GHT referat 2009

Referat

Generalforsamlingen i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard på Restaurant Gyldendal lørdag den 23. maj 2008 kl. 14.00

Formanden Niels Jørgen Hyldgaard bød velkommen til i alt 41 fremmødte.

Mødet begyndte traditionen tro med en fællessang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande

Derefter præsenterede Niels Jørgen Hyldgaard den øvrige bestyrelse:
Næstformand: Ib Johanson
Kasserer: Henning Quist Nielsen
Sekretær: Ingrid M. Schmidt
Fraværende: Svend Erik Nielsen, vejansvarlig

Pkt. 1. Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslog Orla Sidelmann, som blev valgt uden modkandidater. Han takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Pkt. 2. Beretning v. Niels Jørgen Hyldgaard.

Bestyrelsen har udsendt en skriftlig beretning, som Niels Jørgen valgte ikke at læse op. Den kan også læses på foreningens hjemmeside. I stedet gennemgik han den i stikordsform:

Årets store projekt for bestyrelsen har været det såkaldte træfældningsprojekt i samarbejde med Hede Danmark. Det hele begyndte med, at Tove og Ib Johanson foreslog, at al bevoksning i området groft sagt skulle skæres ned til 3 meter, og det endte med en kontakt til Hede Danmark. Selskabet kom med et tilbud om fældning og flisning, som mange tog imod. Der er blevet ryddet meget, og jeg har ikke hørt nogen være utilfredse med det arbejde, der er gjort.

Vejene er et tilbagevendende emne. Da vejene blev anlagt i 1970 var lastbilerne meget mindre, og vi kørte slet ikke så meget som nu. Vejene bliver belastet langt mere i dag. For et par år siden satte vi kontingentet op for at få penge til at holde vejene i en bedre stand. Senest har vi indgået en aftale med Lem Maskinstation om, at de for en fast pris ordner vejene ti gange i løbet af sommerperioden. Hvis vi vil vedligeholde vejene i samme stand om vinteren kræver det ekstra penge. Det komme jeg tilbage til.

Endnu et tilbagevendende tema: Farten på vejene. Når I møder nogen, der kører for hurtigt, så gør dem opmærksom på det. Det ender med, at nogen kommer galt afsted, og desuden ødelægger det vejene, at folk kører så hurtigt.

Vi har i årets løb også diskuteret den nye udstykning af sommerhusgrunde på flere møder og holdt et særskilt møde med nogle af naboerne til den nye udstykning. Investoren ville oprindelig udstykke grunde helt ned til 1000 kvm. Det synes hverken vi i bestyrelsen eller naboerne om, og det har vi gjort Skive Kommune opmærksom på. Vi følger fortsat sagen. Måske er investoren ved at opgive projektet.

Containerpladsen er også et vedblivende problem, og der er ikke andre end os selv til at holde justits. Det er ikke nødvendigvis sommerhusejere, der smider det hele; men vi opfordrer jer alle til at være med til at holde orden omkring containerpladsen og løfte pegefingeren over for eventuelle affaldssyndere.

Det var ordene, og derefter satte ordstyreren beretningen til debat:

Christina Fiig, Revlingebakken: Det er et godt initiativ at protestere mod udstykningen.

Vera Larsen, Blåbærvej: Er det ikke bare krisen, der gør, at han opgiver?

Ingrid M. Schmidt: Officielt har investoren endnu ikke opgivet. Jeg har onsdag talt med teknisk forvaltning i Skive Kommune. Forvaltningens direktør har efter det seneste møde i Teknisk Udvalg holdt et møde med investoren. Parterne er nu blevet enige om, at han kan komme med forslag til en lokalplan med 35 grunde. Det er et kompromis, og ifølge forvaltningen arbejder han nu med grunde mellem 1400 og 2300 kvm. De største vil ligge ned mod Brombærvej/Blåbærvej. Cirka halvdelen af grundene vil være mellem 1400 og 1800 kvm, de øvrige mellem 2000 og 2300 kvm. Investoren skal betale for udarbejdelse af lokalplanen. Forvaltningen har ikke hørt fra ham igen,, og hvis han skal nå at få sagen med på udvalgets sidste møde i Teknisk Udvalg inden ferien, skal det snart være. I givet fald vil hele processen med møder i udvalg og byråd og høringsfase løbe året ud.

