GHT referat 2006

Referat

Generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard lørdag 27. maj 2006.

53 mødte op til generalforsamlingen, der blev holdt i Cafeteriet Gyldendal. Mødet blev indledt med kaffe og en fællessang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Formanden Niels Jørgen Hyldgaard bød velkommen.

1. Valg af dirigent:
Henning Kvist blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

2. Beretning fra bestyrelsen:
Bestyrelsen havde på forhånd lagt en skriftlig beretning for årets arbejde ud på hjemmesiden www.hostrupteglgaard.dk, og en håndsoprækning viste, at langt de fleste af de fremmødte havde læst den.
I sin mundtlige beretning kom Niels Jørgen Hyldgaard ind på følgende:

– Velkommen til nye medlemmer fra udstykningen Havtjørnevej 10-20. Her har alle
med en enkelt undtagelse bedt Spøttrup Kommune om dispensation fra at danne en egen grundejerforening for i stedet at blive optaget i Hostrup Teglgaard.

– Sankthans bliver traditionen tro fejret med bål nede ved ophalerpladsen. Alle opfordres til at smide træ på bålstedet i ugerne op til.

– Bestyrelsen følger planerne om en udstykning af arealerne nordøst for Fæbækken til 64 nye sommerhusgrunde. Interessen gælder især tilkørselsvejen. Bliver der lavet en ny vej ind fra Agertoften, eller skal tilkørslen ske via Havtjørnevej? Hvis det sidste bliver tilfældet skal vi sikre os, at den fortsatte vedligeholdelse ikke (alene) påhviler vores grundejerforening. Foreløbig ved vi, at kommunen har optaget forhandlinger med de to lodsejere. (Een af de fremmødte på generalforsamlingen kunne tilføje, at kommunen som sådan ikke ønsker at blive involveret i udstykningen. Den skal lodsejerne selv stå for, evt. sammen med en investor, og foreløbig ser projektet ud til at have lange udsigter.)

– Grundejerforening har fået sin egen hjemmeside, og vi kan se, at den allerede har et pænt antal besøgende dagligt. Måske vil det med tiden blive muligt for medlemmer og andre at annoncere via hjemmesiden.

– Vejene er et tilbagevendende tema, og bestyrelsen vil i år prøve at lodde stemningen her på generalforsamlingen. Hvad skal vi: Lad vejene være i den stand, de er? Løfte niveauet til en vis grad? Eller gennemføre den helt store renovering? Drøftelsen følger under pkt. 4.

– Kystsikringen: Arbejdet er næsten færdigt. Senest er der kommet en ny badebro og borde/bænke til, med handicapvenlige adgangsforhold. Økonomien i kystsikringsprojektet er god, og der er penge på kontoen til supplerende sandfodring.

– Som en udløber af indvielsesfesten sidste år i august bliver der igen i år arrangeret en fælles sommerfest for grundejerforeningerne ved Hostrup Strand.

– Arbejdslørdag: Det bliver den 10. juni, og der er forskellige opgaver på programmet. Bl.a. vedligeholdelse af det gamle bænke-arrangement ved stranden og flytning af den runde bro over Fæbækken. Alle opfordres til at møde op. Vi plejer at have en hyggelig formiddag sammen. Mødested: legepladsen kl. 10

Beretningen blev sat til afstemning og énstemmigt vedtaget af forsamlingen.

3. Regnskabet: Kasserer Sonja Dalsgaard fremlagde regnskabet for 2005. Det viser et overskud på 7.222,73 kr. Dermed voksede foreningens formue til 108.823,47 kr. Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: Ib Johanson fremlagde bestyrelsens tanker om vejene og den fremtidige vedligeholdelse. Skal vi fortsat ”nøjes” med at fylde stabilgrus i hullerne og skrabe af, eller skal vi gennemføre en mere gennemgribende reparation af de mest udsatte strækninger? Nærmere bestemt på Havtjørnevej og første del af Blåbærvej. Bestyrelsen har bedt en entreprenør lave et overslag, og det viser, at en gennemgribende renovering af vejen vil koste ca. 65.000 kroner pr. 100 meter (incl. moms). Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af det årlige kontingent på 100-200 kroner, så vi suppleret med midler fra formuen kan få sat en renovering i gang på de mest udsatte steder. Vi vil også tage kontakt til Spøttrup Kommune for at høre, om de evt. vil spæde til. Hvad angår Havtjørnevej vil vi dog kende dens videre skæbne i forhold til udstykningen, før vi sætter noget større i gang.

Punktet afstedkom mange indlæg. Flere advarede mod at lave vejene for godt i stand. Argument: Gode veje får folk blot til at køre hurtigere! Vi bor i et sommerhusområde med en hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Andre pegede på, at det især er den tunge arbejdskørsel, der ødelægger vejene. Ikke mindst om vinteren. Kan man ikke pålægge bygherrerne at udbedre skaderne? For eksempel ved, at der opkræves et beløb i forbindelse med byggetilladelsen? Men det er vanskeligt. For eksempel, hvis betonkanonen kommer med beton til mere end et byggeri, hvem skal så betale? Eller som een sagde: På eet eller andet tidspunkt skal vi alle have bragt noget med lastbil. Derfor bør udgiften være fælles! Flere nævnte, at rabatterne trænger til at blive skrællet af, så vandet kan løbe væk fra vejen(e). Forslag om at sætte hastigheden ned til 20 km/t i området.

