GHT referat 2010

Referat

Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard lørdag den 29. maj kl. 14.00 2010  i Restaurant Gyldendal

Formanden, Niels Jørgen Hyldgaard, bød de i alt 38 fremmødte medlemmer velkomne, og vi sang ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”.

Han fortalte desuden, at foreningens næstformand, Ib Johanson, netop har trukket sig ud af bestyrelsen, da han har solgt sit sommerhus ved Hostrup Strand. Han er ikke på valg i år, og derfor indtræder Orla Sidelmann som hans suppleant. Orla var dog forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelse:
Følgende er på valg i henhold til vedtægterne:
Niels Jørgen Hyldgaard, Enebærvej (modtager genvalg)
Svend Erik Nielsen, Blåbærvej (modtager genvalg)
Henning Quist Nielsen, Enebærvej (modtager genvalg, men giver gerne pladsen videre)
7. Valg af 2 suppleanter:
Nuværende: Orla Sidelmann, Havtjørnevej og Bente Hedegaard, Havtjørnevej
8. Valg af to revisorer:
Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen.
9. Eventuelt

Add. 1:
Bestyrelsen foreslog Ib Johansson, som netop er udtrådt af bestyrelsen, og han blev valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Add. 2:
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2010.
I tilknytning til den skriftlige beretning havde han dog også nogle mundtlige tilføjelser:
I forbindelse med omtalen af den planlagte udstykning i området nordøst for Havtjørnevej fortalte Niels Jørgen Hyldgaard således, at bestyrelsen i sit høringssvar til Skive Kommune har nævnt muligheden af, at grundejerne på den nye udstykning bliver medlemmer hos os, i stedet for at de opretter deres egen grundejerforening. I givet fald vil det kræve en ændring af vore vedtægter. Blandt andet omkring gebyret for at blive medlem.
Vedtægterne trænger under alle omstændigheder til en revision. De er fra 1970 og tager for eksempel ikke højde for vore dages moderne kommunikationsmidler.
Formanden opfordrede alle til at møde op til såvel den fælles arbejdsdag den 12. juni, til sankthansbålet den 23. juni og til den fælles sommerfest den 17. juli.
Vejene er altid til diskussion; men bestyrelsen oplever ifølge formanden ikke ret mange klager. Stor tak til Svend Erik Nielsen for hans indsats som vejformand. Lem Maskinstation fortsætter under en ny ejer, og det gør vores aftale om vedligeholdelse af vejene i sommerhalvåret også.
I forbindelse med vinterens store snemængder organiserede nogle af de fastboende i området selv snerydning med hjælp fra Lem Maskinstation. Generalforsamlingen sagde sidste nej til vintervedligeholdelse af vejene; men bestyrelsen vil gerne stå for en koordinering af eventuel snerydning og en fordeling af regningen mellem de fastboende.
Sidste nyt fra kystbeskyttelseslaget: Strækningen lige øst for bølgebryderne bliver repareret. Stenpølsen bag bølgebryderne bliver fjernet, og stendepotet bliver opgraderet til den 5. bølgebryder.

Ordstyreren gav ordet frit, og det gav anledning til en del spørgsmål:

Else Binderup, Havtjørnevej 4: – Hvorfor bliver indkaldelsen til generalforsamling også sendt ud pr. brev til de, der har tilmeldt sig mailordningen?
Ingrid M. Schmidt: – Fordi det i vore vedtægter står, at generalforsamlingen skal ”indkaldes ved almindeligt brev”. Men vi sender kun selve indkaldelsen ud. Pr. mail sender vi desuden beretning, regnskab etc. Når indkaldelsen i år kom ud i en A4-kuvert, skyldes det, at kassereren havde en del til overs fra sidste år.

Poul Krogh, Hedelyngen 10: – Jeg er ikke enig med formanden i, at vejene er godt vedligeholdte. På Hedelyngen er der ikke kørt grus på i årevis.
Svend Erik Nielsen: – Jeg har været rundt på alle vore veje så sent som her til morgen. Jeg kunne se fem vandpytter på Hedelyngen. Vi skraber sommeren igennem, hvor det er nødvendigt, og efter min vurdering er både Hedelyngen og Klokkelyngen fine og jævne.
Poul Krogh: – Der er græs på midterrabatten!
Svend Erik Nielsen: – Vi skal vel ikke skrabe bare for at skrabe. Vejene er i god orden for et sommerhusområde.

Allis Eriksen, Brombærvej 1: Hvor får den nye udstykning tilkørsel fra?
Niels Jørgen Hyldgaard: – Fra Agertoften. Måske kommer der en sti over til Havtjørnevej.

Herefter var der ikke flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, og den blev godkendt af generalforsamlingen.

Add. 3:
Kasserer Henning Quist Nielsen var fraværende, og i hans sted blev regnskabet fremlagt af Ib Johanson. Du kan læse regnskabet her xx.
I forbindelse med fremlæggelsen tilføjede Niels Jørgen Hyldgaard, at kassereren arbejder med at få det gjort muligt for medlemmerne at betale via PBS.
Regnskabet blev godkendt.