Niels Jørgen Hyldgaard: Vi vil følge sagen og fortsat protestere.

Ib Johanson: Jeg mener også, at vi fortsat skal protestere. Min frygt er en fremtidig kloakering af hele området. Vi har skrevet til Teknisk Udvalg, at vi vil forfølge sagen hele vejen.

Vagn Larsen, Tyttebærvej: Skal Havtjørnevej være tilkørselsvej til den nye udstykning?

Ingrid M. Schmidt: Nej. Projektet kører nu med Agertoften som tilkørselsvej. Men netop tilkørselsforholdene var det, der i første omgang fik bestyrelsen ind i sagen.

Beretningen affødte også andre bemærkninger:

Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen: Jeg synes, at det tegner godt med vejene.

Jørgen Rahbek, Hedelyngen: Hedelyngen blev skrabet i går. Nu er vi helt nede ved leret. Der mangler grus.

Niels Jørgen Hyldgaard: Det lader vi gå videre til Svend Erik Nielsen.

Pkt 3: Regnskabet ved Henning Quist Nielsen:

Han fremlagde regnskabet med blandt andre følgende bemærkninger:

Vi er 121 medlemmer. Heraf 116 betalende, da bestyrelsen ikke betaler kontingent.
En enkelt har været over et halvt år om at betale. Rykkergebyrerne er steget fra 300 til 650 kr. Det er en lidt foruroligende tendens. Folkeregisteret er sidste mulighed, når jeg ikke kan få oplyst adressen på en ejer. Derfor udgiften på de 104 kr.
Badebro: Indtægten på 2000 kr. stammer fra den gamle badebro, som vi har solgt til en af nabor-grundejerforeningerne. Uheldigvis har kommunen først opkrævet betalingen for 2008 i år. Derfor er den ikke med i dette regnskab. Éngangsudgifter: Skilte ved legepladsen. Jeg har i dette regnskab valgt at dele udgifterne til veje og dræn op hver for sig. Sidstnævnte er en ret bekostelig affære.
Årets resultat: minus 14.826,79 kr. Det er et lidt et kunstigt tal. På grund af den manglende udbetaling for badebro har vi reelt et underskud på rundt regnet 26.000 kr.
Aktiver: Vore aktier er faldet det halve i værdi. Aktiver i alt 91.140 kr., som modsvares af vore passiver.

Spørgsmål fra forsamlingen om, hvor drænene er blevet udbedret. Svar: Enebærvej og Revlingebakken.

Ingen yderligere spørgsmål og kommentarer: Regnskabet blev dermed godkendt.

Henning Quist Nielsen tilføjede: Der er en kedelig tendens til, at flere ikke betaler til tiden. Postvæsnet får skylden fra flere af dem! Vi har nu i bestyrelsen besluttet at lave en fast sidste indbetalingsfrist: 15. juli. Indbetalingskortene bliver sendt ud omkring 1. juni. Hvis man ikke har fået et indbetalingskort senest 1. juli, bedes man henvende sig til bestyrelsen. Fristerne vil fremover fremgå af hjemmesiden.

Bente Hedegaard: Kan man få lov til at bankoverføre. Svar: Ja. I givet fald er det vigtigt at angive sin sommerhusadresse.

Pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent ved Niels Jørgen Hyldgaard:

Vi har underskud i år, og vi forudser flere udgifter de kommende år. Blandt andet til dræn: Hvis det går i stykker ude på vejen, er det foreningens problem. (Hvis det sker inde på grunden, er det grundejerens). Og så er der vejene: Hvor skal grænsen gå for vedligeholdelse? Vi har som nævnt indgået en aftale med Lem Maskinstation om sommervedligeholdelse; men med det nuværende kontingent har vi ikke råd til at gøre noget tilsvarende om vinteren. Stadig flere bruger deres hus om vinteren, og stadig flere flytter herop. Hvis der er stemning for det, vil vi indgå en aftale med Lem Maskinstation også om vintervedligeholdelse, men i givet fald er vi nødt til at hæve kontingentet med 100 kroner.