Summasumarum på debatten blev en eenstemmig opbakning til en forhøjelse af kontingentet med 200 kroner, så bestyrelsen kan arbejde videre med sagen og få sat en renovering af de mest udsatte steder i gang.

5. Forslag fra medlemmerne:
Der var indkommet tre forslag til debat på generalforsamlingen:

– Ivar Primdal på Brombærvej 3 vil gerne have friarealet mellem legepladsen og Strandvejen ryddet for buske og træer. De vokser hurtigt op og tager udsyn.
Svar: Alle medlemmer er velkomne til at beskære træer og buske på engarealerne blot man sørger for at rydde op efter sig. Enten ved at køre grenaffaldet væk eller snitte det i mindre stykker, så det hurtigt ”forgår” i græsset.

– Jørgen Jørgensen Blåbærvej 13 foreslår en vedtagelse om, at man ikke må anlægge beplatninger, der fratager bagvedliggende parceller deres udsigtsmulighed. Jævnfør Hegnslovens bestemmelser om en maximumhøjde på 1,80 m.
– Lisbeth og Jens Kirkegaard på Blåbærvej 24 foreslår en debat om beplantning og skriver, at med en max.højde på 2,5 meter ville alle grundejere kunne få glæde af fjordudsigten.
De to forslag gav anledning til en god debat om emnet beskæring. Der var ikke
opbakning til vedtægtsændringer; men en generel opfordring til, at folk snakker sammen på tværs af skel og er positive over for naboers ønsker om beskæring. Desuden opfordrer generalforsamlingen alle grundejere til at tage hensyn til andres udsigt, når man fjerner og beplantning og planter nyt. Niels Jørgen Hyldgaard nævnte, at Spøttrup Kommune har til hensigt at revidere lokalplanerne for sommerhusområderne og blandt delemnerne er netop beplantning. Flere af de fremmødte advarede mod for strikse regler. De har netop købt sommerhus i området på grund af terræn og beplantning.

6. Valg af bestyrelse:
I henhold til vedtægterne var Niels Jørgen Hyldgaard, Svend Erik Nielsen og Sonja Dalsgaard på valg. De to førstnævnte var villige til genvalg og blev straks valgt med klapsalver. Sonja Dalgsgaard gav udtryk for, at hun gerne ville stille sit mandag til rådighed, hvis andre havde lyst til at træde ind i stedet; men også hun endte med at lade sig overtale til en periode mere.

Valg af 2 suppleanter:
De nuværende suppleanter: Hanne Brønding, Klokkelyngen og Bente Hedegaard, Havtjørnevej, blev begge genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer:
De nuværende revisorer: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Orla Sidelmann, Havtjørnevej, blev begge genvalgt.

8. Eventuelt:
Flere havde noget på hjerte:

– Forslag om at holde sankthansfesterne i weekenden frem for på en hverdag! Det blev dog afvist af formanden, som ville være ked af at flytte festdatoen. Det ville være som at flytte juleaften!

– Spørgsmål: Den gamle kystsikring, hvem har vedligeholdelsespligten? Svar: Det har Spøttrup Kommune. Bestyrelsen tager kontakt til kommunen for at gøre opmærksom på slitage.

– Spørgsmål: Tværvejen mellem Strandvejen og Havtjørnevej er meget dårlig. Kan foreningen ikke gøre noget? Svar: Vejen er privat og ejeren har fået lovning fra Spøttrup Kommune om en udbedring. Vejen blev kørt i stykker under arbejdet med kystsikringen. Spørgeren mente, at foreningen godt kunne bekoste et læs grus til hullerne.

– Kassereren opfordrede alle til at huske at meddele salg og adresseændringer, så girokort og anden post fra grundejerforeningen kan havne de rigtige steder.

– Spørgsmål om antallet af containere på containerpladsen. Svar: Om sommeren, når der bliver hentet affald ved sommerhusene, står der normalt kun en flaskecontainer og en papircontainer på fællespladsen. Om vinteren halvanden container til husholdningsaffald. Obs: Gamle havemøbler, madrasser og lignende skal køres på lossepladsen enten i Skive eller Kaastrup. Det er ganske enkelt for dårligt at smide den slags på fællespladsen.

– Spørgsmål: Kommer der ikke en badebro op ud for toiletterne/shelteren i år? Svar: Det ved vi ikke. Det er kommunens badebro.

– Spørgsmål: Hvorfor ligger de nye riste til handicapanlægget ved siden af ophalerpladsen og ikke ved den anlagte parkeringsplads? Svar: Det vides ikke. Det er kommunens folk, der har stået for etablering af det nye anlæg med bro og borde/bænke.

– Spørgsmål: Bliver der gjort noget for at holde ophalerpladsen i brugbar stand. Vandstanden er for lav! Svar: Det kigger vi på. Det samme gælder en flytning af høfderne.

Dermed ebbede debatten ud. Såvel dirigenten som formanden takkede for et godt møde, og generalforsamlingen sluttede med endnu en fællessang: Du danske Sommer.

Ref./ Ingrid