GHT referat 2007

Referat

Generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard lørdag 19. maj 2007:


Formanden for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, Niels Jørgen Hyldgaard (stående i baggrunden) svarer på spørgsmål fra generalforsamlingen. Mødet blev ledet af Henning Kvist Nielsen (stående til venstre i billedet). Foto: Peter Jessen

Fremmødte: 51

1. Foreningens formand, Niels Jørgen Hyldgaard, bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Henning Kvist Nielsen som ordstyrer for mødet. Han blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet.

2. Beretning v. Niels Jørgen Hyldgaard:
Formanden henviste til bestyrelsens skriftlige beretning, der er sendt ud både skriftligt og via vores hjemmeside, og i stedet for at gentage det skrevne opfordrede han forsamlingen til at stille spørgsmål. Det gav anledning til en livlig debat om flere emner:

Spørgsmål: Hvad sker der med badebroen? Hvem sørger for, at den igen bliver sat op?
Svar: Det gør Skive Kommune. Vi bidrager fortsat med ca. 8.000 kroner til opsætning/vedligeholdelse af broen; men det store (og dyre!), handicapvenlige anlæg tilhører ikke os og er dermed heller ikke vores ansvar.

Kommentar fra salen: Fortsæt det gode arbejde med vedligeholdelse af vejene. Skrab flere kanter af!

Flere medlemmer nævnte containerpladsen, som ofte flyder med affald – hvad kan vi gøre?
Det er Sonja Dalsgaard, der fra bestyrelsens side har kontakt med renovationsselskabet 4S. Problemet er, at mange andre end foreningens medlemmer læsser affald af på pladsen og ikke kun flasker, aviser og almindelige affald i containerne, men også gamle havemøbler, madrasser, vinduer etc. En nabo til pladsen kunne fortælle, at hun jævnligt ser folk komme kørende med trailer og læsse af – hvorfor bruger de ikke storskraldsordningen? Sonja nævnte muligheden for at droppe de to containere til almindeligt affald om sommeren, sådan var det også tidligere.
Niels Jørgen Hyldgaard foreslog et møde med 4S om affaldsproblemerne; mens der fra anden side i salen lød et forslag om en indhegning af pladsen, så kun foreningens medlemmer har adgang.
En nabo til legepladsen spurgte, om foreningen mon kan formå Skive Kommune til at stille affaldskurv op på pladsen? Han finder jævnligt brugte bleer og lignende inde i sin have.
Også det lovede Niels Jørgen Hyldgaard, at bestyrelsen vil gå videre med.

Een af de fremmødte roste bestyrelsen for at legepladsen bliver holdt så fint. Rosen blev straks sendt videre til Jens Møller, Blåbærvej, som sørger for græsslåningen.

Hastighed på vejene: Det er et problem, at nogle bilister kører alt for hurtigt på sommerhusvejene. Flere af de fremmødte kunne fortælle om både hasarderet og farlig kørsel. Bestyrelsen arbejder med problemet, og Ib Johansen prøver at komme i dialog med Skive Kommune om en hastighedsnedsættelse til 20 km/t; men det er svært at komme i kontakt med de rigtige personer efter kommunesammenlægningen. Bestyrelsen vil foranstalte et forsøg med chikaner på Havtjørnevej, måske i form af nogle bump. Det er med held andre, lignende steder. Niels Jørgen Hyldgaard fortalte, at nogen har foreslået et skilt med påskriften ”nudistlejr” – det kunne måske få nogle til at løfte foden fra speederen!

3. Regnskab:
Kasserer Sonja Dalsgaard fremlagde det revidere regnskab, der viste et underskud på 8.364,07 kr. i 2006. Primært fordi vi først i begyndelsen af 2006 fik regningen for opsætning af badebroen i 2005. Udgifterne til vedligeholdelse af vejene var væsentligt større i 2006 end i 2005 – 37.833,13 kr. mod 6.298 kr.; men det blev opvejet af sidste års kontingentforhøjelse. Ved årets udgang havde foreningen en formue på 101.704,10 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent:
Niels Jørgen Hyldgaard foreslog på bestyrelsens vegne et uændret kontingent på 500 kr., så vi kan fortsætte arbejdet med en mere gennemgribende vedligeholdelse af vejene.
I den forbindelse orienterede Sved Erik Nielsen, som er bestyrelsens ”vejmand” om de aktuelle projekter, der er i gang vedr. vejene:
Enebærvej har i vinter været stærkt plaget af store mængder vand. Spørgsmålet er, om det er kildevand eller en utæt vandledning, der er skyld i problemerne. Vandværket undersøger, om der er tale om en lækage; men mest sandsynlig er der tale om kildevand. I givet fald er det aftalt med lem maskinstation og de berørte beboere, at der skal laves en dræn, som sørger for at føre vandet ud i søen hos Ole Andersen.
På Revlingebakken har beboerne døjet med lignende vandproblemer i vinter. Også her bliver der etableret et dræn, som føres ned til en grøft og derfra til en bæk.

