GHT referat 2008

Referat

Generalforsamlingen i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard på Spøttrup Kro, lørdag den 17. maj 2008 kl. 13.00

Formanden Niels Jørgen Hyldgaard bød velkommen til de i alt 45 fremmødte, og traditionen tro blev generalforsamlingen indledt med en fællessang. I år: Kom maj du søde milde.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Henning Quist, og han blev valgt uden modkandidater.
Henning Quist indledte sit hverv med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Niels Jørgen Hyldgaard fik ordet og fortalte kort om foreningens og bestyrelsens arbejde i det forløbne år:

Træ-debatten: Som opfølgning på et forslag til vedtægtsændring på sidste års generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med spørgsmålet om træernes højde i området.
Vi har indhentet oplysninger specielt med hensyn til de juridiske spørgsmål, og spørgsmålet om træhøjde blev sendt i høring blandt medlemmerne med efterfølgende debat på hjemmesiden.
Bestyrelsens indstilling til forslaget: Et flertal er imod en vedtægtsændring.
Men debatten er god, og vi har taget kontakt til Hede Danmark for et evt. samarbejde. Derfor dagens besøg af landskabskonsulenten.

Arbejdslørdagen den 2. juni 2007 havde rekordstor deltagelse: 21 fremmødte. Vi fik meget fra hånden og hyggede os både under arbejdet og den efterfølgende pølsespisning på Inge og Svend Eriks terrasse. I år bliver det lørdag den 7. juni. Mød op kl. 10 på legepladsen.

Sankthansbål på stranden: Også med rekord-deltagelse, ca. 150. Aldrig er der set så mange mennesker til sankthans ved Hostrup Strand, og aldrig har bålet været så stort. Det brændte i flere dage.

Sommerfest: Sammen med de øvrige grundejerforeninger holdt vi igen fælles sommerfest, den 14. juli. Det blev en hyggelig aften med ca. 65 deltagere, hvor ikke mindst deltagerne fra vores forening var med til at sætte lidt liv i kludene. I år holdes festen den 12. juli.

Vejene: Trods store mængder af vand, har vejene været rigtig gode i det forløbne år, også i vinter. Blandt andet takket være det nye asfaltgrus, som har vist sig mere stabilt og have en bedre holdbarhed end almindeligt grus.

Affald: Containerpladsen ligner ofte en losseplads. Husk: Containerne er kun til husholdningsaffald! Problemet med de store mængder af affald, som blot bliver smidt på pladsen, skyldes nok til dels andre end foreningens medlemmer.

Badebroen: Det vides ikke, hvornår den kommer op, men det bliver før sommerferien!

Hjemmesiden: Den er et aktiv for foreningen. Tak til Ingrid og Peter for indsatsen.

Og tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb.

Beretningen affødte et enkelt spørgsmål fra ”salen”: Hvornår må vi begynde at smide træaffald i ”hullet” ved ophalerpladsen, til årets sankthansbål?
Svar: De sidste to-tre uger før sankthans og kun træaffald. Skub venligst træet helt ned i hullet.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

3. Regnskab:

Kasserer Sonja Dalsgaard fremlagde regnskabet for 2007. Det viser indtægter på i alt 57.800 kr. og udgifter for 51.048,46 kr. Når renterne er lagt oveni, giver det et overskud på 8.720,44 kr. Foreningens formue beløb sig dermed til 110.524,54 kr.
Regnskabet blev vedtaget med applaus.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent:

På bestyrelsens vegne foreslog Niels Jørgen Hyldgaard, at vi fastholder et kontingent på 500 kr. pr husstand pr. år. Kontingentet ligger på et niveau, der sikrer, at vi kan holde tingene fornuftigt vedlige.
Forsamlingen havde ingen indsigelser, så dermed fortsætter kontingentet uændret.

5. Forslag fra medlemmerne:

Forslag fra Tove og Ib Johanson, Enebærvej 12, Hostrup:
Forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen 2008:
Indskrives under §7 Hegn som stk. 1.2.

