Bestyrelsens beretning for 2003

Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard 2004

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2003

Sidste års generalforsamling og gav en rigtig god debat, ikke mindst under punktet eventuelt.
Med baggrund heri har den fornyede bestyrelse taget fat på opgaverne.

For femte gang har vi valgt at udsende denne skriftlige beretning fra bestyrelsen sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, således at alle medlemmer sikres samme information uanset om den enkelte har mulighed for at møde op til generalforsamlingen.

Denne beretning vil selvfølgelig efter behov blive uddybet nærmere på generalforsamlingen, hvor vi håber på et kvalificeret fremmøde.

Ved denne lejlighed vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til byde velkommen til nye medlemmer af grundejerforening Hostrup Teglgård. – Vi håber, at I vil befinde jer godt i vort dejlige område, men også spille med når der skal tages en tørn eller en debat.

En henvendelse til beboerne på havtjønevej 10 om optagelse i grundejerforeningen har ikke givet noget resultat Også i år kan vi konstatere at udviklingen i trærydninger er fortsat til gavn egne udsigter og andre i området. Herudover er der vældig gang i nybyggeri , tilbygninger og renoveringer. Det er positivt og tegn på at vores område fortsat er et attraktivt område. Men vi må også konstatere at de tunge kørsler er hårde ved vores veje. Glædeligt og som sædvanlig mødte en del medlemmer op til arbejdsweekenden, der i år tog fat i legepladsen og buske og træer på fællesarealerne mod kysten. En tradition der forhåbentlig fortsætter.

Veje og fællesarealer
På vejområdet og vedligeholdelse af legepladsen er der indgået aftaler om betaling for dette arbejde. Bestyrelsesmedlem Svend Erik Nielsen har været tovholder på denne opgave.

På trods af god vilje og arbejdsindsats især i forhold vedligeholdelse af vejene må vi på ene side konstatere at der ikke alle steder er tilfredshed og på den anden side også konstaterer, at det er mere normalt at køre mere end 30 km i timen ja, langt mere.

Information fra kommunen
En interessant oplysning kunne være at vi på vort årlige møde med kommunen fik at vide at grundejere uafhængig af medlemskab efter vejloven kan pålægges at betale vejbidrag til private fællesveje. Efter loven er der også mulighed for at differentiere bidraget i forhold til benyttelsen af vejen. Min personlige mening er at vi selv skal klare disse opgaver.

På mødet med kommunen blev det desuden oplyst, at den nu indførte tvungne septiktankstømningsordning for vores vedkommende starter i 2005 (udenfor sommersæsonen) og herefter hver andet år. Prisen er pt. fastsat til 200 kr + moms. Som udgangspunkt vil slamsugeren ikke køre ind på grundene.

Med hensyn til kystsikringsprojektet skulle der her i den skrivende stund være vished for at myndighedsbehandlingen (Viborg Amt) nu er afsluttet og vi kan komme i gang, herunder at få dannet et kystsikringslaug der skal stå for projektet og vedligeholdelsen. Ang. Økonomi skulle alle grundejere være informeret direkte fra amtet. Der har til orientering været 3 indsigelser fra hele området mod projektet og dette angiveligt er årsagen til den lange behandlingstid.

På det årlige møde med kommunen sammen med de øvrige grundejerforeninger ved Spøttrup Kommunes kystlinien yderligere tilføjes følgende:

Alle grundejerforeninger opfordres til at informere medlemmerne om, at læse den tilsendte “Den Gule” grundigt og rette sig efter denne. Herunder, at man kan henvende sig til kommunen, hvis man ønsker en kompostbeholder. Større affald (mursten, brokker, træ etc. ) skal / kan afleveres gratis på genbrugspladsen i Kåstrup. På dette møde kom der tillige en stærk opfordring til at sørge for at træer/buske ved vejene vedligeholdes sådan, at disse også er farbare for lastbiler, renovationsbiler brandbiler.
(Kommunen kan på grundejerens regning igangsætte en oprydning).
Endelig fik også en opfordring at minde medlemmerne om at det er den enkelte grundejers ansvar indsende vandmåler-aflæsning rettidig.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at udvise den største forsigtighed og hensyn til naboer ved haveafbrændinger, og helt undgå afbrændinger i højsæsonen.

Etikette og opfordring 
Tag hensyn til naboer og andre ved ikke at bruge støjende maskiner før kl. 9, mellem 12 og 14 samt efter kl. 18. Især meget relevant i weekender og i højsommerperioden.

Sct. Hans og andre oplevelser
Det ser ud til at interessen for at møde op til Sct. Hans bålet er støt stigende og en tradition vi bør værne om I foreningen. Til gengæld må vi konstatere, at en årlig sommertræf/fest har det svært, men måske det kommer til sommer (hvem vil tage initiativet ?).

Der findes faktisk mange gode informationer om området, arrangementer etc. på www.spottrup.dk

5. Afrunding
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde (det har da ikke været svært, vel ?)
Der skal også lyde en tak til de mange medlemmer, der har ydet råd og dåd i årets løb. Der bliver også nok at lave i det kommende år, så vidt jeg kan se.

Niels Jørgen Hyldgaard,
Formand