Byplanvedtægt for sommerhusområdet

Byplanvedtægt for sommerhusområdet ved Hostrup Teglgaard

Spøttrup Kommune

Byplanvedtægt nr. S.1 for sommerhusområde
Tinglyst som servitut den 28. januar 1971

På parcellerne af matr. 1b, 1e, 1t, 1l, 1n, og 2b alle Hostrup Hoved-gaard, Lem Sogn samt matr. nr. 2a, 2h, 1d og del af matr. nr. 2b Øster Herrup by, Lime sogn, jfr. kortbilag nr.1.

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fast-sættes følgende bestemmelser for det i 1. punktum nævnte område ved Hostrup Strand, Lem sogn.

1. Område
Stk. 1. Området begrænses således:
Fra kysten mod nord ved vestskellet af matr. nr. 1d Øster Herrup by, Lime Sogn og langs vandløbet Febæk mellem ejerlavene Øster Herrup by, Lime sogn og Hostrup Hovedgaard, Lem sogn til sydskellet af matr. nr. 2a Øster Herrup by, Lime Sogn, – mod vest langs dette skel til østskellet af matr. nr. 2i Øster Herrup by, mod nord langs dette skel til sydskellet af matr. nr. 2f smst, videre mod øst langs dette skel til ejerlavsskellet mod syd, øst og syd langs ejerlavsskellet mellem Opperby by og Øster Herrup og Hostrup hovedgaard og vestskellet af matr. nr. 1r og 1a Hostrup Ho-vedgaard til kysten ved matr. nr. 1o smst. langs kysten mod vest til vestskellet af matr.nr. 1l smst., mod nord langs dette skel og nordskellet, over off. bivej nr, 4 og vest og syd langs pr. fællesvej til vestskellet af matr. nr. 1m og 1v smst.v videre mod øst langs pr. fællesvej til vestskellet af matr. nr. 1f smst., mod syd til kysten langs dette skel.
Stk. 2. vedtægten omfatter alle matr. numre inden for det i stk. 1 nævnte område og alle parceller, der udstykkes fra ovennævnte ejendomme.

2. Veje
Stk. 1. Der skal udlægges areal til følgende veje med retning og beliggenhed som vist på kortbilag nr.2, dateret marts 1970. Tilladelse til at foretage mindre ændringer i beliggenhed af vejene kan gives af kommunalbestyrelsen, såfremt det ved projekteringen viser sig mest hensigtsmæssig. Vejene , kaldet A udlægges i en bredde af 10 m. og macedam i 5 m bred.
Vejene, kaldet B udlægges i en bredde af 9 m og macedam i 4 m bred.
Vejene, kaldet C udlægges i en bredde af 6 m og macedam i 3 m bred.
Stier, kaldet D udlægges i en bredde af 2,5 m
Vejkassen udgraves til 20 cm (fast mål) macedam.
Macedammen kan f.eks. udføres således:
a) 15 cm bundsand (fast mål)
b) 5 cm 20/40 singels (fast mål). Der overfyldes og afrettes med sand.
Stk. 2. Samtlige veje og stier udlægges som private fælles veje og stier efter den til enhver tid gældende bygnings- og vejlovgivning.
Stk. 3. Vedligeholdelse af de i stk. 2 angivne veje og stier påhviler grundejerne (grundejerforeningen).

3. El og telefon
Stk. 1. Evt. el- og telefonledninger skal fremføres i jordkabler og pla-ceres i de udlagte veje og stier i modsat side som vandforsyningsledningen. Der fremføres stik til samtlige parceller.

4. Udstykning
Udstykningen skal foretages i henhold til den på kortbilag 1 skitserede udstykningsplan. Ingen sommerhusgrund må være under 2500 kvadratmeter, dog må grunden såfremt der skal afstås areal til offentlige formål, så som transformerstation, pumpestation m.v. reduceres med indtil 100 m2.

