Bestyrelsens beretning for 2010

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2010

Bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard samles normalt fire-fem gange i løbet af året, og dagsordenen kan næsten kopieres fra gang til gang. Punkterne er jo de fælles opgaver og forpligtelser, vi har som grundejere ved Hostrup Strand – veje og fællesarealer, renovation, naboskab etc. – og de går igen i beretningen for 2010 med følgende ”dagsorden”:

1. Økonomi
2. Bestyrelsen
3. Den nye udstykning
4. Vejene
5. Renovation
6. Fællesarealer
7. Festligheder
8. Mailservice
9. Hjemmesiden
10. Vedtægter

Økonomi: På sidste års generalforsamling vedtog vi at sætte medlemskontingentet op til 700 kr. Et par år i træk var foreningen kommet ud med underskud, og bestyrelsen anbefalede en forhøjelse for at få indhentet det ”tabte”. Kombinationen af det ekstra kontingent og et forholdsvis ”billigt” år gør, at vi kom ud af 2010 med et overskud. Dermed er formuen igen på ca. 125.000 kr.
Så selv om vi står over for en del udgifter, blandt andet til vejene, er foreningen nu så godt ”polstret”, at vi foreslår en nedsættelse af kontingentet til 600 kr.
Foreningen blev i foråret tilsluttet PBS for at smidiggøre indbetalingen af kontingent. Overgangen var bøvlet og bureaukratisk, så den trak i langdrag. Det gjorde dermed også indbetalingen af årets kontingent, men systemet kom til at fungere på bedste vis.

Bestyrelsen: Der kom sidste forår to nye ind i bestyrelsen: Jens Frede Nielsen blev nyvalgt på generalforsamlingen, og Orla Sidelmann kom som suppleant ind i stedet for Ib Johansson, der havde solgt sit sommerhus.

Den nye udstykning: Blandt de opgaver, som bestyrelsen arbejdede videre med i 2010 var den planlagte udstykning af nye sommerhusgrunde øst for Febækken, i forlængelse af Havtjørnevej. Generalforsamlingen pålagde i 2009 bestyrelsen at protestere mod planerne om en udstykning med grunde på 1000-1200 kvm mod de 2500 kvm, der ellers er gældende ved Hostrup Strand. Det har vi siden gjort i form af henvendelser til teknisk udvalg, høringssvar på lokalplanforslaget og til sidst en klage til Naturklagenævnet over den manglende miljøvurdering. Vi fik som bekendt ikke medhold, men vi betragter alligevel sagens udgang som en delvis sejr. I løbet af processen blev antallet af grunde skåret ned fra 48 til 33, og grundene er nu på mellem ca. 1400 og 2600 kvm.

Vejene: Bestyrelsen har vedtaget at arbejde efter en fireårsplan, lagt af den nye vejansvarlige, Jens Frede Nielsen. Han har målt vort vejnet op og regnet ud, at foreningen har ansvar for cirka 4 kilometer vej. Planen går så ud på, at vi tilfører grus på én km vej om året, så vi over fire år når hele området rundt med friske forsyninger af grus. Dertil kommer den jævnlige skrabning af vejene i sommerperioden. Sammenlagt vil det koste ca. 25.000 kr. pr. år. Vi tager hul på planen her i 2011. De første strækninger er Revlingebakken, Hedelyngen og dele af Havtjørnevej.
Efter sidste års debat på generalforsamlingen omkring vore rabatter og grøfter er der lavet ”gennembrud” de steder, hvor det er nødvendigt og hvor det ikke genererer grundejerne. Så vandet kan løbe væk fra vejene, og det ser ud til at fungere.
Bevoksningen langs den øvre del af Havtjørnevej (mod vest, langs Febækken) er blevet skåret kraftigt ned.
Året begyndte og sluttede med store mængder af sne. Det har selvfølgelig været en udfordring for mange sommerhusejere. Især de fastboende. Foreningen kan ikke påtage sig snerydning; men bestyrelsen påtager sig gerne en koordinerende rolle for de husejere, der ønsker at være med i en fælles ordning. Det har dog endnu ikke været aktuelt.
Vi kom som bekendt ikke igennem med et forslag til Skive Kommune om at nedsætte hastigheden til 20 km/t i sommerhusområdet. Derfor at vi set på skiltningen, og foreløbig har 30 km-skiltet ved indkørslen til området fået en mere synlig placering.

