Bestyrelsens beretning for 2008

Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2009

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2008

2008 blev et aktivt år for grundejerforeningen, og for en gangs skyld var det ikke vejene, men områdets træer der fik størst opmærksomhed.

Træprojektet:

Som optakt til sidste års generalforsamling havde vi besøg af en repræsentant for HedeDanmark, landskabskonsulent Christen Nørgard, som fortalte om selskabets tilbud til sommerhusejere om fældning, flisning og genplantning af træer. Ud fra devisen: Jo flere træer, desto billigere en pris. Allerede dén dag gav flere sommerhusejere udtryk for deres interessere, og dermed var Træprojektet en realitet. Grundejerforeningens bestyrelse skrev ud til alle medlemmer og forelagde dem HedeDanmarks tilbud, og det førte til i alt 45 aftaler i de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. De fleste i Hostrup Teglgaard. Mange store træer og tætte hegn er fældet, og det kan ses i landskabet. Til glæde, forhåbentlig, for både husejere og naboer. Grundejerforeningens bestyrelse glæder sig i hvert fald over, at det ad frivillighedens vej er lykkedes at få fældet mange af de træer, der har taget udsigten i området. Og vi håber, at de synlige resultater af Træprojektet vil inspirere endnu flere grundejere til at fælde og studse.
Der blev kørt 1250 rummeter flis væk fra området. HedeDanmark er godt tilfreds med forløbet og kommer gerne igen.

Veje og dræn:

Vejene og deres tilstand fylder selvfølgelig meget, både i bestyrelsens arbejde og foreningens økonomi. Ud over den generelle vedligeholdelse og udbedring af vejene har foreningen i 2008 stået for to større projekter med reparation af dræn på henholdsvis Revlingebakken og Enebærvej, og de bliver næppe de sidste.

Farten:

Har man sagt veje, må man også sige fart. Det kniber for rigtig mange bilister at komme ned under de 30 km/t, når de kører ind i området. Den høje fart slider på vejene og er til fare ikke mindst for vore små sommerhusgæster. Derfor fik vi sidste sommer sat et par skilte op på Havtjørnevej, ved legepladsen, med teksten ”Pas på mig” og en tegning af et barn. De penge ser ud til at være godt givet ud. Bilisterne sætter rent faktisk farten ned, i hvert fald på den strækning.

Udstykningssagen:

I det forløbne år har bestyrelsen fulgt processen omkring en ny udstykning af sommerhusgrunde ved Hostrup Strand. En investor har planer om at udstykke 48 grunde på et areal i forlængelse af Havtjørnevej, øst for Fæbækken. Hans plan omfatter grunde på mellem 1000 og 1200 kvadratmeter, altså langt mindre end de grunde, vi ellers ser ved Hostrup Strand og i strid med et Kommuneplantillæg, der i 2006 blev vedtaget af Spøttrup Kommune som optakt til udstykning af nye sommerhusgrunde ved Hostrup, Vadum og Knud Strand. Bestyrelsen har flere gange henvendt sig til Skive Kommunes teknik- og miljøudvalg. Både for at gøre opmærksom på vore synspunkter i sagen og for at sikre os, at vi bliver hørt, når/hvis en lokalplan bliver sendt ud i høring. Et par af de grundejere, som bliver naboer til den nye udstykning, har også henvendt sig til kommunen.

Affald:

Affald er et tilbagevendende emne både på vore generalforsamlinger og bestyrelsens møder. Ikke så meget det husholdningsaffald og storskrald, som Skive Kommune hjælper den enkelte sommerhusejer af med, men det affald, der blive smidt ved affaldsstationerne. Såvel vinter som sommer flyder containerne jævnligt over med alt fra gamle madrester til terrassevarmere.
Skive Kommune har netop renoveret alle affaldsstationer. Også den på Teglgårdvej, så den nu står klar med ny flisebelægning, to containere til husholdningsaffald foruden én til flasker og én til papir, og bagved det hele en nyt skilt, der ikke kan efterlade nogen sommerhusejer eller forbipasserende i tvivl om, hvad containerne er beregnet til.
Men affald generer tilsyneladende affald. Jo flere containere, desto mere affald på afveje. Og sådan ser det ud i stort set alle sommerhusområder i Salling. Derfor overvejer 4-S nu et forsøg med undergrundscontainere til husholdningsaffald. Det er containere på fem kubikmeter, delvist nedgravet i jorden. Fordel: Sådan en container rummer store mængder affald, for ca. 50 sommerhusstande. Ulempe: Den enkelte husejer skal selv bringe sin sæk med husholdningsaffald hen til én af de centralt placerede containere. Det første forsøgssted bliver i givet fald Lundø.

Arbejdslørdag, sankthans og sommerfest:

I løbet af sommeren 2008 var der flere gode anledninger til at mødes i grundejerforeningens regi:

Den 7. juni mødte hele 23 op til den fælles arbejdslørdag. Det var rekord. Formålet med den fælles indsats er at vedligeholde og forskønne foreningens fællesarealer, og et par timers ihærdig indsats gav synlige resultater: Flis på stierne, grus på vejene, to nye bålpladser og oprydning ved stranden, en overhaling til bådophalerpladsen og en trimning af legepladsen.
Alt sammen selvfølgelig suppleret af snak og spas, og traditionen tro rundede vi af med pølser, øl og vand på Inga og Svend Eriks terrasse.

Sankthansaften slog ikke rekord i antal deltagere, højst i vindstyrke og nedbør. Det regnede og stormede; men en tapper flok mødte op, fik ild i bålet og sunget Midsommervisen. Vi håber på bedre vejr i år. Bålet er allerede ved at tage form!

Den fælles sommerfest med de andre grundejerforeninger ved Hostrup Strand blev også en festlig succes trods regn og rusk. 85 mødte op i festteltet lørdag den 12. juli og fik en fornøjelig aften sammen – til musikalsk akkompagnement af Henning Quist & Band. Der bliver tændt op i den store grill igen i år, den 11. juli.

Malurt:

Som det fremgår, har det været et aktivt år både for grundejerforeningen og dens bestyrelse. Og vi kan i det store og hele berette om en stribe af positive oplevelser og resultater; men der har desværre også været et par mindre gode imellem. Det var for eksempel ikke en udelt fornøjelse for Henning Quist at overtage posten som kasserer. Både han og hans kone er blevet overfuset af medlemmer, der var kommet bagud med betalingen af kontingent. Det kan der være forskellige grunde til, men  det er ganske enkelt utilstedeligt at overfuse en kasserer, der ganske frivilligt har påtaget sig arbejdet med at holde styr på foreningens penge. Vi må kunne tale ordentligt til hinanden inden for foreningen. Den slags verbale overgreb tærer på den frivillige arbejdsglæde.

Hjemmesiden:

For de, der jævnligt klikker ind på www.hostrupteglgaard.dk – foreningens hjemmeside – vil der ikke være meget nyt i ovenstående. Bestyrelsen prøver via hjemmesiden at holde så mange som muligt orienteret om, hvad der foregår i grundejerforeningen, og redaktionen supplerer med små og store nyheder og oplevelser fra Hostrup Strand-området.
Mange blev for eksempel opmærksom på Træprojektet via hjemmesiden. Én fik sine stjålne havemøbler tilbage takket være en fremlysning på siden, og Kystbeskyttelseslaget bruger hjemmesiden til sine meddelelser. Siden er under stadig udbygning, forhåbentlig til gavn og glæde for endnu flere.

Bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaaard april 2009.