5. Grundejerforening
Stk. 1. Enhver køber af en sommerhusgrund er pligtig til at være medlem af den grundejerforening, som skal oprettes når 40 grunde inden for ved-tægten omfattede areal er solgt. Sælger skal så længe han er ejer af én eller flere parceller være medlem af grundejerforeningen. Grundejerfore-ningen er pligtig til på anfordring at tage skøde på de private veje, stier og andre fælles arealer, hvis dette ønskes af sælgeren, men da til et beløb af kr. 0, dog skal grundejerforeningen afholde samtlige omkost-ninger ved handelen.
Stk. 2. Grundejerforeningen skal drage omsorg for, at fællesarealerne F og F1 bliver holdt ryddelige for affald, slåning af græs m.v., evt. ved udlejning af arealet F1 som græsningsareal for landbrugsdyr.
Stk. 3. Da området F bliver offentligt tilgængelig kan grundejerforeningen, såfremt enighed kan opnås med kommunalbestyrelsen, forlange, at kommunalbestyrelsen overtager dette område for omkostninger ved arealoverdragelsen.
Stk. 4. Enhver ejer af en sommerhusgrund skal være pligtig til at deltage i en af grundejerforeningen eller af kommunalbestyrelsen etableret renovationsordning for vedtægtsområdet.

6. Sanitære forhold
Stk. 1 Vandforsyning til de enkelte parcellers bebyggelse skal ske fra Spøttrup kommunes vandværk, fortiden Vester Herrup, der er godkendt af landvæsenskommissionen eller det vandværk, som evt. kommer til at erstatte forannævnte vandværk, Der fremføres stik med jordstophane til samtlige parceller og installation skal ske i h.t. vandværkets regulativ.
Påbegyndelse af byggeri må ikke finde sted, før vand er ført frem til grunden fra førnævnte vandværk. Stk. 2. Såfremt der meddeles tilladelse til etablering af sivebrønd, er denne tilladelse kun midlertidig, og hvis det senere vil blive påkrævet, at området kloakeres, da er de enkelte grundejere pligtige til at tilslutte sig dette, og såfremt det er nødvendigt for kloakprojektets gennemførelse at tåle, at der over parcellerne fremføres hovedledninger, skal dette ske uden erstatning for de enkelte lodsejere.

7. Hegn
Stk. 1. I vedtægtsområdet må kun anvendes levende hegn, der skal placeres i skel.

8. Byggelinier og hjørneafskæringer.
Stk. 1. Langs samtlige veje og stier i området pålægges byggelinie i 10 m afstand fra vej- og stimidte.
Stk. 2. Hjørnegrundene skal have brudt hjørne af min. 5 m bredde og med lige store vinkler med vejlinie og stilinie.
Stk. 3. De på kortbilag nr. 2 angivne oversigtarealer må på intet tidspunkt have en højere beplantning end 1 m over de tilstødende vejmidter og skal ligeledes friholdes for bebyggelse.

9. Offentlige formål.
Stk. 1. område F reserveres til rekreativt område for almenheden (badning og ophold).
Område F1 udlægges til fællesareal for sommerhusgrundene i nærværende partielle byplanområde.
Stk. 2. Såfremt der senere udlægges sommerhusområde længere inde i landet, der grænser op til nærværende område, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at nærværende fællesareal F1 også skal være fælles areal for disse, og ejeren får ingen erstatning for dette. På fællesarealerne F og F1 må ikke indrettes campingplads, cafeteria m.v.

10. Grundens benyttelse.
Stk. 1. På grundene må kun opføres eller indrettes bygninger til sommerhusbeboelse, d.v.s. beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. sept. og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferier (weekend).
Stk. 2. på hver grund må kun opføres en enkelt beboelse med det til en sådan bebyggelse sædvanlige tilbehør, som et lille udhus og en garage med plads til max. 2 biler.