Vi stiller forslag om, at højden på træerne i skel i 2 meters bredde skal fastlægges til max. 3 meter for så vidt angår i de skel, der lukker for udsigten for de bagvedliggende sommerhuse. Dette skal være gældende for nuværende og kommende beplantning. De nuværende træer, som er højere end 3 meter, skal være nedskåret senest 2 år fra vedtagelsen på denne generalforsamling.
Der tillades solitære træer på grunden, men ikke samlet i større grupper, således at bagvedliggende ejendommes udsigt forringes.
Begrundelsen for forslaget er, at mange grundejere er frataget en naturlig udsigt, bl.a. over Limfjorden, med en værdiforringelse af ejendommen til følge.”

Forslaget affødte en række kommentarer, først og fremmest fra bestyrelsens øvrige medlemmer, som alle fire gav udtryk for, at de var imod Ib Johansons forslag.

Svend-Erik Nielsen slog blandt andet fast, at en sådan paragraf ikke hører hjemme i en grundejerforenings vedtægter. Den vil kun give anledning til ævl og kævl. Den vil ikke kunne håndhæves, og det vil være umuligt at finde medlemmer til bestyrelsen, hvis den skal fungere som politibetjente over for medlemmer, der ikke overholder reglerne. Desuden er der i forbindelse med den nye udstykning af sommerhusgrunde øst for Fæbækken en lokalplan på vej for hele området, hvis bestemmelser også vil få betydning for os.

Niels Jørgen Hyldgaard læste en kommentar op fra Åge Dahl, der har sommerhus på på Enebærvej 6:
Kære deltagere i generalforsamlingen.
Undertegnede er enig i, at der skal arbejdes fortsat for at udsigt bevares i stort omfang. Men udsigt kan ikke bevares ved Tove og Ib’s Johansens forslag.
Min opfordring til generalforsamlingen er, at bestyrelsen i skrivelse og på hjemmeside opfordrer naboer til at samarbejde om løsninger.
God generalforsamling og god sommer.

Ingrid Schmidt: – Som Svend Erik fortæller, er der en lokalplan på vej i forbindelse med den nye udstykning af sommerhusgrunde. Alle sommerhusområder i Skive Kommune skal have en lokalplan. Egentlig står vi langt nede i rækken, fordi vi har en byplanvedtægt; men arbejdet bliver fremskyndet, fordi kommunen ser i en fordel at få den lavet, når de alligevel er i gang i forbindelse med den nye udstykning.
Så alene af den grund er der for mig at se ingen grund til at indføre regler omkring træhøjde, for de kommer alligevel i forbindelse med en lokalplan. Forskellen er, at det ikke bliver grundejerforeningen, der skal håndhæve dem, men kommunen. Reglerne vil ikke ælde med tilbagevirkende kraft, men fremefter.
Vi har undersøgt de juridiske spørgsmål i forbindelse med forslaget. Jeg har talt med to jurister ved Skive Kommune, der begge siger, at sådanne regler ikke hører hjemme i vore love, og de mener heller ikke, at de kan håndhæves.
Formålet med vores forening er at tage sig af ting af fælles interesse såsom veje og fællesarealer og være et talerør over for myndigheder og andre. Formålet er ikke at regulere noget medlemmerne indbyrdes.
Hvis grundejerforeningen med de nye regler kræver af en grundejer, at han fælder nogle træer på sin grund, og han ikke vil gøre det, har vi ikke andre muligheder end at gå i retten. Og som en jurist siger: ”Det første, dommeren vil spørge om, er, om grundejerforeningen ifølge sin formålsparagraf har ret til at blande sig i den slags spørgsmål.” Og det har den ikke.
Hvis der opstår en tvist om bevoksning i skel, kan man jo henvende sig til Hegnsynet og bede om at få foretaget et hegnssyn.

Niels Jørgen Hyldgaard udtrykte sin enighed med de tre foregående indlæg. Heller ikke han ville stemme for en vedtægtsændring. Og så benyttede han anledningen til at understrege, at bestyrelsen trods uenigheden arbejder godt sammen.

Det samme gjorde Ib Johanson, da han kort tog ordet for at fastholde sit forslag.

Efter en kort, men kontant opfordring fra én af mødets øvrige deltagere: Skån os for regler, som ikke kan håndhæves! rundede Niels Jørgen Hyldgaard debatten af med at konstatere, at forslaget om ikke andet har ført til en god og konstruktiv debat om træhøjder.

Derefter satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Kun en enkelt stemte for, nemlig forslagsstilleren selv, og dermed faldt det.