Jørgen Rahbek, Hedelyngen: Hvis vi i stedet sætter farten ned til 20k/t, så sprøjter der ikke så meget grus væk fra vejen, og det støver heller ikke så meget.

Mona Rimmen, Multebærvej: Jeg har netop været rundt i sommerhusområderne andre steder i Salling. Alle steder har 20 km/t og mange steder også chikaner. Rabatterne bliver skrællet af. I vores område er der strækninger, hvor der kan køres hurtigt. Nogen kommer med en vældig fart.

Christian Pedersen, Blåbærvej, med et smil: Jeg synes, at vi skal stille bilerne nede ved indkørslen til Havtjørnevej og gå ind i området!

Kaj Rimmen, Multebærvej: Vejene står som et floddelta, når det har regnet.

Her kom der så en række bemærkninger omkring skiltningen af de 30 km/t. Er den tilstrækkelig?

Ib Johanson: Lem Maskinstation har anskaffet en ny maskine, som vil afhjælpe nogle af problemerne i vejkanterne. Den skraber gruset ind på igen. Vi har tidligere drøftet en grænse på 20 km/t, men spørgsmålet er, om det hjælper. Vi vil gerne undersøge mulighederne igen.

Orla Sidelmann: Vi bor lige ved bakken på Havtjørnevej og kan iagttage trafikken. De tunge biler, lastbilerne, kommer med høj fart. Efter megen nedbør afstedkommer det store huller. Jeg går ind for chikaner på vejen.

Ib Johanson: Chikaner… Så behøver vi jo reelt ikke gøre noget vejene. Jo flere huller, desto langsommere kører folk! (Den bemærkning gav anledning til en del moro i forsamlingen. Ref.) Vi skulle måske prøve med nogle sving på vejen for at få hastigheden ned. Det kunne vi måske prøve på Havtjørnevej. For eksempel med store sten.

Niels Jørgen Hyldgaard: Vi skal være opmærksomme på, at ambulancer, brandkøretøjer etc. kan komme frem.

Konklusion v. Niels Jørgen Hyldgaard: Tak for en god diskussion. Men nu er spørgsmålet, om vi skal gøre noget ekstra om vinteren?

Der var dog helt klart hverken stemning for ekstra vintervedligeholdelse eller kontingentforhøjelse i forsamlingen, og det tog bestyrelsen til efterretning.

Næste emne var netforbindelser:

Niels Jørgen Hyldgaard: Skal Grundejerforeningen gøre noget i forhold til udbygning af internet af området.

Suppleret af Ib Johanson: Det er svært at komme på nettet heroppe. Skulle vi prøve at arbejde videre med det her?

Christian Pedersen, Blåbærvej: Skyline kører fint igennem. 169 kr. pr. måned. Det virker fint. De første tre måneder er gratis.

Jens Jensen: Kobberkabler ligger hele vejen rundt. Teknologien er der. Bredbånd er en fis i en hornlygte.

Jørgen Rahbek, Hedelyngen: Vi har et problem med dækningen for mobiltelefon. Forbindelsen er dårlig, og det kan blive et problem, hvis vi får brug for at tilkalde hjælp. Kan der gøres noget?

Ib Johanson: Der er noget af det, vi kigger på i forbindelse med internettet. Lad os prøve at arbejde videre med det.

Og det var der opbakning til i forsamlingen.

Som afslutning på debatten foreslog Niels Jørgen Hyldgaard på bestyrelsens vegne, at vi fastholder kontingentet på 500 kroner. Det var der ingen protester imod.

Så blev generalforsamlingen for en tid sat på pause til fordel for kaffe, ostemadder og livlig snak ved bordene.

Generalforsamlingen fortsat:

Pkt. 6: Valg af bestyrelse

På valg: Ib Johansen, Enebærvej og Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej. Begge var indstillet på genvalg, og det klappede forsamlingen ja til.

Valg af to suppleanter: Orla Sidelmann, Havtjørnevej og Bente Hedegaard, Havtjørnevej, blev genvalgt uden modkandidater.

Pkt. 7: Valg af to revisorer:

Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen blev begge genvalgt.

