GHT referat 2011

Referat

Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard lørdag 14. maj 2011 kl. 14 i Restaurant Gyldendal

Grundejerforeningens formand, Niels Jørgen Hyldgaard, bød velkommen til de i alt 48 fremmødte. Traditionen tro begyndte generalforsamlingen med en fællessang, denne gang ”Kom maj du søde milde”, og derefter skålede vi med hinanden i anledningen af foreningens 40 års jubilæum.

Herefter gik vi over til den formelle del af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog Søren Poulsen som dirigent, og han blev valgt med applaus.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Om end der måtte to indkaldelser til, da den første havde en datofejl!

Herefter fik Niels Jørgen Hyldgaard ordet for en beretning. Han henviste til bestyrelsens skriftlige beretning og konstaterede, at det har været et spændende år med en række aktiviteter.
Blandt andet omkring den nye udstykning. Bestyrelsen gjorde med eksperters hjælp brug af de forskellige hørings- og klagemuligheder, og efterhånden som processen skred frem, blev antallet af grunde reduceret, men kommunen endte med at give tillade en udstykning. I mellemtiden er der så kommet en finanskrise, der trækker projektet i langdrag.
Vejene er altid et godt diskussionsspørgsmål. Den nye vejansvarlige, Jens Frede, er barslet med en fireårsplan, hvor vi hvert år vil give en fjerdedel af vort vejnet med en grusning. Den først fjerdedel er iværksat. Med en enkelt undtagelse har reaktionerne været meget positive. Vedkommende var ærgerlig over, at han selv netop havde lagt noget grus ud. Vi fortsætter med at skrabe vejene som vi plejer i sommerhalvåret. De steder, hvor det ikke generer husejerne, har Jens Frede lavet nogle ”nedskrab”, så vandet kan løbe væk fra vejen. Det hjælper også.
Vi har i bestyrelsen en løbende dialog med renovationsselskabet 4-S omkring containerpladsen, som desværre ofte ser forfærdelig ud. Uanset hvor mange containere, der bliver sat op, er der åbenbart altid én for lidt. 4-S har derfor en plan om, at vi skal være forsøgsområde for en undergrundscontainer. Det medfører at den nuværende renovationsordning bliver lavet om, så vi hver især skal aflevere affaldet i den store container. Vi har sagt, at vi er indstillet på et forsøg.
Kommunen har lagt op til et samarbejde omkring et naturplejeprojekt nede på engen, med græsning af kvæg i en indhegning. Vi har i bestyrelsen svaret med en vis skepsis, men vi vil selvfølgelig gerne i dialog med kommunen om projektet.
Bestyrelsen har desuden brugt en del tid på en gennemgang af vore vedtægter, som efterhånden er noget utidssvarende..
Når det gælder den økonomiske side af foreningen,. Så har det været et fantastisk år: Vi har næsten ingen penge brugt, og aldrig før har vi fået så meget ind i kontingent; men det kommer kassereren nærmere ind på senere.
Til sidst vil jeg sige tak til Ingrid og Peter for deres arbejde med hjemmesiden. Og til bestyrelsen for gode møder og et godt samarbejde.

Ordstyreren efterlyste spørgsmål eller kommentarer til beretningen:

Bente Hedegaard: Kan man eventuelt købe anparter i dyrene?
Bestyrelsen: Vi bliver indkaldt til et orienterende møde til efteråret med kommunen, grundejerforening 2 og de grundejere på Hermelinvej, der har grund direkte ned til engen. Vi har en del spørgsmål vedr. sikkerhed, gener etc. Idéen med anparter tager vi gerne med.

Martha Larsen, Tyttebærvej: Hvorfor var/er I imod udstykningen? Jeg forstår ikke, hvorfor man er imod. I orden, at flere får adgang til vort dejlige område.
Formanden, Niels Jørgen Hyldgaard: To generalforsamlinger pålagde foreningen at klage over planerne for udstykningen. I første omgang blandt andet, fordi vi frygtede, at Havtjørnevej  skulle være stamvej også for den nye udstykning. Desuden var der lagt op til meget små grunde, og det ville ændre områdets karakter.