5. Forslag fra medlemmerne (se forslaget nedenfor):
Tove og Ib Johanson, Enebærvej 12, havde fremsendt et forslag om en tilføjelse til vedtægterne vedr. højde på bevoksning i skel. Forslaget opererer med en maksimumhøjde på 3 meter på beplantning i skel. Det samme gælder større grupper af træer/buske inde på grunden.
Ib Johansen fremlagde forslaget: – Det er ikke et spørgsmål om at få skåret alt ned til grunden men om at sikre udsigten for flest mulige.
Forslaget afstedkom en livlig debat. Umiddelbart var mange positive over tanken om at skære ned de steder, hvor træerne har vokset sig meget store; men flere appellerede til, at man nabo og nabo imellem forsøger at snakke sig til rette om tingene og hjælper hinanden med det praktiske arbejde. Nogle advarede også mod at give området et parcelhusagtigt udtryk.
På grund af en procedurefejl kunne forslaget ikke komme til afstemning. Det var ikke blevet sendt med ud til medlemmerne. Forsamlingen opfordrede i stedet bestyrelsen til at arbejde videre med spørgsmålet og komme med et udspil. Gerne inden næste generalforsamling.

6. Valg af bestyrelse:
Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej, og Ib Johanson, Enebærvej, var på valg. Begge var indstillet på genvalg, og det blev de – efter kort at have redegjort for, hvorfor de har involveret sig i bestyrelsesarbejdet.
Valg af suppleanter: Hanne Brønding, Klokkelyngen, og Bente Hedegaard, Havtjørnevej, blev begge genvalgt.

7. Valg af revisorer:
Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej, og Orla Sidelmann, Havtjørnevej, blev genvalgt.

8. Eventuelt:
Fældning af buske på fællesarealer: Det er i orden, at foreningens medlemmer fælder buske og lignende på fællesarealerne, hvis de er til gene for udsigten; men træer/grene skal enten skæres i småstykker eller fjernes. Alternativ: Henvend dig til bestyrelsen, så kan fældningen indgå i arbejdet, når vi mødes til den årlige arbejdslørdag, som i år finder sted den 2. juni kl. 10. Mødested: Legepladsen.

Spørgsmål: Bliver der ryddet op efter den omfattende fældning, der er sket langs Klokkelyngen/Fæbækken? Det gør der, forsikrede én af beboerne, når vind og vejr egner sig til en større afbrænding.

Sankthansfest traditionen tro den 23. juni nede ved stranden. I år kan træ og grene lægges i hullet lige øst for ophalerpladsen.

Løstgående hunde er en uskik. Dyrene skal i snor!

Ib Johanson fortalte, at han er blevet kontaktet af en sejler, som gerne vil købe et hus eller en grund i området. Er der noget til salg? Ib kan formidle kontakten.

Orla Sidelmann, Havtjørnevej 7, efterlyser folk, der har lyst til at være med i et bådelaug i tilknytning til ophalerpladsen.

Ref. Ingrid M. Schmidt
21. maj 2007

Vedr. dagsordenens punkt 5, forslag fra medlemmer:

På generalforsamlingen drøftede de fremmødte følgende forslag fra Tove og Ib Johanson, Enebærvej 12, Hostrup:

Forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen 2007:

Indskrives under §7 HEGN  som stk. 1.2

Vi stiller forslag om, at højden på  træernes i skel i 2 meters bredde skal fastlægges til max. 3 meter for så vidt angår i de skel, der lukker for udsigten for de bagved liggende sommerhuse. Dette skal være gældende for nuværende og kommende beplantning. De nuværende træer, som er højere end 3 meter, skal være nedskåret senest 2 år fra vedtagelsen på denne  general-forsamlingen. Der tillades enkelte solitære træer på grunden, men ikke samlet i større grupper, således at bagved liggende ejendommes udsigt forringes.

Begrundelsen for forslaget er, at mange grundejere er frataget en naturlig udsigt, bl.a. over Limfjorden, med en værdiforringelse af ejendommen til følge.