6. Valg af bestyrelse:

Der var tre på valg i henhold til vedtægterne:
Niels Jørgen Hyldgaard, Enebærvej.
Svend Erik Nielsen, Blåbærvej.
Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen.
Niels Jørgen Hyldgaard forklarede, at både han og Svend Erik godt ville tage en tørn mere, men at foreningen var nødt til at se sig om efter en ny kasserer i Sonjas sted. Hun ønskede ikke genvalg, af tidsmæssige årsager.
Han foreslog så Henning Quist Nielsen, Enebærvej – mødets dirigent – og næppe havde han sagt ja, før forsamlingen valgte ham med en klapsalve.

Niels Jørgen Hyldgaard sagde tak til Sonja Dalsgaard for hendes indsats i bestyrelsen og ikke mindst som kasserer: – At du har gjort det godt, ses blandt andet af, at der er lige så mange penge i kassen nu, som da du sin tid overtog hvervet!
På foreningens vegne overrakte han hendes to flasker rødvin.

Valg af to suppleanter:
Orla Sidelmann, Havtjørnevej. Nyvalgt
Bente Hedegaard, Havtjørnevej. Genvalg

7. Valg af to revisorer:
Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej. Genvalg
Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen. Nyvalgt

8. Eventuelt:

Svend Erik Nielsen: – Under mine spadsereture rundt i området ser jeg et stigende antal gamle campingvogne stå parkeret på grundene og lidt for mange faste hegn. Det ser ikke godt ud. Og de faste hegn er forbudt i skel.

Carl Hillersborg: – Når vi har gæster, roser de altid det flotte område, den fine badebro, de velholdte veje og kanter. Vi har grund til at sige bestyrelsen tak for et godt stykke arbejde og for en god hjemmeside.

En grundejer, som referenten desværre ikke fik navnet på: – Stien fra Revlingebakken ned til Hedelyngen er i dårlig stand på grund af meget vand, og fordi der bliver redet på den.
Svend Erik Nielsen: – Stien er én af de ting, vi vil ordne, når vi har arbejdslørdag den 7. juni. Problemet med vand fra Revlingebakken skulle være løst nu.
Niels Jørgen Hyldgaard: – Vi har før haft bomme ved nogle af stierne, men de forfaldt.
Sonja Dalsgaard: – Hvis I ser ryttere på stierne, så bed dem om at ride ud af området.

Svend Erik Nielsen: – Overhold fartgrænsen på 30 km/t, når I kører ind i området. Der er stadig alt for mange, der kører alt for hurtigt. Blandet andet på Havtjørnevej, hvor der kan opstå farlige situationer ved legepladsen.

Et spørgsmål fra Erik Lund vedrørende containerpladsen affødte en del kommentarer. Alle er frustrerede over, at der bliver smidt affald ved siden af containerne – kasserede havemøbler madrasser og så videre – og at flaskecontainere ofte et stopfuld. Een foreslog en flytning af pladsen.
Svar: Det er svært at håndhæve reglerne, fordi der er så mange ”udefra”, der benytter muligheden for at komme af med deres affald. Bestyrelsen er i jævnlig kontakt med 4S og vil foreslå en hyppigere tømning af flaskecontaineren.

En anden mødedeltager spurgte til højen. Hvem ejer den? Kan den gamle sti ikke genetableres?
Bestyrelsen: – Højen ejes af flere grundejere. Ifølge Lokalplanen for den nye udstykning ved Havtjørnevej må højen ikke bebygges. Den ”må anvendes til grønt område”… og ”Den eksisterende beplantning i området opretholdes og området udlægges til naturområde, friareal for områdets beboere”.
Svend Erik tilføjede, at der i forbindelse med sidste års arbejdslørdag faktisk var snak om etablering af en sti, men idéen faldt til jorden under en efterfølgende besigtigelse, hvor flere grundejere følte, at de spadserende ville komme for tæt på deres haver.

Dermed ebbede talelysten ud.

Henning Quist Nielsen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, og Niels Jørgen Hyldgaard tilføjede en tak til dirigenten for veludført arbejde.

Generalforsamlingen sluttede som den begyndte, med en fællessang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande.

Ref. Ingrid M. Schmidt
20. maj 2008