GHT referat 2004

Referat

Generalforsamling i Lem Samlingshus søndag den 23. maj 2004

30 var mødt op til generalforsamlingen. Formanden N.J. Hyldgaard bød velkommen, og mødet blev indledt med en fællessang: Du danske sommer.

Valg af dirigent:
Ib Johanson blev foreslået og énstemmigt valgt.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år:
N.J. Hyldgaard henviste til den udsendte beretning, og da der ikke var spørgsmål til den, blev beretningen énstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Kasserer Sonja Dalsgaard gennemgik de enkelte poster i regnskabet for 2003. Resultatet lød på 17.200,79 kr. mod 10.338.54 kr. året før. Foreningens aktiver og passiver balancerede ved årsskiftet med 99.144,00 kr.

Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent:
Formanden orienterede om det forestående kystsikringsprojekt.
Der er nu indkaldt til en stiftende generalforsamling den 17. juni for oprettelse af et kystsikringslaug, der skal varetage den løbende drift af kystsikringen. Det er meningen, at hver af de tre grundejerforeninger i området skal være repræsenteret ved et medlem i lauget plus en suppleant, og dertil kommer et medlem udpeget af Spøttrup Kommune. Forud for den stiftende generalforsamling har kommunen opfordret grundejerforeningerne til at komme med forslag til såvel medlemmer af lavet som suppleanter. Efter en kort drøftelse nåede generalforsamlingen frem til, at det bør være et medlem af bestyrelsen, der sidder i lavet. Så efter forslag fra salen vil grundejerforeningen foreslå N.J. Hyldgaard som kandidat til en plads i lauget og Vagn Thomasen, Blåbærvej 14, som kandidat til en suppleant-post.

Formanden kunne i øvrigt fortælle, at blandt andet tre indsigelser har været med til at forhale projektet; men nu man klar til at gå i gang snarest muligt, og det er meningen, at projektet skal være påbegyndt senest til vinter. Når lauget er dannet, skal der afholdes licitation på arbejdet.

Betalingen (ca. 4.500 kr. plus moms) vil blive opkrævet over ejendomsskattebilletten. Det er dog endnu ikke afgjort, om det sker på én gang eller over flere gange.

Ib Johanson kunne tilføje, at det bliver op til lauget at søge evt. EU-midler til støtte for projektet. Formanden tilføjede, at Turistforeningen har søgt og fået EU-midler til forskønnelse af de “nye” strandarealer.

Vedr. kontingent: Formanden foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget.

Forslag fra medlemmerne:
Den i indkaldelsen nævnte stillingtagen til tilskødning af fællesareal fra Teglgården ned til Kystvejen blev ikke aktuel, da den sommerhusgrund på Havtjørnevej, som arealet hører til, i mellemtiden er blevet solgt. Det drejer sig om et areal øst for Fæbækken. Ifølge servitutter på ejendommen skal Grundejerforeningen overtage arealet til 0 kroner, hvis ejeren ønsker at afgive det. Det kan ikke sælges til anden side. Den nye ejer har altså valgt foreløbig at beholde arealet.

Vedr. tilbud om optagelse i vores grundejerforening af grundejerne på Havtjørnevej 10-20: Et flertal af de fremmødte gav bestyrelsen myndighed til at spørge de pågældende, om de vil være med i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.

Valg af bestyrelse:
På valg: N.J. Hyldgaard, Enebærvej, Svend Erik Nielsen, Blåbærvej og Sonja Dalsgård, Klokkelyngen.
Svend Erik Nielsen var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men havde givet tilsagn om, at han godt ville genopstille. Både N.J. Hyldgaard og Sonja Dalsgård gav udtryk for, at de også var villige til genvalg, men de ville ikke stille sig i vejen for nye kræfter i bestyrelsen. Der kom dog ikke andre kandidater på banen, så alle tre blev genvalgt.

Valg af to suppleanter:
Såvel Hanne Bønding, Klokkelyngen og Bente Hedegaard, Havtjørnevej, blev genvalgt.

Valg af to revisorer:
Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Tove Johanson, Enebærvej, blev begge genvalgt.

Eventuelt:
Kasserer Sonja Dalsgaard opfordrer medlemmerne af grundejerforeningen til at melde eventuelle adresseforandringer. Hver gang, der sendes breve ud, kommer der en håndfuld tilbage på grund af forkert adresse, og det kan ind imellem være lidt af et detektivarbejde at finde frem til den nye.

Der blev stillet spørgsmål om, hvem der skal betale for vejskader, der opstår i forbindelse med byggeprojekter.
Er det bygherrens ansvar, eller udbedrer Grundejerforeningen skaderne?
Formanden m.fl.: Det står der faktisk ikke noget om i vore vedtægter, så det må være op til den enkelte at udvise ansvarlighed. Vejene er et fælles ansvar, så det er op til den enkelte bygherre at afgøre, hvad han/hun vil gøre. Som det blev anført fra salen må en vejreparation på 500 kroner dog siges at være en overskuelig udgift set i forhold til et byggeprojekt til måske en million!

Flere peger på, at de små stikveje i området er blevet forsømt de senere år. De fleste kræfter/midler er gået til at holde Havtjørnevej i stand. Derfor blev det foreslået, at bestyrelsen bruger noget af kassebeholdningen på de mindre veje i år.

Dermed ebbede talelysten ud. Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden sagde ligeledes tak til alle.

Referent
Ingrid M. Schmidt

PS
Arbejdsweekend: Det bliver i år lørdag den 19. juni. Mød op ved legepladsen kl. 9.30 Velkommen til at give en hånd med ved diverse praktiske gøremål til gavn for området.