hver især med et kontant beløb til festlighederne.
Når hele kystsikringen som sådan er blevet forsinket skyldes det flere ting. Blandt andet var det op-rindeligt meningen, at kysten skulle fodres med sand fra bunden af Venø Bugt, men det har amtet sagt nej til. Derfor skal sandet pumpes ind ude fra bugten. Dertil kom orkanen i januar, hvor store dele af kystvejen blev ødelagt. Det eneste, der altså ikke er forsinket, er betalingen! Kommunen har ikke villet udskyde indbetalingen. Derfor er Kystsikringslaget ret så velbeslået i øjeblikket.
Økonomien i kystsikringen holder i øvrigt helt som budgetteret.

Arbejdsweekend: Skal vi droppe den i år? Sidste år mødte kun få frem! (Se konklusion nederst i referatet!)

Beretningen blev derefter sat til debat, og flere af de fremmødte stillede spørgsmål, blandt andet om vejenes tilstand:

Havtjørnevej 3: På grund af kørsel i forbindelse med kystsikringen er vejene flere steder blevet trykket. Blandt andet den nedre del af Havtjørnevej, dele af kystvejen og tværvejen mellem Kystvejen og Havtjørnevej. Blev skaderne udbedret?
Svar: Ja, det har kommunen påtaget sig. Formanden vil nu rykke for, at det snart bliver gjort!

Havtjørnevej 7: Hvad kan vi gøre for at fartbegrænsningen på 30 km i området bliver overholdt?
Spørgsmålet afstedkom mange kommentarer. Mange bilister, både “beboere” og “gæster”, kører for hurtigt. Både på de større veje som Kystvejen og Havtjørnevej og på de mindre stikveje. Dels er det farligt, dels kan vejene ikke holde til det; men vi kan ikke etablere bump eller lignende, blandt andet af hensyn til renovationsbilen.

Generelt omkring vejene: Holdningen til vejenes standard er meget forskellig. Skal de være glatte og fremkommelige som et stuegulv? I givet fald skal de graves helt op og reetableres, for problemet er, at de helt fra starten af er lavet for dårlige. Desuden bliver de i dag udsat for langt mere kørsel end for år tilbage. Sommerhusene blev brugt langt mere end tidligere, året rundt.

Spørgsmål: En grundejer på Blåbærvej har på eget initiativ kørt grus på en strækning af Havtjørnevej og skrællet rabatten af, så vandet kan løbe væk fra vejen. Får han betaling for det?
Svar: Nej, han vil ikke have noget for det.

Tyttebærvej 4: I forbindelse med den fælles arbejdslørdag sidste år blev der lagt grusdepoter ud til fri afbenyttelse for udbedring af vejene. Det ville være dejligt, om det kunne ske igen.

Havtjørnevej 7: Arbejdslørdagen bør gennemføres som vanligt. Der er opgaver at tage fat på rundt omkring.

Enebærvænget 12: Når vejene bliver skrabt betyder det ofte, at størrre sten kommer op i overfladen til gene for gående, barnevogne etc. Problemet bliver ikke mindre af, at der mange steder ikke er nogen rabat at gå på.

Formanden vedr. Kystvejen: Kommunen har betalt renoveringen af den ødelagte vej og vil fremover også stå for vedligeholdelsen. Kommunen vil også sørge for græsrabatter langs vejen. Desuden er der nedsat et udvalg bestående af repræsentanter for de tre grundejerforeninger og kystsikringslaget med henblik på en forskønnelse af strandarealerne, etablering af p-pladser etc.

Efter disse bemærkninger blev beretningen vedtaget af forsamlingen.

Regnskab:
Foreningens kasserer, Sonja Dalsgård, gennemgik foreningens regnskab og appellerede desuden til alle om at give besked om salg, adresseændringer og lignende. Det letter opkrævningen af kontingent og sparer på rykkergebyrerne!
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vi har nu knap 100.000 kroner på kontoen, men som det fremgår af regnskabet for 2004 koster vejene ind imellem en del penge, og derfor er det godt at have noget at tære på.

Forslag fra medlemmerne:
Der var ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelsen:
På valg var Ingrid Schmidt, Blåbærvej 6, og Jesper Friis, Tyttebærvej.
Ingrid Schmidt modtog genvalg, og efter forslag sagde Ib Johansen, Enebærvej 12, ja til at gå ind i bestyrelsen.

Valg af to suppleanter:
Hanne Brønding, Klokkelyngen, og Bente Hedegaard, Havtjørnevej, blev begge genvalgt.

Valg af to revisorer:
Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej, modtog genvalg. Det gjorde Tove Johansen, Enebærvej, ikke, og i stedet sagde Orla Sidelmann, Havtjørnevej 7, ja til opgaven.

Eventuelt:
Enebærvej 12: Kan vi ikke få grøften reetableret, så vandet kan komme væk?
Svar: Der vil snarest belejligt blive taget fat om problemet.

Blåbærvej 13: Kunne vi ikke få en liste med medlemmerne af grundejerforeningen, så man kan kontakte folk i tilfælde af problemer, indbrud, skader etc.?
Svar: Det er ulovligt at rundsende en sådan liste med mindre, vi har tilladelse til det fra hver enkelt grundejer, og det er for stort et arbejde. Men hvis der opstår noget akut, så ring til et medlem af bestyrelsen, som så vil videreformidle en besked.

Bestyrelsen: I flere tilfælde er der efterladt og afbrændt bunker af kvas på fællesarealerne, blandt andet ved legepladsen. Det er dels brandfarligt, dels strider det imod de regler, vi hidtil har været enige om: Nemlig, at hver enkelt grundejer selv sørger for at bortskaffe sit kvas, enten ved at bræn-de det af på grunden eller køre det væk. Eneste undtagelse er det fælles sankthansbål ved bådophalingspladsen, hvor man i de to uger op til sankthans er velkommen til at smide træ og kvas.
En idé: Lej en flishugger, evt. sammen med nogle af dine naboer.

Husk de gode manerer! Undlad at køre med græsklipperen og andre larmende maskiner mellem kl. 12 og 14 og om aftenen. Især på de lune sommerdage, hvor alle er udenfor!

Arbejdsweekend: Vi holder fast ved den 28. maj og mødes traditionen tro kl.10 ved legepladsen. Erik Lund leder og fordeler arbejdet i år.

Dermed ebbede tale- og spørgelysten ud. Dirigenten takkede for god ro og orden, og vi sluttede generalforsamlingen af med at synge Blæsten går frisk over Limfjordens vande.

Konstituering og et kort bestyrelsesmøde:
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som flg.: Formand: Niels Jørgen Hyldgaard. Næstformand: Ib Johansen. Kasserer: Sonja Dalsgaard. Sekretær: Ingrid M. Schmidt. Svend Erik Nielsen koordinerer vedligeholdelsen af vejene.

Bestyrelsen henstiller i øvrigt til, at grundejernes renovering af vejene sker efter koordinering med Svend Erik. Det gælder også efter byggeri, hvor det er grundejerens pligt at genoprette eventuelle skader.

Bestyrelsen har besluttet at oprette en hjemmeside for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, og Ingrid Schmidt arbejder videre med opgaven.

Referent
Ingrid M. Schmidt