Marie Hestbæk, Multebærvej: Er det alle veje, der får grus? Også Multebærvej?
Jens Frede Nielsen: – Ja, i løbet af de fire år får alle veje grus. Jeg tror, at Multebærvej kommer med i næste omgang; men det er meningen, at vi orienterer om rækkefølgen via hjemmesiden, så alle ved besked.

Vilhelm K. Pedersen, Enebærvej: – Fra Agertoften er de ved at grave ud til en vej. Bliver det adgangsvejen til den nye udstykning?
Jens Frede: Ja. Der bliver lagt vejfyld ud efterhånden, som der er materiale til det rundt omkring.

Vilhelm K. Pedersen: Den fireårige vejplan er god.

Orla Sidelmann: – Jeg har et par gange argumenteret for, at vi skulle flytte affaldscontainerne ind i området. For eksempel på den gamle postkasseplads. Det er der selvfølgelig også ulemper ved; men alle de forbipasserende vil ikke længere smide affald af.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, konstatederede ordstyreren, at forsamlingen tog den til efterretning.

Derefter fik kassereren, Henning Quist, ordet for at aflægge regnskab, og han lagde ud med balancen: 125.970 kr. Det niveau vi gerne vil ligge på, når det gælder kassebeholdning, så vi har noget at stå imod med. Udgifterne lå på 39.855 kr. Vejene vil koste væsentligt mere de kommende år.
Han gennemgik derefter de enkelte poster, og du kan læse regnskabet via links på nyhedssiden.
Portoudgifterne kan begrænses yderligere, hvis vi går over til elektronisk post. Regnskabet er revideret og godkendt af revisorerne.

Forsamlingen havde ingen spørgsmål til regnskabet, som dermed var vedtaget.

Budget: Vi har lagt et budget for 2011 med et udgiftsniveau på 73.100 kr. Det ville 631 kr. pr. parcel. Derfor foreslår vi et kontingent på 600 kroner. Altså en nedsættelse med 100 kroner.

Det var der en enkelt protest imod:
Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen: – Jeg synes ikke, at vi skal sætte det ned. Vi risikerer, at skulle sætte det op igen næste år.
Niels Jørgen Hyldgaard: – De 700, som vi satte kontingentet op til sidste år, er måske nok lidt rigeligt. Vi har nu igen 125.000 kroner i kassen, og budgettet for 2011 er lagt ud fra de forventede udgifter.

Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet og bestyrelsens forslag til kontingent, som dermed bliver på 600 kr. for 2011.

Ajourføring af vedtægter: Ordstyreren konstaterede, at der for en stor del er tale om kosmetiske ændringer, men vedtægterne skal forynges. Under alle omstændigheder kan generalforsamlingen ikke vedtage forslaget til nye vedtægter, da det kræver, at over halvdelen af medlemmerne er mødt op, og at to tredjedele af stemmerne er for. Så mange er vi ikke, derfor kan vi kun sætte dem til debat i dag. Bestyrelsen har allerede indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 28. maj, og her kan ændringerne så vedtages ved simpelt flertal.
Henning Quist og Ingrid M. Schmidt redegjorde for de enkelte ønsker til ændringer. På det økonomiske område blandt andet fordi vi ikke længere har en kontant kassebeholdning. Og når det gælder elektroniske indkaldelser til generalforsamling blandt andet for at spare porto.

Mona Rimmen, Multebærvej: Hvorfor skal medlemmerne forslag ind før forslag fra bestyrelsen/budget og fastsættelse af kontingent?
Henning Quist Nielsen: Man bør høre medlemmernes forslag/ønsker, før budget og kontingent bliver besluttet.
Mona Rimmen: Det er ikke normal procedure. For så ville bestyrelsen kunne nå at stille et modforslag. Derfor ville det være bedre med 4: Forslag fra bestyrelsen, herunder budget. 5: Forslag fra medlemmerne. 6: Kontingent.
Det lovede bestyrelsen at kigge på, før den ekstraordinære generalforsamling.

Forslag fra medlemmerne: Dem var der ingen af i år.

Kaffepause med masser af god snak hen over bordene.

Valg af bestyrelse: Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej og Orla Sidelmann, Havtjørnevej, var på valg. De var indstillet på genvalg og blev valgt med applaus.