Renovation: Områdets smertensbarn er containerpladsen ved Teglgaardvej. Specielt i sommermånederne løber containerne ”over” af affald, så det flyder med skrald på arealet. Blandt andet fordi ”nogen” smider alt muligt andet end husholdningsaffald i og ved siden af containerne. Bestyrelsen besluttede sammen med renovationsselskabet 4-S, at vi ville finde en løsning på problemet inden sæsonen 2011. 4-S vil gerne som et forsøg  etablere en stor undergrundscontainer på stedet. Den bliver dog ikke klar i år. Så nu har vi aftalt og fået lovning på flere tømninger, efter behov. Jens Frede holder øje med containerpladsen og kontakter 4-S, hvis den ugentlige tømning ikke slår til.

Fællesarealer: På årets fælles arbejdsdag fik fællesarealerne en ”omgang”: Legepladsen, borde/bænke-området ved badebroen, stierne etc.
Badebroen blev desværre slået til pindebrænde under den første efterårsstorm. Det skete samtidig med, at Skive Kommune besluttede at skære kraftigt ned på budgettet for badebroer. Endnu er der ikke truffet beslutning om, hvilke badebroer, kommunen fortsat vil finansiere; men ud fra de foreløbige meldinger er ”vores” bro ikke i farezonen. Vi bliver indkaldt til et orienterende møde i løbet af 2011.
På generalforsamlingen luftede en grundejer på Blåbærvej en idé om at lave en sti fra udmundingen af Blåbærvej tværs over engen ned til Kystvejen. Bestyrelsen lovede at se på sagen; men blev overhalet inden om af Skive Kommune, som foreslår, at vi laver et naturplejeprojekt på engen. Projektet omfatter en indhegning af engen med faldlåger, og så skal en flok kreaturer tage sig af selve ”plejen”. Kommunen er opsat på projektet, men i skrivende stund er det endnu uvist, hvad det bliver til. Foreløbig afventer vi sammen med nabogrundejerforeningen og en håndfuld grundejere på Hermelinvej et møde med kommunen om projektet. Grundejerforeningerne skal ikke binde penge eller arbejde i det; men det kommer selvfølgelig til at sætte sit præg på området. I bestyrelsen er vi for så vidt positive over for idéen, men vi har en del spørgsmål og forbehold, som vi gerne vil have afklaret, før vi tager endelig stilling. Der bliver også mulighed for at drøfte projektforslaget på årets generalforsamling.
Bestyrelsen har drøftet, hvordan borde/bænke-området ved stranden kan komme flere til glæde, og foreløbig har vi fået tilsagn fra Skive Kommune om et ekstra sæt bord/bænke.

Festligheder: Traditionen var der i løbet af året flere muligheder for at mødes ved Hostrup Strand. 19 gav et nab med ved den fælles arbejdsdag i begyndelsen af juni. Omkring 75 samledes omkring sankthans-bålet, og 70 feststemte gæster deltog i den fælles sommerfest med de to andre grundejerforeninger midt i juli. Alle disse traditioner holdes i hævd i 2011.03.31

Mailservice: Bestyrelsen vil gerne spare på udgifterne til porto, og derfor har vi iværksat en mailservice, som rundt 50 regnet medlemmer foreløbig har tilmeldt sig.

Hjemmesiden: Foreningens hjemmeside er fortsat en vigtig informationskilde fra bestyrelse til medlemmer og andre, der interesserer sig for, hvad der sker ved og omkring Hostrup Strand. Tak til de, der har bidraget med tips og fotos. Jo flere af dem desto bedre hjemmeside.

Vedtægtsændringer: Netop de nye kommunikationsmuligheder i form af mail og hjemmeside er baggrunden for, at bestyrelsen i efteråret gennemgik foreningens vedtægter. De trænger til en modernisering, blandt andet omkring kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer. Forslag til ændringer vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Det bliver i denne omgang ikke aktuelt med ændringer, der tager højde for en eventuel optagelse af medlemmer fra den nye udstykning. Ingen ved endnu, hvordan de vil organisere sig som grundejere.

Bestyrelsen takker alle for et godt og konstruktivt samarbejde omkring foreningen i det forløbne år.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Primo april 2011