11. Bebyggelsens placering.
Stk. 1. Hvor større afstande ikke er gældende på anden vis jfr. paragraf 2 og 8 samt for så vidt angår huse, der tillades opført med stråtag el.lign. let antændeligt materiale, de for en sådan bebyggelse særlige gældende afstandsbestemmelser, skal bebyggelsen overholde følgende mindste afstande:
a) fra midten af den eller de tilstødende vej- og stimidter, 10 m
b) b) fra skel mod nabogrund, 5 m.
Bygninger med tag af strå eller lige så let antændeligt materiale, skal dog altid holdes mindst 10 m fra naboskel eller den til enhver tid gældende afstand i h.t. bygningsreglementet.
Stk. 2. Bebyggelsens placering skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bygningsrådet, der kan forlange en bestemt placering, så hensyn tages til nabobebyggelse og terrænforhold.

12. Udnyttelsesgrad.
Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,10.

13. Bebyggelsens udformning.
Stk. 1. Ingen bygninger må opføres med mere end 1 etage og en højde på over 3 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (sternlinie) bortset fra husets gavltrekanter.
Husets maximale højde målt fra middel terræn til tagrygning må ikke overstige 5,0 m.
Stk. 2. Der må i ingen bebyggelse findes døre direkte til toilet fra opholdsrum eller køkken.
Stk. 3. Facader samt tag og sokkel skal fremtræde i farver, dannet af jordfarver, herved forstås følgende:
okker, terre de sienna, umbre, engelskrødt, italiensrødt, dodenkop eller hvidt murværk (bindingsværk) med sort tag.

14. Transformerstationer.
Stk. 1. Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles under iagttagelse af de i denne vedtægt fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om bebyggelsens udformning i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i området. Dog må stationerne opføres i naboskel, når højden ikke overskrider 2,40 m.

15. Ekst. bebyggelse.
Stk. 1. Med hensyn til ombygning m.m. af eksisterende helårsbeboelse kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation for bestemmelserne i paragraf 10 og 13.

16. Alm. bestemmelser.
Stk. 1. Før noget byggeri påbegyndes skal der indsendes ansøgning til bygningsrådet til godkendelse af de påtænkte byggeri i 2 eksemplarer. De indsendte tegninger skal vise grundens størrelse og dens omgivelser med bygninger og afløbssystem. Endvidere skal den projekterede bygnings beliggenhed med afløbssystem, vand, el og evt. telefonstik fremgå tydeligt af planen tillige med angivelse af grundens størrelse med beregning af udnyttelsesgrad, målestok for beliggenhedsplan skal være mindst 1:1500.
Tegninger over den projekterede bygning skal bestå af plan, snit og facader i mål mindst 1:100 og det skal tydeligt fremgå af beskrivelsen, hvilke farver, der agtes benyttet til facade, tag, døre og vinduer. Endvidere skal det fremgå af beskrivelsen, hvilke dimensioner m.v. man agter at anvende for de bærende konstruktioner, evt. kan der suppleres med detailtegninger 1:20. Bygningsrådet kan såfremt det finder det nødvendigt, forlange indsendt statiske beregninger over de bærende konstruktioner. Den til enhver tid gældende byggelov med bygningsreglement skal overholdes.
Stk. 2. Bestemmelser i denne byplanvedtægt gælder forud for bestemmelser i den til enhver tid gældende bygningsvedtægt for kommunen.

17. Påtaleret.
Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Spøttrup kommunes kommunalbestyrelse.

18. Lempelser og ændringer i byplanvedtægt.
Stk. 1. Mindre lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. I øvrigt kan boligministeriet indrømme lempelser af byplanvedtægtens bestemmelser.
Stk. 3. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens paragraf 5.

Således vedtaget af Spøttrup kommunes kommunalbestyrelse den 18. august 1970.

P.k.v.

Form.

I medfør af paragraf 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Spøttrup kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. S1 for et sommerhusområde ved Hostrup Strand i Spøttrup kommune.
Boligministeriet den….