Valg af suppleanter: Søren Poulsen, Brombærvej, og Bente Hedegaard, Havtjørnevej var begge på valg og blev ligeledes genvalgt med applaus.

Valg af revisorer: Vilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen, blev begge genvalgt med endnu en klapsalve.

Eventuelt:
Forslag fra kassereren: Ifølge persondataloven må vi ikke offentliggøre en liste med medlemmernes telefonnumre. Men vi kan lave en liste, som folk frivilligt melder sig til. På den måde er det nemmere at få fat i en anden grundejer, hvis der for eksempel er sket indbrud eller andet på grunden.
Else Malmborg, Havtjørnevej: – Det er en god idé. I vinter var der indbrud ned gennem Blåbærvej, og vi havde problemer med at få givet besked til folk.
Vilhelm K. Pedersen, Enebærvej: – Samtidig med, at man tilmelder jeg mailservice, kan man jo tilkendegive om man vil stå på sådan en liste.
Knud Hedegaard, Havtjørnevej: – Man kan også sætte sit telefonnummer på postkassen.
Bestyrelsen lovede at arbejde videre med idéen.

Ingrid M. Schmidt fortalte om Skive Kommunes arbejde med en ny spildevandsplan, der kan betyde, at vort sommerhusområde snart skal kloakeres. Se artikel andetsteds på siden. Bestyrelsen lovede at følge sagen og holde medlemmerne orienteret via hjemmesiden. Der bliver en høringsfase, hvor både foreningen og medlemmerne kan give deres holdning til kende.

Orla Sidelman, Havtjørnevej: Mest til båd/kajakejere: Skulle vi lave et bådelaug med henblik på at etablere en flydebro ved ophalerpladsen? I dag skal vi vade ud for at komme ombord. Forslag: At vi mødes den 28. maj efter den ordinære generalforsamling og snakker om det. Jeg har blandt andet kigget på en løsning, som er ti meter og to meter bred. Den vil koste ca. 70.000 kr. Eller vi kan lave én selv.

Marie Hestbæk, Multebærvej: – Hvor skal den nye badebro omme i 3’eren stå?
Ingrid M. Schmidt: – Der, hvor de før havde en badebro; men det er ikke sikkert, at den nye kommer op som planlagt den 28. maj. Foreningen troede, at det var en formssag at få en tilladelse hos Skive Kommune, da der jo har stået en badebrod der før, men de skal have en tilladelse hos Kystdirektoratet.

Ingrid M. Schmidt orienterede efterfølgende om Skive Kommunes hensigter med de kommunale badebroer. Budgettet er blevet skåret ned til halve, så fra næste år vil antallet af badebroer falde. Den ved shelterpladsen er allerede opgivet. Kommunen har bebudet et møde til efteråret for alle sommerhus-grundejerforeninger, hvor vi bliver orienteret om, vhad der vil ske. Vores badebro skulle dog ikke være i fare, da den er finansieret af EU-midler og er et aktiv for området.

Ingrid M. Schmidt: – De gamle protokoller fra foreningens første år er dukket op. Det er spændende og sjov læsning, og vi har planer om at skrive lidt om foreningens historie på hjemmeside. I den forbindelse vil vi gerne låne nogle af jeres billeder fra Hostrup Strand. Meget gerne billeder fra de første år med sommerhuse heroppe. Vi hører også gerne nogle gode historier fra dengang.

Dermed ebbede talelysten ud, og ordstyreren runde af med at takke for god ro og orden og gav så ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Niels Jørgen Hyldgaard takkede alle for fremmødet og det gode samarbejde. Og så mindede han om de kommende muligheder for at ses igen: Arbejdsdagen og den ekstraordinære generalforsamling den 28. maj kl. 10 på legepladsen. Sankthansfesten den 23. juni og sommerfesten med de to andre grundejerforeninger den 9. juli.

Peer Nielsen, Revlingebakken opfordrede forsamlingen til at rejse sig og sige bestyrelsen tak for veludført arbejde.

Jens Frede Nielsen opfordrede alle til at komme med forslag til, hvad vi skal tage fat på ved arbejdsdagen: – Sig til, hvis der er noget, der hænger!

Generalforsamlingen sluttede med fællessang: Blæsten går frisk

Ref./ Ingrid
15. maj 2011