Add. 4:
Bestyrelsen fremlagde også et budget for 2010 og foreslog en kontingentforhøjelse fra 500 til 700 kroner for både at få indhentet de senere års underskud og for at have en vis kapital at stå imod med, hvis der skulle dukke nye, dyre (vej)projekter op. Se budgetforslaget her xx
Det gav anledning til fornyet debat om vejene.
Poul Krogh, Hedelyngen 10, sagde med henvisning til sit tidligere indlæg i debatten: – Det er træls, hvis vi skal betale mere.
Kaj Rimmen, Multebærvej 3: – Rabatterne langs vejene burde være lavere. Vandet kan ikke løbe væk. For eksempel på Blåbærvej, hvos regnvandet fosser ned ad vejen.
Mona Rimmen, Multebærvej tilføjede, at der tidligere var et vandhul nede ved legepladsen, og det kunne tage vandet.
Det afstedkom en del kommentarer omkring grøfter, indkørsler og risiko for vand på grundene; men da ordstyreren rundede af og satte bestyrelsens forsalg til afstemning, var der et flertal på 12 jastemmer mod 5 nej for en forhøjelse af kontingentet. (Det forholdsvis lave stemmetal skyldes, at der ifølge vedtægterne kun må afgives én stemme pr. parcel).
Optagelsesgebyret for nye medlemmer fra en eventuel ny udstykning blev  berørt igen, og formanden forsikrede, at de selvfølgelig ikke gratis skal have adgang til foreningens midler og faciliteter.

Add. 5:
Som nævnt var tre af bestyrelsens medlemmer på valg. Niels Jørgen Hyldgaard og Henning Quist Nielsen blev genvalgt med applaus; men Svend Erik Nielsen bad om ordet for at sige, at han alligevel ikke ønskede genvalg. Ud fra den forudgående debat og kritik af vejenes vedligeholdelse fandt han det på tide at lade nye kræfter komme til. Gerne én af de fastboende.
Ingen af kritikerne meldte sig; men forsamlingen foreslog Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen 14, og han blev valgt uden modkandidater.

Add. 6:
Som ny suppleant foreslog bestyrelsen Søren Poulsen, Brombærvej 9, og han blev valgt. Bente Hedegaard, Havtjørnevej 6, modtog genvalg.

Add. 7:
Revisorerne blev begge genvalgt.

Add. 8:
Her blev ordet givet frit for eventuelle forslag omkring vore fællearealer.
Margit Olesen, Blåbærvej 10, foreslog etablering af en sti tværs over engen fra udmundingen af Blåbærvej ned til stranden.
Forslaget afstedkom flere kommentarer omkring, hvorvidt det overhovedet er lovligt at lægge en sti ud i engen, og om det vil være muligt at vedligeholde den. Foreningen har tidligere måttet opgive at holde en sti langs Febækken, fordi der var for fugtigt.
Ib Johanson, Enebærvej 12: – Hvad skal de store fælles græsarealer bruges til? En minigolfbane for eksempel? Hvad kan skabe almén glæde?
Evald Nielsen, Tyttebærvej 1: Foreningens areal nord for Teglgaardvej er ved at gro til. Har foreningen pligt til at vedligeholde det?
Også træerne langs Havtjørnevej (modsat fællesarealerne ved legepladsen) blev nævnt. De trænger til beskæring.
Og nogen nævnte det offentlige areal foran Fiskerhuset. Hvad kan det bruges til? Her fortalte Niels Jørgen Hyldgaard, at bestyrelsen har tænkt på at foreslog affaldsselskabet 4-S, at containerstationen bliver flyttet væk fra alfarvej ved indkørslen til sommerhusområdet og om til det omtalte område..
Der blev spurgt til badebroen ved shelterpladsen. Niels Jørgen Hyldgaard: – Det er kommunens badebro, og jeg tror ikke, at den kommer op igen. De har set på sparemuligheder omkring kommunens badebroer.
Også legepladsen blev nævnt med forslag om flere og sjovere legeredskaber.
Bestyrelsen lovede at undersøge de forskellige forslag, spørgsmål og kritikpunkter. Nogle af tingene kan allerede blive ordnet ved den fælles arbejdsdag den 12. juni.

Herefter ebbede talelysten ud, og ordstyreren kunne takke for god ro og orden.

Niels Jørgen Hyldgaard rundede mødet af med en tak til både Ib Johanson og Svend Erik Nielsen for deres indsats i bestyrelsen, og han bød Orla Sidelmann og Jens Frede Nielsen velkommen i det fremtidige arbejde.
Også Svend Erik Nielsen takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen, og understregede, at bestyrelsen har fået en god afløser i Jens Frede Nielsen.

Generalforsamlingen sluttede med Hostrups Pris som fællessang.

Ref. Ingrid M. Schmidt
1. juni 2010.

Læs den skriftlige beretning her.

Se grundejerforeningens budget 2010 her.

Artiklerne på Hostrup Strand Nyt om generalforsamlingen i 2010 finder du her.

Se budgettet for 2010 og regnskabet for 2009 her.