Pkt. 8: Eventuelt

Ib Johanson: En tanke i forbindelse med snakken om containerpladsen. Bliver affaldet tilkørt af andre eller hører det til storskrald? En container centralt placeret én eller to gange om året i området. Ville det afhjælpe problemet? Til en aftalt tid. For eksempel i begyndelsen af sæsonen, så vi kan komme af med storskraldet.

Orla Sidelmann: Min fornemmelse er, at andre bruger containerne.

Henning Quist Nielsen: Det største problem er dagrenovation. Folk stiller poser ved siden af.

Ingrid M. Schmidt: Jeg repræsenterede i foråret foreningen ved det årlige møde mellem Skive Renovation 4-S / Skive Spildevand og grundejerforeningerne for sommerhusområderne i Skive Kommune. Af snakken fremgik det, at alle har det samme problem ved deres containerpladser. Affald genererer affald. Der er ingen nemme løsninger.

Kaj Rimmen: Jeg har læst om et forsøg på Lundø med store containere.

Ingrid M. Schmidt: Det er rigtigt. 4-S vil lave et forsøg med såkaldte undergrundscontainere. Det er store containere, der delvist er gravet ned i jorden. De efter sigende sagtens kunne dække vores behov for at komme af med affald. ”Prisen” er, at vi selv skal bringe vort affald ned til containeren. Der vil ikke længere være affaldsbøtter ved hvert enkelt hus. Til gengæld kommer de store renovationsvogne så heller ikke længere ind i området. Det ville lette presset på vore veje. Via hjemmesiden kan I læse mere om de store containere. Vi har lagt et link ud.

Ib Johanson: Har alle fået tømt deres septiktank?

Forsamlingen: Ja og nej. Vi får nemlig kun tømt hvert andet år. Der kommer brev ud, når det er så vidt.

Vilhelm K. Pedersen, Enebærvej: Mon vi kan få det brev ud lidt før? Nu kommer det en uge før tømningen, og det er ikke lang tid, hvis man skal have forberedt noget, før de kommer.

Ingrid M. Schmidt: Vi kan spørge Skive Spildevand. I øvrigt lægger de datoerne ud på deres hjemmeside.

Chrstian Fiig: Vedrørende støjniveauet weekendaftener og søndag morgen. Kunne man ikke henstille til, at folk ikke bruger motorsav lørdag aften og søndag formiddag?

Hans Jørgen Hyldgaard: Ja, vi kommer herud for at nyde henstilling. Vi har en etikette, der siger, at vi så vidt muligt ikke støjer før kl. 9 om morgenen, mellem kl. 12 og 14 og efter kl.18. Især i weekenden og om sommeren. Det står også på vores hjemmeside, og det kan du til.

Esther Poulsen, Brombærvej: Tak for hjemmesiden og de fantastiske billeder.

Ingrid M. Schmidt: Der er en ny vippe på vej til legepladsen. Een, der er godkendt. Jens Jensen har hjulpet os med at skaffe den, og han vil sammen med Svend Erik Nielsen sørge for at få den sat op.
Vi skylder i øvrigt Jens stor tak for, at han holder legepladsen så pænt.

Orla Sidelman kunne her konstatere, at talelysten ebbede ud. Han takkede fr gos rod og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Niels Jørgen Hyldgaard:

Tak for en god generalforsamling. Husk den fælles arbejdsdag lørdag den 6. juni. Vi mødes på legepladsen kl. 10. Vi skal dog have fundet en anden løsning på serveringen af pølser. Inga Nielsen kan ikke stå for den del af arbejdsdagen, som hun plejer.

Den 23. juni er der sankthansbål, og det bliver stort igen i år. Og så er der fælles sommerfest med de andre grundejerforeninger den 11. juli kl. 18 på pladsen ved det røde badehus. Henning Quist & Co. står for musikken, så mød op til en festlig aften.

Efterfølgende spørgsmål til kystsikringens generalforsamling. Skal der yderligere kystsikres?

Niels Jørgen Hyldgaard orienterede kort: Vi kystsikrer ikke yderligere nu. Vi ser tiden an og prøver at samle penge sammen. Målet er en halv million, så vi har noget at gøre godt med.

Ref./Ingrid M. Schmidt
25. juni 2009